Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen  
EKS/2756/00.01.05.08/2019  
Käsittelyhistoria  
Hallitus  
§168  
28.8.2019  
Aiempi käsittely: Hallitus §168  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus on määrittää sisäisen tarkastuksen toiminta-  
ajatus, päämäärä ja tavoitteet, vastuut, organisatorinen asema, toimialue ja valtuudet sekä  
tarkastustyön raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen laatiminen ja sen  
päivittäminen on sisäisen tarkastajan vastuulla.  
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010. Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen  
eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää toimintaohje  
vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia koko  
organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.  
Päätös  
Hallitus päätti jättää asian pöydälle uudelleen muotoilua varten.  
Tämän kokouksen käsittely:  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen  
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä  
0400 854 252  
040 791 5500  
Liitteet  
1. Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 1.11.2010  
2. Sisäisen tarkastuksen ohje syyskuu 2019  
Oheismateriaali  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on dokumentti, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen  
toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun. Toimintaohje määrittää sisäisen tarkastuksen  
aseman organisaatiossa mukaan lukien minkä luonteinen sisäisen tarkastuksen johtajan  
toiminnallinen raportointisuhde on hallitukseen. Lisäksi se antaa toimeksiannon  
toteuttamisen edellyttämän valtuutuksen saada tarpeellisia tietoja, tavata tarvittavia  
henkilöitä ja päästä tarkastamaan asiaan liittyvää fyysistä omaisuutta sekä määrittelee  
sisäisen tarkastuksen toiminnon tehtäväkentän laajuuden. Hallitus vastaa sisäisen  
tarkastuksen toimintaohjeen lopullisesta hyväksymisestä.  
Hallitus on hyväksynyt edellisen toimintaohjeen 1.10.2010 (liitteenä). Ulkoisen ja sisäisen  
tarkastuksen eriyttämisen sekä toiminnan kehittämisen vuoksi on syytä päivittää  
toimintaohje vastaamaan nykytilaa. Uusi toimintaohje painottaa sisäisen tarkastuksen roolia  
koko organisaation tavoitteiden saavuttamisessa ja selkeyttää raportointisuhdetta.  
Sisäisen tarkastuksen kansainvälinen ammatillinen ohjeistus lausuu organisatorisesta  
riippumattomuudesta seuraavaa: ”Sisäisen tarkastuksen johtajan tulee raportoida sellaiselle  
organisaatiotasolle, että sisäisen tarkastustoiminnon on mahdollista täyttää  
velvollisuutensa.”  
Edellisestä esityksestä (hallituksen kokous 28.8.2019) on muutettu kappale, joka on otsikoitu  
”Raportointi”.  
Kokouksessa tehty korjaus toimintaohjeeseen:  
Raportointi-kappaleessa korjataan viimeinen kohta “Lisäksi raportoinnin periaatteisiin kuuluu  
että” –lauseen alta seuraavasti:  
Toimitusjohtajan lisäksi hallitukselle raportoidaan asiat, joilla on olennaisia  
vaikutuksia organisaatioon.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.  
Kokouksessa tehty korjattu päätösesitys:  
Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen kokouksessa tehdyn korjauksen  
mukaisesti.  
Päätös  
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys.  
Pöytäkirjan liitteenä on korjattu toimintaohje.