Seurantaraportti 07/19  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
040 524 3167  
Liitteet  
1. Eksote heinäkuu 2019  
2. Talouden tasapainottaminen 28.8.2019 hallitus  
Oheismateriaali  
Tammi-heinäkuun nettotoimintamenot ja tilikauden alijäämä -3,5 milj. euroa toteutuivat 0,8  
milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempina.  
Perhe- ja sosiaalipalveluissa positiivista budjettieroa syntyi tammi-heinäkuussa +1,8 milj.  
euroa. Eron syntyyn ovat vaikuttaneet mm. psykologien ja sosiaalityöntekijöiden  
rekrytointivaikeudet ja tukityöllistettyjen suunniteltua pienempi määrä ja mm. tätä kautta  
henkilöstökulujen (0,9 milj. euroa) käyttösuunnitelmaa pienempi toteuma. Budjettiylityksiä  
sitä vastoin on ollut etenkin lasten ja nuorten sairaalapalveluiden ostoissa (-0,7 milj. euroa),  
missä on ollut keväästä lähtien ennätysmäärä asiakkaita ostopalveluissa (HUS, KymSote), ja  
vammaisavustuksissa (-0,5 milj. euroa). Tätä eroa on tasapainottanut työmarkkinatuen  
kuntaosuuden jääminen +0,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienemmälle tasolle. Perhe- ja  
sosiaalipalvelujen koko vuoden nettotoimintamenojen ennakoidaan toteutuvan 0,6 milj.  
euroa käyttösuunnitelmaa parempina. Loppuvuodesta kertynyttä positiivista budjettieroa  
pienentää vammaisavustusten ja sairaalapalvelujen ostojen ylitysten jatkuminen.  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tammi-heinäkuun nettotoimintamenot toteutuivat -0,3 milj.  
euroa käyttösuunnitelmaa heikompana. Lääkekustannuksissa syntyi positiivista budjettieroa  
+1,3 milj. euroa € mm. HUS:n sopimusten parempien alennusten ja kilpailun lisääntymisen  
myötä. Negatiivista budjettieroa (-0,6 milj. euroa) on aiheutunut sotavammalain perusteella  
maksettavien korvausten jäämisestä ennakoitua huomattavasti alhaisemmalle tasolle  
sotainvalidien vähentymisen myötä. Tätä eroa on tasapainottanut ensihoidon avustusten  
kasvaminen (+0,5 milj. euroa) mm. takautuvan laskutuksen ja yhden hengen yksikön  
tuottaman palvelun laskutuksen mahdollistuminen 1.12.2018 alkaen. Positiivista  
budjettieroa on kertynyt +0,6 milj. euroa sairaalapalvelujen ostoista. Suurimmat haasteet  
ovat olleet henkilöstökuluissa. Vaikka avoterveydenhuollon henkilöstökulut ovat  
rekrytointivaikeuksien takia toteutuneet +0,6 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä,  
ovat akuuttitulosyksikön erilliskorvausten ja sijaismäärärahojen ylitykset -1,5 milj. euroa,  
hoivan erilliskorvausten ylitykset -1,0 milj. euroa ja keskussairaalan vuodeosastojen n. 17  
ylipaikasta johtuva ylitys -0,6 milj. euroa nostaneet terveys- ja vanhustenpalveluiden  
henkilöstökulujen kokonaisylityksen -3,0 milj. euroon. Koko vuoden nettotoimintamenojen  
budjettieron ennakoidaan toteutuvan 1,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Tähän  
vaikuttaa oleellisesti laboratorio- ja kuvantamisliiketoiminnan siirrosta HUS:lle saatava  
positiivinen vaikutus n. 3,7 milj. euroa. Loppuvuodesta negatiivista budjettieroa kerryttävät  
mm. Kukkurilan toiminnan jatkuminen koko vuoden sekä muu henkilöstökulujen ylitys  
etenkin akuuttitulosyksikössä. Lääkkeiden osalta positiivista budjettieroa ennakoidaan  
syntyvän myös loppuvuodesta.  
Kuntoutuksen vastuualueella tammi-heinäkuun nettotoimintamenot ovat ylittyneet -0,35  
milj. euroa. Tämä aiheutuu käytännössä odottamattoman suurista sairaalapalvelujen ostoista  
ja osittain vuokrien kohdistumisesta vastuualueiden välillä käyttösuunnitelmasta  
poikkeavalla tavalla.  
Strategisissa tukipalveluissa positiivista budjettieroa alkuvuodesta on syntynyt Saimaan  
tukipalvelut Oy:n jakamasta osingosta +0,45 milj. euroa ja korkokulujen jäämisestä alle  
budjetoidun tason +0,3 milj. euroa. Loppuvuodesta negatiivista budjettieroa ennakoidaan  
syntyvä atk-palveluista siten, että koko Eksoten tasolla atk-palvelujen ylitys on -0,8 milj.  
euroa.  
Eksoten koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan n. -7,4 milj. euroa alijäämäinen ja +0,44  
milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempi. Mahdollisia lisätoimenpiteitä talouden pitemmän ja  
lyhyen aikavälin tasapainottamiseksi kartoitetaan aktiivisesti. Mahdollisia toimenpiteitä  
talouden tasapainottamiseksi esitetään liitteenä.  
Talousjohtaja esittelee raportin ja talouden tasapainottamisesityksiä kokouksessa.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää merkitä seurantaraportin tiedoksi.  
Päätös  
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:  
Hallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi ja päättää, että:  
- esityslistan liitteenä olevista talouden tasapainottamisesityksistä poistetaan sana  
lomautukset; ja  
- muut esitetyt tasapainottamispiteet: loppuvuoden 2019 kalustohankintojen ja koulutusten  
minimointi, vain pakollisten työ-, virantoimitus- ja virkamatkojen toteuttaminen,  
hallinnollista työtä tekevien vapaaehtoiset työvapaat sekä sanelunpurun kilpailuttaminen,  
toteutetaan esityksen mukaisesti.  
Hallitukselle pidetään 25.9. seminaari.