Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
SISÄLLYSLUETTELO  
s. 1  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa  
Tässä toimintaohjeessa kerrotaan niistä yksityisen sosiaali- ja/tai  
terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin  
palveluntuottaja sitoutuu, kun Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä (jäljempänä Eksote) hyväksyy palveluntuottajan palvelusetelillä  
toteutettavan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon palveluiden tuottajaksi. Lisäksi  
toimintaohjeessa kuvataan myös palvelusteliasiakkaiden ja Eksoten oikeuksia  
ja velvollisuuksia.  
Yleiseen osaan on koottu lakien ja asetusten mukaiset sote- palvelujen  
tuottajien vaatimukset. Palvelukohtaisissa osissa kuvataan tarkemmin  
tuotettavien palvelujen sisältöjä ja tarkennetaan palveluntuottajille asetettuja  
palvelukohtaisia vaatimuksia.  
Toimintaohjeessa Eksote asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä  
annetun lain (569/2009) myöhemmin palvelusetelilaki 5 §:ssä tarkoitetut  
hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu  
noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja  
hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien palveluiden tuottajaksi.  
Eksoten käytössä olevissa palveluseteleissä palvelusetelituottajaksi ei  
hyväksytä yritystä, joka saa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen  
(STEA) avustusta, kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea haetun  
palvelusetelipalvelun tuottamiseen.  
1 Palveluseteli  
Palvelusetelilaki säätelee palvelusetelin käyttöä. Lakia sovelletaan  
palvelusetelin käyttämiseen kuntien ja kuntayhtymien järjestämissä sosiaali- ja  
terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja  
terveyspalvelujen hankkimiseksi.  
Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla  
olevia sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan  
vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin  
järjestetyssä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.  
Asiakkaan tai hänen omaisensa/läheisensä tulee olla kykenevä ottamaan  
vastuuta palvelusetelin sisältämän hoidon tai palvelun järjestämisestä ja  
Eksote on todennut asiakkaan oikeuden palvelusetelin käyttöön.  
 
 
s. 2  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita haluamansa palveluntuottaja  
Eksoten ylläpitämästä palvelusetelituottajaluettelosta.  
Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina Eksoten sosiaali- tai  
terveydenhuollon ammattihenkilön palveluntarpeen arvioon. Palvelusetelillä  
voidaan ostaa ainoastaan arvolisäverotonta sosiaali- ja terveydenhuollon  
palvelua. Verottaja on antanut ohjeen sosiaalipalvelujen (diaarinumero  
604/40/2011) ja terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen (diaarinumero  
61/40/2010)  
arvolisäverotuksesta.  
ohjeet  
arvonlisäverottomuudesta löytyvät verohallinnon sivulta (www.vero.fi).  
Palveluseteli voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Tasasuuruinen  
palveluseteli on kaikille yhtä suuri ja tulosidonnaisessa asiakkaan tulot  
vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen.  
Tulosidonnaisen palvelusetelin arvoa tai palvelusetelin arvon korottamista  
koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003)  
säädetään. Oikaisuvaatimus tehdään Eksotelle. Oikaisuvaatimukseen  
annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen  
siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.  
Eksote voi asettaa palvelusetelipalvelulle hintakaton. Hintakatolla tarkoitetaan  
palveluntuottajalle maksettavaa enimmäishintaa. Tähän sisältyy Eksoten  
maksama osuus (palvelusetelin arvo) ja asiakkaan omavastuu. Palvelusetelin  
arvo, omavastuu ja mahdollinen hintakatto määritetään toimintaohjeen  
palvelukohtaisissa osissa.  
Palvelusetelijärjestelmässä Eksote ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta  
sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja  
palveluntuottajan välinen sopimus.  
Eksote ja palveluntuottaja nimeää henkilön tai henkilöt, jotka toimivat  
yhteyshenkilöinä ja vastuuhenkilöinä tämän toimintaohjeen vaatimusten  
toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottamisessa.  
2 Määritelmät  
Tässä toimintaohjeessa:  
1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista  
annetun lain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja  
oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta tai asiakasta.  
 
s. 3  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
2. palvelusetelillä tarkoitetaan palvelujen järjestämisvastuussa olevan Eksoten  
sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata  
palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset Eksoten ennalta  
määräämään arvoon asti.  
3. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan  
tuottaman palvelun hinnasta, jota Eksoten myöntämän palvelusetelin arvo ei  
kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.  
4. palveluntuottajalla tarkoitetaan palvelusetelijärjestelmän puitteissa  
palvelua tuottavaa, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa  
(152/1990) tai yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa  
tarkoitettua palveluntuottajaa.  
3 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin velvoitteet  
1. hyväksyy ne yksityiset palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä  
tavalla, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää Eksoten  
myöntämää palveluseteliä.  
2. ottaa palveluntuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn yhden (1)  
kuukauden kuluessa palveluntuottajan hakeutumisesta ja tekee päätöksen  
palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä kolmen (3)  
kuukauden kuluessa hakeutumisesta.  
3. pitää  
luetteloa  
hyväksymistään  
palveluntuottajista;  
tiedot  
palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista ovat  
julkisesti saatavilla.  
4. neuvoo asiakasta palvelusetelin käytössä. Esittää tasapuolisesti kaikkien  
palveluntuottajien tiedot sekä eri vaihtoehdot palveluntuottajien  
palveluista asiakkaalle.  
5. valvoo  
hyväksymiensä  
palveluntuottajien  
palvelujen  
laatua  
hyväksymismenettelyn lisäksi myös palvelujen tuottamisen yhteydessä.  
Eksote valvoo, että palveluntuottajat täyttävät toiminnalle toimintaohjeen  
yleisessä ja palvelukohtaisessa osioissa asetetut vaatimukset.  
6. peruuttaa palveluntuottajan hyväksymisen ja poistaa palveluntuottajan  
luettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai  
palveluntuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.  
7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja  
asiakaskirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastaa  
 
s. 4  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
viime kädessä niiden käsittelystä. Asiakas- ja potilasasiakirjat, jotka  
syntyvät palvelusetelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat  
Eksoten asiakirjoja, jotka tulee toimittaa Eksotelle arkistoitaviksi.  
8. vastaa ja ratkaisee asiakkaan asiakasrekisteriä koskevat tarkastus-,  
korjaamis- ja tietopyynnöt. Asiakas esittää tarkastus- tai  
korjaamispyynnön suoraan Eksotelle.  
4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus  
Eksoten palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-,  
toimeksianto- tai virkasuhteessa palvelusetelipalveluita tuottavalla  
palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa  
olla merkittävää omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa  
palveluntuottajan yrityksessä tai palveluntuottajan kanssa samaan konserniin  
kuuluvassa yhteisössä (yli 10 % osakkeista, osuuksista tai äänivallasta).  
5 Palveluntuottajan yleiset velvoitteet  
Palveluntuottajaksi  
hyväksytään  
hyväksymisperusteet  
täyttävät  
palveluntuottajat. Palveluntuottaja sitoutuu tässä toimintaohjeessa  
määriteltyihin velvoitteisiin.  
Palvelusetelipalvelun tulee perustua Eksoten strategian. Palveluntuottajaksi  
voi hakeutua jatkuvasti ilman määräaikaa. Palveluntuottajan tulee toimittaa  
hakemus vaadittuine liitteineen Eksoten kirjaamoon. Hakemuksen  
käsittelyaika on kolme kuukautta sen saapumisesta. Mikäli palveluntuottaja ei  
täytä hyväksymisperusteita tai ei toimita vaadittuja liitteitä käsittelyajan  
kuluessa, hakemuksesta tehdään hylkäävä päätös.  
Palveluntuottaja:  
1. on merkittynä Aluehallintoviraston (Avin) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon  
lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ylläpitämään yksityisten sosiaali- ja  
terveyspalvelujen  
antajien  
rekisteriin  
(Valveri)  
tai  
Eksoten  
sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun tukipalvelun palveluntuottaja -  
rekisteriin.  
2. rekisteröitynyt kaupparekisteriin, yhdistys- tai säätiörekisteriin.  
3. on merkitty ennakkoperintärekisteriin.  
 
 
s. 5  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
4. on merkitty työnantajarekisteriin, mikäli yritykseen/ kolmannen sektorin  
toimijalle on palkattu työntekijöitä.  
5. huolehtii siitä, että tuotetut palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota  
edellytetään vastaavalta Eksoten toiminnalta.  
6. on ottanut ja pitää voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset  
vakuutukset. Vakuutusten vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan  
laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta  
mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja jotka muilta  
ehdoiltaan vastaavat tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä.  
7. on selvittänyt ja selvittää lasten kanssa työskentelevien henkilöiden  
rikostaustan ja soveltuvuuden, kun tuottaa palveluja alaikäisille (laki lasten  
kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).  
8. huolehtii siitä, että palveluntuottajalla edustus-, päätös- tai valvontavaltaa  
käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä  
lainvoimaisella tuomiolla julkisista hankinnoista annetun lain 80–81 §:ssä  
mainittuun rikokseen tai tekoon.  
9. huolehtii verojen, eläke- ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä  
muista lakisääteisistä velvoitteista.  
10. noudattaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä  
ja ohjeita.  
11. vastaa siitä, että toiminta perustuu näyttöön ja hyviin hoito- ja  
toimintakäytäntöihin. Toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja  
asianmukaisesti toteutettua.  
12. huolehtii omavalvontasuunnitelman laadinnasta ja ylläpitämisestä (laki  
yksityisistä  
terveydenhuollosta 152/1990). Lähettää omavalvontasuunnitelman  
Eksotelle kuuden kuukauden kuluessa palvelusetelituottajaksi  
hyväksymisestä.  
sosiaalipalveluista  
922/2011,  
laki  
yksityisestä  
13. noudattaa voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä tai alan yleissitovia  
työehtosopimuksia.  
14. noudattaa laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sekä  
allekirjoittaa Eksoten ulkopuoliselta otettavan salassapitositoumuksen.  
15. allekirjoittaa Eksoten turvallisuussopimuksen. Noudattaa sopimuksessa  
määriteltyjä ehtoja henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta  
käsitellessään Eksoten toimeksiannosta henkilötietoja Eksoten lukuun.  
s. 6  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
16. pitää yllä Eksoten lukuun asiakas- tai potilasrekisteriä, säilyttää ja  
käsittelee asiakirjoja niin kuin kulloinkin voimassa olevassa  
lainsäädännössä säädetään sekä toimii Eksoten ohjeistuksen mukaisesti  
(henkilötietolaki 523/1999, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja  
oikeuksista 812/2000, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen  
sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki viranomaisten toiminnan  
julkisuudesta  
terveysministeriön  
621/1999,  
asetus  
arkistolaki  
potilasasiakirjoista  
831/1994,  
sosiaali-  
298/2009,  
ja  
laki  
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015, laki potilaan asemasta ja  
oikeuksista 785/1992).  
17. markkinoi palvelujaan asiallisesti, luotettavasti ja hyvän tavan mukaisesti.  
Ylisanoja tai vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda  
tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen kysyntää.  
18. nimeää ja osoittaa palveluista vastaavan henkilön.  
19. osallistuu palveluseteliasioita käsittelevään perehdytykseen ja vähintään  
yhteen Eksoten kutsumaan yhteistyökokoukseen vuodessa.  
20. tuottaa palvelusetelillä korvattavat palvelut Suomessa.  
21. ilmoittaa yhteystietonsa ja palvelujen hinnat hakeutumisvaiheessa sekä  
huolehtii niiden päivittämisestä.  
22. ilmoittaa Eksotelle ja tarvittaessa valvontaviranomaisille (Avi, Valvira)  
kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat joko palvelujen tuottamiseen tai  
palveluntuottajan toimintaan.  
23. perehtyy asiakkaan hoito- tai palvelusuunnitelmaan tai muihin  
palveluntuottamisen kannalta tarpeellisiin tietoihin sekä palveluseteliin ja  
noudattaa niiden sisältöä.  
24. tarkistaa, että työntekijöiden ammattinimikkeet löytyvät JulkiTerhikki- tai  
JulkiSuosikki-rekisteristä. Huolehtii omasta ja henkilöstönsä lain  
edellytykset täyttävästä ja riittävästä ammattitaidosta, ammattitaidon  
säilymisestä ja kehittämisestä sekä riittävästä täydennyskoulutuksesta  
(laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994, laki sosiaalihuollon  
ammatillisen  
henkilöstön  
kelpoisuusvaatimuksista  
608/2005,  
sosiaalihuoltolaki 710/1982 ja 1301/2014). Todentaa tarvittaessa käydyt  
koulutukset Eksoten palvelusetelitoimintaa valvovalle viranhaltijalle.  
25. ilmoittaa käyttämänsä alihankkijat, joiden tulee olla Eksoten hyväksymiä ja  
vastaa alihankkijoidensa toiminnasta kuten omastaan.  
s. 7  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
26. tekee sopimuksen potilasasiamiehen kanssa, kun kyseessä on  
terveydenhuollon toimintayksikkö.  
27. neuvoo asiakasta tämän oikeuksista sosiaaliasiamiehen palveluihin.  
28. huolehtii että koko henkilökunta on tunnistettavissa henkilökuntaan  
kuuluvaksi mm. työasun ja nimikortin perusteella  
29. laatii lääkehoitosuunnitelman, mikäli tuottaa lääkehoitopalveluja.  
5.1 Alihankinta  
Palveluntuottaja voi tarvittaessa käyttää alihankkijaa. Tällöin alihankkijan  
tulee täyttää samat vaatimukset kuin palveluntuottajankin. Palveluntuottajan  
velvollisuus on tarkistaa alihankkijalta kohdassa 6 mainitut tiedot. Alihankintaa  
täsmennetään tarvittaessa palvelukohtaisessa osassa.  
Mikäli palveluntuottaja käyttää vuokratyövoimaa (työturvallisuuslaki  
738/2002) on hänen selvitettävä, että mahdollisella vuokratyöntekijällä on  
riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.  
Vuokratyövoiman tulee täyttää palvelukohtaisissa osissa ilmoitetut  
henkilöstön pätevyysvaatimukset.  
5.2 Omavalvontasuunnitelma  
Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman  
määräyksen (1/2014) mukaisesti.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon  
palvelujen  
valvonnassa  
korostuu  
palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja  
tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.  
Omavalvontasuunnitelman avulla palveluntuottajan tulee kehittää ja seurata  
palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä.  
Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti esillä, jotta on nähtävissä,  
miten yksikössä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja  
asiakasturvallisesti.  
Omavalvontasuunnitelmaan tulee kirjata, miten yksikössä toimitaan, kun  
todetaan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen  
tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.  
Omavalvonnan tavoitteena on, että henkilökunta arvioi koko ajan omaa  
toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen  
liittyvissä asioissa sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan  
kehittämisessä.  
 
 
s. 8  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Omavalvontasuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain ja päivittää aina tilanteen  
muuttuessa. Aikaisemmat omavalvontasuunnitelman versiot on säilytettävä  
seitsemän vuotta.  
Omavalvontasuunnitelman  
kopio  
toimitetaan  
Eksotelle  
palvelusetelituottajaksi hakeutuessa ja pyydettäessä. Lisätietoa ja  
omavalvontasuunnitelman lomakepohja löytyy Valviran sivulta:  
5.3 Kielitaito  
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että henkilökunta tuottaa  
palvelut suomen kielellä. Mikäli palvelua voidaan tuottaa suomen kielen lisäksi  
jollain toisella kielellä, palveluntuottaja toimittaa tarvittaessa todistukset  
henkilöstön kielitaidosta Eksotelle.  
Hyvällä suomen kielen taidolla tarkoitetaan Suomen valtionhallinnon  
kielitutkintojen  
mukaista  
määrittelyä  
hyvästä  
kielitaidosta.  
Kielitaitovaatimuksia voidaan täsmentää palvelusetelin toimintaohjeen  
palvelukohtaisessa osassa.  
6 Toimitettavat tiedot  
Palveluntuottajaksi hakeutuessaan palveluntuottajan tulee toimittaa Eksotelle  
hakemuksen liitteenä seuraavat tiedot:  
Alle kolme kuukautta vanhat tiedot:  
1. kaupparekisteri-, yhdistys- tai säätiörekisteriote  
2. todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta  
3. todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai  
verovelkaa ja erääntyneitä sosiaalivakuutusmaksuja koskeva  
maksusuunnitelma  
4. vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen  
voimassaolosta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta  
Muut tiedot:  
5. *vakuutusyhtiön  
todistus  
lakisääteisistä  
eläkevakuutuksista  
ja  
eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta  
6. henkilöstöluettelo nimikkeineen ja koulutustietoineen  
 
 
s. 9  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
7. tarvittaessa todistus henkilöstön kielitaidosta  
8. alle 18-vuotiaille palveluita tarjoavan rikosrekisteriote nähtäväksi  
Eksotelle ennen hyväksymistä (rikosrekisterilaki 770/2993)  
9. kopio potilasasiamiehen kanssa tehdystä sopimuksesta, mikäli kyseessä on  
terveydenhuollon  
toimintayksikkö  
(itsenäisillä  
terveydenhuollon  
ammatinharjoittajilla ei tarvitse olla sopimusta potilasasiamiehen kanssa)  
10. ajantasainen toimintasuunnitelma  
11. selvitys  
työterveyshuollon  
järjestämisestä  
(työterveyshuoltolaki  
1383/2001 2§)  
12. selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työnteon keskeisistä  
ehdoista  
13. vakuutus siitä, ettei palveluntuottajaa ole asetettu liiketoimintakieltoon  
14. Eksoten ulkopuoliselta otettava salassapitositoumus allekirjoitettuna  
15. Eksoten turvallisuussopimus palvelusetelipalveluista allekirjoitettuna  
16. seloste henkilötietojen käsittelytoimista (turvallisuussopimuksen liite)  
17. todistus Avin ja Valviran Valveri-rekisteriin tai Eksoten sosiaalipalveluna  
tuotettavan kotipalvelun tukipalvelu -rekisteriin merkitsemisestä tai  
jäljennös Avin tai Valviran myöntämästä yksityisen terveyden- tai  
sosiaalihuollon palvelujen antamisen luvasta  
18. lääkehoitosuunnitelma, mikäli yritys tuottaa lääkehoitopalveluja  
19. omavalvontasuunnitelma sisältäen tietoturvan ov-suunnitelman.  
Lisäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana Eksoten kirjaamoon tulee  
toimittaa  
raportti,  
josta  
ilmenee,  
kuinka  
lainsäädäntöä  
ja  
tietosuojaperiaatteita on noudatettu.  
Huom.*palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen tulee Yel- tai Tyel-  
todistus toimittaa vuosittain Meidän IT ja talous Oy:lle (ei koske osakeyhtiötä).  
7 Asiakkaan asema  
Palvelusetelipalvelujen tuottaminen perustuu asiakkaan ja palveluntuottajan  
väliseen sopimukseen. Sopimukseen sovelletaan sisällön mukaan määräytyviä  
kuluttaja- ja sopimusoikeudellisia säännöksiä ja oikeusperiaatteita. Asiakkaan  
 
s. 10  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta  
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta  
annetussa laissa (8/2007).  
Asiakkaan asemaan vaikuttavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon  
palvelusetelistä (569/2009), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista  
(812/2000) sekä potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) annettujen  
lakien säännökset.  
Asiakkaalla on oikeus saada Eksotelta tietoa asemastaan palvelusetelin  
käyttäjänä,  
palvelusetelin  
arvosta,  
palveluntuottajien  
hinnoista,  
omavastuuosuuden määräytymisen perusteista ja arvioidusta suuruudesta  
sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
annetun lain mukaan määräytyvästä asiakasmaksusta. Asiakkaalla on oikeus  
kieltäytyä palvelusetelistä.  
Tulosidonnaisissa palveluseteleissä asiakkaan on annettava palvelusetelin  
myöntämistä varten tarvittavat tulotiedot. Asiakkaalle on annettava myös  
tieto siitä, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen  
suostumuksestaan riippumatta hankkia. Asiakkaalle on varattava tilaisuus  
tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellinen selvitys.  
Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua valitsemansa  
palveluntuottajan palvelun piiriin.  
7.1 Asiakaspalautteet, muistutukset, kantelut ja potilasvahinkoilmoitukset  
Asiakkaalla on oikeus antaa ensisijaisesti palveluntuottajalle sekä myös  
Eksotelle palautetta palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä seikoista.  
Tarvittaessa asiakas voi ottaa yhteyttä alueen sosiaaliasiamieheen. Mikäli  
kyseessä on terveydenhuollon palveluntuottaja, asiakas voi ottaa yhteyttä  
toimintayksikön nimettyyn potilasasiamieheen. Palveluntuottajan tulee ohjata  
asiakasta sosiaaliasiamiehen/potilasasiamiehen palveluista.  
Potilaalla on oikeus tehdä muistutus terveydenhuollon toimintayksikön  
vastaavalle johtajalle sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä  
kohtelustaan terveydenhoitoa valvovalle viranomaiselle Aviin tai Valviraan.  
Lisäksi potilas voi potilasvahinkolain mukaisesti sattuneissa hoitovahingoissa  
tehdä ilmoituksen potilasvakuutuskeskukseen (laki potilaan asemasta ja  
oikeuksista 785/1992).  
Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon  
toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle  
sekä oikeus tehdä kantelu sosiaalipalvelua valvovalle viranomaiselle Aviin tai  
Valviraan (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000).  
 
s. 11  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palveluntuottajan tulee toimittaa Eksotelle selvitys tai jäljennökset  
palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, valituksista,  
kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja  
koskevista ratkaisuista. Mikäli edellä mainittuja tapahtumia on ollut tai on  
käynnissä, selvitykset tulee toimittaa Eksotelle.  
7.2 Asiakkaan/potilaan oikeussuojakeinot  
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän toimintaohjeen ehtoja. Eksote  
on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten  
palveluntuottajien  
tuottamien  
palvelujen  
tasoa  
ja  
poistamaan  
palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta, mikäli  
toimintaohjeen määräyksiä ei noudateta.  
7.3 Palvelun virhe ja reklamaatio  
Palvelun katsotaan olevan virheellistä, mikäli se poikkeaa yleisen tai  
palvelukohtaisen toimintaohjeen, lainsäädännön tai sopimuksessa mainituista  
palvelun sisältövaatimuksista. Vastuu siitä, että palvelu on suoritettu  
laadukkaasti ja huolellisesti, on palveluntuottajalla (kuluttajansuojalaki  
38/1978). Eksote ei vastaa palveluntuottajan virheistä.  
Palvelu on myös virheellistä, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka  
palveluntuottaja on etukäteen antanut toiminnastaan ja joiden voidaan  
olettaa vaikuttaneen asiakkaan päätöksentekoon palveluntuottajaa  
valitessaan. Sama koskee palvelun suorittamisesta annettuja tietoja  
(kuluttajansuojalaki 38/1978). Toimintaohjeen yleisessä osassa, kohdassa 9,  
kuvataan seuraamukset, jotka ovat mahdollisia palvelun virhetilanteissa.  
Asiakkaan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle palvelun viivästymisestä tai  
havaitsemastaan virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi  
viivästyksen tai virheen. Palveluntuottajan palveluihin liittyvät reklamaatiot on  
esitettävä suoraan palveluntuottajalle. Palautteiden ja reklamaatioiden  
antaminen ja niihin vastaaminen ovat ensisijaisesti asiakkaan ja  
palveluntuottajan välistä asiaa. Eksote ei osallistu palveluntuottajan ja  
asiakkaan välisten sopimusriitojen käsittelyyn.  
Virhe- ja viivästystilanteissa asiakkaalla on aina oikeus vaatia  
palveluntuottajalta sopimuksen täyttämistä. Palveluntuottaja oikaisee omalla  
kustannuksellaan viipymättä palvelun virheen ja viivästyksestä aiheutuneen  
haitan, jos asiakas suostuu oikaisuun.  
 
 
s. 12  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Jollei virhettä tai viivästystä voida oikaista tai sitä ei tehdä kohtuullisessa  
ajassa, on asiakkaalla oikeus saada hyvitystä tai asiakas voi teettää saamatta  
jääneen palvelun toisella palveluntuottajalla sopimusrikkomuksen tehneen  
palveluntuottajan kustannuksella.  
Asiakkaalla on palvelussa esiintyneen virheen tai viivästyksen perusteella  
oikeus pidättyä hyväksymästä palveluntuottajan palvelusuoritusta siltä osin,  
kun palvelua ei ole suoritettu asianmukaisesti. Palveluntuottaja antaa  
selvityksen Eksotelle. Jos Eksote hyväksyy selvityksen, annettua palvelua  
vastaava palvelusetelin arvo suoritetaan palveluntuottajalle.  
7.4 Sopimuksen purku  
7.5 Vahingonkorvaus  
Asiakas saa purkaa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa palveluntuottajan  
virheen tai viivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.  
Palveluntuottajan  
aiheuttamat  
vahingot  
korvataan  
ensisijaisesti  
palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja vastaa  
niistä vahingonkorvauslain (412/1974) mukaisesti. Eksote ei vastaa  
palveluntuottajan aiheuttamista vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan  
tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä johtuvasta  
syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa  
palveluntuottaja aiheutuvista kustannuksista.  
Asiakkaalla on oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii  
palveluntuottajan viivästyksen tai virheen vuoksi. Palveluntuottaja ei ole  
vastuussa viivästyksen aiheuttamista vahingoista, jos palveluntuottaja  
osoittaa, että viivästys johtui hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella  
olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen  
huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia hän ei myöskään  
kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa.  
Asiakkaalla on oikeus saada korvausta palvelun viivästymisen tai virheen  
aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin, mikäli palveluntuottaja on  
toiminut huolimattomasti. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten,  
etteivät viivästyksen tai virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai  
laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny.  
7.6 Erimielisyyksien ratkaiseminen  
Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä  
neuvotteluilla. Sopimusriidoissa tulkinta-apuna käytetään  
kuluttajariitalautakunnassa muodostunutta aikaisempaa ratkaisukäytäntöä.  
 
 
 
s. 13  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, asiakas  
voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet  
ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös asiakkaan  
kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.  
8 Asiakas- ja potilasasiakirjat ja tietosuoja  
8.1 Rekisterinpito  
Eksote on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakas- ja  
potilasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä.  
Palvelusetelitoiminnassa muodostuvat asiakas- ja potilasasiakirjat ovat  
viranomaisen asiakirjoja. Vaikka palveluntuottaja laatii asiakirjat  
palvelutapahtuman yhteydessä, viime kädessä Eksote rekisterinpitäjänä  
vastaa niiden käsittelystä.  
Palveluntuottajan tulee asiakirjoja laatiessaan ja käsitellessään noudattaa,  
mitä asiakirjojen käsittelystä säädetään (laki viranomaisten toiminnan  
julkisuudesta (621/1999) myöhemmin julkisuuslaki, henkilötietolaki ja laki  
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, laki  
sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015, asetus potilasasiakirjoista  
298/2009 sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) sekä siten, kun  
Eksote on erikseen ohjeistanut. Palveluntuottajan tulee noudattaa  
huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa  
pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot sekä  
tieto asiakkuudesta ovat salassa pidettäviä.  
Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä  
sovelletaan asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa.  
Eksote päättää asiakaskirjojen luovuttamisesta ja tietojen antamisesta  
julkisuuslain nojalla. Asiakas voi esittää henkilötietolain mukaisen  
tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Eksotelle  
tai, jos palveluntuottajan ja Eksoten välillä on erikseen sovittu, suoraan  
palveluntuottajalle. Eksote kuitenkin viime kädessä ratkaisee tarkastus- ja  
oikaisupyynnön. Asiakas- ja potilasasiakirjojen tarkastamisesta ja  
luovuttamisesta Eksote ohjeistaa tarvittaessa erikseen palvelukohtaisesti.  
Eksote voi antaa myös noudatettavaksi erillisiä tätä toimintaohjetta  
täydentäviä ohjeita asiakastietojen käsittelyyn.  
 
 
s. 14  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Palveluntuottaja  
vastaa  
muussa  
kuin  
palvelusetelipalvelujen  
tuottamistarkoituksessa keräämistään rekistereistä. Palveluntuottaja vastaa  
siitä, ettei palvelusetelillä tuotetun palvelun yhteydessä syntyneitä  
asiakastietoja käytetä palveluntuottajan omassa toiminnassa ja ettei tietoja  
sisällytetä palveluntuottajan omaan asiakasrekisteriin ilman asiakkaan  
nimenomaista suostumusta. Ilman palveluseteliasiakkaan suostumusta  
asiakastietoja ei saa myöskään käyttää palveluntuottajan muiden palvelujen  
markkinointitarkoituksessa.  
8.2 Asiakas- ja potilasasiakirjojen siirtäminen ja säilytys  
Eksoten ja palveluntuottajan vastuulla on varmistua siitä, että asiakkaan  
palvelun järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot siirtyvät osapuolelta  
toiselle palveluprosessin eri vaiheissa. Sosiaalihuollon asiakaslaissa ja  
potilaslaissa ovat säännökset yksityisen palveluntuottajan oikeudesta saada  
välttämättömät ja tarpeelliset asiakas- ja potilastiedot. Jokaisen potilaan ja  
asiakkaan asiakirjat muodostavat hänen hoitonsa tai huoltonsa kannalta  
eheän kokonaisuuden, johon myöhemmin tulevat ratkaisut voidaan perustaa.  
Palvelusetelipalvelujen  
tuottamiseksi  
tarpeelliset  
asiakas-  
ja  
potilasasiakirjamerkinnät toimitetaan Eksotelle. Kantelu- yms. asioissa  
asiakirjat voidaan lainata takaisin palveluntuottajalle.  
Palveluntuottaja toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-  
ja potilasasiakirjat palvelun päätyttyä Eksoten arkistoon. Tietojen  
toimittaminen Eksotelle tapahtuu kerran vuodessa vapaasti valittavana  
ajankohtana. Kaikista mahdollisista tietojen siirrosta aiheutuvista kuluista  
vastaa palveluntuottaja.  
Tiedot toimitetaan Eksotelle ensisijaisesti paperimuodossa. Potilas- ja  
asiakastiedot palautetaan täydellisinä (kaikki asiakirjat). Sähköisiin  
järjestelmiin tehdyt kirjaukset tulostetaan paperille. Suoraan Eksoten  
tietojärjestelmiin tallennettuja tietoja ei tarvitse tulostaa tai siirtää. Muussa  
kuin paperimuodossa tapahtuvasta siirrosta on sovittava Eksoten arkiston  
kanssa. Tiedot on oltava järjestettynä asiakaskohtaisesti henkilöt eroteltuna.  
Luovutuksesta laaditaan siirtoluettelo. Siirtoluettelon malli löytyy Eksoten  
yksityisille palveluntuottajille suunnatulta sivulta:  
Palveluntuottaja voi säilyttää kopiot Eksotelle toimittamistaan asiakkaan  
palvelusetelipalvelussa syntyneistä asiakirjoista pyytämällä asiakkaalta  
kirjallisen nimenomaisen suostumuksen asiakirjojen tallettamisesta omaan  
 
s. 15  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
asiakasrekisteriinsä. Asiakkaan antama alkuperäinen suostumusasiakirja  
toimitetaan Eksotelle asiakas- ja potilasasiakirjojen toimittamisen yhteydessä.  
8.3 Tietojärjestelmät  
Palveluntuottajalla tulee olla käytössään Internet-yhteys: sähköpostiosoite,  
palomuuri ja ajantasainen virustorjuntaohjelma. Palveluntuottajalle  
suositellaan sähköisen potilas- tai asiakastietojärjestelmän hankkimista.  
Järjestelmään tallennetuista tiedoista tulee ottaa säännöllisin väliajoin  
varmistukset.  
Sähköisesti asiakas- ja potilastietoja käsittelevien toimijoiden on laadittava  
erillinen asiakastietolain 19 § mukainen tietoturvaa ja tietosuojaan sekä  
tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma, jonka avulla ne  
varmistavat riittävien ja yhdenmukaisten tietoturva- ja tietosuoja-käytäntöjen  
toteutumisen toiminnassaan. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan mm.  
henkilöstön riittävä koulutus ja osaamisen varmistamisen keinot, järjestelmien  
ylläpidon tehtävät sekä organisaation tietoturvapolitiikka. THL:n operatiivisen  
toiminnan ohjausyksikkö (OPER) ohjaa ja neuvoo pyynnöstä määräyksen  
soveltamisessa ja ylläpitää mallipohjaa omavalvontasuunnitelmasta.  
Palveluntuottaja toteuttaa käyttölokitietojen seurantaa Eksoten lukuun  
palvelusetelipalveluiden tuottamisen osalta ja raportoi pyydettäessä  
toteuttamastaan lokiseurannasta. Palveluntuottajalla on velvollisuus säilyttää  
lokitiedot siten, kuin laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen  
sähköisestä käsittelystä (159/2007) säädetään.  
8.4 Tietoturva ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma  
Sähköisesti asiakas- ja potilastietoja käsittelevien toimijoiden on laadittava  
erillinen asiakastietolain 19 § mukainen tietoturvaan ja tietosuojaan sekä  
tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma, jonka avulla  
varmistetaan riittävien ja yhdenmukaisten tietoturva- ja tietosuoja-  
käytäntöjen  
toteutuminen  
toiminnassa.  
Omavalvontasuunnitelmassa  
kuvataan mm. henkilöstön riittävä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä koulutus  
ja osaamisen varmistamisen keinot, järjestelmien ylläpidon tehtävät sekä  
organisaation tietoturvapolitiikka. Palveluntuottajalla tulee olla nimetty  
tietosuojavastaava.  
 
 
s. 16  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
8.5 Turvallisuussopimus  
Tuottajan tulee allekirjoittaa palvelusetelituottajaksi hakeutuessaan  
turvallisuussopimus palvelusetelipalveluita koskien. Turvallisuussopimuksessa  
määritellään Eksotea ja palveluntuottajaa sitovasti ne henkilötietojen  
käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimusehdot, joiden mukaisesti  
palveluntuottaja Eksoten toimeksiannosta käsittelee henkilötietoja Eksoten  
puolesta. Tällä sopimuksella ei kuitenkaan poiketa lainsäädännön asettamista  
pakottavista velvoitteista. Turvallisuussopimuksen liitteenä tulee antaa seloste  
henkilötietojen käsittelytoimista. Lisäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana  
Eksoten kirjaamoon tulee toimittaa raportti josta ilmenee, kuinka  
lainsäädäntöä ja tietosuojaperiaatteita on noudatettu.  
9 Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen  
Eksotella on oikeus peruuttaa palveluntuottajalle myönnetty hyväksyntä ja  
poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta  
välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli:  
palveluntuottaja ei noudata Eksoten kirjallisesta kehotuksesta  
huolimatta toimintaohjeen vaatimuksia  
palveluntuottaja ei noudata hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä  
palveluntuottaja on syyllistynyt ammattinsa harjoittamisessa  
vakavaan menettelyrikkomukseen  
palveluntuottajan itsenäinen ammatinharjoittamisoikeus on rajoitettu  
tai poistettu  
lupaviranomainen on peruuttanut joko kokonaan tai osittain  
palveluntuottajalle antamansa luvan  
palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt  
hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut  
akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan, velkajärjestely on  
vahvistettu tai hakemus on vireillä tai haettu/asetettu konkurssiin  
palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai  
valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu henkilöön tai talouteen  
kohdistuneesta rikoksesta, jolla on merkitystä palveluntuottamisen  
edellytysten toteutumisessa  
palveluntuottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksujen, verojen tai  
sosiaaliturvamaksujen  
verottajan kanssa)  
suorittamisen  
(poikkeuksena  
sopimus  
 
 
s. 17  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
palveluntuottaja on antanut olennaisesti vääriä tietoja toiminnastaan  
palveluntuottaja on tuottanut palvelua asiakkaan saaman  
palvelusetelipäätöksen vastaisesti  
palveluntuottaja itse pyytää hyväksymisen peruuttamista.  
10 Verotus  
10.1 Tuloverotus  
Palveluseteli on palvelunsaajalle veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että  
palveluseteli:  
myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin  
on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle  
ei ole suoraan potilaalle/asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön  
hän itse määrittelee  
Palveluseteliä  
käytettäessä  
asiakkaan  
omavastuu  
ei  
oikeuta  
kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa.  
10.2 Arvonlisäverotus  
Palvelusetelillä tuotettavien palvelujen tulee olla arvonlisäverottomia.  
Arvonlisäverolain (1501/1993) 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja  
sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden- ja sairaanhoitopalvelulla  
tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn  
määrittämiseksi taikka terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi  
tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä on:  
1. valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä  
annettava hoito taikka yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa  
tarkoitettu hoito;  
2. sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa  
toimintaansa lakiin perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla  
rekisteröity.  
 
 
 
s. 18  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Arvonlisäverolain 37 §:n mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona  
tapahtuvasta palvelujen myynnistä. Lain 38 §:n mukaan sosiaalihuollolla  
tarkoitetaan valtion tai kunnan harjoittamaa sekä sosiaaliviranomaisten  
valvomaa muun sosiaalihuollon palveluntuottajan harjoittamaa toimintaa,  
jonka tarkoituksena on huolehtia lasten ja nuorten huollosta, lasten  
päivähoidosta, vanhustenhuollosta, kehitysvammaisten huollosta, muista  
vammaisten palveluista ja tukitoimista, päihdehuollosta sekä muusta  
tällaisesta toiminnasta.  
Verohallinnon arvonlisävero-ohjeen (diaarinumero 604/40/2011) mukaisesti  
sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että:  
yksityinen palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelunantajien  
rekisteriin tai hän on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen toimintakuntaan  
sosiaalihuollon järjestäminen perustuu viranomaisen tekemään  
päätökseen tai yksityistä sosiaalihuoltoa järjestettäessä sosiaalihuollon  
toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen  
palveluntuottaja ja asiakas ovat tehneet palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai  
muun vastaavan suunnitelman. Suunnitelmaa ei tarvitse laatia, mikäli  
kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman  
laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Silloin kun sosiaalihuolto  
toteutetaan kunnan tekemän päätöksen perusteella yksityisen  
sosiaalipalvelun tuottajan toimesta, vastuu suunnitelman laatimisesta  
kuuluu kunnan sosiaaliviranomaisille  
palveluntuottaja on laatinut omavalvontasuunnitelman toiminnan  
asianmukaisuuden varmistamiseksi  
11 Matkakorvaukset  
Kotiin tuotettavissa palveluissa matkat korvataan verohallinnon vuosittain  
vahvistaman päätöksen mukaisesti. Matkakorvausta voi laskuttaa  
asiakaskohtaisesti kotikäynniltä, kun yhdensuuntainen matka asiakkaan luo on  
yli kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan toimipisteestä, jolloin korvaus  
maksetaan vain yli 10 km ylittävältä osalta.  
Matkakorvausta  
yhdensuuntaisesta  
palveluntuottajan  
maksetaan  
matkasta,  
enintään  
tällöin  
sadan  
matkakorvausta  
asiakkaan luokse  
(100)  
kilometrin  
maksetaan  
enintään  
toimipisteestä  
yhdeksänkymmenen (90) kilometrin yhdensuuntaisesta matkasta ja  
edestakaiselta matkalta enintään 180 kilometriltä. Matkan jatkuessa  
palveluseteliasiakkaan  
luota  
toiselle  
palveluseteliasiakkaalle,  
on  
 
s. 19  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
palveluntuottajalla oikeus laskuttaa matkakorvaus myös tältä matkalta, mikäli  
tämäkin matka on yli kymmenen (10) kilometriä palveluntuottajan  
toimipisteestä.  
Matkakorvauksia ei voi sisällyttää palveluseteliin. Matkakorvaukset ja -reitti  
sekä käynnin ajankohta tulee kirjata asiakaskohtaisesti laskuun tai  
palveluportaaliin, mikäli se on otettu käyttöön tulosalueella.  
Matkakorvauksien laskutusosoite on sama kuin tulosalueen palvelusetelillä.  
Lasku tarkistetaan ja sen hyväksyy palvelusetelin myöntäjä. Palveluntuottajan  
tulee pitää ajopäiväkirjaa.  
Palvelusetelipalvelussa asiakkaalta ei saa laskuttaa kilometrikorvauksia.  
12 Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus  
Palvelusetelillä palveluja tuottavia palveluntuottajia sitovat samat  
salassapitosäännöt kuin Eksoten palveluksessa olevia työntekijöitä. Salassapito  
palveluntuottajan toimipisteessä koskee kaikkia asiakasta tai hänen  
asiakirjojaan käsitteleviä henkilöitä.  
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja  
vaitiolovelvollisuutta tämän sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamisessa.  
Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaan tietoja pääsevät käsittelemään  
vain  
ne  
palveluntuottajan  
palveluksessa  
olevat  
tai  
siihen  
toimeksiantosuhteessa olevat henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on  
välttämätöntä, ja jotka ovat antaneet kirjallisen salassapitositoumuksen.  
Palveluntuottaja ja Eksote sitoutuvat pitämään toisiltaan saamansa aineistot  
ja tiedot salassa sikäli, kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä  
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  
Nämä salassapitomääräykset ovat voimassa myös sen jälkeen, kun  
palveluntuottaja ei enää tuota palvelusetelillä ostettavaa palvelua.  
13 Toimintaohjeen voimassaolo, muuttaminen ja irtisanominen  
Tämä toimintaohje on voimassa toistaiseksi. Uuden palvelusetelin koko  
toimintaohjeen hyväksyy aina Eksoten hallitus. Eksotella on oikeus tehdä  
muutoksia tämän toimintaohjeen ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin.  
Toimintaohjeen yleisen osan ja palvelusetelin arvon muutokset hyväksyy  
Eksoten hallitus. Palvelukohtaisten osien päivitykset hyväksytään  
tulosalueiden johtoryhmissä.  
 
 
s. 20  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus PYKÄLÄTIEDOT  
Palvelukohtainen osa  
Hyväksytty: Eksoten  
hallitus  
Eksote ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi  
päätöksen tekemisen jälkeen. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan  
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Mikäli palveluntuottaja ei  
halua sitoutua palveluseteliohjeiden muutoksiin, tulee tämän ilmoittaa siitä  
kirjallisesti Eksotelle kuukauden (30 päivää) kuluessa muutosilmoituksen  
lähettämisestä. Mikäli Eksotelle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta,  
sitoutuu  
palveluntuottaja  
noudattamaan  
muuttuneita  
ehtoja  
muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan  
kuukauden kuluttua muutosilmoituksen toimittamisesta.  
Mikäli Eksote luopuu palvelusetelijärjestelmän käytöstä tai peruuttaa  
palveluntuottajan hyväksymisen muista kuin toimintaohjeen kohdassa 9  
mainituista syistä, on sen toimitettava irtisanomisilmoitus palveluntuottajalle  
vähintään  
kolme  
(3)  
kuukautta  
ennen  
irtisanomisajankohtaa.  
Palveluseteliasiakkaiden jatkohoito sovitaan asiakaskohtaisesti. Asiakas voi  
halutessaan jatkaa palvelusetelin sisältämiä keskenjääneitä hoitoja tai  
palveluita toisella palveluntuottajalla tai Eksoten omassa palvelutuotannossa.  
Myös palveluntuottajan on toimitettava Eksotelle irtisanomisilmoitus  
vähintään kolme (3) kuukautta ennen haluamaansa irtisanomisajankohtaa.  
Palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa irtisanomishetkellä hoidossa olevien  
palveluseteliasiakkaiden palvelusetelin sisältämät palvelut tai aloitettu hoito  
valmiiksi palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.  
Asiakkaalla on oikeus halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa.  
Irtisanomisilmoitus on sekä Eksoten että palveluntuottajan toimitettava  
kirjallisesti. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta siirtää oikeuttaan toimia  
palvelusetelipalveluiden tuottajana. Uuden palveluntuottajan tulee tehdä uusi  
hakemus Eksotelle.