Puheterapian palvelusetelin  
toimintaohje  
SISÄLLYSLUETTELO  
s. 1  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
II Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli, puheterapia- toimintaohjeen  
palvelukohtainen osa  
1 Yleistä lääkinnällisestä kuntoutuksesta (puheterapia)  
Lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian tavoitteena on tarjota laadukasta ja vaikuttavaa  
kuntoutusta Eksoten kuntoutuskriteerit täyttävälle asiakkaalle. Puheterapiaa toteutettaessa  
tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arjessa.  
Puheterapian perusteena on terveydenhuoltolain (1326/2010) 29§. Lisäksi lääkinnällisen  
kuntoutuksen terapioiden tulee perustua Kelan ja julkisen terveydenhuollon noudattamiin  
hyviin kuntoutuskäytäntöihin, joiden taustalla on kokemusperäinen ja tieteelliseen tietoon  
pohjautuva vaikuttavuusnäyttö.  
2 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat  
Asiakkaat ovat puheterapiaa tarvitsevat aikuiset ja lapset, jotka valitsevat puheterapian  
järjestämisen palvelusetelillä.  
Palvelusetelillä järjestettävä kuntoutus vastaa sisällöltään Eksoten omaa palvelua.  
Viranhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö tekee päätöksen setelin myöntämisestä.  
Palvelusetelipäätöksen saanut asiakas valitsee Eksoten ylläpitämästä palveluntuottajien  
rekisteristä palvelusetelituottajan. Asiakas voi vertailla palveluntuottajia  
palveluntuottajaportaalissa tai sähköiseen palse.eksote.fi -järjestelmään kirjautuen  
Asiakas, hänen omaisensa tai laillinen edustajansa ottaa itse yhteyttä palveluntuottajaan.  
Asiakkaan suostumuksella Eksoteen palvelusetelin myöntänyt ammattihenkilö voi tehdä  
palveluvarauksen palse.eksote.fi -järjestelmän kautta asiakkaan valitsemalle  
palveluntuottajalle.  
 
 
 
s. 2  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
3 Palveluseteli  
3.1 Palvelusetelijärjestelmä  
Palvelusteleitä hallinnoidaan Effector/ palse.eksote.fi- sivustolla. Palvelusetelituottajaksi  
hakeudutaan sivuston kautta. Palveluntuottaja rekisteröityy palveluportaaliin.  
Rekisteröidyttyään palveluntuottaja hakeutuu puheterapian palveluntuottajaksi. Päätöksen  
palveluntuottajaksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee tulosyksikön palvelupäällikkö.  
Hyväksytty palveluntuottaja ylläpitää palveluportaalissa omia tietojaan, tarkistaa asiakkaan  
palvelusetelisaldotilanteen ja kirjaa palvelutapahtumat. Palvelutapahtumat tulee kirjata  
viiden päivän kuluessa palvelun antamisesta, jotta asiakkaan saldo pysyy ajan tasalla.  
Effectorin kautta Eksote hyväksyy palveluntuottajat ja myöntää palvelusetelit ja seuraa  
toteumaa. Palse.eksote.fi – sivuston kautta palveluntuottajat hakeutuvat palveluntuottajaksi  
ja ylläpitävät yhteys-, palvelu- ja hintatietojaan sekä kirjaavat palvelutapahtumat.  
Palveluntuottaja on vastuussa tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudessa. Eksote  
pyytää tuotetusta palvelusta terapiapalautetta ja se on edellytys maksun saamiselle.  
Terapiapalaute tehdään palvelusetelin myöntäjän ohjeen mukaisesti palse.eksote.fi-  
sivustolle. Yksityiskohtaiset ohjeet rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja käyttöön ovat  
sivustolla.  
3.2 Palvelusetelisaldo ja saldon voimassaolo  
Palveluseteliin määritetään terapian kertojen määrä.  
Käynnit tulee suorittaa palvelusetelin voimassaoloaikana. Palveluseteliä ei myönnetä  
jälkikäteen jo ostetuista tai saaduista palveluista. Keskeytyneestä palvelusta ei makseta, eikä  
myönnettyä palveluseteliä voi käyttää myöhemmin tai lisäpalveluihin, jos palvelu on  
keskeytynyt tilapäisesti. Palveluntuottajan on myös syytä sopia asiakkaan kanssa  
menettelystä, mikäli asiakas ei peruuta vastaanottoaikaansa määräajassa.  
Peruuttamattomista käynneistä ei voida tehdä palveluseteliveloitusta.  
4 Palvelujen tuottamiseen sovellettava lainsäädäntö  
1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)  
2. Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)  
3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  
4. Potilasvahinkolaki (585/1986)  
5. Terveydenhuoltolaki (1326/2010)  
6. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)  
 
 
 
 
s. 3  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
7. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)  
8. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)  
9. Työturvallisuuslaki (738/2002)  
10. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta (733/1992)  
11. Kuluttajansuojalaki (38/1978)  
12. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
13. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)  
14. Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä(564/1994)  
15. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja  
terveyspalveluista, vanhuspalvelulaki (980/2012)  
16. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)  
17. EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679)  
18. Asetus potilasasiakirjoista 298/2009)  
19. Tietosuojalaki (1050/2018)  
20. Sekä muut palveluntuotantoa säätelevät lait  
5 Sopimus  
Asiakas on kuluttaja-asemassa. Palvelusetelillä tuotettu palvelu perustuu asiakkaan ja  
palveluntuottajan väliseen sopimukseen. Palvelusopimuksen osapuolet ovat palveluja  
tuottava yritys sekä kuluttaja-asemassa oleva palveluseteliä käyttävä asiakas. Asiakkaan ja  
palveluntuottajan välille tulee tehdä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan mm. palvelun  
sisällöstä, kestosta ja irtisanomisesta.  
Palveluntuottaja ja asiakas solmivat keskenään sopimuksen, jossa sovitaan palveluntuottajan  
ja asiakkaan vastuista ja velvollisuuksista. Palveluntuottaja voi tarjota asiakkaalle vain  
sellaista palvelua, joka on määritelty palvelusetelissä. Mikäli palveluntuottaja tuottaa muuta  
palvelua kuin palvelusetelissä on määritelty, asiakas maksaa nämä kustannukset kokonaan.  
Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Asiakas voi halutessaan  
vaihtaa palveluntuottajaa palvelusetelipäätöksen voimassaoloaikana.  
6 Palveluntuottajan palvelukohtaiset oikeudet ja velvoitteet  
Palveluntuottajan tulee olla merkittynä Valveri-rekisteriin (yksityisten palvelujen antajien  
rekisteri), jota ylläpitävät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja  
aluehallintovirastot, lupa- ja ilmoitusasioiden käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja  
tilastointia varten.  
 
 
s. 4  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Puheterapian palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä puheterapeutin (FM) koulutuksen saanut  
henkilö, jolla on Valviran myöntämä oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna  
ammattihenkilönä (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559, asetus  
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564). Tämän lisäksi tietyissä terapioissa  
vaaditaan todistus pätevyydestä tuottaa kyseistä terapia- tai kuntoutusmuotoa. Pätevyys  
arvioidaan tarvittaessa Eksoten kuntoutuksen tulosalueen moniammatillisen työryhmän  
toimesta.  
Lasten puheterapeutilta vaaditaan myös riittävä kokemus lasten puheterapiasta.  
6.2 Tilat, laitteet, apuvälineet ja hoitotarvikkeet  
Hoidossa käytettävien laitteiden tulee täyttää EU-direktiivien turvallisuusvaatimukset ja  
niissä tulee olla CE-merkintä (laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010).  
Palveluntuottajan toimipaikassa tuotettava palvelu  
Toimitilojen on oltava lain mukaiset ja niiden on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset  
niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten  
määräysten mukaisesti.  
6.3 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset  
Palveluntuottaja huolehtii, että hänen palveluksessaan oleva henkilöstö täyttää samat  
kelpoisuusehdot kuin Eksoten henkilöstö vastaavissa tehtävissä. Palveluntuottaja huolehtii  
siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään Eksoten  
toiminnalta. Ammattihenkilön toimintaa ohjaa saatu koulutus.  
Palveluntuottajan on nimettävä palvelusetelitoiminnalleen vastuuhenkilö, joka vastaa siitä,  
että tuotettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Palvelusetelipalvelusta  
vastaavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan tutkintoa.  
Vastuuhenkilön vaihtuessa tulee siitä ilmoittaa rekisterinpitäjälle (Avi vai Valvira) ja Eksotelle  
sekä kirjata muutos palveluportaaliin.  
6.4 Palvelun sisältövaatimukset  
Viranhaltija tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä terapia-/kuntoutussuunnitelman  
mukaisesti. Päätöksessä määritellään mitä terapiaa ja kuinka monta kertaa seteli kattaa ja  
kuinka kauan se on voimassa. Palveluseteli välittyy automaattisesti palse.eksote.fi -  
järjestelmän kautta asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle järjestelmän kautta tehdyn  
palveluvarauksen jälkeen.  
 
 
 
s. 5  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Asiakas toimittaa Eksotelta saamansa terapiasuunnitelman valitsemalleen  
palveluntuottajalle. Terapia- tai kuntoutussuunnitelmassa määritellään tarkemmin terapian  
tai kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö. Terapia tai kuntoutus tulee aloittaa viipymättä  
asiakkaan kanssa sovittavana ajankohtana, mutta viimeistään kiireetöntä hoitoa koskevien  
määräaikojen puitteissa.  
Palvelutapahtumia ei voi yhdistää toisiinsa, vaan terapia tulee toteuttaa  
kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa viipymättä Eksoten  
yhteyshenkilöille asiakkaan terapiassa tai kuntoutuksessa tapahtuvista olennaisista  
muutoksista. Palveluntuottajan tulee ilmoittaa myös yrityksen henkilökunnassa tai  
osaamisessa tapahtuvista muutoksista. Palveluntuottaja ja Eksote sitoutuvat antamaan  
toisilleen tarpeellisia tietoja toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.  
6.5 Hoitopalautteen toimittaminen Eksotelle ja hoitotiedot  
Kuvaus hoitopalautteen antamisesta.  
Kuntoutus- tai terapiajakson jälkeen palveluntuottaja toimittaa kuntoutus- tai  
terapiapalautteen palvelusetelin myöntäjälle. Asiakkaan tai hänen edustajansa tulee olla  
yhteydessä kuntoutus- tai terapiasuunnitelman tekijään jatkokuntoutuksen tai muiden  
jatkojen järjestämiseksi.  
Palveluntuottaja kirjaa palse.eksote.fi -järjestelmään tuottamansa palvelut yksittäisinä  
suoritteina niille päiville, joina asiakas on palvelua käyttänyt.  
Kuntoutus- ja terapiapalautteet toimittamisesta sovitaan Eksoten ja palveluntuottajan  
kesken.  
6.6. Palvelun peruuntuminen  
Palveluntuottaja vastaa palvelun toteuttamisesta asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen  
mukaisesti. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen esteestä asiakkaalle heti, kun  
se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Mikäli  
palveluntuottaja ei pysty järjestämään itse korvaavaa palvelua, ottaa hän yhteyttä Eksoten  
puheterapeuttiin. Palveluntuottajan tulee sopia asiakkaan kanssa, milloin peruttaminen on  
viimeistään tehtävä, jotta siitä ei tule asiakkaalle lisäkustannuksia. Eksote ei vastaa  
peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista.  
6.7 Laadunvalvonta ja asiakaspalaute  
 
 
 
s. 6  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palveluntuottajan toiminnan ja palvelujen valvontavastuu on Eksotella.  
Palvelusetelitoiminnan laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan kunnallisen  
toiminnan taso (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009).  
Palveluntuottajan tulee ylläpitää hyvää laatua potilasvastaanoton hygienian,  
asiakirjakäytännön, laitteiden ja materiaalien käytön sekä potilasturvallisuuden suhteen.  
Potilastyön ja turvallisuuden laadun mittareina käytetään potilasvalitusten,  
potilasvahinkoilmoitusten, muistutusten, kanteluiden ja reklamaatioiden määrää.  
Eksote voi tehdä valvontakäyntejä palveluntuottajan toimitiloihin Avin ja Valviran ohjeen ja  
lainsäädännön mukaisesti. Tällöin palveluntuottaja on velvollinen luovuttamaan Eksotelle  
valvonnan toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen ja  
valvonta tehdään palveluntuottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Palveluntuottajan  
omavalvontasuunnitelmaa käytetään laadunvalvonnan mittarina. Palveluntuottajan tulee  
toimittaa Eksotelle kopio omavalvontasuunnitelmasta sekä päivittää sitä vuosittain ja  
tilanteen muuttuessa. Valvontakäynnillä tarkistetaan omavalvontasuunnitelma ja muut  
tarvittavat asiakirjat.  
Palveluntuottaja antaa Eksotelle luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen  
asiakastyytyväisyyskyselyjä ja osallistuu Eksoten järjestämään asiakaspalautteen  
keräämiseen.  
Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa Eksotelle palautetta saamastaan palvelusta.  
Palveluntuottajan tulee raportoida Eksotelle tekemänsä asiakastyytyväisyyskyselyn  
tuloksista.  
6.8 Laskutus  
Laskutus tapahtuu palveluportaalin käyttöohjeen mukaisesti palveluntuottajan omalla  
laskutusjärjestelmällä.  
Laskut lähetetään osoitteeseen:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
PL 255  
00026 BASWARE  
Eksote ei maksa erillistä toimisto-, varaus-, materiaali- tai laskutuslisää.  
Laskusta tulee ilmetä seuraavat arvonlisäverolain määrittelemät, pakolliset laskumerkinnät:  
laskun antamispäivä  
laskun numero (juokseva tunniste)  
palveluntuottajan arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)  
palveluntuottajan nimi ja osoite  
laskun saajan nimi ja osoite (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, PL 255, 00026  
Basware)  
palveluseteliportaalin laskuviite ja loppusumma  
 
s. 7  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
verottomuuden peruste, esim. verottomat sosiaali- ja terveyspalvelut:  
o
o
o
o
veroton AVL 130a §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti  
veroton AVL 130a §:n sosiaalipalvelun myynti  
veroton AVL 34 §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti  
veroton AVL 37 §:n sosiaalipalvelun myynti  
muutos- tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun  
Puutteelliset laskut Eksote palauttaa takaisin, mikä saattaa aiheuttaa maksujen viivästymistä.  
Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan laskun omavastuuosuuden, huolehtii  
palveluntuottaja itse maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Eksote ei vastaa  
asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavastuuosuuksista.  
7 palvelusetelin arvo ja hinnoittelu  
Eksoten hallitus hyväksyy palvelusetelin arvon. Puheterapian palvelusetelin arvo:  
Puheterapia, aikuiset 60 min 100€  
Puheterapia, lapset 60 min 100€  
Käyntikertakohtainen sekä terapia- tai kuntoutuspalautteen kirjaaminen ja mahdollisten  
asiakasohjeiden laatiminen sisältyvät palvelusetelin hintaan, mutta niihin ei käytetä  
palveluaikaa. Tarvittavat tutkimukset ja asiakkaan lähipiirin ohjaaminen sisältyvät  
palvelusetelin hintaan.  
Eksote voi muuttaa palvelusetelin arvoa ja palvelujen hinnoittelua (hintakatto).  
Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan palveluntuottajille toimintaohjeen yleisen osan  
kohdan mukaisesti. Ennen muutosta myönnettyjen palveluseteleiden arvoon muutos ei  
vaikuta.  
7.1 Omavastuuosuus  
Asiakasmaksulailla maksuttomiksi säädettyjen palvelujen kohdalla palvelusetelin tulee kattaa  
koko hinta. Lasten terapia- ja kuntoutusmuotojen osalta alle 18-vuotiaille ei saa muodostua  
omavastuuta.  
Aikuisille asiakkaalle voi jäädä maksettavaksi omavastuuosuutta palvelusetelillä tuotetusta  
palvelusta. Aikuisten terapia- ja kuntoutusmuotojen osalta palveluntuottaja huolehtii itse  
omavastuuosuuden perimisestä asiakkaalta.  
Omavastuuosuuden tulee vastata suuruudeltaan kuntayhtymän omana tuotantona  
tuottaman palvelun asiakasmaksua. Kulloinkin voimassaolevan asiakasmaksun suuruus  
 
 
s. 8  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
löytyy kuntayhtymän kotisivustolta. Vuoden 2019 asiakasmaksun suuruudeksi on vahvistettu  
11,40 €.  
Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen  
7.2 Hinnoittelu ja hintakatto  
Palveluntuottaja ilmoittaa palvelujensa hinnat palveluportaalin hinnastossa  
palveluntuottajaksi hakeutuessaan. Hintakatto on alle 18- vuotiaiden palvelussa 100€/tunti.  
Mahdolliset hinnanmuutokset tulee ilmoittaa palse.eksote.fi -järjestelmän kautta kerran  
vuodessa 1.12. – 31.12. välisenä aikana niin, että hinnanmuutos tulee voimaan 1.1. lähtien.  
Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa enimmäishintoihin kalenterivuoden ajaksi.  
Palvelujen hintoja voi kuitenkin kesken vuotta alentaa. Hinnat ovat esillä Palse.eksote.fi-  
sivustolla.  
Näiden terapia- ja kuntoutusmuotojen osalta palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan tässä  
toimintaohjeessa mainitut palvelut Eksoten määrittelemällä seteliarvolla. Aikuisten terapia-  
ja kuntoutusmuotojen osalta palveluntuottaja huolehtii itse omavastuuosuuden perimisestä  
asiakkaalta.