Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sitoutuminen Virtuaalikirjasto Oy perustamiseen  
EKS/2717/00.01.00.08.00/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
040 194 4936  
Liitteet  
1. Osakassopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019  
2. Perustamissopimusluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019  
3. Yhtiöjärjestysluonnos_Virtuaalikirjasto_KPMG_11072019  
4. Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset  
5. Liiketoimintasuunnitelma täydennettäväksi_KPMG puhdas (salainen, JulkL 24, 1 § 17 kohta)  
Oheismateriaali  
1. KPMG PÄIVITYS 13 05 2019 Virtuaalikirjaston perustamista koskeva selvitys 26 03 2019  
Keskussairaala sairaanhoitopiirit aloittivat Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin, myöhemmin  
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koordinoiman eSairaalakirjasto, myöhemmin  
Virtuaalikirjasto –hankkeen vuonna 2017. Hankkeen tavoitteena oli kehittää hankkeella sai-  
raanhoitopiirien yhteistä virtuaalista sairaalakirjastoa. Hankkeessa mm. kilpailutettiin  
suunnitelmien mukaisesti yhteishaku- ja lehtiportaalit ja niiden käyttöönotto toteutettiin  
kesän 2019 aikana. Lisäksi hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön etäkäyttö-  
tunnistautuminen sekä avattu Virtuaalikirjaston Internet-sivut, mikä on osaltaan  
mahdollistanut yhteishankinnassa toteutettujen aineistojen käytön mistä tahansa.  
Virtuaalikirjasto-hankkeen kokemukset ovat olleet hyviä ja hankkeella on saatu aikaan mm.  
huomattavia kustannussäästöjä. Hankkeen positiivisten tulosten perusteella on alettu  
valmistella pysyvämpää ja vakiintuneempaa toimintaa Virtuaalikirjaston ympärille. Aihetta  
on käsitelty mm. Sairaanhoitopiirin johtajat ry:n hallituksen kokouksessa 28.3.2019 ja siellä  
on päätetty aloittaa toimenpiteet toiminnan yhtiöittämiseksi ja Virtuaalikirjasto Oy:n  
perustamiseksi.  
Etenemisehdotuksen mukaisesti Virtuaalikirjasto Oy perustetaan yhtiön  
perustamiskokouksessa, jossa perustettavan yhtiön jäsenet, sairaanhoitopiirit tai  
kuntayhtymät allekirjoittavat osakassopimuksen ja sitoutuvat näin yhtiön osakkaiksi.  
Perustettavan yhtiön toimialana on tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja  
terveydenhuollon toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja  
parantaa niiden saatavuutta verkossa. Yhtiön tehtäviksi on luonnosteltu seuraavia tehtäviä:  
1) yhtiö tuottaa omistajilleen elektronisia lääketieteellisiä aineistoja palveluna ja 2) lisäksi  
yhtiö voi tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille sähköisiin  
lääketieteellisiin aineistoihin liittyviä palveluja. Yhtiö tarjoaa palvelut sekä suomen että  
ruotsin kielellä.  
Vaikutukset Eksotelle  
Virtuaalikirjasto Oy:n perustamissopimusluonnoksen mukaan yhtiön osakkeita merkitään  
yhteensä 1600. Sopimusluonnoksen mukaan jokainen omistaja merkitsee, ts. ostaa itselleen  
100 osaketta, á 1,60 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Eksote merkitsee yhtiön  
osakkeita 160 euron arvosta.  
Virtuaalikirjasto Oy:n kulut tulevat koostumaan aineistokuluista (noin 80 %) ja palvelun  
toimintakuluista (noin 20 %). Eksoten osalta tämä tarkoittaa alustavan budjetin mukaan  
yhteensä 87 740 euron maksuosuutta Virtuaalikirjaston kokonaiskustannuksista. Ennen  
hankkeen aloittamista vuonna 2017 Eksote maksoi samoista aineistoista 175 985 euroa.  
Virtuaalikirjaston myötä Eksote saa aineiston 50 % edullisemmin ja kokoelma kasvaa.  
Ylläpitokustannus vuositasolla Eksotelle on 17 284 euroa (pitää sisällään mm.  
järjestelmäkustannukset, osakkaana 5300 euroa, yksin hankittuna 15 000 euroa).  
Virtuaalikirjasto hallinnoi mm. osakkaiden hankintoja, aineistojen saatavuutta  
Virtuaalikirjaston nettisivujen kautta, järjestelmien ylläpitoa ja niiden teknistä tukea sekä  
seuraa aineistojen käyttöä ja saatavuutta. Kirjastohenkilökunnan työpanosta vapautuu  
aineistohankinnoista palvelujen markkinointiin ja tiedonhankinnan opastukseen.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää;  
- perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa;  
- hyväksyä perustamisasiakirjat;  
- merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman ja todeta, että liiketoimintasuunnitelma on  
jatkuvasti päivitettävä asiakirja;  
- antaa toimitusjohtajalle oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjoihin tarpeelliset  
teknisluonteiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisemmat päätökset;  
- suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähintana 160 euroa ja  
-valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan perustamisasiakirjat.  
Päätös  
Hyväksyttiin.