Sopimus  
1 (5)  
Hallintopalvelut  
15.10.2019  
Kuntakohtainen palvelusopimus 2019  
Sopijaosapuolet  
1) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)  
2) Lappeenrannan kaupunki  
Palvelusopimuksen tausta  
Eksoten hallitus päätti 22.8.2018 ottaa käyttöön palvelusetelin tehostetussa  
palveluasumisessa sekä palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin  
palveluasumisessa. Samalla hallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen  
ulkoistamisstrategialuonnoksessa esitetyt periaatteet strategian valmistelun  
lähtökohdaksi. Valtuusto merkitsi 19.12.2018 strategian valmistelutilanteen  
tiedoksi. Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia on  
palvelusopimuksen liitteenä.  
Eksoten valtuusto hyväksyi 8.5.2019 kokouksessa esitetyt strategiset linjaukset  
2019–2023 jatkovalmistelun pohjaksi sekä antoi jatkovalmisteluohjeet.  
Strategiset linjaukset 2019–2023 ovat palvelusopimuksen liitteenä.  
Palvelusopimuksen tavoite  
Eksoten 8.12.2015 allekirjoitetun perussopimuksen 17 §:n (Palvelusopimukset)  
mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain  
tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin  
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta  
toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy niissä palveluissa, joihin ei  
sovelleta 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja.  
Eksoten järjestämisvastuulla oleviin palveluihin ei ole vuonna 2019 tarkoitus  
tehdä muutoksia, jotka edellyttäisivät sopimusta kuntien kanssa.  
Lappeenrannan kaupungin maksuosuus  
Maksuosuus on 248 805 000 euroa, joka sisältää lisäostoja 483 177 euroa.  
Lisäostosumma ei ole muuttunut edellisestä vuodesta.  
Maksuosuus ei sisällä clearingin vaikutusta. Maksuosuus ei sisällä mahdollisista  
kiinteistökaupoista Eksotelle aiheutuvia välittömiä kustannuksia, kuten  
kiinteistöveron lisäys vuokraan, kohdassa kiinteistöjen ja rakennusten myynnit  
tarkoittamalla tavalla.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
2 (5)  
Hallintopalvelut  
15.10.2019  
Kaupunki edellyttää, että vuoden 2019 aikana ei synny alijäämää.  
Palvelusopimusta ei hyväksytä ennen kuin Eksote on toimittanut riittävän  
toimenpidelistauksen nollatulokseen pääsemiseksi.  
Kaupunki edellyttää Eksotelta kuukausiraportointia talouden toteumasta ja  
merkittävimmät poikkeamat tulee käydä välittömästi läpi Lappeenrannan  
kaupungin viranhaltijajohdon kanssa. Lisäksi Eksote raportoi Lappeenrannan  
kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain. Jos talousraamissa ei neljännes  
vuoden ajanjaksolla ole pysytty, Eksote esittää ne toiminnalliset muutokset, joilla  
alijäämää ei synny.  
Clearing  
Clearingin tasaus tehdään vuoden 2019 joulukuussa. Samassa yhteydessä  
toteutetaan vuosien 2016 – 2017 laskennallisten erien korjaus sekä  
erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välisen jaon korjaus.  
Kiinteistöjen ja rakennusten myynnit  
Kiinteistöjen myynnin yhteydessä mahdollisesti toteutetulla liikkeenluovutuksella  
on vaikutus kustannusten kuntakohtaiseen jakoon.  
Eksoten kuntalaskutuksen kustannusajurit ovat erityisesti vanhusten  
asumispalveluissa liian karkealla tasolla siihen nähden, että yksittäinen kunta  
haluaisi ohjata mahdolliset kiinteistökaupoista saamansa tulot sote-menojensa  
katteeksi. Erityisesti kuntien tasapuolinen kohtelu edellyttää kustannusajurien  
muuttamista niin, että ne huomioivat sote-kiinteistöjen kaupat yksittäisen  
kunnan osalta niin, että mahdollinen kiinteistökaupasta Eksotelle tuleva  
rahallinen hyöty (kuten korvaus liiketoiminnan luovutuksesta) kohdennetaan  
kuntalaskutusmallissa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan  
myyjäkunnalle.  
Kuntajohtajien neuvottelukunnassa 7.2.2019 on käsitelty asiaa ja todettu, että  
mahdollisten tulojen lisäksi on kohtuullista, että suoraan kiinteistökaupoista  
johtuvat välittömät Eksoten kustannuksia kasvattavat erät (kuten vuokraan lisätty  
kiinteistövero) kohdennetaan myös myyjäkunnalle suoraan lisäostona eli se ei  
sisälly maksuosuuteen.  
Kuntajohtajien neuvottelukunnassa 30.4.2019 sovittiin, että  
kunnat hyväksyvät nämä edellä mainitut muutokset kuntalaskutusmallin  
tarkennuksena vuoden 2019 palvelusopimuksen hyväksymisen yhteydessä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
3 (5)  
Hallintopalvelut  
15.10.2019  
Tiedottaminen  
Eksote vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden  
eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta.  
Tietojen luovutus  
Eksote sitoutuu siihen, että se saattaa viipymättä jäsenkunnan tietoon kaiken  
sellaisen suunnittelu- ja valmistelumateriaalin ja suunnitelmaluonnokset, joilla on  
tai voi olla vaikutusta jäsenkunnan alueella toteutettaviin palveluihin,  
palveluverkkoon, maksuosuuksiin tai jäsenkunnan vastuisiin taikka muihin  
kunnan toimintaan tai talouteen vaikuttaviin seikkoihin.  
Jäsenkunta sitoutuu omalta osaltaan vastaavaan avoimeen tiedottamiseen ja  
yhteistyöhön suhteessa Eksoten edustajiin ja johtoon.  
Palveluverkko vastaamaan maakunnallista kantokykyä  
Lappeenrannan kaupunki edellyttää, että Eksote sitoutuu  
palvelusopimusneuvotteluissa esitetyssä palveluverkkosuunnitelman mukaisessa  
kustannusuralla pysymisessä. Mahdollisista poikkeamista, jotka voivat oleellisesti  
vaarantaa kustannusuralla pysymistä tulee viipymättä raportoida  
omistajakunnille.  
Päätöksenteon valmistelu  
Eksote valmistelee asiat hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaa  
terveydenhuoltolain 11 §:n, jonka mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin  
kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja  
otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön  
terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  
Toiminnalliset yhteistyötavoitteet  
Nuorten palvelujen Ohjaamo-toimintamalli ja yhteistyösopimusluonnos laaditaan  
yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.  
Pitkäaikaistyöttömyyden hoito  
Eksoten ja kuntien välinen työnjaon selvitetään pitkäaikaistyöttömyyden  
hoidossa Laaditaan työmarkkinatuen kuntaosuuden seurantaan ja jakoon  
toimintamalli (mahdollinen hyvitysmalli, jos työmarkkinatuen kuntaosuus  
toteutuu budjetoitua pienempänä).  
Avustukset  
Heikintalon (79 000 euroa) ja Saimaan kriisikeskuksen (34 500 euroa)  
avustusmääräraha siirretään Eksoten hallinnoitavaksi 2020 alussa. Määrärahojen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
4 (5)  
Hallintopalvelut  
15.10.2019  
siirto valmistellaan vuoden 2019 aikana. Kaupunki jatkaa toistaiseksi  
mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja työllisyystoimijoiden  
toiminta-avustuksien jakamista talousarvion puitteissa.  
Hyvinvointi-ja sivistyspalvelujen tietojärjestelmien käyttö  
Kaupungin ja Eksoten välillä on sovittava perusopetuksen ja lukiokoulutuksen  
oppilashallintojärjestelmän ja varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän  
sisältämien (Primus, Wilma, Effica) henkilötietojen luovuttamisesta  
varhaiskasvatus-, perusopetus ja lukiolain sekä oppilashuoltolain mukaisten  
tehtävien hoitamista varten Eksoten henkilökunnalle sekä tietojen käsittelystä  
henkilötietoa koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.  
Hyvinvointi-ja sivistyspalvelujen erillisostot, jotka eivät sisälly kaupungin maksuosuuteen  
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut ostaa Eksoten  
asiantuntijapanosta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja  
toimintamallien kehittämiseen. Erillisostot eivät sisälly Lappeenrannan kaupungin  
ja Eksoten väliseen vuosittaiseen maksuosuuteen. Erillisostot laskutetaan  
kaupungilta erikseen ja erotetaan Eksoten jäsenkuntaosuuksista.  
Erillisostot ovat:  
Sopimus sairaanhoitajien palvelusta 5.8.2019–7.6.2020 (200 000 euroa)  
Sopimus sairaanhoitajan palvelusta varhaiskasvatuksessa 1.10.2019–  
30.6.2021 (40 000 euroa)  
Sopimus kuraattoripalvelujen ostosta mentoritoimintamallin kehittämiseksi  
1.8.2019–31.12.2021 (40 000 euroa)  
Sopimuksen voimassaolo, seuranta ja tarkistaminen  
Palvelusopimus on vuoden 2019 osalta sitova.  
Sopimuskäytäntöä arvioidaan säännöllisesti vuosittain kuntajohtajien  
neuvottelukunnassa.  
Muutokset toimintaympäristössä  
Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia  
(toimintaympäristön, palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai  
palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on  
toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten  
neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
5 (5)  
Hallintopalvelut  
15.10.2019  
ALLEKIRJOITUKSET  
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin  
sopijaosapuolelle.  
Lappeenrannassa ___.___.2019  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  
Marja-Liisa Vesterinen  
Timo Saksela  
hallituksen puheenjohtaja  
toimitusjohtaja  
Lappeenrannassa ___.___.2019  
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  
Kimmo Jarva  
kaupunginjohtaja  
Liitteet  
Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia  
Strategiset linjaukset 2019–2023  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3