1(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
OSAKASSOPIMUS  
VIRTUAALIKIRJASTO OY  
2(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
3(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
4(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
1.  
SOPIMUKSEN SOPIJAOSAPUOLET  
Tämä osakassopimus (”Osakassopimus”) on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä:  
(1)  
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
(9)  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä ”PHHYKY”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
[Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(10) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(11) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
 
5(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
(12) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(13) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(14) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(15) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(16) [Yhteisö] (jäljempänä ”[Lyhenne]”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
(17) Virtuaalikirjasto Oy (jäljempänä ”Virtuaalikirjasto”)  
Y-tunnus: [nnnnnnn-n]  
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]  
Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1)–(16) jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja  
sopijaosapuolet (1)–(17) jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli” (1-  
16) tai ”Yhtiö” (17).  
2.  
MÄÄRITELMÄT  
Immateriaalioikeudet  
Tekijänoikeudet ja sen lähioikeudet, tavaramerkit, patentit,  
hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet  
sekä tekninen osaaminen ja tietämys ja kaikki Yhtiön  
toiminnassa syntynyt materiaali ja siihen liittyvät oikeudet.  
Osakkeet  
Yhtiön osakkeet ja niiden nojalla myöhemmin merkityt tai  
saadut osakkeet tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaiset  
erityiset oikeudet  
Uusi Osakas  
Yhtiöön tämän Osakassopimuksen allekirjoittamisen ja  
voimaan tulon jälkeen liittyvä osakas.  
 
6(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
3.  
OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA YHTIÖN LIIKETOIMINTA  
Yhtiön toimialana tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon  
toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja parantaa niiden  
saatavuutta verkossa. Yhtiön tehtävistä on sovittu tarkemmin kohdassa 4 (Yhtiön tehtävät).  
Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että riittävä toiminta  
turvataan koko Yhtiön toimialueella.  
Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta,  
toiminnan järjestämisestä, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden  
oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.  
Kaikki Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen  
heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja  
mahdollisuudet.  
Osapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet eivätkä tämän Osakassopimuksen  
voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta taikka muita sopimuksia, joissa  
sovittaisiin tässä Osakassopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista.  
4.  
YHTIÖN TEHTÄVÄT  
Yhtiö tuottaa omistajilleen elektronisia lääketieteellisiä aineistoja palveluna. Yhtiö voi lisäksi  
tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille sähköisiin lääketieteellisiin  
aineistoihin liittyviä palveluja, ottaen kuitenkin huomioon hankintalainsäädännön  
vaatimukset ja sidosyksikköasemaan liittyvät edellytykset.  
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016,  
”hankintalaki”) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden  
sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen  
sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä  
siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.  
Yhtiön hallinnon kieli on suomi, mutta Yhtiön tulee tarjota sen palvelut sekä suomen että  
ruotsin kielellä.  
5.  
YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS  
5.1.  
Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä  
Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti tämän Osakassopimuksen voimaan  
tullessa:  
OSAKAS  
OSAKKEIDEN LKM.  
OSAKEOMISTUS (%)  
PHHYKY  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
100  
100  
100  
6,25  
6,25  
6,25  
 
 
 
 
7(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
[Yhteisö]  
YHTEENSÄ  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
100  
1600  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
6,25  
100,00  
Kommentti [A1]: Ehdotus. Osakkaiden määrää  
voidaan muuttaa lopulliseen asiakirjaan.  
5.2.  
Yhtiön Uudet Osakkaat  
Mikäli kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, kuten sairaanhoitopiiri tai  
sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, joka on samalla hankintalainsäädännössä tarkoitettu  
hankintayksikkö, haluaa liittyä Yhtiöön, Osakkaat päättävät asiasta yhtiökokouksessa.  
Päätös uuden osakkaan ottamisesta Yhtiöön edellyttää, että Osakkaat, jotka omistavat  
vähintään 3/4 Yhtiön kaikista Osakkeista, kannattavat päätöstä.  
Hyväksyessään Uuden Osakkaan Yhtiöön, vanhat Osakkaat sitoutuvat toimittamaan  
yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa osakeannissa  
merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Uudelle Osakkaalle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön  
uusia osakkeita siten, että Yhtiön vanhojen Osakkaiden ja Uuden Osakkaan  
osakaskohtainen Osakkaiden määrä tulee olemaan yhtäläinen.  
Yhtiön hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksessa tehdyt päätökset Uuden Osakkaan  
hyväksymisestä Yhtiöön sekä osakemerkinnän ehdoista.  
5.3.  
Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle  
 
 
8(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi Osakas on hyväksynyt tämän  
Osakassopimuksen itseään sitovaksi. Lisäksi Uuden Osakkaan tulee pidättyä kaikesta  
kilpailevasta toiminnasta Yhtiön kanssa Osakkaaksi tultuaan.  
Osakassopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liityntäasiakirja, jolla Uusi  
Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen. Allekirjoituksella Uusi Osakas hyväksyy tämän  
Osakassopimuksen itseään sitovaksi ja tulee Osakassopimuksen Osapuoleksi.  
Liityntäasiakirjassa on tarkemmin määritelty muut liittymiseen liittyvät ehdot, kuten  
merkittävien Osakkeiden merkintähinta.  
5.4.  
Yhtiön rahoitus  
Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta  
perittävillä maksuilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa.  
Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla,  
tulorahoituksella, toimitusluotoilla ja apporteilla sekä julkisella tuella ja avustuksilla.  
Osakkaat voivat Yhtiön esityksestä antaa omavelkaisia takauksia erillisten päätösten  
mukaisesti. Mikäli rahoittaja vaatii, takaukset toteutetaan Osakkaiden omistusosuuksien  
mukaisessa suhteessa, kuten erikseen sovitaan. Takausvastuussa olevat Osakkaat  
sopivat mahdollisesta takausprovisiosta ja sen perinnästä keskenään erikseen kussakin  
takaustilanteessa.  
Edellä sovittujen takausten lisäksi Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai  
muutoinkaan velvollisuutta sijoittaa lisäpääomaa Yhtiöön esimerkiksi osakepääoman  
korotuksella, sijoituksella vapaaseen omaan pääomaan, osakeyhtiölain 10 luvun mukaisilla  
erityisillä oikeuksilla tai pääomalainan antamisella osallistumalla Yhtiön toiminnan  
rahoittamiseen lainajärjestelyin, takauksin tai muutoin, ellei toisin nimenomaisesti erikseen  
kirjallisesti sovita. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, se pyritään ensisijaisesti  
järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin  
vakuuksin.  
5.5.  
Yhtiön vastattavaksi siirtyvät sopimukset  
Osana tätä Osakassopimusta Osapuolet ovat sopineet, että Yhtiö sitoutuu ottamaan  
seuraavat alla yksilöidyt sopimukset vastattavakseen [pp].[kk].[vvvv] mennessä.  
Sopimus  
Sopimus  
Kommentti [A2]: Yhtiöön mahdollisesti siirtyvät  
sopimukset  
6.  
YLEISVELVOITE  
Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten,  
että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin. Osapuolet ohjeistavat myös  
heidän esittämänsä edustajat toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa  
päätöksenteossa siten, että tämän Osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu.  
 
 
 
9(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
7.  
YHTIÖJÄRJESTYS  
Osakkaat ovat hyväksyneet tämän Osakassopimuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen  
Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Uusi yhtiöjärjestys ilmoitetaan rekisteröitäväksi  
viipymättä.  
8.  
YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO  
Yleistä päätöksenteosta  
8.1.  
Yhtiön kaikilla Osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät. Yhtiön hallituksessa ja  
yhtiökokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa  
osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin aina huomioon mitä tässä  
Osakassopimuksessa on sovittu.  
8.2.  
Päätöksenteko yhtiökokouksessa  
Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää  
yhtiökokouksessa:  
(i) tytäryhteisön perustaminen;  
(ii) Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen;  
(iii) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;  
(iv) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden  
hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun  
poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen;  
(v) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;  
(vi) osakkeiden merkintä tai hankkiminen;  
(vii) merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle  
merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen;  
(viii) sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun  
sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään  
epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin  
perustuvista oikeuksista luopuminen; ja  
(ix) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.  
Lisäksi Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki muut sellaiset merkittävät Yhtiön toimintaan  
vaikuttavat asiat, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön sidosyksikköasemaan, käsitellään ja  
päätetään yhtiökokouksessa.  
Lisäksi Osakkaat sopivat, että Yhtiön kotipaikan muuttamisesta tulee päättää yksimielisesti  
yhtiökokouksessa.  
8.3.  
Yhtiön hallitus ja päätöksenteko  
 
 
 
 
 
10(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja  
kolmesta viiteen (3–5) muuta varsinaista jäsentä.  
Osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta.  
Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitysesitystä valmisteltaessa varmistua, että kaikilla  
Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua Osapuolten yhteisten edustajien  
valintaan.  
Tällä  
määräyksellä  
turvataan  
sidosyksikköasemaan  
liittyvän  
määräysvaltaedellytyksen täyttymistä.  
Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päätetään Yhtiön ensimmäisessä varsinaista  
yhtiökokousta seuraavassa osakaskokouksessa. Osakkaiden tulee valmistautua  
osakaskokoukseen siten, että Yhtiön hallitukselle voidaan toimittaa esitys  
nimitystoimikunnan kokoonpanosta osakaskokouksen jälkeen.  
Nimitystoimikunnan kokoonpanossa noudatetaan kohdan 8.4 (Nimitystoimikunta ja  
edustus) määräyksiä.  
Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja  
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee  
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
Osapuolet sopivat, että hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä, mutta Osakkaiden  
tiedonsaantioikeus turvataan siten, että hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tulee aina  
saattaa kaikkien Osakkaiden tietoon sekä kuten kohdassa 9.2 (Tiedonsaantioikeus) on  
tarkemmin määrätty.  
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous  
on päätösvaltainen, jos vähintään 1/2 hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa  
päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei tästä Osakassopimuksesta  
muuta johdu.  
Jääviyssäännöissä  
päätöksenteossa  
noudatetaan  
osakeyhtiölain  
määräyksiä.  
Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kulloinkin erikseen valittava,  
pöytäkirjantarkastajana toimiva hallituksen jäsen. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös  
kokoontumatta puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on aito  
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät  
jälkikäteen allekirjoituksillaan tehdyn päätöksen.  
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen esityksen  
mukaan, jossa noudatetaan kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen huomioon Yhtiön  
sidosyksikköasema ja Osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen jäsenien  
palkkiotaso. Mahdollisille ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksettavat korvaukset  
noudattavat yleisiä hallitusammattilaisuudessa noudatettavia periaatteita  
Osakaskokouksella on myös mahdollisuus laatia ja hyväksyä erillinen nimitystoimikunnan  
työohje, jonka täydentää tämän Osakassopimuksen määräyksiä. Nimitystoimikunnan tulee  
tämän Osakassopimuksen määräysten lisäksi noudattaa aina voimassa olevaa  
lainsäädäntöä.  
8.4.  
Nimitystoimikunta ja edustus  
 
11(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Jokainen Yhtiön Osakas nimittää nimitystoimikuntaan yhden (1) jäsenen.  
Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta  
kokoontuu.  
Nimitystoimikunnan jäsenen edustama Yhtiön Osakas kirjataan erilliseen dokumenttiin  
nimitystoimikunnan jäsenen toimesta. Kyseinen jäsen on velvollinen kuulemaan  
edustamansa Osakkaan ehdotukset nimitystoimikunnalle ja tuomaan esitykset  
käsiteltäväksi nimitystoimikunnan kokouksiin.  
Mikäli Yhtiöön liittyy Uusi Osakas, on kyseisellä osakkaalla oikeus osallistua hallituksen  
jäsenten nimeämiseen yhdenvertaisesti muiden vastaavien Osakkaiden kanssa  
nimitystoimikunnassa.  
Nimitystoimikunnan tulee toiminnassaan ja esityksessään Yhtiön hallituksen jäseniksi  
huomioida seuraavat määräykset:  
(i) Nimitystoimikuntaa pitää kulloisenkin tarpeen mukaan yhden (1) tai useamman  
nimitystoimikunnan kokouksen vuodessa, jossa päätetään suosituksen tekemisestä  
yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi  
valittavia henkilöitä.  
(ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi  
tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan  
puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys hallitukselle tulee  
hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia  
äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän  
Osakassopimuksen määräyksiä.  
(iii) Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka  
toimitetaan kaikille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.  
Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen nimitystoimikunnan kokous  
kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli toimikunnan jäsen tätä pyytää.  
(iv) Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:  
Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen  
jäsenten lukumääräksi Yhtiön hallitukselle;  
Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen  
jäseniksi Yhtiön hallitukselle;  
Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden  
aikana Osakkailta; ja  
(v) Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä Yhtiön hallitukselle  
viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Hallitus  
valmistelee esityksen yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan esityksen perusteella.  
8.5.  
Toimitusjohtaja  
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa Yhtiön hallitus.  
 
12(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään erillisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti,  
joka sisältää tarkempia määräyksiä hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta ja  
toimitusjohtajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Toimitusjohtajuuden päättymisestä  
sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa.  
Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja hallituksen yksittäisille jäsenille omasta  
aloitteestaan tieto kaikista Yhtiön ja sen toiminnan kannalta tärkeistä seikoista.  
Toimitusjohtajan on lisäksi laadittava jokaiseen hallituksen kokoukseen kirjallinen raportti  
Yhtiön asioiden hoidon ja hallinnon sekä toiminnan kannalta tärkeistä seikoista.  
Toimitusjohtajan ja hallituksen välisen työjaon täsmentämiseksi Osapuolet sopivat  
seuraavaa:  
Hallitus (i) vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä ja edustamisesta  
ja antaa tätä koskevat ohjeet ja määräykset; (ii) valvoo toimitusjohtajan toimintaa;  
(iii) päättää laajoista ja epätavallisista asioista; (iv) edustaa Yhtiötä, kantaa ja vastaa  
sen puolesta; (v) vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä; (vi)  
valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat; (vii) toimeenpanee yhtiökokouksen  
päätökset; ja (viii) hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka eivät osakeyhtiölain tai  
yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muiden elinten hoidettaviksi.  
Toimitusjohtaja (i) hoitaa Yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja hallintoa; (ii) vastaa  
kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta; (iii) edustaa  
Yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvilla alueilla; (iv) vastaa osaltaan Yhtiön  
toiminnan kehittämisestä, tuloksesta ja kassavirrasta; ja (v) on raportointi- ja  
informointivelvollinen hallitukselle.  
Toimitusjohtajan tulee aina viedä hallituksen ratkaistavaksi asiat, jotka koskevat: (i)  
Yhtiön ja sen omistajien keskinäisiä sopimuksia; (ii) kiinteistöjen hankkimista tai  
luovutusta; (iii) Yhtiön merkittävän omaisuuden käyttöä vakuutena; (iv) Yhtiön  
tilikautta tai sitä pidempää aikaa koskevien toimintasuunnitelmien hyväksymistä; (v)  
investointeja, joiden yhteenlaskettu määrä ylittää [n] euroa; (vi) yrityskauppoja, joissa  
Yhtiö on sopijapuolena, sisältäen liiketoimintaa harjoittavien yritysten tai yksittäisten  
liiketoimintojen oston tai myymisen; (vii) lainanottoa tai vakuuden antamista; (viii)  
oikeudenkäyntien  
käynnistämistä,  
tällaisiin  
oikeudenkäynteihin  
liittyviin  
oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin vastaamista sekä tällaisten oikeudenkäyntien  
sopimista; ja (ix) muita toimenpiteitä, jotka kuuluvan Yhtiön juoksevan hallinnon  
hoitamiseen, mutta ovat kokonsa, kestonsa, ennakkotapausmerkityksensä,  
taloudellisen merkityksensä tai muiden vastaavien syiden vuoksi kokonaisuutena  
arvioiden epätavallisia tai laajakantoisia.  
Osakkaat sitoutuvat vahvistamaan kyseisen vastuunjaon osaksi hallituksen työ-  
järjestystä.  
8.6.  
Tilintarkastus  
Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita  
varatilintarkastajaa.  
 
13(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
9.  
YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI  
Salassapito  
9.1.  
Tämä Osakassopimus sisältää luottamuksellista tietoa eikä sen ehtoja saa ilmaista  
ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus  
tutustua Osakassopimukseen. Lisäksi Osakkaat saattavat saada tietoja, jotka ovat toisen  
Osakkaan tai Yhtiön luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto käsittää muun  
muassa kaiken sellaisen tiedon, joka on selvästi merkitty salassa pidettäväksi tai  
luottamukselliseksi tai joka voi aiheuttaa haittaa päästessään kolmansien tietoon.  
Osakkaiden luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa,  
(i) joka on julkista tai pääsee julkisuuteen ilman, että toinen Osakas siihen teollaan tai  
laiminlyönnillään vaikuttaa; tai  
(ii) joka on todistettavasti ollut toisen Osakkaan laillisessa hallinnassa ennen tiedon  
tulemista julkiseksi ja jota Osakas ei ole saanut toiselta Osakkaalta välittömästi eikä  
välillisesti.  
Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa edellä mainitun luottamuksellisen tiedon tämän  
Osakassopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta siitä, kun tämä Osakassopimus  
on kaikkien Osakkaiden osalta lakannut.  
Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän  
Osakassopimuksen tarkoittamaan toimintaan. Kukin Osakas vastaa siitä, että sen  
työntekijät ja sen käyttämät asiantuntijat noudattavat tätä salassapitovelvoitetta.  
9.2.  
Tiedonsaantioikeus  
Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun  
Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja  
asiantuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä  
muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto.  
10.  
IMMATERIAALIOIKEUDET  
Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät Immateriaalioikeudet, siltä  
osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään  
Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen  
ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.  
Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla  
kohtuullisin kustannuksin. Tämä kohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta  
korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.  
11.  
OSAKKEET  
11.1. Osakekirjat  
 
 
 
 
 
 
14(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osake- ja  
osakasluettelon avulla.  
11.1. Osingonjako  
Yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön  
toiminnan kehittämiseen tai palvelumaksujen alentamiseen. Yhtiö voi jakaa vuosittain  
sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous  
päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella  
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous ei voi päättää  
jakaa osinkoa tai muita varoja hallituksen ehdotusta enempää.  
Yllä esitetyn turvaamiseksi Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen allekirjoituksin  
oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.  
11.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset  
Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke (10 §) ja  
suostumuslauseke (11 §), joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän Osakassopimuksen  
vastaisilta Yhtiön Osakkeiden luovutuksilta.  
Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Osakkeita tämän Osakassopimuksen  
määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön  
hallitus antaa suostumuksensa Osakkeiden luovutukseen.  
Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita toiselle  
Osakkaalle tai kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat  
eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä  
oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.  
Yhtiön Osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, että  
Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden hankintalaissa tarkoitettuna  
sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön  
toimimisen Osakkaidensa edellä mainittuna sidosyksikkönä.  
Osakkaalla on ainoastaan oikeus luovuttaa omistamansa kaikki Osakkeet Osakkaalle tai  
kolmannelle taholle seuraavin edellytyksin:  
(i) Luovutuksensaajana on kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, joka on samalla  
myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö;  
(ii) Yhtiöllä on mahdollisuus luovutuksen jälkeen toimia Osakkaidensa julkisista  
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna  
sidosyksikkönä;  
(iii) Luovutuksensaaja on liittynyt tähän Sopimukseen sen allekirjoittamalla; ja  
(iv) Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset  
täyttää luovuttajan velvoitteet hallituksen edellyttämällä tavalla.  
 
 
15(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava toisille Osakkaille myynti- ja  
luovutusaikeestaan tehtyään aikeestaan päätöksen ja ilmoitettava myös mahdolliselle  
ostajalle annettavan tiedon sisältö. Uusien Osakkaiden liittymisestä tähän  
Osakassopimukseen ja mukaantulon muista ehdoista on sovittu edellä kohdassa 5.2  
Mikäli Osakas yhdistyy sellaiseen yhteisöön, joka ei ole Yhtiön Osakas, Osakkaalla on,  
mikäli Yhtiön hallitus niin päättää, velvollisuus luovuttaa Yhtiölle omistamansa kaikki Yhtiön  
Osakkeet hintaan, joka vastaa Käypää Arvoa sekä soveltuvin osin kohdassa 11.3  
(Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen. Muissa tilanteissa, joissa  
Osakas haluaa luopua omistuksestaan Yhtiössä, neuvotellaan irtautumisesta Osapuolten  
kesken. Osakkeiden luovutushinta vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa Käypää Arvoa  
ja Osakkeiden luovutus toteutetaan soveltuvin osin kohdassa 11.3 (Lunastusmenettely)  
sovittua lunastusmenettelyä noudattaen.  
11.3. Lunastusmenettely  
Edellisen kohdan mukainen Osakkeiden lunastus toteutetaan seuraavasti:  
Yhtiön oikeus lunastaa Osakkeita määritellään sen ajankohdan mukaan, jona Yhtiön  
hallituksen puheenjohtaja on saanut tiedon lunastusoikeuden synnyttävästä seikasta.  
Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista  
ilmoitettava Osakkaille lunastusoikeuden syntymisestä sekä aikooko tai voiko Yhtiö käyttää  
ensisijaista lunastusoikeuttaan.  
Mikäli Yhtiö ei aio tai voi käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, muiden Osakkaiden on  
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen edellisessä kappaleessa mainitusta  
ilmoituksesta ilmoitettava luovutusvelvolliselle Osakkaalle ja Yhtiölle vaatimuksestaan  
lunastaa luovutusvelvollisen Osakkaan Osakkeet.  
Osakkeiden lunastus pannaan täytäntöön ja Lunastushinta maksetaan kuudenkymmenen  
(60) päivän kuluessa Yhtiön ja muiden Osakkaiden lunastusvaatimusajan päätyttyä.  
Lunastushinta maksetaan luovutusvelvollisen Osakkaan ilmoittamalle pankkitilille, tai  
vaihtoehtoisesti tekemälle rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain  
tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta  
annetun lain (281/1931) mukainen Lunastushinnan suuruinen talletus luovutusvelvollisen  
Osakkaan nimiin aluehallintovirastoon.  
Osakkaat antavat tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n  
2 momentissa tarkoitetun peruuttamattoman ja etukäteisen suostumuksensa Osakkeiden  
suunnattuun lunastamiseen.  
Ellei kukaan Osapuolista käytä oikeuttaan lunastaa Osakkeita, Osakkaalla on oikeus pitää  
Osakkeensa tai myydä ne vapaasti vilpittömässä mielessä toimivalle kolmannelle kuitenkin  
siten, että muilla Osapuolilla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa kaupanteosta  
lunastaa Osakkeet edellä kuvatun Yhtiön ja Osakkaiden etusijajärjestyksen mukaisessa  
järjestyksessä kauppakirjassa mainittuun, todelliseen hintaan noudattaen soveltuvin osin  
edellä sovittua lunastusmenettelyä.  
 
16(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
Osakkeiden lunastaja vastaa edellä tarkoitetuista lunastuksista perittävistä  
varainsiirtoveroista.  
12.  
SOPIMUSRIKKOMUKSET  
Osapuolet toteavat että tässä Sopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön  
liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi  
Yhtiölle ja Osakkaille olennaista taloudellista menetystä. Täten, mikäli jokin Osakas  
syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa  
kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä sopimusrikkomuksesta saatuaan korjaa sopimusrikkomusta,  
mikäli sopimusrikkomus on sen luonteinen että se on korjattavissa, Yhtiöllä ensisijaisesti ja  
muilla Osakkailla toissijaisesti on oikeus lunastaa rikkoneen Osakkaan Osakkeet hintaan,  
joka vastaa Osakkeiden Käypää Arvoa (”Lunastushinta”) sekä suorittamaan Yhtiölle  
sopimussakkona [n] euroa lisättynä [n] eurolla Sopimusta rikkoneen Osakkaan  
omistamalta Osakkeelta.  
Kommentti [A3]: Ehdotus. Sopimussakko voidaan  
muotoilla myös könttäsummaksi tai puhtaasti  
osakkeiden määrään perustavaksi, jolla voitaisiin  
ennakoida mahdollista osakepääoman muutoksia.  
Sopimussakon lisäksi Sopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai  
muille Osakkaille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen sopimussakon ylittävän välittömän  
vahingon määrän.  
13.  
MUUT EHDOT  
13.1. Voimassaolo  
Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja on  
voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön  
osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun  
Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.  
Osakassopimuksen vastainen Osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen  
mukaisista velvoitteista. Osapuolten tarkoituksena tätä Osakassopimusta tehdessä on,  
että tämä Osakassopimus on voimassa kaikissa tilanteissa siten kuin edellä on kuvattu.  
Tämän Osakassopimuksen ehdot, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen,  
kun Sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen suhteen on päättynyt, sitovat Osapuolia  
vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen osapuoli.  
13.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus  
Muutokset tähän Osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti; suulliset muutokset ovat  
mitättömiä.  
Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että 2/3 Osakkaista ovat kannattaneet  
päätöstä. Uusien osakkeiden antaminen, Osakkaiden sallitut luovutustilanteet ja niihin  
 
 
 
 
17(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
13.3. Ilmoitukset  
Kaikki Osapuolten tämän Osakassopimuksen noudattamiseen liittyvät ilmoitukset toiselle  
Osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti, joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä  
tai muuten todistetusti kohdassa 1 (Sopimuksen sopijaosapuolet) mainittuihin osoitteisiin  
ja lisäksi osoittamaan hallituksen jäsenelle.  
Mikäli Osapuolen osoitteessa tapahtuu muutos, Osapuolen tulee ilmoittaa muutoksesta  
välittömästi muille Osapuolille.  
13.4. Osakassopimuksen siirtäminen  
Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää ilman  
kaikkien Osapuolten kirjallista suostumusta. Edellä olevan estämättä Osakkaiden luovutus  
13.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys  
Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia,  
viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, on Osakassopimus muilta osin  
yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen  
muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman  
tarkasti.  
13.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys  
Tämä Osakassopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja  
yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan niiden asioiden osalta, joista tässä  
Osakassopimuksessa on sovittu. Aiemmat Osapuolten väliset sopimukset tai muut  
suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä, pois lukien muut mahdolliset tässä  
Osakassopimuksessa mainitut erilliset sitoumukset.  
Tätä Osakassopimusta sovelletaan Osapuolten välillä ennen yhtiöjärjestystä ja  
osakeyhtiölakia lukuun ottamatta lain pakottavia määräyksiä.  
13.7. Osapuolten kustannukset  
Kukin Osapuoli vastaa itse tämän Osakassopimuksen syntymiseen ja toteuttamiseen  
liittyvistä kustannuksista olivatpa ne mikä laatuisia tai määräisiä hyvänsä.  
 
 
 
 
 
18(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
14.  
ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI  
Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan  
ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta  
neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.  
Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat  
säännökset.  
15.  
SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET  
Tätä Osakassopimusta on laadittu yksi (1) alkuperäinen kappale Yhtiölle ja kopiot muille  
Osapuolille.  
Tähän Osakassopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina oheistetut liitteet:  
1. Yhtiöjärjestys  
2. Liiketoimintasuunnitelma  
3. Perustamissopimus  
16.  
ALLEKIRJOITUKSET  
ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA  
 
 
 
19(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ  
____________________, ___. päivänä _______kuuta 20___  
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
20(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
21(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
22(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
23(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
24(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
25(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
26(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
27(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
28(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
29(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
30(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
31(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
32(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
33(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli:  
 
34(34)  
Osakassopimus (luonnos)  
Virtuaalikirjasto Oy  
13. syyskuu 2019  
[YHTEISÖ]  
[Yhteisö]  
Nimi:  
Nimi:  
Titteli:  
Titteli: