Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Hankekatsaus vuodelta 2018  
5/2019  
3 (16)  
1 Johdanto  
Tässä  
katsauksessa  
esitellään  
vuonna  
2018  
käynnissä  
olleiden  
kehittämishankkeiden toteuttamista ja tuloksia. Kehittämistyötä on tehty yhdessä  
eri palvelualueiden ammattilaisten, kehittäjäasiakkaiden, sidosryhmien ja  
yhteistyökumppaneiden kanssa.  
Hankkeiden kustannukset toteutuivat  
lähtökohtaisesti ja pääosin suunnitellusti. Katsauksen lopussa kuvataan myös  
lyhyesti alkuvuonna 2019 käynnistyneet hankkeet.  
Eksotessa kehittämishankkeet perustuvat aina strategiaan ja kehittämisen  
toteuttaminen on monimuotoista: Hanketta voidaan toteuttaa itse, hallinnoida  
sitä tai kehittää yhdessä hankkeen osatoteuttajana. Eksote voi myös osallistua  
yhteistyöhankkeisiin asiantuntijatyöpanoksella tai muulla tavoin pienimuotoisesti  
yhteistyötä tehden. Vuoden 2018 aikana Eksote osallistui yhteistyöhankkeisiin  
muun muassa Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin, Saimaan  
ammattikorkeakoulu Saimian, Työterveyslaitoksen ja Lappeenrannan teknillisen  
yliopiston kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita Avain kansalaisuuteen -hanke  
(Saimaan amk), jossa yhdessä kehitettiin henkilökohtaista budjetointia, ja Kansa-  
koulu -hankkeet (THL, Socom), joissa on kehitetty sosiaalihuollon asiakastiedon  
kirjaamista.  
Valtakunnalliset hallituksen kärkihankkeet päättyivät 31.12.2018. Muutosagentit  
(I&O, Lape) toimivat tiiviissä yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa sekä  
valtakunnallisesti toisten maakuntien agenttien kanssa. Kärkihankkeista eOhjat-  
hanke (henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen), Lape-muutosagentti ja  
Jakkara-hanke (Prosenttitaide Kehityshankkeet) jatkavat kehittämistä vielä  
ministeriöiden jatkorahoituksella (eOhjat2, Lape-muutosagentti 2 ja Jakkara 2).  
Eksoten asiantuntijoita on osallistunut oman työnsä ohessa maakunta- ja sote-  
uudistuksen valmisteluihin vuonna 2018, jolloin valmistelut kohdentuivat muun  
muassa tulevan maakunnan organisoitumiseen, strategiaan, arvoihin, hallintoon,  
osallisuuteen ja viestintään. Lisäksi Eksote-johdon edustusto oli mukana  
maakunta- ja sote-uudistusta johtavan epävirallisen valmistelutoimielimen eli  
Vate-projektiryhmässä.  
2 Strategisten tavoitteiden toteutumista tukevaa kehittämistä  
Yhdessä yrittäen -hanke (1.4.201631.3.2018, EU/ESR) toteutettiin yhteistyössä  
Lappeenrannan kaupungin kanssa. Hankkeen päätavoitteena oli yhteiskunnallisen  
yrityksen edellytysten selvittäminen Etelä-Karjalan alueella palvelutarpeiden ja  
toimintaympäristön  
näkökulmasta  
sekä  
toimintamallin  
luominen  
yhteiskunnalliselle yritykselle (liiketoimintasuunnitelma, maakunnallinen malli ja  
käsikirja). Kehittämistyön yhteydessä selvitettiin myös, voisiko yhteiskunnallinen  
yritys olla työllisyyden hoidossa (pitkäaikaistyöttömät ja silpputyö)  
markkinalähtöisenä yrityksenä taloudellisesti kannattava ja millä edellytyksillä.  
Martti - Maaseudun palvelujen kehittäminen -hankkeessa (1.1.201630.6.2018,  
EU/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 20142020) oli tavoitteena  
tuottaa yhdessä asukkaiden kanssa kokonaisvaltaisia palveluja maaseutualueilla  
asuville, edistää asukkaiden hyvinvointia ja luoda uusia yhteistyömuotoja  
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteet toteutuivat pääosin ja niistä  
syntyi pysyviä toimintamalleja: Yhtenäistettiin palveluohjauksen toimintamalli