Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Selvitys tarkastuslautakunnalle strategiakauden  
2019–2022 valmisteluprosessista, 18.8.2019  
3 (7)  
1 Johdanto  
Tässä selvityksessä kuvataan Eksoten strategiakauden 2019–2022 valmistelua ja taustalla siihen vaikuttanutta  
maakunnallista maakunta- ja sote-uudistusvalmistelua.  
Eksoten voimassa oleva strategia päättyi vuoden 2018 lopussa. Uuden strategian valmistelua on vaikeuttanut  
epätietoisuus sote- ja maakuntauudistuksen aikatauluista. Eksoten hallitus oli alun perin valmistautunut siihen,  
että strategian valmistelu olisi kuulunut osittain väliaikaiselle toimielimelle, jonka toimivalta olisi määritelty  
keväällä 2018 voimaantulevassa laissa. Strategian viimeistely olisi kuulunut maakuntahallitukselle ja  
hyväksyminen maakuntavaltuustolle, jotka olisivat kokoontuneet vuoden 2019 alussa.  
Kevätkesällä 2018 kävi ilmi, ettei sote-uudistuksen suunniteltu aikataulu tule toteutumaan. Samaan aikaan  
kunnat ryhtyivät valmistautumaan uudistukseen myymällä Eksoten palvelutuotannossa käyttämiä tiloja.  
Strategian virallinen valmistelu käynnistettiin 2018 syksyllä hallituksen seminaarissa ja siitä pidettiin yhteinen  
hallituksen ja valtuuston seminaari 20.2.2019. Valtuuston seminaaria varten valmisteltiin laaja aineisto Etelä-  
Karjalan väestön kehityksestä ja sen vaikutuksista sote-kustannuksiin. Eksoten esimiehet osallistuivat kahteen  
työpajaan, jossa työstettiin kehittämiskohteita. Aineisto valmisteltiin yhteistyössä Etelä-Karjalan Liiton ja  
konsulttitoimisto MDI:n sekä Eksoten omien asiantuntijoiden toimesta. Strategialuonnokseen on otettu  
keskeisimmät asiat aineiston tuloksista.  
Strategiavalmistelussa on hyödynnetty myös kansallisissa (STM) kärkihankkeissa Etelä-Karjalassa kerättyä  
tietoa ja kehitettyjä malleja. Kärkihankkeita toteutettaessa ovat maakunnan asukkaat ja ammattilaiset  
osallistuneet kehittämiseen esimerkiksi erilaisissa työpajoissa ja kokemusasiantuntijuudella. Kansalaisia,  
ammattilaisia, järjestöjä sekä yrityksiä on myös osallistettu kyselyjen avulla. Strategiavalmistelussa on  
hyödynnetty myös maakunta- ja sote-uudistusvalmistelujen strategia-aineistoja.  
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelut Etelä-Karjalassa  
Etelä-Karjalassa Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistusta on valmisteltu yhdessä projektissa syyskuusta  
2016 lähtien. Heinäkuussa 2017 uudistukseen tuli lisävuosi, joka tarvittiin erityisesti  
valinnanvapauslainsäädännön tarkentamiseen. Etelä-Karjalassa on toimittu epävirallisesti  
valmistelutoimielimen johdolla Vate) kesästä 2017 alkaen. Vate on toiminut uudistuksen projektiryhmänä  
odottaen asemansa virallistavaa eduskunnan päätöstä. Virallisesti uudistuksen valmistelu on ollut oma  
projektinsa Etelä-Karjalan liiton hallinnossa. Etelä-Karjalassa päätettiin keväällä 2018 maakunnan tulevasta  
rakenteesta. Lähtökohtana on ollut asukkaiden hyvinvointi, alueen elinvoima, vahva järjestäjä ja toimivat  
palvelut.  
Järjestämisen valmistelujen tueksi on tuotettu erilaisia selvityksiä mm. arvoista, odotuksista ja talouden  
edellytyksistä. Maakunnan järjestämisen valmistelun tueksi laadittiin tiekartta sekä sote-strategiakauden  
arviointia nykyisen kuntayhtymämallin kehittämisen pohjalta. Erilaiset selvitykset, arvioinnit ja kyselyt tukivat  
ja ohjasivat järjestämisen valmistelua. Vahvan järjestäjän osaamiseen/edellytyksiin kuuluvat vastuu  
kokonaisohjauksesta sekä tiedosta. Etelä-Karjalan valmistelussa painotettiin yhtä järjestäjän kokonaisuutta  
näissä asioissa. Palvelutuotannon ohjausmalleja luonnosteltiin valtakunnan valmistelujen pohjalta maakuntaan  
sopiviksi. Ohjausmalleissa huomioitiin niin sote- kuin kasvupalvelut.  
Etelä-Karjalassa laadittiin maakunnan omat väestölaskelmat, jotka osaltaan ovat lisänneet maakunnan  
toimijoiden ymmärrystä monialaisen elinvoiman kehittämisen tarpeesta. Ennakoiva toiminta on tarpeen  
kaikissa maakunnan palveluissa asukkaiden mutta myös talouden näkökulmasta. Tähän on pureuduttu myös  
monipuolisesti yhteisin tilastoanalyysein.  
Uudistuksessa haluttiin tukea esimiehiä ja johtajia. Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa -hankkeen  
esimiesten valmennusohjelma koostui kolmesta lähijaksosta, joihin osallistui puolen vuoden aikana yli 120  
esimiestä yhdeksästä eri organisaatiosta, mukaan lukien Eksotesta. Valmennuksen aikana esimiehet tekivät 60  
 
4 (7)  
osallistavaa kehittämisprojektia omien alaistensa kanssa, jotka liittyivät konkreettisesti oman työn ja  
työyhteisön toiminnan kehittämiseen.  
2 Eksoten strategiavalmisteluprosessin vaiheet  
Eksoten strategiavalmistelun vaiheet rakentuivat kansallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun ja  
mahdollisen voimaantulon aikatauluun. Koska uudistuksille annettiin kahdesti lisävuosi, myös strategisen  
suunnittelun tuli elää tämän mukaisesti. Maakuntastrategian ja sen ohella palvelustrategian valmistelussa  
hyödynnettiin erilaista tietoa niin Eksotelta, kunnista kuin yhteistyökumppaneilta. Strategiavalmistelun  
lopputuloksena syntyi Strategiset linjaukset Eksotessa 2019–2023 -dokumentti ja sen toimeenpanoon  
tarkentuvat toimintaohjelmat. Strategian valmistelu on ollut keskeinen osa palveluverkkosuunnittelua.  
Valmisteluprosessin vaiheita oli viisi, jotka on esitelty lyhyesti alla. Tarkemmin sisältö on luettavissa  
Strategiaprosessin aikataulu 2018–2019 -luvussa.  
1. Suunnittelu, arviointi ja selvitykset  
o
Päättyvän strategiakauden ja sen toimeenpanon, kuten palveluverkon, asiakasmäärien ja  
kehityskohteiden tarkastelu ja niistä tehtävät nostot tulevaan strategiaan  
Maakuntauudistuksen yhteydessä tehdyn monialaisen valmistelun ja tuotosten  
hyödyntäminen strategiavalmisteluissa mm. maakunnan kokonaiskuvaukset,  
strategiakartoitukset, palvelulupauksen valmistelu, erilaiset asiantuntijoiden ja asukkaiden  
haastattelut, palautteet  
o
o
o
Asukkaiden ja asiakkaiden äänen kuuleminen eri tavoin ja eri asioissa (tapahtumat, tilaisuudet,  
kyselyt, tutkimustieto)  
Ennakkovaikutusten arviointi, potentiaalisten riskien tunnistaminen  
2. Luonnosversiot yhdessä työstettäväksi, ideat ja sisällön ja tekstin muokkaaminen  
o
o
Talouden reunaehtojen huomioiminen  
Hoidon ja palvelujen tarpeet, integraation kehittäminen, ammattilaisten autonomia,  
valmentava johtaminen, maakunnallisuus  
o
o
o
Kuntakortit ja keskustelut kuntien kanssa eri foorumeilla  
Keskusteluja esimiesten kanssa  
Strategian perusteet ja nostot käsittelyssä mm. maakunnallisessa vanhus- ja  
vammaisneuvostossa  
3. Viimeistely johtoryhmässä  
o
Jatkotyö osana työryhmiä ja johdon sparrauspäiviä  
4. Strategiset linjaukset -dokumentin käsittely hallituksessa ja valtuustossa  
o
Hallituksessa esitettyjen tarkennusten muokkaaminen dokumenttiin ennen käsittelyä  
valtuustossa.  
5. Strategian vieminen arkeen: toimenpideohjelmien jatkotyöstäminen ja toteuttaminen yhdessä  
henkilöstön kanssa  
Valmisteluprosessissa käytettyjä menetelmiä olivat jatkuvan parantamisen periaatteella muun muassa  
-
-
-
-
-
-
-
-
kartoittaminen  
selvittäminen  
ennakkovaikutusten arviointi sekä muu arvioiminen  
tutkimus- ja tilastotiedon hyödyntäminen  
laskelmien laatiminen  
skenaariotyöskentely  
kokous- ja työpajatyöskentely  
yhteinen työtila -työskentely Eksonetissä  
 
5 (7)  
-
kyselyiden ja asukastilaisuuksien toteuttaminen sekä niistä saatujen tulosten koostaminen ja  
hyödyntäminen  
-
-
-
keskustelut henkilöstön kanssa  
yhteistyöpalaverit ja -tilaisuudet kuntien, neuvostojen, järjestötoimijoiden ja yrittäjien kanssa sekä  
kehittämishankkeet ja -projektit.  
6 (7)  
3 Strategiaprosessin aikataulu 2018–2019  
Kesäkuu 2018  
Toimeksianto Eksoten toimitusjohtajalta aloittaa tulevan strategian valmistelu, jossa kuitenkin on huomioitava  
maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutukset, aikataulu ja uudistuksen epäviralliselle toimielimelle Vatelle  
annettu velvoite valmistella maakuntastrategiaa ja sen osana yhdessä asiantuntijoiden ja johdon kanssa  
palvelustrategioita. Strategiavalmistelussa huomioidaan asiakastarpeet, kuntien rahoitus ja lainmukaisen  
toiminnan vaatimat panostukset, jo toimiva ja tunnettu visio ”Toimintakykyisenä kotona” sekä Eksoten arvot,  
(vuonna 2019 tarkennettava) valtuuston nähden sitovat mittarit, kehittämistyöstä ja palautteista nousseet asiat  
ja ideat. Ulkopuolinen toiminnan arviointi toteutettiin sairaalan ja perusterveydenhuollon osalta.  
Heinä-lokakuu 2018  
Lokakuu 2018  
Työryhmä eri asiantuntijakokoonpanoin aloitti valmistelut: Nykyvision säilyttäminen, nykystrategiaan ja sen  
toimeenpanoon (ml. palveluverkkoon liittyvät taustaselvittelyt). Strategiakauden aikana eri hankkeissa saatua  
tietoa eri-ikäisiltä asiakkailta kerättiin valmisteluun (esimerkiksi Lape-hankkeen kysely lapsiperheille  
loppuvuodesta 2017, ikäpoliittisen ohjelman valmistelu 2018, torikierrokset 2018, järjestökysely 2018 syksyllä).  
Hallitus esitti strategiavalmistelun käynnistämistä. Mukana tässä toimitusjohtajan ja kehitysjohtajan  
koordinoimana Eksoten johtoryhmä, asiantuntijat raportointitiimistä, taloustiimistä ja vastuualueilta.  
Maakunta- ja sote-valmistelun edustajana mukana sote-koordinaattori.  
Johdon sparrauspäivä; strategiakokonaisuus arjessa, kehittämistoimenpiteiden kerääminen ja niistä tehtävät  
valinnat strategiakaudelle 2019–2022 (NHG fasilitoi ja tuotti tästä loppuraportin)  
Etelä-Karjalan järjestötapaaminen; terveisiä järjestöiltä sote-uudistukseen ja strategiseen ajatteluun  
Loka-joulukuu 2018  
Osana maakunta- ja sote-valmistelua tehtiin NHG-selvitys Eksoten strategiakaudesta 2014–2018 sekä  
strategiakauden 2014–2018 ulkopuolisesti rahoitettujen kehittämishankkeiden arviointi. Samaan aikaan  
Perlacon teki kunnille kantokykylaskelmia ja Etelä-Karjalan liitto yhdessä Eksoten kanssa laskelmia  
väestönkehityksestä palveluverkon ja strategiavalmistelujen tueksi. Ns. kuntakortit (kunnittaiset väestö-, tila-  
ja palvelutiedot) valmisteltiin taustamateriaaliksi kuntien kanssa käytäviin palveluneuvotteluihin.  
Ennakkovaikutsten (EVAUS) arvioinnin tekeminen.  
Joulukuu 2018–  
tammikuu 2019  
Laajennetun johtoryhmän ja kutsuttujen asiatuntijoiden kokoukset strategiavalmistelun etenemisestä,  
strategian toimeenpanon sisällöstä ja kustannusurasta (vaihtoehtoisten skenaarioiden työstäminen)  
Helmikuu 2019  
Valtuuston strategiaseminaari, mukana myös Eksoten laajennettu johtoryhmä ja asiantuntijoita; pääpaino  
tulevaisuuskuvassa väestö-näkökulmasta  
Helmi–huhtikuu 2019  
Toukokuu 2019  
Toukokuu 2019  
Asukkaiden äänen kuulemista eri tavoin mm. nuorten vaikuttamispäivät, asukas-henkilöstökysely, valtuuston  
työskentelyyn liittyvä kysely, vanhus- ja vammaisneuvostojen kuuleminen mm. maakuntavalmistelujen  
osana, järjestöpäivä. Evauksen tekeminen.  
Strategiset linjaukset -dokumentin käsittely hallituksessa ja valtuustossa  
Johdon sparrauspäivä; toimenpideohjelmien työstäminen käytäntöön.  
 
7 (7)  
4 Vastuuhenkilöt (valmistelun eteneminen ja kokonaisuuden hallinta)  
Strategiavalmisteluista vastaavat Eksotessa toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, jotka yhdessä vastuualuejohtajien  
kanssa ovat koonneet valmisteluun mukaan esimiehiä ja asiantuntijoita. Asukkaiden osallistamisesta on  
vastannut Kehittämisen tuki.  
Strategian toimeenpanoon liittyvät toimintakyky-, työhyvinvointi- ja digitalisaatio-ohjelma sekä kustannusura  
ovat projekti-/työsuunnitelmavaiheessa. Tarkennettujen suunnitelmien valmistuessa myös kyseisten  
ohjelmien vastuuhenkilöt (ohjelmajohtajat) nimetään. Niissä todennetaan strategisia muutostavoitteita, joilla  
on vaikutusta strategisiin BSC-mittareihin.  
5 Liitteet  
Selvityksen liitteenä toimitetaan:  
-
-
yhteenveto asukkaiden äänestä 21.5.2019 (PP-diat)  
kokonaiskuvaus (maakuntavalmistelun tuotos)  
**  
Lappeenrannassa elokuussa 2019  
Selvityksen antoivat toimitusjohtaja Pentti Itkonen, kehitysjohtaja Merja Tepponen, terveys- ja  
vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen,  
talousjohtaja Liisa Mänttäri, kuntoutusjohtaja Markku Hupli ja sote-koordinaattori Minna Lignell.