Päätavoite  
Alatavoite  
Toimenpide  
Mittari  
Pidemmän aikavälin indikaattorit  
Aikataulu ja  
vastuu  
Oppilaiden poissaolojen kokonaismäärää  
seurataan koko koulussa (ind. 5313) MINI  
Asiakas-  
lähtöinen  
palvelu-  
Lapsen ja perheen  
kasvuympäristöön vietävien  
palvelujen kehittäminen  
1. Taho-toimintamallin  
rakentaminen  
Koulusta luvattomasti pois  
jääneiden määrä  
2019  
Eksote  
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 1724-  
vuotiaat % vastaavan- ikäisestä väestöstä (ind.  
3219) MINI, HYTE  
järjestelmä  
Toimintamallilla tavoitettujen  
nuorten määrä  
perhepalvelut,  
opetuksen  
järjestäjät  
Koulupudokkuuden ehkäisy  
Peruskoulun 9 luokan päättäneet, jotka eivät  
sijoittuneet jatko-opiskelupaikkaan (Sotkanet)  
Taho-jakson jälkeen kouluun  
palanneiden nuorten määrä  
2. asteen opinnot negatiivisesti keskeyttäneet  
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 017-  
vuotiaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä  
väestöstä (ind. 1245) MAKU  
Ennalta ehkäisevien palvelujen  
vahvistaminen  
2. SyTy - systeemisen  
toimintamallin  
käyttöönotto- ja  
juurruttamishanke  
Koulutettujen määrä  
2019  
Eksoten yksikköjen määrä, joista  
henkilöstöä koulutettu  
Eksote  
perhepalvelut  
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, %  
vastaavanikäisestä väestöstä (THL, ind. 191)  
Huostassa vuoden aikana olleet, %  
vastaavanikäisestä väestöstä (THL, ind. 1077)  
Syrjäytymisriskissä olevat nuoret ja nuoret  
aikuiset (NEET), % 15-24-vuotiaista (ind. 5101)  
MINI  
Ei ole päässyt koulukuraattorille yrittämisestä  
huolimatta lukuvuoden aikana, % (ind. 4805)  
MINI  
3. Laajojen  
Luokan hyvinvoinnin tila  
oppilaiden arvioimana  
(skaala 1-5)  
2019 alkaen  
terveystarkastusten  
luokkakohtaisten  
yhteenvetojen  
läpikäyminen oppilaiden  
kanssa kouluissa  
Eksote koulu-  
terveydenhuol  
to  
Ei ole päässyt kouluterveydenhoitajalle  
yrittämisestä huolimatta lukuvuoden aikana, %  
(ind. 4802)  
Mihin suuntaan lasten ja  
nuorten kokema hyvinvointi  
kehittyy kunnan ja maakunnan  
tasolla  
Terveystarkastus toteutuu lapsella  
laadukkaasti, % luokan oppilaista (ind. 4843)  
MINI, HYTE  
Kouluympäristön terveellisyyden ja  
turvallisuuden sekä kouluyhteisönhyvinvoinnin  
edistämisen tarkastus (ind. 5309) MINI  
aikavälin  
indikaattorit  
Asiakaslähtöinen  
palvelujärjestelmä seurakuntien roolin  
vahvistaminen osana  
Järjestöjen ja  
4. Virtuaalisen perhekeskuksen  
rakentaminen ja käyttöönotto  
Mukana olevien toimijoiden määrä  
Sivuvierailujen määrä  
Virtuaalisen  
perhekeskuksen  
käyttö laajalti  
2019 alkaen  
Eksote päävastuu  
palvelujärjestelmää  
Kunnat, järjestöt,  
Kustannusvaikutu seurakunnat  
kset  
Toimijoiden yhteinen  
palvelujärjestelmäkoulutus  
Koulutukseen osallistuneiden määrä  
Palveluverkoston  
tuntemus  
toimijoiden  
kesken  
Perhemetron yhteinen  
markkinointi  
Sivuvierailujen määrä  
Perhemetron  
tunnettuus  
5. Perhekeskuksen  
kohtaamispaikkapilotit  
Kohtaamispaikkojen kävijämäärät  
2019-2020  
Eksote perhe- ja  
sosiaalipalvelut  
Kohtaamispaikkatoimijoiden määrä  
suhteessa kunnan kokoon ja toimijoihin  
Pilottikuntien  
vastuuhenkilöt  
Tulevat koulurakennukset  
perhekeskuksina  
Seuraava  
suunnitelmakausi  
6. Maakunnallinen nuorten  
vaikuttamiskysely ja -päivät  
Kysely ja päivät toteutuvat sovituin  
aikavälein  
Nuorten  
Kerran  
valtuustokaudessa  
osallisuuden  
kokemuksen  
vahvistuminen  
Kumppanuuspöytä-  
malli (mikäli toteutuu)  
Vanhemmille suunnatun  
kyselyn toisto tarvittaessa  
Palvelujen  
asiakaslähtöinen  
kehittäminen  
7. Nuoret kehittäjät   
toimintamallin vakiinnuttaminen Eksoten kokemusasiantuntija-  
Toimintamalli luotu ja liitetty osaksi  
Nuorten  
Eksote perhepalvelut  
osallisuuden  
kokemuksen  
vahvistuminen  
kokonaisuutta  
Palvelujen  
asiakaslähtöinen  
kehittäminen  
Päätavoite  
Alatavoite  
Toimenpide  
Mittari  
Pidemmän aikavälin  
indikaattorit  
Aikataulu ja vastuu  
Rinnakkaisen työn  
vahvistaminen  
8. Laadukkaan  
verkostotyön ABC-  
koulutukset  
Koulutukseen osallistuneiden  
määrä  
Jatkuva  
Asiakaslähtöinen  
Palvelu-  
järjestelmä  
Eksote perhepalvelut/  
erityisasiantuntija  
Verkostotyö  
4-v lasten hyvinvointiin ja  
selviytymiseen  
varhaiskasvatuksessa liittyvät  
huolet varhaiskasvatuksen  
arvioimana, LTH  
Sujuvat prosessit  
9. Rinnakkaisen työn  
prosessikuvaukset  
Jalkautuminen Eksote ja  
kunnat  
2019 alkaen  
Eksote perhepalvelut  
Nimetyt työryhmät  
tekevät kuvaukset:  
Perusopetus: Kysely  
prosessien toimivuudesta  
rehtoreille sekä opiskelu- ja  
sosiaalihuollosta vastaaville  
Eksote ja  
varhaiskasvatus  
Eksote ja perusopetus  
Eksote ja 3. sektori  
Eksoten sisäiset  
Yhteensovittava johtaminen  
10. Lape-akatemia-  
prosessi johtajille ja  
päättäjille  
Osallistujien määrä  
2019  
Yhteiset tavoitteet, linjaukset  
ja toimintamallit lasten,  
nuorten ja perheiden  
Lape-muutosagentti,  
kunta-agentti  
24.5., 29.8., 31.10.2019  
palveluissa määritelty  
Rinnakkaisen työn johtamisen  
ja ohjaamisen prosessit  
mallinnettu  
Yhteiset toimintatavat  
Yhteiset menetelmät  
11. Yhteinen  
Malli luotu ja otettu käyttöön  
eri toimijoilla  
Lapsivaikutusten  
arvioinnit osana  
päätöksentekoa  
2019  
maakunnallinen  
lapsivaikutusten  
arviointimalli  
Eksote, kunnat, MLL,  
seurakunnat  
12. Näyttöön perustuvien Koulutuksiin osallistuneiden  
2019 2020  
menetelmien käytön  
laajentaminen  
määrä  
Eksote perhepalvelut/  
verkostokoordinaattori  
Suunnitelma menetelmän  
Ihmeelliset vuodet  
TLP  
Nepsy  
jalkautumisesta maakuntaan  
Kunkin menetelmän  
leviäminen ja käyttö  
maakunnan alueella eri  
toimijoilla  
vastuu  
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % (ind.  
328) MINI  
Perheen toimiva arki  
Mielen hyvinvoinnin  
tukeminen  
13. Onks tää normaalia –  
chatin aukioloaikojen  
laajentaminen ja  
Chat-rinkiin  
osallistuneiden tahojen ja  
henkilöiden määrä  
Eksote  
päävastuu  
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, %  
oppilaista (ind. 4816)  
vastaajatahojen lisääminen  
Kunnat,  
Chat-asiakkaiden määrä  
järjestöt,  
seurakunnat  
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (ind.  
4834) MINI  
Koulu-uupumus (ind. 3722)  
Keskusteluvaikeuksia vanhempien kanssa (ind.  
329) MINI  
Läheisen alkoholinkäyttö on aiheuttanut  
ongelmia (ind. 331) MINI  
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden  
vuoksi työkyvyttömyys-eläkettä saavat 1834-  
vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä  
14. Kohtaamispaikkojen ja  
vertaisryhmien  
Kävijämäärät  
kohtaamispaikoissa  
Järjestöt ja  
seurakunnat  
ylläpitäminen ja  
asiakaslähtöinen  
kehittäminen  
Lapsen ja nuoren  
varhainen auttaminen  
kasvuympäristössä  
15. Eksoten opiskeluhuollon  
henkilöstön IPC-koulutus  
Koulutukseen  
osallistuneiden määrä  
Menetelmän juurtuminen ja  
käyttöönotto Eksoten alueella  
Eksote  
opiskeluhuolto  
16. Koulutuksellisen tasa-  
arvon hankkeet maakunnan  
alueella  
Kuinka paljon haettu ja  
saatu hankkeita  
Kunnat  
17. Taiteen ja kulttuurin  
vahvistaminen sotessa  
Jaettujen Kaiku-korttien  
määrä  
Eksote/Hyte  
mm. Kaikukortin  
Toimintamalli taiteelle  
sotessa  
maakunnallistaminen ja  
lasten ja nuorten talojen  
taideprojektit  
Päätavoite  
Alatavoite  
Toimenpide  
Mittari  
Pidemmän aikavälin indikaattorit  
Aikataulu ja  
vastuu  
Parisuhteen ja  
vanhemmuuden tuki  
18. Parisuhde- ja  
perheneuvonta ja  
eroauttaminen  
2019  
Eksote perhe-  
oikeudelliset  
palvelut  
Nukkuu arkisin alle 8 tuntia, % (ind. 3725)  
Perheen toimiva arki  
Hyvinvointitaitojen  
vahvistaminen  
19. Lasten, nuorten ja  
perheiden elintapa- ja  
liikuntaneuvonta  
Kuinka monessa E-K  
koulussa järjestetään  
liikuntaneuvontaa  
(yläkoulu, 2. aste)  
Eksote/Hyte  
Eksote/Hyte  
Ei syö koululounasta päivittäin, % (ind. 3904)  
MINI  
20. Ehkäisevä päihdetyö,  
päihdekeskustelut  
Päihdekeskustelujen  
määrä  
sukupuolijakauma  
Ikäjakauma  
kuntaerittely  
Tapaturma tai koulumatkalla lukuvuoden aikana  
(ind. 4840) MINI  
Osallistuneiden  
oppilaiden määrä  
Eksote/Hyte  
Liikenneturvallisuude 21. Punainen liitu 2.  
n edistäminen asteen opiskelijat  
Osallistuneiden 2.asteen  
oppilaitosten määrä  
Etelä-Karjalassa  
sattuneiden  
liikennetapaturmien  
määrä