7.9.2018  
Liite 7:  
Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä 20.3.2018  
Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä  
Kotihoidon toimintamalli  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja  
terveyspalveluista ohjaa kuntia tukemaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä,  
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Eksoten kotihoidon tavoitteena on turvata ikääntyvän  
kuntalaisen mahdollisuutta asua toimintakykyisenä omassa kodissaan, ellei kuntalaisella ole  
lääketieteellistä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvää perustetta järjestää hoitoa ja  
hoivaa muuten.  
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito järjestetään asiakkaan omassa kotikunnassa, jos se on  
asiakkaan ja omaisen toive. Lyhytaikaisen kuntouttavan laitoshoidon hoitopäivistä on järjestetty  
72 % Armilan kuntoutuskeskuksessa, 18 % Taipalsaaren vuodeosastolla ja loput 10 % muissa  
Eksoten alueen vuodeosastoilla.  
Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen oikea-  
aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla. Toteutamme kotihoidon palveluja tukemalla henkilön  
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista. Selvitämme  
kotihoidon tarpeen palvelutarpeen arviointikäynnillä. Palvelutarpeen arviointikäyntiä voi pyytää  
henkilö itse, omainen, viranomainen tai muu taho.  
Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin kuukaudessa)  
peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu. Maksu määräytyy  
taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla  
enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksu ei saa  
ylittää tuotantokustannuksia.  
Eksoten kotihoito toimii ympäri vuorokauden. Hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella  
voidaan asiakkaalle palvelutarpeen mukaan käynnistää kuntouttava arviointijakso, joka kestää  
4-6 viikkoa. Palvelutarpeen arviointiin osallistuu asiakas itse, hänen omaisensa sekä  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
moniammatillinen tiimi. Tässä tilaisuudessa määritellään palvelutarve, hoidon tavoite, asiakkaan  
tarvitsema käyntimäärä ja käyntien sisältö. Kuntouttavan arviointijakson aikana asiakkaan luona  
käydään tarvittava määrä käyntejä ja hoidon tavoitteena on käynnistää kaikki mahdolliset  
tukitoimet, jotka auttavat asiakasta kuntoutumaan ja selviämään jatkossa mahdollisimman  
itsenäisesti tai kevyempien palveluiden/tukipalveluiden avulla. Kotikuntoutus on kiinteästi  
mukana asiakkaan arjessa arviointijakson aikana. Vuonna 2017 Eksoten asiakkaita oli  
kotikuntoutuksen piirissä kaikkiaan n. 4200 asiakasta ja käyntejä tehtiin yhteensä n. 23 600 kpl.  
Muistisairaan asiakkaan arkea voidaan arviointijakson aikana turvata erilaisin apuvälinein kuten  
turvaranneke/paikantava turvaranneke, kotiin asennettava liiketunnistinjärjestelmä, hälyttävä  
ovimatto, muistuttava lääkekiekko, videovälitteiset kotikäynnit jne. Videovälitteiset kotikäynnit  
sopivat laajasti kotihoidon asiakkaille, mutta keskivaikea muistisairaus voi olla este  
videovälitteisten käyntien toteutukselle. Myös muistisairaan asiakkaan vapaa liikkuminen tulee  
turvata mahdollisimman turvallisissa olosuhteissa, eikä ketään lukita ovien taa muutoin kuin  
miten ovet normaaliasumisessa pidetään lukittuna. Kokonaisuudessa tulee huomioida myös  
omaisten osuus, joka on ikääntyvien ihmisten elämässä merkittävä.  
Vuonna 2017 kotihoidon tavoitteena oli, että vähintään 3 % kotihoidon käynneistä tapahtuu  
videovälitteisinä käynteinä. Tavoite saavutettiin joulukuussa 2017. Asiakkaat ja omaiset ovat  
olleet tyytyväisiä tähän uuteen palvelumuotoon. Vuoden 2018 tavoite on, että 6 % kotihoidon  
käynneistä tapahtuu videovälitteisinä käynteinä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
Kotihoidon palvelun peittävyys yli 75-vuotiaasta väestöstä oli loppuvuodesta 2017 Eksotessa 8,1  
%. Tähän vaikuttaa myös muu alueen palvelurakenne kuten yksityiset kotihoitopalvelujen  
tarjonta sekä ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä.  
Eksoten alueella on 11 kotihoitoaluetta. Kotihoitoalueet ovat taas jakautuneet pienempiin  
tiimeihin. Kotihoidon tiimimalli on uusi toimintamalli, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön  
Lappeenrannan pohjoisella kotihoitoalueella helmikuussa 2016. Tiimimallin tarkoituksena on  
asiakkuuksien hallinnan parantaminen. Lähtökohtana tässä mallissa on, että pienempi osa  
hoitajia hoitaa pienempää osaa asiakkaita, jolloin asiakkuuksien hallinta paranee ja asiakas  
kohtaa entistä useammin itselleen jo tutun hoitajan. Tiimimalli ei ole käytössä vielä koko  
Eksoten alueella, mutta otetaan käyttöön kaikilla alueilla vuoden 2018 loppuun mennessä.  
Kotihoidon toimintayksikön rakenne:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
Kotihoidon toimintayksikön tiimin toimintamalli:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
Kun asiakkaan arviointijakso käynnistyy kotihoitoalueella, sijoittuu hän johonkin alueen  
tiimeistä. Tiiminvetäjä vastaanottaa asiakkaan, käynnistää hoito- ja palvelusuunnitelmaan  
sovitut toimenpiteet ja määrittää asiakkaalle vastuuhoitajan. Vastuuhoitajana toimivat tiimien  
lähihoitajat, joilla on keskimäärin 6-8 omaa vastuuasiakasta. Vastuuhoitaja toteuttaa asiakkaan  
hoitoa hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, arvioi asiakkaan kuntoa ja hoito- ja  
palvelusuunnitelmaan tarvittavia muutoksia. Kotihoidon laatua on kehitetty mm. aloittamalla  
kotihoidon asiakkaille ”Aikaa asiakkaalle” käynnit toukokuussa 2017. Vastuuhoitajan on  
tarkoitus tehdä omille asiakkailleen n. kerran kuukaudessa ”Aikaa asiakkaalle” käynti. Käynti  
kuuluu hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mutta on asiakkaalle maksuton. Käynti on tarkoitettu  
käytettäväksi asiakkaan kanssa yhteisesti sovitulla tavalla, mutta muuten kuin hoidollisesta  
näkökulmasta. Aika voidaan käyttää asiakkaan toiveiden mukaisesti esim. ulkoilemalla.  
Kotihoidon asiakasosallisuutta vahvistetaan suuntaamalla kotihoidon asiakkaille/omaisille  
asiakaskysely v. 2018 aikana.  
Kotona asumisen tukeminen Eksote v. 2015 ja 2017. Huom. v. 2015 Imatra ei ollut vielä Eksotessa, joten  
2015 - 2017 muutos on normaalia suurempi  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
2015  
2017 Muutos 2015 vrt 2017, %  
Säännöllinen kh asiakkaat  
Säännöllinen kh kontaktit  
Tilapäinen kh asiakkaat  
Tilapäinen kh kontaktit  
Tukipalveluasiakkaat  
2186  
882350 1243449  
3322  
71374  
1649  
2252  
3,0 %  
40,9 %  
-7,1 %  
28,3 %  
37,7 %  
3085  
91560  
2270  
Säännöllisen kotihoidon tunteja on käytetty Eksotelaisten asiakkaiden hoitamiseen v. 2017 yhteensä 367 975  
tuntia ja asiakasmaksuina on maksettu Eksotelle yhteensä n. 3,9 M€. Palvelutarve määrittää asiakkaalle  
kohdentuvat tunnit, jotka voivat vaihdella kahdesta tunnista yli 30 tuntiin/asiakas/kk. Maksu määräytyy  
hoitoon käytetyn ajan ja asiakkaan tulojen mukaisesti. Tarvittaessa vanhussosiaalityöntekijä auttaa  
taloudellisen tilanteen kartoittamisessa.  
Kotihoidon henkilöstö  
Eksotessa kotihoidon henkilöstömitoituksen perusteena käytetään STM:n ”Laatusuositusta hyvän  
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019”.  
Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina)  
toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana  
(tunteina). Yhden työntekijän vuosittainen työaika on KVTES mukaan laskettuna noin 1990 tuntia, josta on  
vähennettävä lomat, arkipyhät, lakisääteinen täydennyskoulutus. Tällöin käytettäväksi jää noin 1500 tuntia.  
Käytettävissä olevaa työaikaa vähentävät myös mm. sairauspoissaolot. Mikäli suunnitteluohjeena käytetään 60  
% välitöntä asiakasaikaa työajasta, tällöin käytettävissä oleva välitön asiakastyöaika on noin 900 tuntia/  
työntekijä/ vuosi. Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa toteutunutta mitoitusta, jossa  
poissaolevien työntekijöiden osuus on korvattu sijaisilla.  
Vuoden 2016 aikana todettiin, että Eksoten kotihoidon henkilöstövahvuutta tulee lisätä kun palveluun  
tarvittavia tunteja verrattiin henkilöstön käytettävissä oleviin työtunteihin. Kotihoito saikin vuoden 2017  
aikana yhteensä 59 uutta vakituista tehtävää, jotka jaettiin eri alueille henkilöstön lisätarpeen mukaan.  
Tarvittavien palvelutuntien ja käytettävissä olevien työtuntien määrää seurataan jatkuvasti. Keväällä 2018  
lisätään Imatran kotihoidon työntekijämäärää kahdeksalla uudella vakituisella työntekijällä, koska Imatran  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
7.9.2018  
käyntimäärät ovat nousseet huomattavasti ja lisäys tarvitaan, että palveluun tarvittavat tunnit voidaan  
toeuttaa.  
Eksoten kotihoidossa työskentelee n. 600 työntekijää. Vuonna 2017 on kotihoitoon saatu 59 uutta vakituista  
tehtävää. Tämän lisäksi kotihoitoon kohdentuu vielä n. 50 muun hoitotyön ammattilaisen työpanos.  
Kotihoidon tukena toimii mm. ensihoito ja sen yhden hengen liikkuva yksikkö, tehostetun sairaanhoidon tiimi,  
äkillisten tilanteiden koordinaattori, kotikuntoutus, keskitetty kotiutus, lääkärit mukaan lukien myös geriatri.  
Kotihoidon henkilöstön välittömän työajan osuuden tavoite lähihoitajilla on 60 % kokonaistyöajasta eli 4 h 39  
min. kun työpäivän pituus on 7 h 45 min. Sairaanhoitajilla tavoite on 40 % eli 3 h 6 min., työpäivän pituus myös  
7 h 45 min. Kotihoidon hoitajalla on Eksoten tasolla keskimäärin 11 käyntiä työvuoronsa aikana, käynnin kesto  
on km. 18 min. Lappeenrannassa viisi tutuinta hoitajaa tekee puolet kaikista asiakkaan käynneistä. Tätä lukua  
madaltaa esim. Lappeenrannassa ja Imatralla mm. erillisenä toimintana järjestetty turva-auttaja- ja  
yöpartiotoiminta.  
Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään jakamaan henkilöstöresurssi toiminnan tarpeen mukaisesti  
esim. henkilöstön äkillisistä poissaoloista ja asiakastilanteesta johtuvissa kuormitustilanteissa. Ylityötä voi  
syntyä vain työnantajan aloitteesta tehdyssä työssä, mutta ylityötä voi teettää vain työntekijän  
suostumuksella. Eksotessa ei ole ylityökieltoa, mutta ylityö ei ole ensisijainen tapa järjestää sijaistamisia.  
Sijaisjärjestelyissä kotihoito käyttää kotihoidon omaa resurssipoolin henkilöstöä sekä Eksoten varahenkilöstöä.  
Kotihoidon oman resurssipoolin henkilöstöä sijoitetaan myös alueille lisäavuksi asiakaskuormituksesta  
johtuviin ns. ruuhkahuippuihin. Helmikuussa 2018 käynnistyi kotihoidossa pilotointi, jossa toiminnanohjaus  
laajentaa toimintaansa työaikojen sekä tehtävien osalta. Äkilliset poissaolot ilmoitetaan virka-ajan ulkopuolella  
toiminnan ohjaukseen, jossa resurssien jakoa ja sijaisten hankintaa toteutetaan jatkossa. Aiemmin tämä  
tehtävä on ollut alueiden työvuorovastaavilla, jotka jatkossa voivat keskittyä asiakastyöhön.  
Kotihoidon kehittämiseen on Eksotella jo löydetty monia erilaisia ratkaisumalleja, joiden avulla parannetaan  
asiakkaan kokemaa hoidon laatua, omaisten luottamusta hoidon ja hoivan onnistumiseen kotona sekä lisätään  
henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä suunnittelussa. Tulevaisuudessa Sote-ratkaisu tuo  
kotihoidon kentälle uudenlaisia haasteita ja käynnistetyt kehittämistoimet ovat varautumista tätä uudenlaista  
arkea varten.  
Jaana Peltola  
Tuula Karhula  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3