Hallituksen selvitykset arviointikertomuksessa 2018 esitettyihin kysymyksiin  
EKS/2423/00.03.00.07/2018  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
040 194 4936  
0400 655 197  
044 791 5516  
040 828 3186  
040 127 4200  
Sairaalan johtaja Tarja Nylund  
Ostopalvelupäällikkö Teija Malinen  
Liitteet  
1. Kysymys 1 selvitys Strategian valmistelu 2019 - 2022  
2. Kysymys 1 liite Yhteenveto asukkaiden äänestä_luonnos  
3. Kysymys 1 liite Etelä-Karjalan maakuntahallinnon kokonaiskuvaus  
4. Kysymys 2 selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta  
5. Kysymys 2 liite selvitykseen kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta  
6. Kysymys 3 selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa  
7. Kysymys 4 selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa  
8. Kysymys 5 selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta  
Oheismateriaali  
Eksoten tarkastuslautakunta esitti 23.5.2019 päivätyssä vuoden 2018  
arviointikertomuksessaan, että Eksoten valtuusto pyytäisi hallitukselta selvitykset seuraaviin  
esitettyihin asioihin 12.8.2019 mennessä:  
1. Selvitys Eksoten strategiakauden 2019–2022 valmistelusta; prosessikuvaus, aikataulu ja  
onko vastuuhenkilöitä nimetty?  
2. Selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta; miten kotihoidon tilanne konkreettisesti  
korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin, prosessit ovat toimivat ja asiakkaat saavat riittävän  
hyvää palvelua? Kuinka varmistetaan, että jatkossa saadaan riittävästi työntekijöitä  
kotihoitoon? Toimenpidesuunnitelma, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?  
3. Selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa; miten johto huomioi  
potilasturvallisuuden edistämisen jatkossa? Laadunhallinnan ja potilas-  
/asiakasturvallisuussuunnitelman päivittämisen aikataulu ja onko potilasturvallisuudesta  
vastaavia henkilöitä nimetty?  
4. Selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa; miten jatkossa pidetään huoli  
siitä, ettei sairaala pääse ruuhkautumaan? Toimenpidesuunnitelma ja onko vastuuhenkilöitä  
nimetty?  
5. Selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta; miten järjestetty?  
Suunnitelma/toimintaohje ja onko vastuuhenkilöitä nimetty?  
Eksoten valtuusto päätti 12.6.2019, että selvitykset edellä mainittuihin arviointikertomuksen  
kysymyksiin annetaan seuraavassa valtuuston kokouksessa syksyllä 2019. Selvitykset ovat  
kysymyksittäin esityslistan liitteenä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa liitteenä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin  
kysymyksiin.  
Päätös  
Hyväksyttiin seuraavalla kotihoidon selvitykseen lisättävällä lisäyksellä: Otsikon ”Henkilöstön  
riittävyys, perehdyttäminen ja osaamisen lisääminen” alle uusi ensimmäinen lause ja pieni  
muotoilu toisen lauseen alkuun:  
Kotihoidon henkilöstön määrä oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa noin 37  
henkilötyövuotta suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Henkilöstöresurssia  
on siis jo vahvistettu, mutta nykytilanteessa vaikeutena on se, että kaikkia vakinaisia tehtäviä  
ja pitkäaikaisia sijaisuuksia ei ole aina saatu nopealla aikataululla täytettyä.  
Pöytäkirjan liitteenä on korjattu selvitys.