Liitteet
Lausuntopyyntö VM/14883/2019
VN_14883_2019-STM-1 Perustelumuistio VNA erikoissairaanhoidon työnjaon asetuksen muuttamis 433305_30
VNA_muutos 30.12.2019