TAIPALSAAREN KUNTA  
Kunnanhallitus  
OTE PÖYTÄKIRJASTA  
7.12.2020  
§ 237  
Taipalsaaren kunnan lausunto toimenpiteistä Eksoten palkkakiistan ratkaisun  
taloudellisten vaikutusten kattamiseksi  
Kh 7.12.2020 § 237  
Valmistelija: Kari Kuuramaa, kunnanjohtaja  
p. 040 141 7758  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on lähettänyt 26.11 liitteen mukaisen  
lausuntopyynnön toimenpiteistä palkkakiistan ratkaisun taloudellisten  
vaikutusten kattamisesta jäsenkunnille. Eksote on pyytänyt sen  
jäsenkunnilta kannanottoa asiaan seuraavasti: ”Jäsenkuntien kannanotto  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten perussopimuksen  
talousarviota käsittelevän 18 §:n 5 momentin mukaan toimintaedellytysten  
olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia.  
Muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana ja niihin on haettava  
jäsenkuntien lausunnot. Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltansa lausuntoa,  
hyväksyvätkö jäsenkunnat jäsenkuntien maksuosuudet  
lausuntopyynnössä esitetyn mukaisina. Vuoden 2021 osalta kuntien  
välinen jako on sitova ja vuosien 2022 – 2023 kuntien väliset suhteet  
voivat muuttua erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan suhteen sekä  
kuntien välisen laskennallisen käytön muuttuessa.  
Jäsenkuntia pyydetään lausumaan asiasta 7.12.2020 klo 20.00 mennessä.  
Lausunnot tulee lähettää Eksoten kirjaamoon, kirjaamo@eksote.fi.  
Myöhästyneitä lausuntoja ei huomioida asian käsittelyssä.  
Lausuntopyynnön määräpäivän taustalla on Eksoten hallituksen ja  
valtuuston kokousten aikataulut talousarvion vahvistamisen takia.”  
Koska Eksoten 12.11.2020 lausuntopyynnössä esitetty keskinäisen  
kiinteistöosakeyhtiön perustaminen ja kiinteistön myynti sille ei ole  
todennäköistä, on aikataulullisesti tässä vaiheessa perusteltua hyväksyä  
vuodelle 2021 esitetty maksuosuus. Esitettyyn vuoden 2021 Taipalsaaren  
jäsenmaksuosuuteen sisältyy vuoden 2020 loppuun mennessä  
kertyneiden alijäämien kattamista 819.869 euroa. Näin ollen talousarvion  
2021 määräraha Eksoten jäsenkuntaosuuteen on riittävä.  
Vuosien 2022 ja 2023 osalta jäsenkuntaosuutta ei voida hyväksyä kuin  
alustavana. Eksoten ja jäsenkuntien välillä on jatkettava neuvotteluja  
jäsenkuntaosuuksien pienentämiseksi nyt esitetystä. Alustavasti esillä  
ollutta kiinteistön myyntiä ja takaisinvuokrausta ulkopuoliselle toimijalle  
tulee edelleen selvittää yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Koska  
nykyisessä tilanteessa kunta- ja kuntayhtymäkonsernien sisäiset  
omistusjärjestelyt vaikuttavat olevan erittäin hankalia toteuttaa, Eksoten on  
ennen vuoden 2022 maksuosuuksista päättämistä tehtävä tarkempi  
analyysi mahdollisen ulosmyynnin ja takaisinvuokrauksen eduista ja  
haitoista.  
TAIPALSAAREN KUNTA  
Kunnanhallitus  
OTE PÖYTÄKIRJASTA  
7.12.2020  
§ 237  
Oheismateriaali  
Kj  
- Eksoten lausuntopyyntö  
Taipalsaaren kunta hyväksyy Eksoten esittämän maksuosuuden vuodelle  
2021. Vuosien 2022 ja 2023 esitetyt maksuosuudet kunnanhallitus  
hyväksyy ehdollisesti. Kunnanhallitus edellyttää, että jäsenkuntien ja  
kuntayhtymän välillä on jatkettava neuvotteluja vuosien 2022– 2023  
jäsenkuntaosuuksien pienentämiseksi nyt esitetystä. Aiemmin esillä ollutta  
kiinteistöjen myyntiä ja takaisinvuokrausta ulkopuoliselle toimijalle tulee  
edelleen selvittää yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.  
Lisäksi Eksoten on ennen vuoden 2022 maksuosuuksista päättämistä  
tehtävä tarkempi analyysi mahdollisen ulosmyynnin ja takaisinvuokrauksen  
eduista ja haitoista  
Kh  
Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.  
Otteen oikeaksi todistaa Taipalsaarella 7.12.2020  
Jarkko Koho  
hallintojohtaja  
Jakelu  
Eksote, kirjaamo@eksote.fi