Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
1 (3)  
Johanna  
Tulonen-Tapio  
5.9.2019  
Tausta: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on välittänyt Aluehallintovirastolle helmikuuta 2019  
koskevan AvoHILMO-tiedon, jonka mukaan Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa  
perusterveydenhuollossa 103 potilasta on odottanut kiireettömään hoitoon pääsyä yli kolme  
kuukautta ja suun terveydenhuollossa 81 potilasta on odottanut kiireettömään hoitoon pääsyä yli  
kuusi kuukautta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Eksoten hallitusta antamaan seuraaviin  
kysymyksiin selvitystä. Annan vastauksen selvityspyyntöön avoterveydenhuollon vastaanottojen  
osalta, suun terveydenhuollosta on oma selvitys.  
1. Miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä seurataan vastaanottoaikojen  
saatavuutta perusterveydenhuollossa (omavalvonta)?  
2. Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hoidon tarpeessa oleville potilaille ei ole voitu  
antaa vastaanottoaikaa lääkärille?  
3. Miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toimitaan sellaisissa tilanteissa,  
joissa potilaille ei ole antaa vastaanottoaikaa lääkärille?  
4. Mihin toimenpiteisiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on ryhdytty tilanteen  
korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?  
5. Miten hoitoonpääsy toteutuu selvityksen antamisen hetkellä?  
1. Eksotessa seurataan vastaanottoaikojen saatavuutta perusterveydenhuollossa T3 raportoinnilla, jolla  
saadaan tieto kiireettömästä hoitoonpääsystä terveys- ja hyvinvointiasemilla. T3-raportoinnilla Effican  
ajanvarauskirjojen mukaan saadaan lääkäreittäin ja hoitajittain koottua tietoa jokaisen kolmannesta  
kiireettömästä vapaasta ajanvarausajasta. Näistä lasketaan myös asemittain mediaani. Esimiehet  
seuraavat tilannetta raportointijärjestelmästä ja ajanvarausaikoja muokataan tilanteen mukaan.  
Asemittain julkaistaan Eksoten julkisilla nettisivuilla tiedot, jotka päivittyvät öisin ja kuukauden  
viimeisen päivän tiedot myös arkistoituvat Eksotessa. Ostopalvelut vaikuttavat raportointiin, sillä  
ostopalvelulääkärien ajanvarauskirjat avataan vain niiksi ajoiksi, jotka he ovat resurssina käytössä,  
usein vain hyvin lyhyen aikaa. Eksotessa potilas voi valita asiointiaan varten terveys- ja  
hyvinvointiaseman vaikka yksittäistä käyntiä varten koko maakunnassa. Näin ollen hoidon  
saatavuuden aikarajoissa on aina tarjolla aikoja joillakin asemilla.  
2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on välittänyt Aluehallintovirastolle helmikuuta 2019 koskevan  
AvoHILMO-tiedon, jonka mukaan Etelä-Karjalan terveyskeskuksessa perusterveydenhuollossa 103  
potilasta on odottanut kiireettömään hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta. Olemme pyytäneet ja  
saaneet THL:lta näiden potilaiden henkilötunnukset, jotta olemme voineet selvittää, pitävätkö  
viivästystiedot paikkaansa.  
Selvityksessä kävi ilmi, että hoidon tarpeen arviointi on yhdistynyt väärään käyntiin eli oikeasti käynti  
on toteutunut jo aiemmin. Hoidon tarpeen arviointi on linkittynyt virheellisesti paljon myöhemmin  
tapahtuneeseen käyntiin. Näin ollen tarkastuksen perusteella voimme todeta, että kiireettömään  
hoitoon pääsyä ei ole tarvinnut odottaa aikarajojen yli. Selvityksen mukaan pitkän odotusajan omaavat  
olivat todellisuudessa saaneet hoidon. THL:n toimittamassa listassa Hoidon tarpeen arvio ja  
ajanvarauksen tekohetki eivät päivämäärällisesti kohdanneet. Tämä on sula mahdottomuus, koska  
tieto täytetään ainoastaan samalla hetkellä kun annetaan aika ja tehdään hoidon tarpeen arvio, jonoja  
ei ole. Tiedon Effican pth hoidon saatavuuden seurannan sovellus on käytettävyydeltään ja  
toiminnallisuudeltaan huono. Kun Hoitoon pääsy otettiin 2017 käyttöön, sen käytettävyys ja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
2 (3)  
Johanna  
Tulonen-Tapio  
5.9.2019  
luotettavuus - ongelmat olivat tiedossa niin aiemmin käyttäneillä terveyskeskuksilla kuin myös  
järjestelmän toimittajalla Tiedolla. Korjaukset tehdään vasta Effican seuraajaan, Lifecareen.  
3. Eksotessa potilas voi valita asiointiaan varten terveys- ja hyvinvointiaseman vaikka yksittäistä käyntiä  
varten koko maakunnassa. Näin ollen hoidon saatavuuden aikarajoissa on aina tarjolla aikoja joillakin  
asemilla. Terveys- ja hyvinvointiasemilla on kehitetty moniammatillisia asiakaspalveluita, mm. Walk in  
– vastaanotot Armilassa ja Honkaharjussa, joissa potilaiden kiireettömiä asioita hoidetaan ilman  
ajanvarausta pikapolilääkärien tukemilla hoitajavastaanotoilla. Koska näille vastaanotoille ei tehdä  
ajanvarauksia, vaan potilaat hoidetaan saapumisjärjestyksessä, ei myöskään ajanvarausjonoa synny ja  
nopeasti hoidettavissa olevien asioiden walk in -vastaanotot nopeuttavat hoitoonpääsyä. Lisäksi  
asemilla on työssä useita rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia hoitajia. He pystyvät  
hoitamaan asetuksen mukaisia tehtäviä, jotka muissa paikoissa ovat edelleen lääkärien vastaanotoilla  
hoidettavia.  
4. Eksote ottaa käyttöönsä marraskuussa 2019 Tiedon Lifecare-potilastietojärjestelmän, jonka hoidon  
tarpeen arvio –osuudessa toiminnallisuus on huomioitu loogisemmin, ja johon Tieto Oy tekee  
tarvittavat korjaukset osion osalta.  
mukainen hoidon saatavuuden tilanne, jossa tietojen ajopäivä on 2.9.2019.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Selvityspyyntö 2205/03.04.07/2019  
3 (3)  
Johanna  
Tulonen-Tapio  
5.9.2019  
5.9.2019  
Lappeenrannassa  
Johanna Tulonen-Tapio  
Avoterveydenhuollon johtava ylilääkäri  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri