1 (2)  
1.7.2019  
Selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden  
suunnitelma on laadittu STM:n laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laadittavasta  
suunnitelmasta -asetuksen (341/2011) mukaan ja löytyy Eksoten www-sivuilta. Suunnitelman on tarkastanut  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja sen on hyväksynyt käyttöön Eksoten hallitus 22.2.2013.  
Suunnitelmassa todetaan seuraavaa: ”Laadunhallinta- sekä potilas-/asiakasturvallisuussuunnitelma päivitetään  
kerran vuodessa elokuussa. Laaturyhmän puheenjohtaja sekä potilasturvallisuuskoordinaattori vastaavat  
päivityksestä. Päivitetty versio käydään laatutyöryhmässä ja laaturyhmän puheenjohtaja hyväksyy päivitykset”.  
Laaturyhmän puheenjohtajana toimi kuntoutusjohtaja Markku Hupli vuoden 2016 loppuun asti ja sen jälkeen  
Mari Liukka. Laaturyhmä oli Eksotessa varsin epämääräinen työryhmä, huolimatta siitä, että toimitusjohtaja  
nimitti sen aikoinaan. Laaturyhmän toiminta loppuikin 2018 lopussa. Potilasturvallisuuskoordinaattori-nimike  
muuttui ensin laatu- ja potilasturvallisuuspäälliköksi ja sen jälkeen laatu- ja turvallisuuspäälliköksi. Sen  
enempää laatu- ja potilasturvallisuuspäällikön kuin laatu- ja turvallisuuspäällikön tehtävää tai vastuita ei ole  
selkeästi missään vaiheessa määritelty. Laatu- ja turvallisuuspäällikön esimies on hallintojohtaja.  
Laadunhallinnan ja potilas- ja asiakasturvallisuuden suunnitelmaa ei ole päivitetty ja se työ käynnistetään  
pikaisesti syksyllä 2019.  
Vastuu- ja/tai tulosalueiden johtoryhmissä laatu- ja turvallisuuspäällikkö sekä työsuojelupäällikkö käyvät  
kahdesti vuodessa. Vastuu- ja/tai tulosalueiden tulee tuolloin raportoida seuraavista laatuun ja turvallisuuteen  
liittyvistä asioista: 1) Haiprojen (haittatapahtumien, sisältäen sekä läheltä piti että tapahtui potilaalle)  
käsittelyprosentti, 2) tulosalueen näkökulmasta merkittävimmät turvallisuus- ja potilasturvallisuuspoikkeamat  
/ prosessipoikkeamat / huolenaiheet, 3) asiakaspalautteiden ja muistutusten vaikutukset toimintaan, 4)  
sisäiset/ulkoiset tarkastus-/valvontakäynnit sekä 5) riskienhallinta – operatiiviset ja strategiset.  
Laatu- ja turvallisuuspäällikkö sekä työsuojelupäällikkö raportoivat edelleen nämä asiat Eksoten johdolle laatu-  
ja turvallisuuskatselmuksessa kahdesti vuodessa.  
Katselmuksista huolimatta, harmillisesti, ei johdossa sen enempää kuin laaturyhmässä ole kukaan muistanut  
suunnitelman päivittämisen tarpeesta. Tästä huolimatta suunnitelmassa mainittuja toimintoja yksiköt  
toteuttavat usein sangen kiitettävästi: mm. vaaratapahtumien ilmoittaminen, muistutuksiin ja kanteluihin  
vastaaminen, sairaalainfektioiden seuranta muutamia mainitaksemme.  
Kuntoutuksen vastuualueella laatu-, potilas- ja asiakasturvallisuuteen on erityisesti kiinnitetty huomiota  
kuntoutusosastoilla. Muilla vastuu-/tulosalueilla tehtävästä potilas-/asiakasturvallisuus tai laatutyöstä on  
vaikea kertoa, koska Eksotella ei ole määritelty riittävää struktuuria näiden asioiden raportoimiseen. Laatu- ja  
turvallisuuskatselmuksissa nämä asiat eivät tule esiin riittävällä laajuudella.  
Laatuvastuut ja valtuudet on suunnitelmassa avattu, mutta yksityiskohtaisesti samaa ei ole tehty potilas-  
/asiakasturvallisuuden osalta kuin laaturyhmän puheenjohtajan ja laatupäällikön osalta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (2)  
1.7.2019  
Akuuttisairaalaan on nimetty oma potilasturvallisuuskoordinaattori (uusi toimi) vuoden 2018 alusta.  
Akuuttisairaalan potilasturvallisuuskoordinaattori raportoi sairaalan johtajalle. Vuonna 2018 sairaalassa on  
aloitettu säännölliset johdon potilasturvallisuuskävelyt toimintayksiköihin kahdesti vuodessa. Tavoitteena on  
kehittää ennakoivan potilasturvallisuuden kulttuuri sairaalaan ja kotiin vietäviin palveluihin.  
Potilasturvallisuuskertomus tehdään vuosittain; vuoden 2018 osalta on tehty ensimmäinen.  
Potilasturvallisuuteen liittyviä mittareita seurataan ja kehitetään. Esimerkkejä koko sairaalaa koskevien  
käytäntöjen kehittämisestä ovat laiteajokortti lääkinnällisille laitteille, lääketurvallisuuden kehittäminen,  
potilaan kliinisen tilan seuranta ja vakioidut konsultaatiokäytännöt sekä tarkistuslistojen käyttö.  
Potilasturvallisuus on osa jatkuvaa hoidon laadun parantamista toimintayksiköissä. Akuuttisairaalan  
johtoryhmässä potilasturvallisuuskatsaukset toteutuvat 3-4- kertaa vuodessa. Käytännön  
potilasturvallisuudesta ja sen kehittämisestä vastaavat toimintayksiköiden esimiehet ja erikoisalojen ylilääkärit  
oman toimintayksikkönsä osalta. Potilasturvallisuuskoordinaattori on apuna kehittämis- ja jalkauttamistyössä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3