ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI  
Hallituksen päätös 1.10.2010 § 179  
Voimaantulo 1.11.2010  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje  
1. Toiminnan tarkoitus ja periaatteet  
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa,  
joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja kehittämään sen toimintaa.  
Sisäinen tarkastus on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollonkuntayhtymän  
johtamisjärjestelmän osa, jota kuntayhtymän hallitus ja toimitusjohtaja käyttävät toteuttaessaan  
valvontavelvollisuuttaan. Sen tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tavoitteiden, päämäärien  
ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista ja että toiminta tukee asetettujen  
tavoitteiden toteutumista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta ja  
johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä.  
Sisäinen tarkastus tuottaa tarkastus- ja konsultointitoiminnan kautta johdolle päätöksenteossa ja  
valvonnassa tarvittavaa tietoa sekä pyrkii ennalta ehkäisemään tehotonta toimintaa, virheitä ja  
väärinkäytöksiä.  
Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat:  
rehellisyys  
objektiivisuus  
luottamuksellisuus ja  
ammattitaito  
2. Asema, valtuudet ja vastuu  
Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtajan alaisuudessa.  
Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa kuntayhtymän yksiköiden toimintaa ja taloutta ja saada  
tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Tiedonsaannin toteuttamiseksi sisäisellä  
tarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus mm. kaikkien johtoryhmien kokouksissa sekä muissa  
tiedonsaannin kannalta tarpeellisissa tilaisuuksissa. Lisäksi tarkastaja on oikeutettu saamaan  
toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellista apua.  
Sisäinen tarkastus on riippumaton tarkastettavista toiminnoista.  
Sisäisen tarkastuksen tulee noudattaa tietojen salassapidosta annettuja säännöksiä ja määräyksiä.  
3. Tehtävät  
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on  
tutkia ja analysoida ja arvioida yksittäisten toimintojen ja yksiköiden ja toimintaa suhteessa  
hyväksyttyihin tavoitteisiin, lainsäädäntöön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen.  
tukea yksiköitä tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien tunnistamisessa ja arvioida  
riskien hallintaa  
tarkastaa yksiköiden sisäisen valvonnan toimivuutta,  
arvioida päätöksenteossa käytettävän raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta,  
tarkoituksenmukaisuutta, riittävyyttä ja oikea-aikaisuutta  
tarkastaa ja arvioida voimavarojen tehokasta ja taloudellista käyttöä  
sisäinen tarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä ja avustaa tarkastuslautakuntaa  
tarkastukseen liittyvien tietojen keräämisessä ja arviointikertomuksen teossa  
suorittaa toimitusjohtajan määrittelemät toimeksiannot  
4. Tarkastussuunnitelma  
Sisäisen tarkastuksen vuosittaisen tarkastussuunnitelman hyväksyy toimitusjohtaja.  
Tarkastussuunnitelma toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.  
5. Raportointi  
Sisäinen tarkastus raportoi työnsä tulokset tarkastuskohteen vastuuhenkilölle ja hänen  
esimiehelleen. Toimitusjohtajalle annetaan yhteenvetoraportti neljännesvuosittain, ellei asian  
luonne vaadi välitöntä raportointia. Ulkoiselle tarkastukselle raportoidaan puolivuosittain.  
Raportointi voi olla kirjallista tai suullista riippuen tarkastushavaintojen merkittävyydestä. Sisäisen  
tarkastus valvoo, että raportissa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin ja tarpeellisiksi katsottuihin  
korjaustoimenpiteisiin otetaan kantaa.  
6. Dokumentointi ja arkistointi  
Sisäisen tarkastuksen on laadittava tehdyistä tarkastuksista työpaperit, joista ilmenevät  
työsuunnitelmaan otetut ja muut tehdyt työt sekä tarkastukset kohteittain. Työpaperit on laadittava  
ja säilytettävä siten, että havainnot ja suositukset voidaan myös jälkikäteen niiden perusteella  
todeta.  
Tarkastusraportit arkistoidaan arkistointia koskevien määräysten mukaisesti  
7. Voimaantulo  
Tämä toimintaohje tulee voimaan 1.11.2010 ja sitä noudatetaan samasta päivästä alkaen.