Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja  
suun terveydenhuollossa  
EKS/2205/03.04.07/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio  
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen  
044 791 5946  
Liitteet  
1. Selvitys- ja kuulemispyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun  
terveydenhuollossa  
2. Selvitys, avoterveydenhuolto  
3. Selvitys, suun terveydenhuolto  
Oheismateriaali  
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt Eksotelle selvityspyynnön hoitoon pääsyn  
toteutumisesta perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa.  
Aluehallintovirastojen ja Valviran yhteisen kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan  
valtakunnallisen vuodelle 2019 päivitetyn valvontaohjelman mukaan aluehallintovirastot  
selvittävät hoitoon pääsyä erityisesti sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa THL:n AvoHIMO-  
tiedon mukaan lääkärin vastaanotolle ei pääse viimeistään kolmen kuukauden  
enimmäisajassa hoidon tarpeen arvioinnista tai hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään  
kuuden kuukauden enimmäisajassa hoidon tarpeen arvioinnista. Aluehallintovirastot  
selvittävät hoitoon pääsyä myös sellaisissa terveyskeskuksissa, joihin THL:n hoitoon pääsyä  
koskevan kyselyn mukaan ei saa välittömästä yhteyttä arkisin virka-aikana.  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välittämän helmikuuta 2019 koskevan AvoHILMO-  
tiedon mukaan Eksoten terveyskeskuksissa 103 potilasta on odottanut  
perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsyä yli kolme kuukautta ja 81 potilasta  
yli kuusi kuukautta sun terveydenhuoltoon.  
Asian selvittämiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin hallitusta antamaan selvityksensä, josta tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:  
1. Miten Etelä-Karjalan sosaiali- ja terveyspiirissä seurataan vastaanottoaikojen saatavuutta  
perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa (omavalvonta)?  
2. Mitkä ovat ne syyt, joiden vuoksi hoidon tarpeessa oleville potilaille ei ole voitu antaa  
vastaanottoaikaa lääkärille/hammaslääkärille?  
3. Miten Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä toimitaan sellaisissa tilanteissa, joissa  
potilaille ei ole antaa vastaanottoaikaa lääkärille/hammaslääkärille?  
4. Mihin toimenpiteisiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on ryhdytty tilanteen  
korjaamiseksi ja miten toimenpiteissä on onnistuttu?  
5. Miten hoitoonpääsy toteutuu selvityksen antamisen hetkellä?  
Liitteenä on vastaukset yllä oleviin kysymyksiin sekä avoterveydenhuollon että suun  
terveydenhuollon osalta.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa liitteenä olevat vastaukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston  
selvityspyyntöön.  
Päätös  
Hyväksyttiin.