Sopimus  
1 (3)  
Hallintopalvelut  
13.9.2019  
Kuntakohtainen palvelusopimus 2019  
Sopijaosapuolet  
1) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)  
2) Parikkalan kunta  
Palvelusopimuksen tausta  
Eksoten hallitus päätti 22.8.2018 ottaa käyttöön palvelusetelin tehostetussa  
palveluasumisessa sekä palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin  
palveluasumisessa. Samalla hallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen  
ulkoistamisstrategialuonnoksessa esitetyt periaatteet strategian valmistelun  
lähtökohdaksi. Valtuusto merkitsi 19.12.2018 strategian valmistelutilanteen  
tiedoksi. Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia on  
palvelusopimuksen liitteenä.  
Eksoten valtuusto hyväksyi 8.5.2019 kokouksessa esitetyt strategiset linjaukset  
2019–2023 jatkovalmistelun pohjaksi sekä antoi jatkovalmisteluohjeet.  
Strategiset linjaukset 2019–2023 ovat palvelusopimuksen liitteenä.  
Palvelusopimuksen tavoite  
Eksoten 8.12.2015 allekirjoitetun perussopimuksen 17 §:n (Palvelusopimukset)  
mukaan kukin jäsenkunta sopii erikseen sosiaali- ja terveyspiirin kanssa vuosittain  
tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa piirin  
järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta  
toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy niissä palveluissa, joihin ei  
sovelleta 22 §:ssä tarkoitettuja maksuja.  
Eksoten järjestämisvastuulla oleviin palveluihin ei ole vuonna 2019 tarkoitus  
tehdä muutoksia, jotka edellyttäisivät sopimusta kuntien kanssa.  
Parikkalan kunnan maksuosuus  
Maksuosuus on 22 617 000 euroa. Lisäksi erillislaskutuksena laskutetaan  
kuraattoripalvelujen lisäostot sopimuksen mukaisesti.  
Maksuosuus ei sisällä clearingin vaikutusta. Maksuosuus ei sisällä mahdollisista  
kiinteistökaupoista Eksotelle aiheutuvia välittömiä kustannuksia, kuten  
kiinteistöveron lisäys vuokraan, kohdassa kiinteistöjen ja rakennusten myynnit  
tarkoittamalla tavalla.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
2 (3)  
Hallintopalvelut  
13.9.2019  
Clearing  
Clearingin tasaus tehdään vuoden 2019 joulukuussa. Samassa yhteydessä  
toteutetaan vuosien 2016 – 2017 laskennallisten erien korjaus sekä  
erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välisen jaon korjaus.  
Kiinteistöjen ja rakennusten myynnit  
Kiinteistöjen myynnin yhteydessä mahdollisesti toteutetulla liikkeenluovutuksella  
on vaikutus kustannusten kuntakohtaiseen jakoon.  
Eksoten kuntalaskutuksen kustannusajurit ovat erityisesti vanhusten  
asumispalveluissa liian karkealla tasolla siihen nähden, että yksittäinen kunta  
haluaisi ohjata mahdolliset kiinteistökaupoista saamansa tulot sote-menojensa  
katteeksi. Erityisesti kuntien tasapuolinen kohtelu edellyttää kustannusajurien  
muuttamista niin, että ne huomioivat sote-kiinteistöjen kaupat yksittäisen  
kunnan osalta niin, että mahdollinen kiinteistökaupasta Eksotelle tuleva  
rahallinen hyöty (kuten korvaus liiketoiminnan luovutuksesta) kohdennetaan  
kuntalaskutusmallissa aiheuttamisperiaatteen mukaan suoraan  
myyjäkunnalle.  
Kuntajohtajien neuvottelukunnassa 7.2.2019 on käsitelty asiaa ja todettu, että  
mahdollisten tulojen lisäksi on kohtuullista, että suoraan kiinteistökaupoista  
johtuvat välittömät Eksoten kustannuksia kasvattavat erät (kuten vuokraan lisätty  
kiinteistövero) kohdennetaan myös myyjäkunnalle suoraan lisäostona eli se ei  
sisälly maksuosuuteen.  
Kuntajohtajien neuvottelukunnassa 30.4.2019 sovittiin, että  
kunnat hyväksyvät nämä edellä mainitut muutokset kuntalaskutusmallin  
tarkennuksena vuoden 2019 palvelusopimuksen hyväksymisen yhteydessä.  
Tiedottaminen  
Eksote vastaa palvelusopimuksen kohteena olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden  
eri kohderyhmille suunnatusta palvelutiedottamisesta.  
Tietojen luovutus  
Eksote sitoutuu siihen, että se saattaa viipymättä jäsenkunnan tietoon kaiken  
sellaisen suunnittelu- ja valmistelumateriaalin ja suunnitelmaluonnokset, joilla on  
tai voi olla vaikutusta jäsenkunnan alueella toteutettaviin palveluihin,  
palveluverkkoon, maksuosuuksiin tai jäsenkunnan vastuisiin taikka muihin  
kunnan toimintaan tai talouteen vaikuttaviin seikkoihin.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Sopimus  
3 (3)  
Hallintopalvelut  
13.9.2019  
Jäsenkunta sitoutuu omalta osaltaan vastaavaan avoimeen tiedottamiseen ja  
yhteistyöhön suhteessa Eksoten edustajiin ja johtoon.  
Sopimuksen voimassaolo, seuranta ja tarkistaminen  
Palvelusopimus on vuoden 2019 osalta sitova.  
Sopimuskäytäntöä arvioidaan säännöllisesti vuosittain kuntajohtajien  
neuvottelukunnassa.  
Muutokset toimintaympäristössä  
Jos sopimusvuoden aikana sopijaosapuolten toiminnassa ilmenee olennaisia  
(toimintaympäristön, palvelun tuottamisen tai tarpeen muutos) muutoksia tai  
palvelusopimuksen toteutumisessa on ennakoitavissa olennaisia poikkeamia, on  
toisen sopijaosapuolen kutsusta järjestettävä viipymättä sopijaosapuolten  
neuvottelu, jossa sovitaan muutosten aiheuttamista vaikutuksista.  
ALLEKIRJOITUKSET  
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi kummallekin  
sopijaosapuolelle.  
Lappeenrannassa ___.___.2019  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ  
Marja-Liisa Vesterinen  
Timo Saksela  
hallituksen puheenjohtaja  
toimitusjohtaja  
Parikkalassa ___.___.2019  
PARIKKALAN KUNTA  
Vesa Huuskonen  
kunnanjohtaja  
Juha Vuorela  
hallintojohtaja  
Liitteet  
Ikääntyneiden asumispalvelujen ulkoistamisstrategia  
Strategiset linjaukset 2019–2023  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3