Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
1 (3)  
Maarit Natunen  
31.8.2019  
Tausta: Helmikuu 2019 AvoHilmo-tietojen perusteella on Eksoten suun terveydenhuollossa ollut 81 yli  
kuusi kuukautta hoitoon pääsyä odottanutta potilasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Eksoten  
hallitusta antamaan seuraaviin kysymyksiin selvitystä. Annan vastauksen selvityspyyntöön suun  
terveydenhuollon osalta.  
1) Miten Eksoten suun terveydenhuollossa seurataan vastaanottoaikojen saatavuutta?  
2) Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hoidon tarpeessa olevalle potilaalle ei voitu antaa  
vastaanottoaikaa?  
3) Miten Eksoten suun terveydenhuollossa toimitaan sellaisissa tilanteissa, joissa potilaille ei ole antaa  
vastaanottoaikaa hammaslääkärille?  
4) Mihin toimenpiteisiin on Eksotessa ryhdytty tilanteen korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on  
onnistuttu?  
5) Miten hoitoon pääsy toteutuu selvityksen antohetkellä?  
1. Hammaslääkärin ja suuhygienistien vastaanottojen hoitoon pääsy aikaa seurataan  
hammashoitoloittain ja kuukausittain T3-raportoinnin avulla. T3-raportoinnilla saadaan Effica-  
ajanvarauskirjojen mukainen tieto kolmannesta vapaasta ajasta kiireettömään hoitoon  
hammaslääkäreittäin ja suuhygienisteittäin. Näistä ajoista lasketaan myös hammashoitolakohtainen  
hoitoon pääsyn mediaanitieto. Hoitopääsytiedot julkaistaan Eksoten julkisilla nettisivuilla. Hoitoon  
pääsytiedot päivittyvät öisin ja kuukauden viimeisen päivän tiedot myös arkistoituvat Eksotessa.  
Hoitoon pääsy tiedot ovat suun terveydenhuollon johtoryhmässä esillä 4 kertaa vuodessa, ja  
ajanvarauskokouksissa jokaisessa kokouksessa. Ajanvarausryhmän kokouksissa on vuosittain n. 4-6  
kertaa vuodessa. Esimiehet seuraavat tilannetta ja ajanvarauskirjoja muokataan tarpeen mukaisesti.  
2. Eksoten suun terveydenhuollon ajanvaraus toimii siten, että hoidon tarpeen arvio tehdään  
puhelimessa, ja kaikille hoidon tarpeessa oleville annetaan vastaanottoaika. Henkilöstön  
ajanvarauskirjat ovat auki aina 4 kuukautta eteenpäin, mikä mahdollistaa ajanannon hoidon tarpeen  
arvioinnin yhteydessä.  
Eksoten tietohallinnon tuki 2M-It on pyytänyt ja saanut THL:ltä yli 6 kuukautta odottaneiden  
henkilötunnuslistauksen ja heidän hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen sisältömerkinnät: ”  
Yhteydenoton päivämäärä, Hoidon tarpeen arvioinnin päivämäärän, Ajan varauksen teko hetken,  
Ajanvarauksen ajankohdan päivämäärän sekä Käynnin toteutumisen päivämäärän.” Eksoten suun  
terveydenhuollossa oli näiden tietojen mukaan vuoden 2019 helmikuussa 82 potilasta, jotka olivat  
odottaneet hoitoon pääsyä yli 180 päivää, joista heistä 58 odotti tilaston mukaan ensikäyntiä.  
Toimintamallimme mukaan Hoidon tarpeen arviointipäivä ja ajanvarauksen tekopäivän tulisi olla sama.  
Kaikissa AvoHilmoon suun terveydenhuollosta nousseissa tapauksissa ajanvarauksen tekopäivä ei  
linkittynyt Hoidon tarpeen arvioon, vaan paljon myöhäisempään käyntiin. Yksikään potilas ei  
todellisuudessa ole odottanut hoitoon pääsyä yli 6 kuukautta, vaan saanut hoidon lainsäädännön  
mukaisissa aikarajoissa.  
Effican hoitoon pääsyosio aukeaa lisäksi aina, kaikissa tilastoinneissa, myös esim. tehdessä  
asiakirjamerkintää ilman potilaskontaktia tai tilastoidessa ajanvarauksen puhelua. Käyttäjälle  
näytetään kaikki avoinna olevat kaikkien eri ammattiryhmien Hoitokokonaisuudet sekä tarjotaan  
tyhjää pohjaa Hoitoon pääsyn-kirjaamisen aloittamiseksi. Koska listalla voi olla virheellisesti aloitettuja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
2 (3)  
Maarit Natunen  
31.8.2019  
hoitoon pääsyn kokonaisuuksia ja eteenpäin mennäkseen käyttäjän on tehtävä jotain (peruuta tai  
valitaan ja suljetaan hoitokokonaisuus), niin virheitä tapahtuu väistämättä.  
3. Vastaukset 1 ja 2.  
4. Eksote ottaa käyttöönsä marraskuussa 2019 Tiedon Lifecare-potilastietojärjestelmän, jonka hoidon  
tarpeen arvio –osuudessa toiminnallisuus on huomioitu loogisemmin, ja johon Tieto Oy tekee  
tarvittavat korjaukset osion osalta.  
5. T3- raportointitieto hammashoitoloittain 15.8.2019  
Hammaslääkärien vastaanotot, vapaan ajan mediaani hammashoitoloittain:  
Suuhygienistien vastaanotot, vapaan ajan mediaani hammashoitoloittain:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
3 (3)  
Maarit Natunen  
31.8.2019  
Lappeenrannassa 2.9.2019  
Maarit Natunen  
Johtava ylihammaslääkäri  
040 1949 900  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri