SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE  
1 (2)  
Hallitus on vahvistanut päivämäärällä pp.mm.2019  
Sisäinen tarkastus  
Valmistelu 5.9.2019  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje  
Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen tarkoitus on määrittää sisäisen tarkastuksen toiminta-ajatus,  
päämäärä ja tavoitteet, vastuut, organisatorinen asema, toimialue ja valtuudet sekä tarkastustyön  
suunnittelu- ja raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen laatiminen ja sen  
päivittäminen on sisäisen tarkastajan vastuulla.  
Sisäinen tarkastus on riippumaton arviointitoiminto, jonka tehtävänä on palvella organisaatiota  
tutkimalla ja arvioimalla sen toimintaa. Sisäisen tarkastuksen päämääränä on auttaa organisaatiota  
saavuttamaan tavoitteensa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tämän päämäärän saavuttamiseksi sisäinen  
tarkastus tuottaa analyysejä, arvioita, suosituksia, neuvoja ja muuta hyödyllistä ja ennen kaikkea  
luotettavaa informaatiota.  
Sisäisen tarkastuksen työ toteutetaan riippumattomasti ja objektiivisesti noudattaen sisäisen  
tarkastuksen ammattistandardeja ja eettisiä sääntöjä.  
Tarkoitus  
Sisäinen tarkastus on Eksoten johtamisjärjestelmän osa, jota toimitusjohtaja ja kuntayhtymän hallitus  
käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sen tarkoituksena on edistää kuntayhtymälle  
asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista.  
Asema ja valtuudet  
Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja hänen toimeksiannostaan, ja sen kohteena  
voivat olla rajoituksetta sekä kuntayhtymän että sen määräysvallassa olevien yritysten toiminnot ja  
yksiköt. Sisäisen tarkastuksen kohteena voi olla myös kuntayhtymän edunvalvonta  
omistusyhteysyrityksissä.  
Sisäisellä tarkastuksella on esteetön pääsy kaikkiin fyysisiin tiloihin, osallistumisoikeus kaikkiin  
kokouksiin sekä oikeus viivytyksettä saada tarkastustehtäväänsä varten tarpeelliset tiedot ja  
asiakirjat. Lisäksi se on oikeutettu saamaan toimintayksiköiltä tehtäviensä hoitamisen kannalta  
tarpeellista apua.  
Sisäisellä tarkastuksella ei ole päätäntävaltaa tarkastettavien toimintojen suhteen jottei  
tarkastustoimen objektiivisuus ja riippumattomuus vaarannu.  
Tehtävät  
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on työsuunnitelman tai erillistoimeksiantojen mukaisesti tarkastaa ja  
arvioida  
toimintojen tuloksellisuutta, omaisuuden turvaamista ja resurssien käyttöä  
kontrolli- ja riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta  
raportoinnin ja muun informaation luotettavuutta, oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta  
sekä  
päätösten, sopimusten ja ohjeistuksen ja muun käytetyn tiedon oikeellisuutta, noudattamista ja  
tarkoituksenmukaisuutta  
Lisäksi sisäisen tarkastuksen tulee  
osallistua valvonta-alan asiantuntijana järjestelmien kehittämiseen erikseen sovittavissa  
hankkeissa  
SISÄISEN TARKASTUKSEN TOIMINTAOHJE  
2 (2)  
Hallitus on vahvistanut päivämäärällä pp.mm.2019  
Sisäinen tarkastus  
Valmistelu 5.9.2019  
konsultoida kuntayhtymän ja muiden kohdeyritysten alaisia yksiköitä sisäisen valvonnan  
ongelmissa.  
edesauttaa mahdollisuuksien ja resurssien mukaan tilintarkastuksen suorittamista.  
Sisäisten kontrollien ja riskienhallintamenetelmien olemassaolo ja toimivuus varmistetaan antamalla  
kehitysehdotuksia havaittujen riskien hallitsemiseksi.  
Sisäinen tarkastaja  
Sisäisen tarkastajan koulutuksen ja kokemuksen tulee vastata tehtävien luonnetta ja vaativuutta.  
Sisäinen tarkastaja huolehtii yhteistyössä tilintarkastuksen kanssa sisäisen tarkastuksen ja  
tilintarkastuksen koordinoinnista siten, että tarkastustyön kattavuus varmistetaan ja vältetään  
päällekkäinen työ.  
Raportointi  
Sisäinen tarkastus raportoi työnsä tulokset toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä tarkastuskohteen  
vastuuhenkilölle ja hänen esimiehelleen.  
Lisäksi raportoinnin periaatteisiin kuuluu, että  
kirjallinen raportti annetaan vastuuhenkilölle tarkastuksen tai tehtävän päätyttyä,  
havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista keskustellaan tarkastuskohteesta vastaavan henkilön  
kanssa ennen raportin antamista,  
kertomuksesta käy ilmi tarkastuksen tarkoitus, laajuus ja tulokset. Kertomukseen tulee sisältyä  
myös kehitysehdotukset sekä maininta jo tarkastuksen kuluessa toteutetuista  
kehittämistoimenpiteistä,  
toimitusjohtajan lisäksi hallitukselle raportoidaan asiat, joilla on olennaisia vaikutuksia  
organisaatioon.  
Sisäisen tarkastuksen tulee valvoa, että tarkastuskertomuksessa esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin  
ja tarpeellisiksi katsottuihin korjaustoimenpiteisiin otetaan kantaa. Sisäisen tarkastuksen raportointi  
ei ole julkista1. Raporttien luovuttamisesta päättää toimitusjohtaja.  
Dokumentointi  
Sisäisen tarkastuksen on laadittava ja arkistoitava työpaperit, jotka dokumentoivat suoritetut  
toimeksiannot. Työpaperien tulee olla laadittu siten että tarkastushavainnot voidaan jälkikäteen  
niiden perusteella vaikeudetta todeta. Työpaperit eivät ole julkisia julkisuuslain perusteella.  
Voimaantulo  
Tämä toimintaohje tulee voimaan silloin kun hallitus on sen vahvistanut ja sitä noudatetaan samasta  
päivästä alkaen.  
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Arto Kivelä  
1 JulkL 24.1 § 15. kohta)