Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän  
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen  
EKS/3141/01.04.00.14/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen  
040 139 0386  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Syyskuussa  
tehdyssä koko vuoden ennusteessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 6,7 milj. €. Tästä  
johtuen talouden tasapainottamistarve on n. 9 milj. €.  
Eksote on tuottanut valtakunnallisessa vertailussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja  
tehokkaasti (THL: tarvevakioidut menot 2017, kustannusindeksi 96, mikä on alle  
valtakunnallisen keskiarvon, koko maa 100). Palvelurakenteita on muutettu  
laitospainotteisesta hoidosta kohti kevyempiä kotiin vietäviä palveluita.  
Tämän hetkinen taloudellinen ennuste kuitenkin osoittaa, etteivät talouden  
tasapainottamistoimenpiteet riitä. Alueen väestön palvelutarve kasvaa eikä kustannusten  
nousupainotteiseen tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa käännettä. Eksoten  
omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tämän vuoksi myös kuntien kyky rahoittaa  
Eksoten toimintaa on vaikeutunut.  
Eksoten toimintakyky ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttää, että  
Eksoten talous saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään  
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistoimintamenettely koskisi koko  
organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on käydä läpi koko  
organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja  
tukipalvelut ja etsiä näistä säästökohteita. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan  
neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.  
Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei  
missään oloissa vaarannu tämän prosessin vuoksi. Palveluverkkoa saatetaan kuitenkin joutua  
tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään  
siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.  
Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleen organisoimisella saattaa olla  
henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään  
yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.  
Eksote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2020 - 2023 ja todennut,  
että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannusrakenteeseen noin 9 milj. €  
talouden sopeuttamistoimenpiteitä syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon  
verrattuna. Koko säästötarve vastaa enintään 200 henkilötyövuoden kustannuksia. Säästöjä  
haetaan kuitenkin ensisijaisesti organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, sopimuksia,  
toimitiloja ja hankkeita läpikäymällä. Toimenpiteillä tullee olemaan henkilöstövaikutuksia,  
mikäli edellä mainittuja muita säästökohteita ei riittävästi löydy. Henkilöstövähennystarpeen  
lopullinen määrä täsmentyy neuvotteluprosessin säästökohteiden kartoituksen myötä.  
Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja vuoden 2020 talousarvioraamin  
valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien  
taloudellinen tilanne.  
Varsinaiset yt-neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa, jonka  
puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Lisäksi neuvotteluryhmää  
täydennetään vastuualuejohtaja Tuula Karhulalla ja Tiina Kirmasella.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
hyväksyä esitetyt tavoitteet; ja  
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)  
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden  
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta  
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja  
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty päätösesitys:  
Hallitus:  
toteaa ja hyväksyy esitetyn säästötavoitteen ja sen, että mikäli muilla  
säästötoimenpiteillä ei päästä 9 milj. € säästötavoitteeseen, vähennyksiä voidaan  
kohdistaa myös henkilöstöön;  
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)  
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden  
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta  
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja  
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.  
Päätös  
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys.  
Merkittiin, että esityslistatekstiin tehtiin kokouksessa kirjoitus- ja asiavirheeseen  
rinnastettavia täsmennyksiä ja tarkennuksia.