Muutoksenhakuohjeet  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Kieltojen  
perusteet  
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos-  
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät 162-165, 167-174  
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin  
ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät 166  
Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisu-  
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  
vaatimusoi-  
keus, oikaisu- Pykälät 166  
vaatimus-  
viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-  
ja –aika  
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.  
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599  
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi  
Telekopio: 05 352 7800  
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa las-  
kettaessa.  
Oikaisu-  
vaatimuksen  
sisältö ja toi-  
mittaminen  
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- muutosvaatimukset perusteineen  
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta  
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.  
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kir-  
jaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäi-  
vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin  
ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai  
telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaati-  
musajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.  
VALITUSOSOITUS  
Valitusoikeus  
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen  
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen  
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdis-  
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsen-  
kunta.  
Valitusviran-  
omainen ja va-  
litusaika  
Valitusviranomainen ja osoite:  
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)  
70101 Kuopio  
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502  
Telekopio: 029 56 42501  
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15  
Kunnallisvalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Hallintovalitus, pykälät  
Valitusaika  
30 päivää  
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
Pykälät  
Valitusaika  
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on  
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.  
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-  
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,  
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
Valituskirjel-  
mä  
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa  
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-  
kunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.  
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä  
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.  
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu  
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.  
Valitusasia-  
kirjojen  
Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-  
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkei-  
toimittaminen senä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jä-  
tettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai te-  
lekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitus-  
ajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15.  
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite  
Pykälät  
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoitePykälät  
Lisätietoja  
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n no-  
jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.  
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja  
julkisia maksuja koskevissa asioissa.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liite-  
tään pöytäkirjanotteeseen.  
Liitetään pöytäkirjaan  
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.