Henkilökohtaisella budjetilla  
hankittavien palvelujen  
järjestäminen palvelusetelillä  
Toimintaohjeen palvelukohtainen osa  
SISÄLLYSLUETTELO  
Liitteet  
Liite 1 Prosessikuvaus yhteistyöstä palveluntuottajan kanssa  
Liite 2 Keskeisten käsitteiden määritelmät  
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 1  
Hyväksytty:  
II Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen palvelusetelillä-  
toimintaohjeen palvelukohtainen osa  
1 Yleistä henkilökohtaisesta budjetista  
Henkilökohtainen budjetin tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnanvapautta  
sekä vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja se on vaihtoehtoinen tapa  
järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia palveluja. Budjetti on tarkoitettu  
asiakkaan palvelujen, tuen ja palvelukokonaisuuksien yksilölliseen  
järjestämiseen. Järjestämistavassa asiakas voi vaikuttaa palvelun sisällön ja  
palveluntuottajan valintaan. Budjetti muodostetaan asiakkaan tuen-,  
palvelutarpeiden ja toiveiden sekä Eksoten omien palvelujen kustannusten  
perusteella.  
Asiakkaalla on mahdollisuus hankkia henkilökohtaisella budjetilla  
palveluja/tukea yksilöllisesti oman tarpeen mukaan. Henkilökohtainen  
budjetti voi olla joukko keinoja, joilla asiakkaan tarpeiden mukaiset  
palvelusisällöt ja niiden asiakaslähtöinen toteuttaminen mahdollistuu.  
Tavoitteena  
on  
mahdollistaa  
palvelujen  
tuottaminen  
asiakkaan  
elämäntilanteen huomioivalla tavalla sekä perinteisistä palveluista  
poikkeavalla tavalla. Asiakkaan tulisi pystyä joko itse tai tuettuna  
suunnittelemaan ja valitsemaan omat palvelunsa ja budjetin käyttämisen  
tulee olla asiakkaan edun mukaista.  
Palvelujärjestelmän näkökulmasta henkilökohtaisen budjetoinnin yksi tavoite  
on osaltaan rakentaa tehokasta ja monipuolista palveluverkostoa, joka vastaa  
asiakkaiden tarpeita. Henkilökohtaisen budjetin lähtökohtana on mahdollistaa  
joustavasti myös olemassa olevista palveluista ja tavanomaisista ratkaisuista  
eroavien valintojen tekeminen sekä kannustaa palvelutarjonnan  
monipuolistumista.  
Palveluntuottajien näkökulmasta henkilökohtainen budjetti tukee erityisesti  
sellaisten valinnanvapausmarkkinoiden syntymistä, jotka ovat houkuttelevia  
myös pienemmille palveluntuottajille. Palveluntuottajien markkinoille tulo  
perustuu palveluntuottajille asetettuihin ehtoihin ja näiden noudattamiseen  
sekä palveluntuottajan sitoutumiseen tuottaa asiakkaan palvelut asiakkaan  
saaman henkilökohtaisen budjetin päätöksen mukaisesti.  
Eksotessa henkilökohtainen budjetilla hankittavat palvelut voidaan järjestää  
maksusitoumuksella, ostopalveluna tai palvelusetelillä.  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 2  
Hyväksytty:  
2 Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä  
2.1 Palvelusetelijärjestelmä  
Palveluseteleitä  
hallinnoidaan  
Effector/  
Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan sivuston kautta. Palveluntuottaja  
rekisteröityy palveluportaaliin. Rekisteröidyttyään palveluntuottaja hakeutuu  
henkilökohtaisen budjetin palveluntuottajaksi. Päätöksen palveluntuottajaksi  
hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee tulosalueen palvelupäällikkö.  
Hyväksytty palveluntuottaja ylläpitää palveluportaalissa omia tietojaan,  
tarkistaa asiakkaan palvelusetelisaldotilanteen ja kirjaa palvelutapahtumat.  
Palvelutapahtumat tulee kirjata viiden päivän kuluessa palvelun antamisesta,  
jotta asiakkaan saldo pysyy ajan tasalla.  
Effectorin kautta Eksote hyväksyy palveluntuottajat ja myöntää palvelusetelit  
ja seuraa toteumaa. Palse.eksote.fi – sivuston kautta palveluntuottajat  
hakeutuvat palveluntuottajaksi ja ylläpitävät yhteys-, palvelu- ja hintatietojaan  
sekä kirjaavat palvelutapahtumat. Palveluntuottaja on vastuussa tietojensa  
oikeellisuudesta ja ajantasaisuudessa. Palvelutapahtuma täytyy kirjata viiden  
päivän kuluessa palvelun antamisesta, jotta asiakkaan palvelusetelisaldo pysyy  
ajan tasalla. Eksote voi pyytää tuotetusta palvelusta raporttia ja se voi olla  
edellytys maksun saamiselle.  
Palveluraportti tehdään palvelusetelin  
myöntäjän ohjeen mukaisesti palse.eksote.fi-sivustolle. Yksityiskohtaiset  
ohjeet rekisteröitymiseen, kirjautumiseen ja käyttöön ovat sivustolla.  
Palse.eksote.fi -sivustolla asiakas voi vertailla palveluntuottajien tietoja ja  
hintoja sekä voi antaa palautetta palveluntuottajan palvelusta. Asiakas  
valitsee itse palveluntuottajan ja tarvittaessa palveluohjaaja auttaa valinnassa.  
Palveluntuottajaluettelon saa myös kirjallisena tulosteena. Asiakas voi vaihtaa  
palveluntuottajaa sekä käyttää useita palveluntuottajia.  
Palvelusetelisaldo  
Henkilökohtaisen budjetin arvo määritetään palse.eksote.fi- sivustolle  
käytettävissä olevana saldona (euroina).  
Palvelusetelin saldo kertyy  
asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti ja vähenee palveluntuottajan  
kirjauksien perusteella. Sivustolta näkee käytettävissä olevan saldon ja  
voimassaolon ajan.  
Asiakas saa kotiin säännöllisesti saldotiliotteen, josta selviää palvelusetelin  
käytettävissä oleva saldo ja käyttötapahtumat. Palveluntuottaja sitoutuu  
tarkistamaan asiakkaan saldotilanteen palveluportaalista aina jo palvelusta  
sovittaessa. Asiakkaat näkevät omilla tunnisteillaan sivustolta oman budjetin  
ajantasaisen palvelusetelisaldon.  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 3  
Hyväksytty:  
2.2 Asiakkaat  
Henkilökohtaisen budjetin käyttämisen edellytyksenä on, että se on asiakkaan  
edun mukaista ja hän on keskiössä suunniteltaessa hänen oman elämänsä  
kannalta tarpeellisia palveluja ja tukea. Asiakkaan tulee pystyä joko itse tai  
tuettuna suunnittelemaan ja hallinnoimaan omaa palvelukokonaisuuttaan.  
Eksoten toimesta tehtävän palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman  
perusteella asiakas suunnittelee palvelujensa tarkemman sisällön ja valitsee  
palvelujensa tuottajan. Budjettia ei luovuteta rahana asiakkaan omaan  
hallintaan, vaan Eksote vastaa toteutetun palvelun kustannuksista ja  
maksuista suoraan palveluntuottajille.  
Asiakkaalla on oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoa mistä  
muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen suostumuksestaan  
riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta  
hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys. Mikäli asiakas ei  
halua järjestää palveluja palvelusetelillä, Eksoten tuottaa palvelut tai järjestää  
toisella tavalla. Jos asiakkaan palveluntarve on sellainen, jota ei saa Eksoten  
rekisterissä olevilta palvelusetelituottajilta, voidaan palvelu hankkia  
ostopalveluina tai maksusitoumuksella.  
Asiakkailla on mahdollisuus hankkia henkilökohtaisella budjetilla järjestettävää  
tukea ja palvelua palvelusetelillä, mikäli palvelutarpeen arviossa todetaan,  
että hänellä on alentuneen toimintakyvyn perusteella siihen oikeus.  
Henkilökohtainen budjetti voidaan myöntää, jos asiakas täyttää laissa  
säädetyn soveltamisalan perusteet (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn  
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012), laki  
kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) ja laki vammaisuuden  
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)).  
2.3 Palvelutarpeen arviointi  
Asiakkaalla täytyy olla palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman  
mukaan jatkuvaa avun, tuen tai hoidon ja huolenpidon tarvetta.  
Henkilökohtaisella budjetilla voidaan järjestää palveluja kotona asuville  
henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut siinä määrin, että oikeus Eksoten  
tuottamaan palveluun on olemassa. Asiakkaan toimintakykyä ja  
palvelutarvetta selvitetään ja arvioidaan moniammatillisesti havainnoimalla,  
haastattelemalla ja erilaisilla toimintakykymittareilla.  
Arvioinnin lopputuloksena syntyy yhteinen ja kokonaisvaltainen näkemys  
asiakkaan tilanteesta sekä tarvittavasta tuesta ja palveluista. Asiakkaan oma  
näkemys palvelutarpeista, omista tavoitteista ja palveluista kirjataan  
asiakassuunnitelmaan.  
Palvelujen  
kokonaisuus  
sisältää  
Eksoten  
järjestämisvastuulla olevat tarvittavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä  
kuntoutuksen.  
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 4  
Hyväksytty:  
Kuva 1 Yleiskuva HB- prosessista  
2.3 Asiakassuunnitelma  
Asiakassuunnitelma on väline asiakkaan palvelukokonaisuuden hallintaan ja  
palvelujen yhteensovittamiseen. Palvelukokonaisuudella tuetaan asiakkaan  
toimintakykyä ja omatoimisuutta. Pyrkimyksenä on mahdollistaa, että asiakas  
saa elää omaa kunnioitettavaa elämäänsä omassa rytmissään, osallistuu,  
suunnittelee ja tekee valintoja.  
Asiakkaan tarvitsema tuki ja palvelut, määritetään, suunnitellaan,  
myönnetään  
palvelutarpeen  
arvion  
perusteella  
ja  
kirjataan  
asiakassuunnitelmaan. Asiakassuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan ja  
tämän omaisen tai tukihenkilön kanssa. Asiakassuunnitelman tekemisen  
apuna voidaan käyttää erilaisia asiakkaan itse tekemiä tukisuunnitelmia.  
Suunnitelman tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista  
hyvinvointia, omatoimisuutta ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä  
kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista  
toimintakykyään.  
Asiakassuunnitelmaan kirjataan palveluntarve, asiakkaan oma tavoite,  
näkemys tuen/palvelujen tarpeesta sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, joita hän  
tarvitsee.  
Suunnitelma  
tallennetaan  
Eksoten  
potilas-  
/asiakastietojärjestelmään ja asiakas voi saada asiakassuunnitelman  
kirjallisena.  
Henkilökohtaisella budjetilla voidaan toteuttaa kaikki asiakkaan tarvitsemat  
tukimuodot/palvelut tai vain osa asiakassuunnitelmaan kirjatuista palveluista.  
2.4 Päätös henkilökohtaisen budjetilla myönnettävästä palvelusta  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 5  
Hyväksytty:  
Asiakkaille tehdään valituskelpoinen päätös budjetin määrästä ja siihen  
sisältyvästä palvelukokonaisuudesta. Mahdolliset oikaisuvaatimukset  
käsitellään Eksoten yksilöasioiden jaostossa. Päätöksessä määritellään,  
asiakassuunnitelmaan perustuen, millaisia palveluja kuuluu henkilökohtaisella  
budjetilla järjestettäviksi. Henkilökohtainen budjetti myönnetään joko  
määräajaksi tai toistaiseksi. Mikäli Kela korvaa asiakkaalle lääkärin lähetteellä  
tapahtuvista hoidon kustannuksista, palveluja ei voi järjestää  
henkilökohtaisella budjetilla. Päätöksen henkilökohtaisen budjetilla  
myönnettävistä palveluista tekee tulosalueella siihen vastuutettu  
ammattihenkilö.  
2.5 Asiakkaan valinnat  
Asiakkaan valittua henkilökohtaisella budjetilla järjestettävien palvelujen  
hankkimisen palvelusetelillä, hän voi valita palvelujen tuottajan/tuottajat  
Palse.eksote.fi – sivuston palvelusetelituottajien luettelosta. Asiakas saa  
ohjausta ja tukea palvelujen tuottajien valintaan ja budjetin toteuttamiseen.  
Asiakas suunnittelee yhdessä palveluntuottajan kanssa palvelun tarkemman  
sisällön ja ajankohdan. Tavoitteena on lisätä asiakassuunnitelman mukaista  
vaikuttavuutta yksilöllisen ja asiakaslähtöisen sote-palvelujen suunnittelun ja  
toteutuksen kautta. Asiakkaan rooli valintojen tekijänä ja myös palveluiden  
suunnittelijana vahvistuu.  
2.6 Seuranta ja arviointi  
Asiakas, palveluntuottaja ja Eksoten palveluohjaaja seuraavat palvelujen  
toteutumista sovitun mukaisesti. Henkilökohtaisen budjetin toteutumista  
arvioidaan Eksoten taholta säännöllisesti sovituin väliajoin. Sovittu  
arviointiaika kirjataan asiakassuunnitelmaan. Palveluntuottaja seuraa  
asiakkaan tilannetta ja on tilanteen muuttuessa yhteydessä Eksoten  
palveluohjaajaan. Asiakkaan, palveluntuottajan tai omaisen/asioiden hoitajan  
täytyy olla yhteydessä palveluohjaajaan aina kun asiakkaan tilanteessa tai  
olosuhteessa tapahtuu muutoksia, koska tällöin tilanne arvioidaan uudestaan.  
2.7 Henkilökohtaisen budjetin saldon kertymisen keskeytyminen  
Henkilökohtaisen budjetin saldo (euroa) kertyy Palse.eksote.fi- sivustolle  
säännöllisesti. Budjetin käyttöä suunniteltaessa sovitaan missä tapauksissa ja  
milloin saldon kertyminen keskeytyy.  
Kotihoidon palvelua hankittaessa henkilökohtaisella budjetilla edellytyksenä  
on, että asiakas hoidetaan kotona. Jos asiakas joutuu sairaala- tai  
laitoshoitoon budjetin kertyminen keskeytyy. Palveluntuottajan on  
tiedotettava kotihoidon keskeytymisestä Eksotea. Asiakkaan kotiutuessa  
palvelujen tarve arvioidaan ja budjetin käyttöä voidaan jatkaa sovitusti.  
 
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 6  
Hyväksytty:  
2.8 Asiakkaan ostamat lisäpalvelut  
Muiden kuin henkilökohtaisella budjetilla tuotettavien palveluiden  
maksamisesta palveluntuottaja ja asiakas sopivat keskenään ja asiakas vastaa  
näistä kustannuksista itse. Palvelusetelillä hankittu palvelu ei oikeuta  
kotitalousvähennykseen.  
2.9 Palvelusetelituotantoa säätelevät lait  
1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009)  
2. Laki omaishoidon tuesta (937/2005)  
3. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)  
4. Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990)  
5. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  
6. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)  
7. Potilasvahinkolaki (585/1986)  
8. Terveydenhuoltolaki (1326/2010)  
9. Sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)  
10. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)  
11. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä  
(159/2007)  
12. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)  
13. Työturvallisuuslaki (738/2002)  
14. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta  
(733/1992)  
15. Henkilötietolaki (523/1999)  
16. Kuluttajansuojalaki (38/1978)  
17. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
18. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)  
19. Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä(564/1994)  
20. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista  
(272/2005)  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 7  
Hyväksytty:  
21. Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista  
(608/2005)  
22. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-  
ja terveyspalveluista, van-huspalvelulaki (980/2012)  
23. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista  
(380/1987)  
24. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)  
25. EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679)  
26. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista(254/2015)  
27. Asetus potilasasiakirjoista 298/2009)  
28. sekä muut palvelun tuotantoa säätelevät lait  
3 Palveluntuottajan palvelukohtaiset oikeudet ja velvoitteet  
Palveluntuottajan tulee olla merkittynä Valveri-rekisteriin (yksityisten  
palvelujen antajien rekisteri), jota ylläpitävät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja  
valvontavirasto (Valvira) ja Aluehallintovirastot, lupa- ja ilmoitusasioiden  
käsittelyä sekä toiminnan valvontaa ja tilastointia varten. Sosiaalipalveluna  
tuotettavaa kotipalvelun tukipalvelua tuottavan yrityksen täytyy kuulua  
Eksoten tukipalvelutuottajien rekisteriin.  
Palveluntuottaja saa palvelun tuottamiseen liittyvät keskeiset tiedot  
asiakkaalta, asiakkaan edustajalta tai Eksoten palveluohjaajalta.  
Palveluntuottaja sitoutuu tuottamaan palvelua saatujen tietojen mukaisesti.  
Palveluun ja palvelusetelin käyttöön liittyvissä kysymyksissä asiakas ja  
palveluntuottaja voivat olla yhteydessä palvelusetelin myöntäneeseen  
palveluohjaajaan.  
Palvelun sisältöön vaikuttavat laissa palveluntuottajalle asetetut edellytykset.  
Palveluntuottaja voi tuottaa vain sellaista palvelua, joihin hänellä on lakien  
mukainen oikeus.  
3.1 Palvelujen vaikuttavuus  
Henkilökohtaisessa budjetissa korostuu ensisijaisesti palvelujen vaikuttavuus,  
joka voidaan määritellä asiakkaaseen kohdistuviksi halutuiksi lopputuloksiksi.  
Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutos ja säilyminen on hyvä vaikuttavuuden  
mittari, sillä useimmissa sosiaalipalveluissa palvelutarve on seurausta eri  
tavoin kuormittuneista elämäntilanteista, jotka ovat heikentäneet ihmisen  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 8  
Hyväksytty:  
kykyä toimia ja osallistua oman yhteisönsä elämään. Kun ihmisen toimintakyky  
on palautunut, palvelutarve poistuu ja hyvinvointi lisääntyy, jolloin tavoite eli  
ihmisen parantunut toimintakyky/hyvinvointi on saavutettu.  
Henkilökohtaista  
budjetointia  
voidaan  
tarkastella  
paitsi  
kustannustehokkuuden, myös laajemman yhteiskunnallisen hyödyn  
tuottamisen näkökulmasta. Vaikuttavuuden mittaamiseen voidaan saada  
tietoa erilaisista rekistereistä, mutta asiakkaan kokemustieota kerätään ja  
mitataan myös.  
3.2 Seuranta ja asiakkaan toimintakyvyn muutokset  
Asiakassuunnitelmaa tehdessä sovitaan yhteydenpito ja seuranta asiakkaan,  
palveluohjaajan ja palveluntuottajan välillä. Palveluntuottajan täytyy ilmoittaa  
asiakkaan toimintakyvyssä ja palveluntarpeessa tapahtuvista muutoksista  
sovitusti puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla palveluohjaajan.  
Tarvittaessa palveluntarve arvioidaan uudestaan Eksoten taholta. Eksote voi  
pyytää palveluntuottajaa kirjamaan palveluraportin Palse.eksote.fi- sivulle  
sovituin väliajoin.  
3.3 Kotiin tuotettava palvelu  
Kotiin tuotettavan palvelun/hoidon vaikuttavuutena on, että asiakkaan  
elämänlaatu paranee ja että hän pärjää kotona.  
Palveluntuottaja ja asiakas tekevät suunnitelman ja sopivat keskenään  
kotihoidon/palvelun sisällöstä ja ajankohdasta. Palveluntuottaja huolehtii, että  
asiakkaan kotona on hoidon/palvelun kannalta välineet. Jos palveluntuottaja  
havaitsee hoitamiseen vaikuttavia puutteita hoivaympäristössä tai välineissä,  
hänen täytyy ohjata asiakasta välineiden tai tarvittavien muutostöiden  
hankkimisessa tai tarvittaessa ilmoittaa asiasta Eksotelle.  
Asiakkaan liikkumisen ja päivittäisen toiminnan kannalta tarpeelliset  
apuvälineet voi saada säännösten mukaisesti Eksoten apuvälinepalveluiden  
toimipisteistä.  
hankkimisessa.  
Palveluntuottaja  
auttaa  
tarvittaessa  
apuvälineiden  
Maksuttomien hoitotarvikkeiden saannin edellytyksenä on, että Eksoten  
terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut hoidon tarpeen ja tehnyt  
hoito- ja palvelusuunnitelman. Tällöin palveluntuottaja voi hakea  
hoitotarvikkeet (haavanhoitotuotteet, sidostarvikkeet, katetrinjuuren  
suojaustuotteet)  
seuraavasti  
terveys-asemien  
maksuttomien  
hoitotarvikkeiden jakelupisteistä. Haavanhoidossa käytettävät reseptilääkkeet  
on asiakkaan ostettava itse. Ohje maksuttomien hoitotarvikkeiden  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 9  
Hyväksytty:  
3.4 Palveluntuottajan toimipaikassa tuotettava palvelu  
Toimitilojen on oltava lain mukaiset ja niiden on jatkuvasti täytettävä  
turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan asiakkaiden  
turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Eksote tarkistaa  
toimitilat ennen hyväksymistä Avin tai Valviran delegoimana.  
3.5 Lääkehoitopalvelujen tuottaminen  
Mikäli yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja asiakkaille on lääkeluvat oltava  
asianmukaiset. Lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jota toteutetaan  
lääkehoidon koulutuksen saaneiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden  
toimesta ja vastuulla. Palveluntuottaja varmistaa henkilöstönsä  
lääkeosaamisen. Palveluntuottaja huolehtii, että henkilöstöllä on  
ajankohtaiset, Eksoten kotihoidon henkilöstön tietoja vastaavat lääkehoidon  
toteuttamisen taidot. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan, että  
lääkehoitoa toteuttava henkilöstö suorittaa lääkeluvat (teoriakokeet,  
osaamisen näytöt ja lääkelaskut) Eksoten edellyttämällä tavalla.  
Lääkehoitosuunnitelma  
Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia mikäli palveluntuottaja tuottaa  
lääkehoidollisia  
palveluja.  
Lääkehoitosuunnitelmassa  
kuvataan  
palveluntuottajan tuottama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla  
THL:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukainen. Opas on luettavissa STM:n  
Lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri  
Lääkehoidollisia palveluja tuottavalla palveluntuottajalla tulee olla  
lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy  
palveluntuottajan lääkehoitosuunnitelman sekä myöntää lääkehoitoon  
tarvittavat luvat. Lääkehoitosuunnitelmasta vastaavalla lääkärillä tulee olla  
aluehallintoviraston  
hyväksymä  
rekisteröinti  
itsenäisestä  
ammatinharjoittamisesta tai vastuulääkärin palvelut voi ostaa lääkäripalveluja  
tuottavalta yksityiseltä yritykseltä.  
Palveluntuottajan asiakkaiden lääkehoidosta vastaa asiakkaan hoidosta  
vastaava lääkäri.  
Lääkehoitosuunnitelma  
linkitetään  
palse.eksote.fi-palveluportaaliin.  
Lääkehoitosuunnitelmassa ja suoritetuissa lääkeluvissa tulee olla  
vastuulääkärin allekirjoitus.  
Lääkehoitosuunnitelman liitteeksi laitetaan todistus lääkehoidosta vastaavan  
henkilön lääkeluvan suorituksesta.  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 10  
Hyväksytty:  
3.6 Tilat, laitteet, apuvälineet ja hoitotarvikkeet  
Palvelua tuotetaan palvelua asiakkaan tarpeen mukaisesti hänen kotonaan tai  
palveluntuottajan toimipaikassa. Hoidossa käytettävien laitteiden tulee  
täyttää EU-direktiivien turvallisuusvaatimukset ja niissä tulee olla CE-merkintä  
(laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010).  
3.7 Henkilökunnan pätevyysvaatimukset  
Palveluntuottaja nimeää toiminnalleen vastuuhenkilön, joka vastaa siitä, että  
tuotettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. Vastuuhenkilön  
vaihtuessa tulee siitä aina ilmoittaa rekisterinpitäjälle (Avi vai Valvira) ja  
Eksotelle sekä kirjata muutos Palse.eksote.fi- sivustolle.  
Sote-palveluntuottaja huolehtii, että hänen palveluksessaan oleva  
palvelusetelipalveluja suorittava henkilöstö täyttää samat kelpoisuusehdot  
kuin Eksoten henkilöstö vastaavissa tehtävissä. Palveluntuottaja huolehtii siitä,  
että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään  
Eksoten toiminnalta.  
Ammattihenkilön toimintaa ohjaa saatu koulutus. Henkilökunnan osaamisen  
tulee olla asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeen edellyttämällä tasolla.  
Terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä suorittavan henkilöstön täytyy  
olla  
terveydenhuollon  
ammattihenkilöitä  
(laki  
terveydenhuollon  
ammattihenkilöistä 559/1994). Muiden palvelujen palvelua suorittavalla  
henkilöstöllä täytyy olla tehtävien suorittamiseen soveltuva koulutus tai  
riittävä työkokemus ja perehdytys tehtävään. Palveluntuottajan on huoleh-  
dittava henkilöstönsä ammattitaidosta, ammattitaidon säilymisestä ja  
kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta.  
3.8 Alihankinta  
Palveluntuottaja voi tarvittaessa käyttää palvelun toteuttamisessa omaa  
palveluaan vastaavaa palveluntuottajaa. Tällöin alihankkijan tulee täyttää  
samat vaatimukset kuin palveluntuottajankin. Mikäli alihankintana ostetaan  
siivous- ja kotityöpalvelua ei alihankkijalta vaadita sosiaali- ja terveysalan  
tutkintoa. Tällöin alihankkijan tulee olla hyväksytty Eksoten rekisteriin  
sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelutuottajana ja siivous- ja  
kotityöpalvelua suorittavalla henkilöstöllä tulee olla kohdan 6.3 mukaisesti  
tehtävien suorittamiseen soveltuva koulutus tai riittävä työkokemus ja  
perehdytys tehtävään. Palveluntuottaja vastaa alihankkijoidensa toiminnasta  
kuten omastaan.  
3.9 Sopimus tuotettavasta palvelusta  
Asiakassuunnitelma määrittää asiakkaan ja palveluntuottajan välistä  
sopimusta palvelusetelillä tuotettavassa palvelussa. Palvelusopimuksen  
 
 
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 11  
Hyväksytty:  
osapuolet ovat palveluja tuottava yritys sekä kuluttaja-asemassa  
palveluseteliä käyttävä asiakas.  
Asiakkaan ja palveluntuottajan välille täytyy tehdä kirjallinen sopimus, jossa  
sovitaan sopimusehdot mm. palvelun sisällöstä, kestosta, virheestä,  
irtisanomisesta, palvelukerran peruutuksesta, sopimuksen purkamisesta ja  
kotiin tuotettavassa palvelussa asiakkaan avainten hallinnasta. Asiakas ja  
palveluntuottaja sopivat asiakassuunnitelman mukaisen palvelun sisällöstä ja  
tekevät yhdessä palvelusuunnitelman ja sopimuksen.  
Kertaluonteisesta palvelusta riittää suullinen sopimus, joka päättyy ilman  
irtisanomista palvelun toteuduttua. Palveluntuottaja voi käyttää omaa  
sopimuspohjaa. Asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen suhteeseen  
sovelletaan kuluttajansuojalakia, joka takaa asiakkaalle kuluttajan oikeudet.  
Asiakas voi puolestaan sopia palveluntuottajan kanssa sellaisista palvelun  
tuottamiseen liittyvistä asioista, joilla ei poiketa Eksoten asettamista ehdoista  
tai asiakassuunnitelmasta. Tällaisia asiakkaan kanssa sovittavia asioita ovat  
esimerkiksi palveluntuottajan kanssa sovitut palvelut, palveluajat ja palvelun  
peruuntumisen ehdot.  
Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä kuluttaja- ja  
sopimusoikeudellisia säännöksiä ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan ja  
palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta  
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta  
annetussa laissa (8/2007). Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman  
irtisanomisaikaa, jos sopimusrikkomus on olennainen.  
3.10 Palvelun peruuntuminen  
Palveluntuottaja vastaa palvelun toteuttamisesta asiakkaan kanssa tehdyn  
sopimuksen mukaisesti. Palveluntuottaja tiedottaa palvelun toteuttamisen  
esteestä asiakkaalle heti, kun se on palveluntuottajalla tiedossa ja sopii  
korvaavasta palvelusta asiakkaan kanssa. Mikäli palveluntuottaja ei pysty  
järjestämään itse korvaavaa palvelua, ottaa hän yhteyttä Eksoten  
asiakasohjaajaan mahdollisen hoidon järjestämiseksi. Palveluntuottajan täytyy  
sopia asiakkaan kanssa, milloin tämän on palvelun peruutus viimeistään  
tehtävä, jotta siitä ei tule asiakkaalle lisäkustannuksia. Eksote ei vastaa  
peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista.  
3.11 Laadunvalvonta ja asiakaspalaute  
Palvelusetelituottajan toiminnan ja palvelujen valvontavastuu on Eksotella.  
Palvelusetelitoiminnan laadullisena vähimmäisvaatimuksena on vastaavan  
kunnallisen toiminnan taso (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-setelistä  
569/2009). Palveluntuottajan tulee ylläpitää hyvää laatua potilasvastaanoton  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 12  
Hyväksytty:  
hygienian, asiakirjakäytännön, laitteiden ja materiaalien käytön sekä  
potilasturvallisuuden suhteen. Potilastyön ja -turvallisuuden laadun mittareina  
käytetään  
potilasvalitusten,  
potilasvahinkoilmoitusten,  
muistutusten,  
kanteluiden ja reklamaatioiden määrää.  
Eksoten yritysasioista vastaavat palveluohjaajat ohjaavat palveluntuottajia  
tuottajaksi hakeutumiseen ja hyväksyntään liittyvissä asioissa. Lisätietoa  
löytyy Eksoten yksityisille palveluntuottajille suunnatulta sivustolta.  
Avin ja Valviran ohjeen ja lainsäädännön mukaisesti Eksote tekee ohjaus- ja  
valvontatapaamisia  
palveluntuottajille  
säännöllisesti.  
Ohjaus  
ja  
valvontakäynneistä ilmoitetaan ja tapaamisen ajankohta sovitaan noin  
kuukautta ennen. Tarvittaessa (vakava poikkeama laadussa) ohjaus-ja  
valvontatapaaminen sovitaan välittömästi. Ohjaus-ja valvontatapaaminen  
tehdään siihen laaditun lomakkeen avulla. Lomake lähetetään etukäteen  
palveluntuottajalle täytettäväksi. Ohjaus-ja valvontatapaaminen tehdään  
yrityksen toimipisteeseen, mikäli yrityksellä ei ole toimipistettä, voidaan  
tapaaminen sopia Eksoten tiloihin. Ohjaus-ja valvontatapaamiseen menee  
aikaa 1-2 tuntia. Ohjaus- ja valvontatapaamisessa palveluntuottajan täytyy  
luovuttaa valvonnan toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Tapaamisessa  
katsotaan omavalvontasuunnitelma ja muut tarvittavat asiakirjat.  
Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaa käytetään laadunvalvonnan  
mittarina.  
Palveluntuottaja  
asiakastyytyväisyyskyselyjä  
antaa  
Eksotelle  
ja osallistuu  
luvan  
tehdä  
Eksoten  
asiakkailleen  
järjestämään  
asiakaspalautteen keräämiseen. Asiakkaat voivat antaa Eksotelle palautetta  
saamastaan palvelusta. Palveluntuottajan täytyy raportoida Eksotelle  
tekemänsä asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista.  
Eksote järjestää yhteistyötapaamista palveluntuottajille säännöllisesti.  
Yhteistyötapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja palveluntuottajien  
toivomia teemoja. Yhteistyötapaamiset ovat tärkeitä Eksoten ja  
palveluntuottajien välisen tiedonkulun keskustelun kannalta, joten  
palveluntuottajaa edellytetään osallistumaan ainakin toiseen näistä  
tapaamisista.  
4 Budjetin arvo, palvelujen hinnoittelu ja asiakkaan omavastuu  
4.1 Henkilökohtaisen budjetin arvo  
Henkilökohtaisen budjetin arvo lasketaan sen palvelun tai tuen perusteella,  
jonka asiakas voisi saada Eksoten tuottamana. Budjetin arvo, saldo,  
määritetään euroina asiakkaan nimellä Palse.eksote.fi- sivustolle ja saldo  
vähenee toteutuneiden palvelutapahtumien mukaisesti palveluntuottajan  
kirjausten perusteella.  
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 13  
Hyväksytty:  
Asiakas näkee saldonsa palse.eksote.fi-sivustolta ja hän saa kuukausittain  
saldotiliotteen, josta selviää henkilökohtaisen budjetin käytettävissä oleva  
määrä ja käyttötapahtumat. Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan asiakkaan  
saldon määrän Palse.eksote.fi-sivustolta aina jo palvelusta sovittaessa.  
4.2 Palvelujen hinnoittelu  
Palveluntuottaja ilmoittaa palvelujensa hinnat Palse.eksote.fi-sivuston  
hinnastossa palveluntuottajaksi hakeutuessaan. Hintoja voi muuttaa  
vuosittain erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Palveluntuottaja sitoutuu  
ilmoittamiinsa enimmäishintoihin kalenterivuoden ajaksi. Palvelujen hintoja  
voi kesken vuotta alentaa, mikäli se on tarpeellista. Hinnat ovat esillä  
Palse.eksote.fi -sivustolla. Eksote voi asettaa henkilökohtaisen budjetin  
palvelusetelillä tuotettavien palvelujen hinnoille hintakaton.  
4.3 Omavastuuosuus  
Asiakkaalle voi jäädä maksettavaksi omavastuuosuutta palvelusetelillä  
tuotetusta palvelusta. Omavastuu maksetaan palveluntuottajalle. Budjetin  
suunnitteluvaiheessa asiakkaalle selvitetään mahdollinen asiakkaan  
omavastuuosuus ja omavastuun arvioitu suuruus. Asiakkaalle on ilmoitettava  
myös vastaavan julkisen palvelun asiakasmaksu. Asiakas vertaa palvelusetelin  
omavastuuta vastaavan palvelun asiakasmaksuun päättäessään palvelusetelin  
vastaanottamisesta. Asiakasmaksulailla maksuttomiksi säädettyjen palvelujen  
kohdalla palvelusetelin tulee kattaa koko hinta.  
5 Laskutusohje  
Laskutus  
tapahtuu  
palveluportaalin  
käyttöohjeen  
mukaisesti  
palveluntuottajan omalla laskutusjärjestelmällä. Eksote ei maksa erillistä  
toimisto-, varaus-, materiaali- tai laskutuslisää.  
Verkkolaskuosoite 003707259373108  
Tarkenne:108  
Verkkolaskuoperaattori: Basware Oyj  
Operaattorin välittäjä tunnus: BAWCFI22  
Tilaava yksikkö: E-K sosiaali- ja terveyspiiri  
Viite: henkilökohtainen budjetti /palsen laskuviite  
Paperiset laskut osoitteeseen:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
PL 255  
00026 BASWARE  
Viite: henkilökohtainen budjetti /palsen laskuviite  
 
 
 
Henkilökohtaisen budjetin palvelujen järjestäminen  
palvelusetelillä -toimintaohje  
s. 14  
Hyväksytty:  
Laskusta tulee ilmetä seuraavat arvonlisäverolain määrittelemät, pakolliset  
laskumerkinnät:  
laskun antamispäivä  
laskun numero (juokseva tunniste)  
palveluntuottajan arvonlisäverotunniste (y-tunnus)  
palveluntuottajan nimi ja osoite  
laskun saajan nimi ja osoite (Etelä-karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Pl 255,  
00026 Basware)  
palveluseteliportaalin laskuviite ja loppusumma  
verottomuuden peruste, esim. verottomat sosiaali- ja terveyspalvelut:  
veroton avl 130a §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti  
veroton avl 130a §:n sosiaalipalvelun myynti  
veroton avl 34 §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti  
veroton avl 37 §:n sosiaalipalvelun myynti  
muutos- tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun  
Puutteelliset laskut Eksote palauttaa takaisin, mikä saattaa aiheuttaa  
maksujen viivästymistä. Jos asiakas jättää maksamatta palveluntuottajan  
laskun omavastuuosuuden, huolehtii palveluntuottaja itse  
maksuneuvotteluista sekä mahdollisesta perinnästä. Eksote ei vastaa  
asiakkaan mahdollisesti maksamatta jääneistä omavastuuosuuksista.  
LIITE 1  
Yhteistyö palveluntuottajan kanssa  
prosessikuvaus  
Liite 2  
Henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen palvelusetelillä järjestämisen  
keskeiset käsitteet:  
Asiakas  
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua  
asiakas ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilas  
tai asiakas.  
Palveluohjaaja (asiakasohjaaja)  
Palveluohjaaja (asiakasohjaaja) on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on  
tehtävän vaatima laaja-alainen osaaminen. Hän vastaa asiakkaan hoidon-, palvelun- ja  
kuntoutustarpeen laaja-alaisesta arvioinnista yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.  
Palveluohjaaja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisen  
palvelukokonaisuuden sekä koordinoi ja seuraa palvelujen toteutumista. Asiakasohjaaja  
vastaa asiakkaan palveluohjauksesta ja yhteistyöstä muiden asiakkaan hoitoon ja palveluihin  
osallistuvien tahojen kanssa.  
Palvelutarpeen arviointi  
Palvelutarpeen arviointi tarkoittaa asiakkaan hoidon-, palvelun- ja kuntoutustarpeen laaja-  
alaista selvittämistä ja arviointia. Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan  
arkitoimista suoriutuminen, fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky  
sekä ympäristön toimintakykyä tukevat ja haittaavat tekijät. Arvioinnissa käytetään apuna  
tarpeenmukaisia, validoituja mittareita. Asiakasohjaaja vastaa arvioinnin tekemisestä  
yhdessä asiakkaan, omaisen tai muun tukihenkilön kanssa. Asiakkaan osallisuus, oma  
näkemys ja mielipiteet ovat arvioinnin lähtökohtana. Kokonaisvaltaisen arvioinnin  
perusteella suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tarpeenmukaiset palvelut ja  
varmistetaan niiden oikea-aikainen toteutuminen.  
Asiakassuunnitelma  
Asiakassuunnitelma laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arviointiin  
perustuen. Asiakassuunnitelma sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen  
kokonaisuuden, palveluille asetetut tavoitteet ja keinot/toimenpiteet niiden saavuttamiseksi  
sekä muun tarvittavan tuen. Suunnitelmaan kirjataan palvelujen toteuttamiseen osallistuvat  
tahot, vastuuhenkilö sekä suunnitelman arviointi ja seuranta. Palveluohjaajalla on  
kokonaisvastuu asiakassuunnitelman laatimisessa ja seurannassa.  
Palveluseteli  
Palveluseteli on palvelujen järjestämisvastuussa olevan Eksoten sosiaali- ja terveyspalvelun  
saajalle myöntämä sitoumus korvata palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset  
Eksoten ennalta määräämään arvoon asti. Asiakas voi itse päättää, mistä hankkii asiakas-  
Liite 2  
suunnitelmaan kirjatut palvelut ja hän voi vaikuttaa myös palvelujen sisältöön. Eksote  
maksaa suoraan palveluntuottajalle, asiakkaan tilille ei siirry rahaa.  
Palveluntuottaja  
Palveluntuottaja on yksityinen palveluntuottaja, joka täyttää kyseiselle toiminnalle  
yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011), yksityisessä terveydenhuollosta  
annetussa laissa (152/1990) asetetut vaatimukset ja Eksoten rekisterissä olevat kotipalvelun  
tukipalvelua sosiaalipalveluna tuottavat palveluntuottaja.  
Omavastuu  
Asiakkaalle voi jäädä omavastuuta maksettavaksi palvelusetelillä tuotetusta palvelusta.  
Asiakkaan omavastuu=asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta.  
Asiakkaan omavastuu = Palvelun hinta – (miinus) palvelusetelin arvo  
Palvelun hinta on= palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta  
Palvelusetelin arvo =Eksoten maksama osuus palvelun hinnasta  
Hintakatto – määrittää palvelulle enimmäishinnan  
Hintakatolla tarkoitetaan kunnan palvelusta palveluntuottajalle maksamaa enimmäishintaa,  
johon sisältyy kunnan maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Kunnan  
päättäessä asettaa palvelun hinnalle hintakaton se määrittää palveluntuottajille palvelusta  
maksettavan enimmäishinnan. Kunta päättää, mitä palvelusetelillä määritelty palvelu saa  
enintään maksaa. Käytännössä kunta asettaa palvelusta maksettavan enimmäishinnan  
yhdeksi palveluntuottajien hyväksymiskriteeriksi. Tätä kutsutaan hintakaton asettamiseksi.  
Lisäpalvelu  
Asiakas voi sopia palveluntuottajan kanssa, että hän hankkii lisäpalveluja omalla,  
henkilökohtaisen budjetin ulkopuolisella rahalla