Pitkäaikaissairaiden, vammaisten, ikäihmisten sekä psykososiaalisen kuntoutuksen  
toimeksiantosopimussuhteisen perhehoidon toimintaohje 1.2.2021 alkaen  
EKS/30/00.01.08.34/2021  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
Aikuisten monialaisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen  
Palvelupäällikkö, vammaispalvelujen toiminnalliset palvelut Anne  
Ikäheimonen  
040 194 4936  
040 839 7679  
040 561 3627  
Palvelupäällikkö, asumispalvelut ja lyhytaikaishoito sekä kotiin  
vietävät palvelut Hanna Rönkkönen  
040 127 4105  
Liitteet  
1. LUONNOS Perhehoidon toimintaohje 1.2.2021 alkaen  
Oheismateriaali  
Perhehoidolla tarkoitetaan asiakkaan ympärivuorokautisen huolenpidon ja hoidon  
järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa joko lyhytaikaisesti tai  
pitkäaikaisesti. Perhehoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus kunkin asiakkaan  
hoidosta erikseen.  
Perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin (Eksote) alueella toteutetaan perhehoitoa. Edellinen perhehoidon toimintaohje  
on päivitetty 17.10.2017. Uusi toimintaohje on muovattu luettavammaksi ja selkeämmäksi.  
Toimintaohjeen otsikoita on muovattu sisältöä paremmin kuvaaviksi. Toimintaohjeeseen on  
avattu keskeisiä perhehoitoon liittyviä käsitteitä (luku 2) ja lisätty luettelo Eksoten  
oikeuksista ja velvollisuuksista (luku 10). Edellisessä toimintaohjeessa käsitteet, oikeudet ja  
velvollisuudet olivat poimittavissa tekstistä.  
Sisällöllisiä lisäyksiä on kaksi:  
1)  
Aiempi ohje oli laadittu koskemaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä  
ikäihmisten toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Päivitetty ohje  
koskee myös psykososiaalisessa kuntoutuksessa toteutettua perhehoitoa.  
2)  
Toimintaohjeen sisältöön on tehty tarkennus koskien hoitopalkkion  
maksamisesta asukkaan menehtyessä perhekodissa asuessaan (sivu 11). ”Jos  
perhehoidossa oleva asukas menehtyy perhekodissa, maksetaan ½  
hoitopalkkio 30 vuorokaudelta kuolinpäivän jälkeisestä päivästä alkaen. Mikäli  
tilalle sijoitetaan toinen asiakas, päättyy palkkion maksaminen tilalle sijoitetun  
hoidettavan muuttopäivää edeltävään päivään.”  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan perhehoidon toimintaohjeen 1.2.2021 alkaen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.