Pitkäaikaissairaiden, vammaisten, ikäihmisten sekä psykososiaalisen kuntoutuksen  
toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon hoitopalkkiot 1.1.2021 alkaen  
EKS/29/05.00.00.50/2021  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
Aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen  
Palvelupäällikkö, vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut Anne  
Ikäheimonen  
040 194 4936  
040 828 3186  
040 561 3627  
Palvelupäällikkö, asumispalvelut ja lyhytaikaishoito sekä kotiin  
vietävät palvelut Hanna Rönkkönen  
040 127 4105  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Hoitopalkkio  
Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee  
perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 826,90 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2021 lukien.  
Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut 775,00  
euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän  
eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2021 vahvistettu  
palkkakerroin on 1,465, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2021 lukien  
vuoden 2020 tasosta 1,31 prosenttia.  
Kunnat voivat maksaa myös 826,90 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita.  
Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää  
pienempänä.  
Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai  
pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2021 lukien 1,31  
prosenttia.  
Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus  
Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain  
19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu  
1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin  
pisteluku lokakuussa 2019 oli 1975 ja lokakuussa 2020 se oli 1979. Indeksin pisteluku on  
noussut noin 0,20 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten kulu- ja käynnistämiskorvausten  
vähimmäismäärä tarkistetaan elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi.  
Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 424,16  
euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa  
elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2021 alkaen.  
Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee  
tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen  
enimmäismäärä on 1.1.2021 alkaen 3012,25 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.  
Palkkio perhehoidon kokemuskouluttajalle sekä mentorointipalkkio  
Ennen perhehoidon toimeksiantosopimuksen laatimista perhehoitajaksi aikovan tulee  
suorittaa perhehoidon ennakkovalmennus (Perhehoitolaki 263/2015, §6). Eksoten alueella  
tämä valmennus järjestetään Perhehoitoliiton laatiman valmennuspaketin mukaisena  
Eksoten ammattihenkilöiden toimesta. Tarvittaessa voidaan hyödyntää kokemuskouluttajia.  
Näissä tilanteissa kokemuskouluttajille esitetään maksettavaksi palkkiona 150€/ tapaaminen  
+ matkakulut. Yksi valmennuspaketti sisältää seitsemän tapaamista. Kokemuskouluttajan  
palkkio on yhteensä enintään 1050€/ valmennuspaketti + matkakulut.  
Perhehoitolain §15 mukaan, perhehoitajalle tulee järjestää riittävä tuki tehtävässä  
toimimiseen. Perhehoitoliitto järjestää koulutusta mentoritoimintaan. Mentoritoiminnassa  
kokenut perhehoitaja toimii aloittavalle perhehoitajalle tukena ja kokemuksen välittäjänä.  
Mentoritoiminta on tavoitteellista, määräaikaista ja palkkiollista toimintaa, josta sovitaan  
kirjallisesti Eksoten kanssa. Eksoten alueella perhehoitajalle järjestetään tukea tarvittaessa  
Eksoten vastuutyöntekijän toimesta, mentorointina tai vertaistukiryhmällä.  
Eksotessa perhehoidon hoitopalkkioita 1.1.2021 alkaen esitetään korotettavaksi sosiaali- ja  
terveysministeriön määrittämän indeksikorotuksen (1,31 %) verran ja summat pyöristetään  
lähinnä seuraavaan ylempään euromääräiseen kokonaislukuun.  
Eksotessa kulukorvausta ja käynnistämiskorvausta 1.1.2021 alkaen esitetään korotettavaksi  
elinkustannusindeksin (0,20 %) verran ja summat pyöristetään lähinnä seuraavaan ylempään  
euromääräiseen kokonaislukuun.  
Lisäksi esitetään toisen perhehoitajan kodissa tapahtuvasta perhehoitajan sijaistamisesta  
maksettavan lyhytaikaisen perhehoidon mukainen hoitopalkkio.  
Mentorointi ja vertaisryhmien ohjaamisen palkkioita esitetään pidettävän vuoden 2020  
palkkioiden mukaisina.  
Palkkiot:  
Perhehoidon palkkiot 1.1.2021 alkaen  
Perhehoidon käynnistämiskorvaus (Perhehoitolaki 18§),  
enimmäismäärä/henkilö  
3012,25  
Euroa/vrk  
Lyhytaikainen perhehoito perhehoitajan kodissa:  
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 72€ + kulukorvaus 25€/ vrk  
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 36€ + kulukorvaus 13€ / vrk  
Lyhytaikainen perhehoito asiakkaan kodissa:  
97,00 € /vrk  
49,00 €/vrk  
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 97€ +matkakorvaus 0,44€/ km yli 10 km  
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta  
97,00 €+ km  
korvaus  
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 49€ + matkakorvaus 0,44€/km yli 10 km  
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta  
49€ +km  
korvaus  
Euroa/kk  
Pitkäaikainen perhehoito  
Hoitopalkkio  
1283,00€  
729,00€  
Kulukorvaus  
Toisen perhehoitajan sijaistaminen perhekodissa  
toimeksiantosopimus jokaisesta hoidettavasta  
Yli 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 97€ +matkakorvaus 0,44e/km yli 10 km  
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta  
97,00€+ km  
korvaus  
Alle 6 tuntia/vrk: Hoitopalkkio 49€ + matkakorvaus 0,44€/km yli 10 km  
ylittävältä yhdensuuntaiselta matkalta  
49€ +km  
korvaus  
Mentorointipalkkio  
60€/tunti, kesto ja tapaamisten tiheys määritellään  
mentorointisopimuksessa  
Vertaisryhmän ohjaamisen palkkio  
30€/tapaaminen + matkakorvaus 0,44€/km yli 10 km ylittävältä  
yhdensuuntaiselta matkalta  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt perhehoidon palkkiot 1.1.2021 alkaen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.