1 (5)  
SELVITYS EKSOTEN ULKOISTAMIEN PALVELUJEN VALVONNASTA  
TERVEYDENHUOLLON OSTOPALVELUJEN VALVONTA  
Terveydenhuollon ostopalvelujen valvonnasta vastaa sairaalapalvelujen osalta asianomaisen erikoisalan  
ylilääkäri. Sopimukset tarkistaa hallintoylilääkäri lakimiehen kanssa. Avoterveydenhuollon ostopalvelujen  
valvonnasta vastaa alueen johtava ylilääkäri ja suun terveydenhuollon osalta johtava ylihammaslääkäri.  
Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri valvoo ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveys- ja  
päihdekuntoutujien eri asumisyksikköjen ja perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalvelujen  
ostopalvelujen osalta, että lääkäriltä edellytetyt vaatimukset ovat kunnossa. Toiminnan toteutumisen valvonta  
on kunkin alueen tulosaluejohtajalla.  
Kokonaisulkoistuksissa, kuten Terveystalon silmäyksikkö, valvontavastuu on toimitusjohtajalla ja terveys- ja  
vanhusten palvelujen johtajalla, joista aina jompikumpi toimii tätä asiaa varten kootun ohjausryhmän  
puheenjohtajana.  
SOSIAALIHUOLLON OSTOPALVELUJEN VALVONTA  
Tämä selvitys koskee sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjä, koteihin tuotettavien palvelujen, vammaisten,  
päihde-ja mielenterveyskuntoutujien sekä ikääntyneiden asiakkaiden ostopalvelujen valvontaa.  
Yksityisten palveluntuottajien valvontaa suoritetaan yhteistyössä Aluehallintoviraston ja Valviran kanssa.  
Aluehallintovirasto huolehtii alueellisten palvelujen lupa-asioista ja valvonnasta ja Valvira palveluja  
laajemmalla alueella tuottavien, esimerkiksi usean eri kunnan tai maakunnan alueella toimivien  
palveluntuottajien toimiluvista ja valvonnasta.  
Aluehallintovirasto ja Valvira myöntävät toimiluvat ympärivuorokautisesti palveluja tuottaville yrityksille.  
Toimiluvissa huomioidaan mm. tilojen soveltuvuus, määrätään yksikön toiminnasta vastuussa oleva henkilö ja  
henkilökunnan määrä yksikössä. Muista kuin ympärivuorokauden tuotettavista palveluista palveluntuottajat  
tekevät Eksotelle ilmoituksen ja palveluseteleillä tuotettaviin palveluihin liittyy Eksoten hyväksymismenettely.  
Palveluntuottajat toimittavat aluehallintovirastolle/Valviralle vuosittain toimintasuunnitelman ja  
toimintakertomuksen  
Eksotessa valvontatehtävä on määritelty delegointisäännössä. Valvontavastuu on tulosalueilla delegoitu eri  
tulosyksikköjen palvelupäälliköille. Eksote valvoo myös omaa toimintaansa (omavalvontasuunnitelmat,  
auditoinnit). Omavalvonta on koko työyhteisön toteuttamaa jatkuvaa toiminnan laadun varmistamista ja  
kehittämistä. Omavalvonnan juurruttaminen yhteisöön lähtee yksikön henkilöstön asenteisiin vaikuttamisesta,  
osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevien rakenteiden ja toimintakäytäntöjen kehittämisestä ja jatkuvasta  
parantamisesta.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Postiosoite: PL 24, 53101 Lappeenranta  
Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (5)  
Ulkoistetut palvelut tulee hankintalain mukaan kilpailuttaa aina kun kyseessä on euromääräisesti määritellyn  
hankintarajan ylittävä hankinta. Hankintoja suunniteltaessa määritellään ostettavia palveluja koskevat  
vaatimukset ja niiden toteutumisen raportointi.  
Palveluja ostetaan sekä sopimusten puitteissa että palveluseteleillä. Palveluseteleitä on käytössä  
perhepalveluissa (lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu), kuntouttavassa työtoiminnassa ja vammaispalveluissa  
(henkilökohtaisen avun järjestämiseen tarkoitettu palveluseteli ja suunnitteilla palveluseteli  
asumispalveluihin). Ikääntyneille suunnattujen palvelujen alueella palveluseteleitä on käytössä omaishoidossa,  
tuetussa asumisessa ja pienimuotoisesti tehostetun kotiutuksen tilanteissa terveydenhuollon palvelujen  
ostoon. Parhaillaan on kehitteillä myös palveluseteliperustaisesti henkilökohtaiseen budjettiin pohjautuva  
palveluseteli sekä ikääntyneiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palveluseteli.  
Asumispalvelujen osalta valvontaa hoitavat vammaispalvelujen sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille  
suunnattujen palvelujen osalta kyseisten tulosyksiköiden palvelupäälliköt. Hoivan alueella valvontaa  
suorittavat kotihoidon ja asumispalvelujen tulosyksikköjen palvelupäälliköt ja asumisen ostopalveluista  
ostopalvelupäällikkö. Valvonnassa yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan Eksoten eri palveluohjaajien,  
asiakkuuskoordinaattorien, sas- ryhmän ja lääketurvallisuuskoordinaattorin kanssa  
Valvonnassa lähtökohtana on yhteistyö yritysten kanssa ja yritysten omavalvonta, jonka toteutumista  
arvioidaan. Valvontakäynnit eri palveluntuottajien yrityksiin ovat luonteeltaan ohjauksellisia ja/tai valvontaan  
painottuvia. Käynneistä tehdään kirjallinen selvitys. Nämä selvitykset ja niihin liittyvät asiakirjat tallennetaan  
M-Files- järjestelmään ja AVIlle/Valviralle lähetetään asumispalvelujen osalta valvontakäynnin kertomus.  
Tarvittaessa tehdään ennalta ilmoittamattomia käyntejä ostopalveluyksiköihin.  
Vuoden 2019 aikana erityistä huomiota on kiinnitetty yritysten lääkehoitosuunnitelmiin ja henkilökunnan  
lääkelupien voimassaoloon. Asumispalvelujen sopimuskumppaneiden osalta lääkehoitosuunnitelman sekä  
yksikön henkilökunnan lääkeluvat hyväksyy Eksoten lääkäri, muiden palveluntuottajien tulee itse hankkia  
toimintansa lääkehoidosta vastaava lääkäri.  
Valvontakäynneillä on tänä vuonna tullut esille lääkelupien voimassaolon tulkintaan liittyneitä epäkohtia eli  
joillakin yksikön työntekijöillä on lääkelupia joko ehtinyt vanhentua tai on ollut piakkoin vanhenemassa. Näitä  
epäkohtia palveluntuottajat parhaillaan hoitavat kuntoon.  
Alkuvuodesta Valvira teki käynnin yhteen Attendo Oy:n asumisyksikköön Eksoten ostopalvelupäällikön  
valvontakäynnin raportin saatuaan ja Valviran määräyksestä tämän yksikön henkilöstömäärää lisättiin.  
2. VALVONNAN TOTEUTTAMINEN ERI PALVELUISSA  
2.1 Koteihin tuotettavien ostopalvelujen valvonta  
Eksoten alueella toimii tällä hetkellä 147 palvelusetelituottajaa 7:ssä eri palvelusetelipalvelussa.  
Palveluseteleillä palveluja tuottavien yritysten valvontaa on keskitetty yritysneuvontaa ja yritysyhteistyöstä  
hoitaville palveluohjaajille. He tarkistavat, että yrittäjät ovat hoitaneet tilaajavastuulain mukaisten  
velvoitteiden täyttämisen, tiedottavat palveluntuottajille Eksoten kulloinkin voimassa olevista ohjeista sekä  
tekevät myös valvontakäyntejä yrityksiin yhteistyössä tulosyksikön palvelupäällikön kanssa. Yritysneuvonnassa  
käsitellään myös palvelusetelipalveluista syntyneitä palautteita ja reklamaatioita sekä tehdään yhteistyötä  
palvelusetelien vastuuhenkilöiden ja palveluohjaajien kanssa.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Postiosoite: PL 24, 53101 Lappeenranta  
Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
3 (5)  
Palveluohjaajat järjestävät 2 kertaa vuodessa palveluntuottajille yhteisen tiedotus/keskustelu/  
koulutustilaisuuden. Nämä tilaisuudet järjestetään Lappeenrannassa sekä Imatralla saman sisältöisinä. Vuonna  
2019 yritysneuvonnan kautta on toteutunut 21 ohjaus- ja valvontatapaamista.  
2.2. Perhe- ja sosiaalipalvelujen ostopalvelujen valvonta  
Lastensuojelun sijaishuollon valvonta jakaantuu kolmelle vastuutaholle:  
- AVI/Valvira  
- sijaishuoltopaikan sijaintikunta  
- sijaishuollosta vastaava kunta  
Käytännön ja arjen valvontavastuu on lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä.  
Sijaishuollon palveluesimies ja lastensuojelun palvelupäällikkö tekevät ohjaus- ja valvontakäyntejä sekä  
sijaintikunnan (eli sijaishuoltopaikka sijaitsee jossain Eksoten kunnista) että sijoittajakunnan roolissa. Käynnit  
ovat sekä reaktiivisia että suunnitelmallisia. Lupa-asioihin liittyviä käyntejä tehdään usein yhdessä AVIn  
kanssa. Reaktiivinen valvonta toteutetaan tilanteen mukaan yhteistyössä AVIn sekä toisten kuntien kanssa.  
LAPE -muutosohjelman ohjauksen ja valvonnan työryhmässä on rakennettu valtakunnalliseen mallinnokseen  
perustuva Etelä-Karjalan sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Mallin toteuttaminen on  
käynnistysvaiheessa. Periaatteena on muodostaa valvontatiimi, jossa on laajempi joukko edustajia ja myös  
kokemusasiantuntijan käyttämisen mahdollisuus. LAPE -työssä on laadittu omavalvonnan laatuliite, jota  
käytetään ulkoistettujen palvelujen valvonnassa. Toive on, että tulevaisuudessa Arvoa asiakkaalle -  
vaikuttavuusmittarin ja kokonaisuuden kautta saadaan aikaan systemaattinen valvonta yksityisille  
palveluntuottajille.  
Haasteena valtakunnallisesti on ns. toimeksiantosuhteinen perhehoito, jonka valvonta on hyvin pitkälle lapsen  
asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulla. Eksotessa perhehoidon tukitiimin työhön sisältyy myös  
valvonnallinen elementti ja tämä on huomioitu LAPE -työssä. Sekä avo- että sijaishuollon palveluntuottajilta  
edellytetään sisällöllistä raportointia palvelun toteutumisesta että numeerista raportointia laskutuksen  
yhteydessä.  
2.3 Vammaisille suunnattujen ostopalvelujen valvonta  
Valviran valvontaohjelmaan vuosille 2016 -2019 on kirjattu, että kehitysvammaisella henkilöllä on, tarvittaessa  
tuettuna, oikeus itsemääräämiseen kykyjensä mukaan, kotirauhaan, yksilöllisyyteen sekä oikeus elää  
omintakeista elämäänsä ilman, että hänen valintoihinsa puututaan tarpeettomasti. Tämä on  
vammaispalveluissa toiminnan valvonnan lähtökohta.  
Vammaispalvelujen yritysyhteistyöstä ja sopimuksiin sekä lupiin liittyvistä asioista vastaa hankinta-asiantuntija.  
Vammaispalveluihin kilpailutettuihin sopimuksiin sisältyy palveluntuottajan säännöllinen raportointi.  
Vuosittain Eksotelle toimitetaan omavalvontasuunnitelma, toimintasuunnitelma ja toimintakertomus  
edelliseltä vuodelta. Sen lisäksi toimitetaan toimintaan liittyvää tietoa, kuten asiakaskohtaisia suunnitelmia,  
yhteenvedot rajoitustoimenpiteistä sekä asiakasturvallisuuteen liittyvistä poikkeamista.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Postiosoite: PL 24, 53101 Lappeenranta  
Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (5)  
Valvontakäynneistä on aiemmin laadittu vuosikello. Keskustelua lisätään ja neuvontaan sekä ohjaukseen  
panostetaan jatkossa aiempaa enemmän. Ympärivuorokautisten palvelujen palvelupäällikkö aloittaa  
valvonnan vahvistamiseksi syksyllä 2019 ohjaus- ja auditointitapaamiset myös ostopalveluyksiköihin.  
2.4. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ostopalvelujen valvonta  
Mie-SAS-tiimin (mielenterveys- ja päihdepalvelut) 3 kuntoutuskoordinaattoria osallistuvat säännöllisin väliajoin  
jokaisen sijoitetun asiakkaan hoito- ja kuntoutussuunnitelman laadintaan ja tarkistukseen. Tällöin  
-tehdään arviointi hoidon ja kuntoutuksen toteutuksesta ja laadusta, tiloista,  
- kuullaan asiakasta ; arvioidaan yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa  
kuntoutuksen etenemistä tavoitteiden mukaisesti  
-käynnit tehdään asiakkaan yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman mukaisesti n. 2-4 kertaa vuodessa  
Palvelupäällikkö tekee yksikkökohtaiset tarkastuskäynnit palveluntuottajien mahdollisten uusien toimintojen  
tai tilojen vaihtumisen myötä ja antaa lausunnon AVIlle.  
Palvelupäällikkö tekee yksiköihin viralliset valvontakäynnit, tavoitteena 1-1,5 vuoden välein ja näistä laaditaan  
lausunto AVIlle.  
Palvelupäällikkö tekee säännöllistä yhteistyötä palveluntuottajien aluejohtajien ja muiden vastaavien  
henkilöiden kanssa. Näitä ovat  
-tapaamiset, Skype-palaverit, sähköpostit, puhelut  
-palvelupäällikkö on järjestänyt tilaajan ja tuottajien välisiä yleisiä infotilaisuuksia, joissa kerrotaan Eksoten  
ajankohtaisista asioista ja kuullaan palveluntuottajien toiveita yhteistyöstä  
-palveluntuottajien uusissa kohteissa palvelupäällikkö ja koko Mie-SAS-tiimi on mukana, lisäksi suunnitteluun  
on pyydetty mukaan kokemusasiantuntijoita  
2.5. Ikääntyneille suunnattujen asumisen ostopalvelujen valvonta  
2.5.1 Taustaa  
Eksoten alueella ikääntyneille suunnattujen asumisen ostopalveluja hankitaan puitesopimuksilla 18 eri  
yksiköstä. Palveluntuottajia ovat Attendo Oy, Esperi Oy, Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö,  
Kosenkotiyhdistys ry, Hoivakoti Wilhelmiina Oy, Imatran Palvelukeskus Oy, Savitaipaleen Vanhaintuki ry ja  
Änkilän Hoivapalvelu Oy. Lisäksi Lappeenrannan Vanhainkotiyhdistys ry:n Toivokodista on tarpeen mukaan  
ostettu muutamille asiakkaille tehostettua palveluasumista.  
Useimmissa asumisyksiköissä tuotetaan useita palveluja; tuettua asumista palveluseteleillä, palveluasumista  
(henkilökunta paikalla aamusta iltaan) ja tehostettua palveluasumista (ympärivuorokautinen toiminta). Osalla  
palveluntuottajista on myös luvat vammaispalvelujen pienimuotoiseen palvelutuotantoon.  
Palveluasumisen ostopalvelujen piirissä on n. 100 ikääntynyttä asiakasta, tehostetussa palveluasumisessa  
hieman vaihdellen 240- 260 asukasta ja tuetun asumisen palveluseteliasiakkaita on n.80.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Postiosoite: PL 24, 53101 Lappeenranta  
Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
5 (5)  
Asiakkaat ohjautuvat yksiköihin Eksoten palvelutarpeen arvioinnin pohjalta ja Eksoten sas-ryhmän ja  
asiakkuuskoordinaattorien ohjaamina. Sijoittumisessa huomioidaan asiakkaan omat sekä hänen läheistensä  
toiveet.  
2.5.2 Valvonnasta  
Edellisellä puitesopimuskaudella v. 2015 -2018 yhdistettiin sopimusvalvonta ja toiminnan laadunvalvonta  
siten, että palveluntuottajat osallistuivat kerran vuodessa minikilpailutukseen. Tämä minikilpailutus vaikutti  
yritysten sijoittumisjärjestykseen. Minikilpailutuksen lisäksi palveluntuottajat raportoivat myös muutamien  
laatukriteereiden täyttymisestä. Heiltä tarkistettiin myös tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden  
täyttyminen.  
Minikilpailutukseen liittyi bonus-sanktiojärjestelmä. Bonuksena parhaiten minikilpailutuksessa pärjänneet  
yritykset saivat palkkiona maksuttoman koulutustilaisuuden henkilökunnalleen. Sanktioita ei tarvittu  
kertaakaan sopimuskaudella, koska velvoitteet oli hoidettu. Edellinen puitesopimuskausi päättyi 31.12.2018.  
Syksyllä 2018 kilpailutettiin uudet puitesopimukset. Sote -valmistelun ollessa tuolloin kesken, uuden  
sopimuskauden pituudeksi Eksoten hallitus päätti 2 vuotta eli vuodet 2019 -2020. Näiden lisäksi on mahdollista  
käyttää optioita 1+1. Lyhyestä sopimuskaudesta johtuen minikilpailutusta ei kytketty tähän sopimuskauteen.  
Sen sijaan yritysten velvoitteiden toteutumista ja laadun tasoa mitataan puolivuosittain toteutuvilla  
raportoinneilla. Laadun mittaamisessa hyödynnetään RAI-järjestelmää. Nykyisen sopimuskauden ensimmäisen  
raportoinnin palveluntuottajat suorittavat kuluvan kesän aikana koskien ajanjaksoa 1.1.- 30.6.2019.  
Palveluntuottajien tulee laatia toiminnastaan omavalvontasuunnitelma. Nämä suunnitelmat on joko pyydetty  
luettaviksi ja/tai tarkistettu ohjaus/valvontakäyntien yhteydessä. Palveluntuottajien tulee laatia myös  
lääkehoitosuunnitelma, jonka puitesopimuskumppaneiden osalta hyväksyy Eksoten lääkäri.  
Eksoten sas-ryhmä ja palvelutarpeen arvioijat sekä asiakkuuskoordinaattorit ovat jatkuvasti yhteydessä  
asiakkaiden sijoituksiin liittyvissä asioissa asiakkaiden omaisiin sekä palveluntuottajiin.  
Ostopalvelupäällikkö tekee yksikkökohtaiset tarkastuskäynnit palveluntuottajien uusien toimintojen tai tilojen  
vaihtumisen myötä ja antaa lausunnon AVIlle sekä valvontakäynnit, joista laaditaan valvontakäynnin kertomus  
AVIlle/Valviralle. Ostopalvelupäällikkö tekee myös säännöllistä yhteistyötä palveluntuottajien yksikköjen  
johtajien, aluejohtajien ja muiden vastaavien henkilöiden kanssa. Näitä ovat erilaiset tapaamiset, sähköpostit  
ja puhelut. Kuluvan vuoden tammi-toukokuun aikana ostopalvelupäällikkö on tehnyt 9 valvontakäyntiä.  
Eksotessa on toteutettu tänä keväänä asumispalvelujen asiakkaille ja heidän omaisilleen  
asiakastyytyväisyyskysely (omaan toimintaan sekä ostopalveluihin). Yksityisten asumispalvelujen asiakkailta ja  
heidän omaisiltaan saatiin toukokuun puoliväliin mennessä 255 vastausta. Vastausten käsittely on vielä  
hieman kesken, mutta jo tässä vaiheessa voidaan todeta, että vastaajat ovat tyytyväisiä yksikköjen tuottamaan  
hoivaan ja palveluihin.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Postiosoite: PL 24, 53101 Lappeenranta  
Käyntiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3