TARKASTUSLAUTAKUNNAN SELVITYSPYYNNÖT  
4. Selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteissa; miten jatkossa pidetään huoli siitä, ettei  
sairaala pääse ruuhkautumaan?  
K-siiven päivystys avautui kesällä 2018 ja uusien tilojen ja toimintatapojen omaksuminen yhdessä  
hellekesän kanssa oli aiheuttamassa sairaalan ruuhkautumista. Toukokuun 2019 lopusta alkaen tilanne on  
tasaantunut: läpimenoajat päivystyksessä ovat lyhentyneet ja vuodeosastojen nettokuormitus kesäkuussa  
2019 oli 93 %. Sairaalan toimintaa (vastuuhenkilönä sairaalanjohtaja) on kehitetty niin, että hoitojaksot  
ovat lyhentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaalassa on myös hyödynnetty avopainotteisuutta niille  
potilaille, joille se on lääketieteellisesti mahdollista kehittäen esim. hoitokeskusta ja heräämöstä kotiin  
toimintaa. Haasteena on nettokuormituksen säilyminen siedettävänä myös syksyllä, kun elektiivinen  
toiminta jälleen palautuu normaaliin talvikauteen.  
Hoivan tulosalueella toimiva SAS (vastuuhenkilönä hoivajohtaja) koordinoi hoivan ja kuntoutuksen  
jatkohoitopaikkoja apunaan sairaalassa toimivat kotiutushoitajat. Sairaalassa yhteyshenkilönä on nimetty  
resurssivastaava, joka tarkastaa sairaalan paikkatilanteen ja päivystyksen tilanteen joka päivä klo 14.  
Päivystyksessä toimivan kotiutushoitajan työaikaa ja työnkuvaa kehitetään lisää vuoden 2019 aikana.  
Oleellista on, että avoterveydenhuollossa hoitoonpääsy ja hoidon jatkuvuus toteutuvat niin, että potilailla  
ei ole näiden palvelujen puuttuessa tarvetta tulla ylimääräisesti päivystykseen (vastuuhenkilönä  
avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri). Ikäihmisten osalta olennaista on edelleen parantaa hoivan  
lääkäripalveluja. Kotihoidon päiväaikaisista lääkäripalveluista vastaa avoterveydenhuollon ylilääkäri ja  
päivystysajalla päivystyksen ylilääkäri. Asumispalvelujen lääkäripalvelut on tällä hetkellä ulkoistettu.