Strategiset linjaukset ja strategian  
toimeenpano 2019/2020 - 2023  
Välitarkistus 6 kk:n jälkeen  
Eksoten hallitus 13.1.2021  
Kriittiset menestystekijät strategiakaudella  
Motivoitunut ja osaava henkilöstö  
Innostava johtaminen  
Kustannusvaikuttavien toimintamallien toteuttaminen  
Monipuolinen kuntoutus ja toimintakyvyn tukeminen  
Digitaaliset palvelut  
Sujuvuus ja oikea-aikaisuus palveluissa/toiminnassa  
Ammattilaisten yhteinen tekeminen  
Yhteistyö ja kumppanuudet sidosryhmien kanssa  
Palvelurakenteen kriittinen ja innovatiivinen tarkastelu  
EKSOTE | 2  
| 15.1.2021  
Strategisten tavoitteiden kattona: Maakunnallinen palveluverkko, syventyvä integraatio ja  
digitaalisuus  
Tavoitteenamme on tuottaa laadukkaat ja  
oikea-aikaiset sote-palvelut asiakkaillemme  
kuntien rahoituksen mukaisesti.  
”TOIMINTAKYKYISENÄ KOTONA, ARJESSA  
JA ELÄMÄSSÄ”  
Ihminen, yksinkertaisuus ja rohkeus  
toimintamme periaatteina.  
Yhteistyön vahvistaminen ihmisen  
terveyden ja hyvinvoinnin  
edistämiseksi ja sairauksien  
hoitamiseksi  
Työhyvinvoinnin,  
toimintakyvyn ja  
digitalisaation kehittäminen  
Tulevaisuuden  
Tulevaisuuden  
sosiaali- ja  
Tulevaisuuden  
sairaala  
liikkuvat palvelut  
ja sote-tilanne-  
keskustoiminta  
Toimenpideohjelma:  
Työhyvinvointi  
Toimenpideohjelma:  
Toimintakyky  
Toimenpideohjelma:  
Digitalisaatio  
terveyskeskus  
Kehitystyötä tehdään jatkossakin ihminen toiminnan ytimessä, yksinkertaisesti ja rohkeasti: ASIAKKAILLEMME.  
EKSOTE | 3  
| 15.1.2021  
Toimenpideohjelmien keskeiset tavoitteet  
Työhyvinvointiohjelma  
Toimintakykyohjelma  
Digitalisaatio-ohjelma  
Työn kuormituksen ennaltaehkäisy ja  
parempi hallinta (sis. myös hyte, liikkuminen  
= työkunto)  
Keskitetyn asiakasohjauksen toimeenpano:  
asiakasprosessin parantaminen ja toiminnan  
tehostaminen  
Tekninen toteutusprojekti  
Asiakkuudenhallinta ja toiminnanohjauksen  
toimintakyky ja asiakasohjausprojekteille  
Yhdessä tekemisen, itseohjautuvuuden ja  
muutosvalmiuden vahvistaminen  
(autonomian vahvistamisen kautta  
esimiestyön prosessien kehittäminen,  
valmentava johtamisote)  
Kotihoidon asiakaskokemuksen ja  
asiakkaiden toimintakyvyn parantaminen  
Toimintakyvyn arvioinnin kehittäminen ja  
toimintakykytiedon hyödyntäminen sekä  
geriatrisen asiakasprosessin uudistaminen  
Sähköisen asioinnin laajentaminen ja  
tekoälymahdollisuuksien selvittäminen  
Tukipalveluiden kehittäminen entistä  
paremmin toimintaa tukevaksi  
Työn imu: Esimiestyön vahvistaminen  
työkykyjohtamisessa  
”Best place to work”  
Tavoitteet ja toiminta tukevat asiakaslähtöisten kokonaisuuksien kehittämistä.  
EKSOTE | 4  
|
15.1.2021  
Lisätietoa Eksoten kehittämishankkeista  
Käynnissä olevat ja päättyneet ulkoisen rahoituksen hankkeet  
Tutkimus- ja osallisuustietoa, Lean-kehittämiskohteista muutamia  
esimerkkejä  
EKSOTE | 5  
| 15.1.2021  
Väliarviointi 6 kk  
EKSOTE | 6  
| 15.1.2021  
Arviointi Strategiset linjaukset… -dokumentin julkaisusta  
Tavoitteet: Ovatko strategiset  
tavoitteet edelleen linjassa em.  
näkökulmista? Onko taloudessa  
tapahtunut muutosta, joka vaikuttaa  
tavoitteiden toteuttamiseen?  
Tarpeet: Mikä tilanne on  
asiakkaiden, henkilöstön ja  
kuntien näkökulmasta? Onko  
tapahtunut muutosta kesäkuusta  
2020?  
Olemmeko onnistuneet  
strategian määrittelyssä?  
Miten?  
Onko visio edelleen toimiva?  
Toimenpiteet: Miten tehdyt  
toimenpiteet vastaavat visioon ja  
strategisiin tavoitteisiin? Onko  
joukossa ns. turhaa tekemistä,  
tunnistettuja päällekkäisyyksiä?  
Tulokset ja osaaminen: Mitä  
toiminnallisia tuloksia on saavutettu ja  
missä? Ovatko strategiset toimet olleet  
oikeita? Onko käytössämme uusia  
järjestelmiä, työkaluja tai osaamista, jolla  
vaikutamme strategian toimeenpanoon?  
Aikataulu: Olemmeko  
aikataulussa, missä asioissa kyllä  
ja missä ei? Pitääkö jotakin  
aikatauluttaa uusiksi?  
Mitä painotetaan tai  
tehostetaan seuraavan 6  
kk:n aikana?  
EKSOTE | 7  
| 15.1.2021  
Arviointi Strategiset linjaukset… -dokumentin julkaisusta  
Olemme onnistuneet strategisten linjausten määrittelyssä; linjaukset huomioivat koko alueen eivätkä linjaukset suuresti  
poikkea sote-uudistusten tavoitteista.  
Olemmeko onnistuneet strategian määrittelyssä? Miten?  
Onko visio edelleen toimiva?  
Visio on osuva ja strategian periaatteet ovat myös istuneet toimintaan ja keskusteluun.  
Covid19 on vaikuttanut osittain tarpeisiin asiakkaiden, henkilöstön ja kuntien näkökulmasta. Tarpeisiin on vastattu viestinnällä, puhelinpalvelun  
lisäämisellä (mm. kohdennetut puhelut ikäihmisille), Lape-asioissa on tiivistetty yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kesken.  
Suunniteltu uudenlaisia yhteistyöavauksia esimerkiksi LABin kanssa mm. Testbed-toimintaan, henkilöstön osaamisen lisääminen ja  
opiskelijoiden työelämään liittämiseen.  
Tarpeet: Mikä tilanne on asiakkaiden, henkilöstön ja kuntien  
näkökulmasta? Onko tapahtunut muutosta kesäkuusta 2020?  
Tavoitteet: Ovatko strategiset tavoitteet edelleen linjassa  
asiakkaiden, henkilöstön ja kuntien näkökulmista? Onko  
taloudessa tapahtunut muutosta, joka vaikuttaa tavoitteiden  
toteuttamiseen?  
Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat aikaan sopivat, ei päivittämistarvetta.  
Muutoksia taloudessa: palkkojen harmonisointi, Covid19-vaikutus toimintaan ja sen synnyttämä hoitovelka  
Aikataulu: Olemmeko aikataulussa, missä asioissa kyllä ja missä ei?  
Pitääkö jotakin aikatauluttaa uusiksi?  
Aikataulullisesti kehittämisessä mennään suunnitellusti; tarkennetut vuosittaiset toiminnan uudistamisen ja kehittämisen  
aikataulut valmistuvat aina vuoden alussa (tammikuussa 2021, 2022 ja 2023).  
Toimenpiteet: Miten tehdyt toimenpiteet vastaavat visioon ja  
strategisiin tavoitteisiin? Onko joukossa ns. turhaa tekemistä,  
tunnistettuja päällekkäisyyksiä?  
Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat aikaan sopivat, ei päivittämistarvetta.  
Ns. turha tekeminen eli tunnistettujen päällekkäisyyksien tms. poistaminen on aloitettu Kehittämisen Ison kuvan mukaan (integraation  
lisääminen pth-esh, niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ennakointi vahvasti prosesseissa esille.  
Tulokset ja osaaminen: Mitä toiminnallisia tuloksia on saavutettu  
ja missä? Ovatko strategiset toimet olleet oikeita? Onko  
käytössämme uusia järjestelmiä, työkaluja tai osaamista, jolla  
vaikutamme strategian toimeenpanoon?  
Muutoksia järjestelmissä: Teams organisaation viestintään ja kokoustamiseen otettu käyttöön  
Osaamisen kohdentamista ja lisäämistä tehdään vuoden 2021 aikana, painopisteenä mm. geriatrinen osaaminen, kuntouttava  
työote, asiakaspalvelu ja -ohjausosaaminen sekä työelämätaidot  
Painopiste on toimenpideohjelmissa, erityisesti työhyvinvointia ja organisaatiorajat ylittävää toimintaa asiakkaalle  
korostaen.  
Mitä painotetaan tai tehostetaan seuraavan 6 kk:n aikana?  
EKSOTE | 8  
| 15.1.2021  
Ennakkovaikutusten arvioinnista tehtiin Strategisiin linjauksiin mm.  
seuraavanlaisia johtopäätöksiä – ovatko ajantasalla edelleen?  
Henkilöstö: Ammattilaisten osaamista ja sen kehittämistä tuetaan eri  
tavoin. Esimerkiksi tiimityön ja uudenlaisten työtehtävien kautta syntyy  
autonomiaa ja työhyvinvointia sekä osaamisen parasta käyttöä. Avoin  
vuorovaikutus ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa korostuu. Asukkaiden  
toimintakyvyn ennalta tukemiseen ja olemassa olevan säilyttämiseen  
panostetaan, mutta myös henkilöstön työhyvinvointi nostetaan  
kehittämisen kärkeen.  
Mitä ennakkovaikutusten  
arvioinnista on syytä nostaa  
esille tässä kohtaa ja miksi?  
Asiakkaat: Asiakkaalle tulee tarjota riittävästi tietoa valintojen tekemiseen.  
Asiakas- ja palveluohjausta kohdennetaan ja asiakaskokemus huomioidaan.  
Asiakkailla on tarjolla palveluja, mutta osa palveluista toteutetaan eri  
tavoin ja edellyttää liikkumista. Asioita saa kuitenkin yhä useammin  
”kerralla kuntoon”. Osallisuus sekä oman hyvinvoinnin ja terveyden  
edistäminen korostuvat entisestään. Asiakkaalle tulee tarjota riittävästi  
tietoa ja tukea etenkin palveluverkoston muuttuessa ja siirryttäessä  
digitaalisesti tuotettuihin toimintatapoihin.  
Tuleeko ennakkovaikutusten  
arviointiin tehdä tässä kohtaa  
muutoksia tai täsmennyksiä?  
Jos, niin miksi?  
EKSOTE | 9  
| 15.1.2021  
Ennakkovaikutusten arvioinnista tehtiin Strategisiin linjauksiin mm.  
seuraavanlaisia johtopäätöksiä – ovatko ajantasalla edelleen?  
Talous: Kuntatalouden tiukkuus ja niukkuus pakottavat, mutta myös mahdollistavat palvelujen kehittämisen.  
Maakunnan väestökehitys ja ikääntyminen johtavat siihen, että palveluverkkoa ja palvelujen toteuttamistapoja  
muotoillaan mm. digitalisaation avulla. Kehittämiseen on panostettava ja mm. erilaista kokemukseen perustuvaa  
tietoa ja tiedon analytiikkaa on hyödynnettävä nykyistä tiiviimmin.  
Mitä  
ennakkovaikutusten  
arvioinnista on syytä  
nostaa esille tässä  
kohtaa ja miksi?  
Toiminta ja ympäristö: Etelä-Karjalassa ikäännytään, jolloin myös palvelutarpeet kasvavat. Kotona asumista  
halutaan tukea eri tavoin, mikä edellyttää erilaisten verkostojen yhteistyötä. Hyvinvointi ja terveyden edistäminen  
korostuvat, samoin kuin yksilöllisyys ja palvelujen räätälöinti. Mm. kestävä kehitys ja kokonaisuuksien hallinta  
ohjaavat toimintaa. Uusien palvelumuotojen, kuten palvelusetelien tai henkilökohtaisen budjetin  
käyttömahdollisuuksia ja kohderyhmiä, tulee ottaa tarkasteluun.  
Näin ollen erilaisia tukitoimia tulee lisätä, jotta varmistetaan riittävä tieto, tiedon jakaminen ja käyttäjän oma  
osaaminen erilaisten palvelujen hyödyntämiseen. Henkilöstön riittävyys esim. hoivapalveluissa ja lääkärityössä  
tulee varmistaa ja osaamista sekä työtä tukea mm. teknologialla. Lähipalvelujen ja keskitettyjen palvelujen  
toimivuus ja asiakkaan polku niissä tulee tunnistaa ja huolehtia palvelupolun oikea-aikaisuudesta, sujuvuudesta ja  
tehokkuudesta. Palveluja eri muodoissaan tulee sijoittaa ympäri maakuntaa.  
Tuleeko  
ennakkovaikutusten  
arviointiin tehdä tässä  
kohtaa muutoksia tai  
täsmennyksiä? Jos,  
niin miksi?  
Kehitystyötä tehdään jatkossakin ihminen toiminnan ytimessä, yksinkertaisesti ja rohkeasti.  
EKSOTE | 10  
| 15.1.2021  
Arvioinnin tulokset ja huomiot jatkoon  
Riskien tunnistaminen ja niihin  
varautuminen on myös arvioitu tässä  
kohtaa. Strategisissa linjauksissa  
esitettyyn riskitaulukkoon tehdään  
muutama päivitys:  
Ennakkovaikutusten arviointien  
johtopäätökset ovat edelleen  
tarkoituksenmukaiset ja vastaavat  
strategiaan henkilöstön, asiakkaan,  
talouden sekä toiminnan ja  
Täsmennetään muutamia riskejä, oranssilla  
lisäykset (seuraavalla dialla).  
Lisätään kaksi uutta riskiä: Covid19-vaikutus ja  
yleinen asenneilmapiiri.  
ympäristön näkökulmista.  
EKSOTE | 11  
| 15.1.2021  
Riskien arviointi, tilanne 6 kk:n jälkeen  
Mitä kesäkuun 2020 dokumentissa mainituista riskeistä on realisoitunut? Jos, niin miksi? Tarvitseeko riskien arviointia päivittää tässä kohtaa?  
Tunnistettu tai ennakoitu riski strategiakokonaisuudessa ja Riskin vaikutus toimintaan toteutuessaan Riskin hallinta (toimenpiteet riskin toteutumisen estämiseksi tai sen  
sen toteutuksessa  
(asteikolla vähäinen, kohtalainen, suuri)  
voimakkuuden vähentämiseksi)  
Eksoten maine/imago kärsii, jos strategiassa ei onnistuta.  
Kohtalainen  
Esim. riittävä toiminnan ja talouden suunnittelu, selkeään viestintään ja asiakkaiden,  
henkilöstön ja päättäjien osallistamiseen panostaminen  
Toiminnanohjaukseen ja asiakasohjaukseen sekä niitä tukeviin  
järjestelmiin ei voida panostaa riittävästi.  
Asiointimatka hoitoon/palveluun pidentyy supistuvan palveluverkon  
takia.  
Suuri  
Esim. syiden ja seurausten selvittäminen, rahoituksen uudelleenkanavointi ja tulevien  
tarpeiden selvittäminen, kansalliset riippuvuudet huomioon ottaen  
Esim. palvelujen tuottaminen eri tavoin esimerkiksi kerralla kuntoon -mallilla, jolloin  
käyntikerrat voivat vähentyä; yhteistilat ja yhteiset toimintaprosessit 3. sektorin,  
yritysten ym. kanssa.  
Kohtalainen  
Hoitoon hakeudutaan liian myöhään, jolloin väestön terveys heikkenee. Suuri tai kohtalainen palvelutarpeesta riippuen  
Tilaratkaisut eivät ole riittävän joustavia toiminnan muutoksiin. Kohtainen tai suuri  
Uudet integroidut työtehtävät ja niiden prosessit eivät ole henkilöstölle Kohtalainen  
riittävän selkeitä (esim. sos, pth ja esh).  
Esim. ehkäisevän työn merkitys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen merkittäväksi  
osaksi eri tason palveluja, digitaaliset ratkaisut käyttöön  
Esim. ennakointi, tilojen käytön suunnittelu riittävän pitkälle aikavälille  
Esim. vastuukysymysten miettiminen ennakkoon, prosessien kehittäminen yhdessä  
henkilöstön kanssa  
Kustannukset kasvavat suunniteltua enemmän tehdyistä uudistuksista Suuri  
huolimatta.  
Esim. kokonaistaloudellisten ratkaisujen tekeminen riittävän monialaisesti ja  
pitkäkestoisina ja palvelutarpeet tunnistaen ja tunnustaen  
Suppeat palvelut ohjaavat asiakkaita hakeutumaan muualla hoitoon,  
mutta kustannukset tulevat järjestäjän/oman maakunnan maksettaviksi.  
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon ja kotihoidon kustannukset  
nousevat.  
Suuri  
Esim. palvelutarpeen kasvun huomioiminen rahoituksessa; asiakaskokemusta  
kasvattavien palvelujen kehittäminen, uudenlaisten palvelumuotojen tarjoaminen  
Esim. ohjattua senioriasumista, interventioasiakkaiden määrää ja kuntoutusta  
asiakkaan omassa asumisympäristössä lisätään. Kotihoitoon lisää lääkäripalveluja  
(huom. etäkäynnit). Kiertävien perhehoitajien määrää kotihoitoon ja omaishoitoon  
lisätään. Etäteknologialaitteiden lisääminen koteihin ja niistä saatavan tiedon  
analysointi. Jatkossa asiakkaan palvelutarve (mahdolliset käynnit ja kestot)  
suunnitellaan päivittäin.  
Suuri  
Kuntalaiset eivät itse ennakoi eivätkä ota vastuuta ikääntymiseen,  
mielenterveyteen tai muuhun terveyteen liittyvistä muutostarpeista.  
Kohtalainen/suuri  
Kohtalainen/suuri  
Suuri  
Esim. investoidaan kotiin vietävään teknologiaan, digitalisaatioon ja ennakoivien  
signaalien analysointiin mm. signaalit ikäihmisen toimintakyvyn heikentymisestä  
johtavat heti toimenpiteisiin akuuttitilanteissa.  
Esim. näyttöön ja tutkimuksiin perustuva terveyshyötyviestintä, ennaltaehkäisevät  
toimet yhdessä asukkaiden kanssa, yhteistyö viranomaisten ja muiden toimijoiden  
kanssa  
Yleinen asenneilmapiiri terveyteen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn  
muuttuu (esim. viranomaisohjeiden noudattaminen, yhteinen  
varautuminen)  
Yhteiskunnallisesti merkittävät epidemiat (kuten Covid19) vaikuttavat  
laajamittaisesti palveluihin, työhön ja osaamiseen.  
Esim. kansallinen toiminta, riittävä tiedonjako, osaamisen lisääminen sekä henkilöstön  
resursointi, tiivis yhteistyö viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa  
EKSOTE | 12  
| 15.1.2021  
STRATEGIA2023: Lähtötilannekyselyyn vastanneista keskimäärin 98 % tunnisti nykyisen  
strategian toiminnan periaatteet, rohkeuden, yksinkertaisuuden ja ihmisen  
Kartoitettiin lähtötilanne strategiakauden alussa ja kerättiin tietoa strategian toimeenpanon tueksi.  
Kysely avoinna ajalla 19.10.–5.11.2020, vastaajia 1 226.  
Vastatessa tuli valita toimiiko esimiehenä (tällöin kysymysten sisältö osin erilainen kuin henkilöstöllä). Vastaajista esimiehiä oli noin 10 %.  
Selvitettiin kokemuksia ja näkemyksiä strategiasta, kuten vaikutuksista asiakas- ja potilastyöhön sekä työyhteisöön ja omaan  
työhyvinvointiin. Lisäksi esimiehiltä kysyttiin mm. strategiavalmennuksesta saatavista työkaluista ja niiden käyttämisestä  
yhdessä tiimin/yksikön kanssa.  
Moni kokee saavansa esihenkilöltään tukea, ideointi on mahdollista ja toteutuu erilaisissa tapaamisissa ja kokouksissa. Lisäksi  
seinä-/ideataulut on otettu käyttöön – osalla niitä entuudestaan.  
Vastanneiden mukaan strategia ei vielä näy tässä vaiheessa uudella tapaa asiakas- ja potilastyössä. Moni kokee, että olemme  
jo aiemmin toimineet näiden periaatteiden mukaisesti.  
Strategianmukaisen toiminnan vaikutukset työhyvinvointiin tunnistettiin kyselyn mukaan tässä vaiheessa vain osittain.  
Vastanneilla esimiehillä oli odotuksia strategiavalmennuksesta saataviin työkaluihin, yhteistyön tiivistämiseen ja uuden  
oppimiseen liittyen.  
Alkukyselyn aikana strategian konkretisointi ja käyttöönotto vasta alussa: Jatkossa muutosta seurataan toimenpideohjelmien  
(DIGI, KYKY, INTO) kautta sekä moninaisin eri tavoin mm. havainnoimalla sitä, miten omaa työtä voi kehittää, järjestämällä  
erilaisia yhteisiä keskusteluja sekä toteuttamalla kyselyjä.  
Seuraava strategian toimeenpanon välikysely helmikuussa 2021.  
EKSOTE | 13  
| 15.1.2021