Vastaus aloitteeseen: henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen  
EKS/1471/00.04.02.08/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma  
Vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen  
0400 542 668  
040 839 7679  
Liitteet  
1. Aloite  
Oheismateriaali  
Hyvinvointi Saraste Oy ja Kotipalvelu Mari Rantakaulio ovat tehneet yhdessä 17 muun  
palveluntuottajan kanssa Eksotelle esityksen henkilökohtaisen palvelusetelin arvon  
tarkistamisesta huomioiden vuosien saatossa tapahtuneen kustannuskehityksen ja hintojen  
nousun. Aloite on esityslistan liitteenä.  
Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä, jolla on vamman tai sairauden  
johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista,  
on subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen apuun. Henkilökohtaisen avun määrä  
määritellään asiakaskohtaisesti ja yksilöllisesti, yhdessä asiakkaan kanssa. Käytännössä  
vaihteluväli on muutamista tunneista kuukaudessa ympärivuorokautiseen apuun.  
Henkilökohtaista apua voidaan järjestään eri tavoilla. Eksotessa on käytössä kaikki neljä  
järjestämistapaa 1) taloudellisen tuen malli, jossa avustettava toimii työnantajana ja Eksote  
maksaa avustajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset 2) ostopalvelu 3) oma toiminta  
ja 4) palveluseteli. Asiakas voi valita järjestämistavoista hänelle sopivimman hänen  
voimavaroistaan ja tilanteestaan riippuen.  
Suurimmalla osalla Eksoten henkilökohtaisen avun saajista palvelu on järjestetty joko  
taloudellisen tuen mallilla tai ostopalveluna. Palvelusetelin käyttömahdollisuutta tarjotaan  
niille asiakkaille, joilla on kyky ja mahdollisuus palvelusetelin käyttämiseen ja toimimiseen  
kuluttaja-asemassa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli on tarkoitettu käytettäväksi  
pääasiassa vakituisen avustajan sijaistamiseen sekä henkilökohtaisen avun pieniin  
tuntimääriin (enintään 60 h/kk).  
Henkilökohtaisen avun saajia on Eksotessa tällä hetkellä n. 640. Määrä on kasvanut tasaisesti  
ja väestön ikääntyessä tulee kasvamaan edelleen (kasvua vuodesta 2018 n.150 hlöä).  
Henkilökohtaisen avun kustannukset olivat vuonna 2018 Eksotessa 7,2 milj. euroa.  
Palvelusetelin osuus tästä oli noin miljoonan.  
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvo on ollut sen käyttöönottovuodesta 2012 lähtien  
25 €/tunti. Hintaan lisätään mahdolliset lisät henkilökohtaisia avustajia koskevan  
työehtosopimuksen mukaan. Tällä hetkellä Eksoten alueella henkilökohtaisen avun  
palvelusetelituottajia on 53. Osa palveluseteliyrittäjistä on esittänyt setelin arvon nostoa.  
Eksoten alueella kilpailutetut henkilökohtaisen avun ostopalveluyritykset, joilta palvelua  
pääsääntöisesti ostetaan, tuottavat saman palvelun keskimäärin 19,43 – 22,05 euron  
tuntihintaan.  
Palvelusetelin arvon nostaminen esimerkiksi 2 €/tunti tarkoittaisi vuositasolla kustannusten  
nousua vuodelle 2020 n. 93 000 € ja asiakasmäärän sekä käytettyjen tuntimäärien kasvaessa  
jatkossa vielä enemmän. Laskennassa ei ole huomioitu korotuksen vaikutusta maksettaviin  
lisiin.  
Eksoten taloustilanteen sekä muiden edellä mainittujen seikkojen perusteella  
henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostaminen ei ole tällä hetkellä  
tarkoituksenmukaista.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa edellä kuvatun vastauksen henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon  
nostamista koskevaan aloitteeseen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.