1 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Ikääntyneille suunnattujen asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen  
53130 Lappeenranta  
 
2 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
SISÄLLYSLUETTELO  
Ikääntyneille suunnattujen asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
3 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
Ikääntyneille suunnattujen asumispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2020 alkaen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ikääntyneille suunnatut asumispalvelut perustuvat  
seuraavaan lainsäädäntöön  
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  
Terveydenhuoltolaki1326/2010  
Kotikuntalaki 669/2016  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 1023/2015  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-  
ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012)  
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi  
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017)  
Toimintaa ohjaavat myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia ja arvot.  
Ikäihmisen turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin  
ympäri vuorokauden. Jos kotona asumista ei voi enää turvallisesti jatkaa kotiin annettavien  
palvelujen, tukitoimien ja teknologian turvin, selvitetään mahdollinen asumispalvelujen tarve.  
Aloitteen asumispalvelujen tarpeen määrittämisestä voi tehdä asiakas itse, omainen tai hoitava  
taho ottamalla yhteyttä Iso apu-palvelukeskukseen.  
Iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä  
osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.  
1 Asumispalvelujen tarpeen arvioiminen  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja  
terveyspalveluista edellyttää, että iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja  
itsenäistä suoriutumista tukevien palveluiden tarve tulee selvittää kokonaisvaltaisesti yhdessä  
iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. Asumispalvelujen palvelutarve  
selvitetään siinä vaiheessa kun asiakkaan toimintakyky on vakiintunut, esimerkiksi  
sairaalajakson päätyttyä.  
Eksoten palvelutarpeenarviointitiimin palveluohjaaja tekee arvioinnin yhteistyössä asiakkaan,  
omaisten, läheisten ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelu pyritään järjestämään  
asiakkaan kotikunnassa, ellei muita toiveita esitetä.  
Asumispalvelun myönteinen päätös voidaan purkaa, mikäli asiakkaan toimintakyvyssä ja arjessa  
selviytymisessä tapahtuu niin paljon muutoksia, että asumispalvelua ei toistaiseksi vielä tarvita.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
4 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
1.1 Kotona asumista tukevat palvelut  
Asumispalvelupaikan tarvetta selvitettäessä arvioidaan erilaisten kotona asumista tukevien  
palvelujen käyttö. Näitä palveluja ovat esimerkiksi lyhytaikainen perhehoito, omaishoito,  
teknologiset ratkaisut, yöpartio- ja turva-auttajien käynnit, tukipalvelut (kauppa-, pyykki-,  
siivouspalvelu), ateria- ja saunapalvelu ja kotihoito. Mikäli palvelutarpeen arvioinnissa  
päädytään kotona asumista tukevien palvelujen lisäämiseen, palveluohjaaja seuraa asiakkaan  
kotona asumista. Tilanteen muuttuessa voidaan asiakkaalle tehdä uusi palvelutarpeen arviointi.  
1.2 Toimintakyky  
Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan asiakkaan fyysinen, kognitiivinen,  
psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Toimintakykyä arvioidaan ICF –järjestelmän  
(kansainvälinen toimintakykykäsitteiden luokitus) avulla, joka ohjaa arvioijaa käyttämään  
toimintakykykartoituksen apuna mm. erilaisia mittareita.  
Arvioinnissa huomioidaan myös asunto-olosuhteet, ympäristön esteettömyys, omaisten ja  
läheisten mahdollisuus osallistua hoivaan ja huolenpitoon sekä palvelujen saatavuus.  
2 Asumispalvelujen myöntäminen  
Päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvion pohjalta. Pelkästään yksittäisen  
myöntämisperusteen täyttyminen ei tarkoita sitä, että asumispalvelu myönnetään. Asiakkaalle  
annetaan asumispalvelusta valituskelpoinen viranhaltijapäätös. Poikkeuksena on ohjattu  
senioriasuminen, josta ei tehdä viranhaltijapäätöstä. Asiakas asetetaan ohjatun senioriasumisen  
jonoon ja hänelle ilmoitetaan asiasta.  
Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua myönnettäessä. Avio- ja  
avopuolisoille järjestetään mahdollisuus asua yhdessä, mikäli asuin olosuhteet sen  
mahdollistavat.  
Jos asiakas on hakeutunut asumisenpalvelujen piiriin itsemaksavana ja hän haluaa Eksoten  
palvelujen piiriin taloudellisen tilanteen muuttuessa, hänen toimintakykynsä ja avun tarpeensa  
arvioidaan samalla tavalla kuin ensi kertaa palvelujen piiriin hakeuduttaessa.  
Kotikuntakuntamuuttajalle, joka muuttaa Eksoten alueelle, ikäihmisille suunnattujen  
asumispalveluiden myöntämisperusteet ovat samat kuin Eksoten myöntämisperusteet. Eksoten  
alueelta muuhun kuntaan muuttavan myöntämisperusteet määrittelee vastaanottava kunta.  
Kuntamuuttajan tulee tehdä mahdollisimman pian muuttoilmoitus uuden kotikunnan  
maistraattiin.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
 
5 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
Jos asiakkaalle on haettu asumispalvelua, voidaan hakemus hylätä, mikäli palvelutarpeen  
arvioinnin perusteella joku muu palvelumuoto arvioidaan hänelle soveltuvammaksi.  
Tällöin esimerkiksi ympärivuorokautisen asumispalvelun sijasta asiakkaalle voidaan tehdä  
myönteinen päätös muusta asumispalvelusta.  
Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja  
terveyspalveluja. Palvelusetelin käyttöä säätelee palvelusetelilaki. Asumispalveluissa on  
käytössä tuetun asumisen palvelusetelin lisäksi ikääntyneille suunnattu palveluasumisen ja  
ikääntyneille suunnattu tehostetun palveluasumisen palveluseteli. Kun asiakas on saanut  
myönteisen päätöksen asumispalvelusta, hän voi halutessaan valita palvelun toteutuksen  
tuloperustaisella palvelusetelillä. Tällöin hän valitsee itse asumispalvelunsa toteuttajaksi jonkin  
Eksoten kyseiseen palveluun hyväksymistä asumisyksiköistä ja saa asumispalvelujensa  
kustannusten maksamiseen omien tulojensa pohjalta määräytyvän palvelusetelin. Palveluseteli  
vähentää setelin arvon mukaisella määrällä asiakkaan itse palveluntuottajalle maksamaa  
osuutta. Vuokran asukas maksaa suoraan palveluntuottajalle.  
3 Asumisen muodot  
Soveltuva asumismuoto valitaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella.  
3.1 Ohjattu senioriasuminen  
Ohjattu senioriasuminen on itsenäistä vuokra-asumista, jossa jokaisella asukkaalla on oma  
asunto. Toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, asukasta aktivoiva ja hänen omatoimisuuttaan  
tukeva toimintamalli. Ohjaaja on arjen tukena asukkaille arkipäivisin. Tarvittaessa asukas saa  
kotihoidon palvelut toimintakykynsä ja palvelutarpeensa mukaisesti. Asukas maksaa kotihoidon  
palvelusta kotihoidon maksun.  
3.2 Pitkäaikainen perhehoito  
Perhehoidossa asiakas asuu perhehoitajan kodissa. Perhehoitaja huolehtii asiakkaan hoivasta.  
Pitkäaikainen perhehoito on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee päivittäin tukea, ohjausta ja  
hoivaa toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Tarvittaessa asiakas voi saada kotihoidon palveluja  
myös perhehoidossa. Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu  
määräytyy hänen maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % hänen  
nettokuukausituloistaan.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
 
6 (6)  
Ohje  
Vastuuhenkilöt:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
Terveys- ja vanhusten palvelut  
Hoiva  
Hyväksytty:  
3.3 Tukipalveluilla tuettu asuminen  
Tukipalveluilla tuettu asuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee hoitohenkilökunnan  
päivittäistä tukea ja apua omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tukipalvelut  
asukkaalle tuottaa kotihoito tai yksityinen palveluntuottaja. Asukas maksaa palveluista  
kotihoidon maksun. Asukkaan yöaikainen avun tarve järjestetään turvapuhelimen, kotihoidon  
yöpartion tai lähellä sijaitsevan ympärivuorokautisen asumisyksikön henkilökunnan toimesta.  
3.4 Tuetun asumisen palveluseteli  
Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja  
terveyspalveluja. Eksoten tuetun asumisen palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille, jotka  
tarvitsevat tukea ja apua asumiseensa sekä hoivaa ja hoitoa pääsääntöisesti päivittäin  
(vähintään 35 tuntia kuukaudessa) eikä näitä palveluita pystytä järjestämään asiakkaan tarpeita  
vastaavasti hänen kodissaan, vaan asiakas tarvitsee palvelut keskitetymmin järjestettyinä  
asumisyksikössä. Asumisyksikön henkilökunta tuottaa palvelusetelillä ostettavat tukipalvelut.  
Palveluseteli on tulosidonnainen.  
3.5 Palveluasuminen  
Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee päivä- ja ilta-aikaan hoivaa ja  
huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on käytössä  
yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla aamu- ja iltavuorossa. Asukas maksaa asumisestaan  
vuokran ja saamastaan palvelusta tulosidonnaisen asiakasmaksun. Asukkaan yöaikainen avun  
tarve järjestetään turvapuhelimen, kotihoidon yö partion tai lähellä sijaitsevan  
ympärivuorokautisen asumisyksikön henkilökunnan toimesta. Palveluasumiseen on mahdollista  
saada tulosidonnainen palveluseteli.  
3.6 Tehostettu palveluasuminen  
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympäri vuorokauden  
hoivaa ja huolenpitoa. Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on  
käytössä yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa  
asumisestaan vuokran ja saamastaan palvelusta tulosidonnaisen asiakasmaksun. Tehostettuun  
palveluasumiseen on mahdollista saada tulosidonnainen palveluseteli.  
3.7 Vanhainkoti  
Vanhainkoti on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokauden hoivaa ja huolenpitoa.  
Rakennuksen tilat ovat esteettömät ja oman vuokra-asunnon lisäksi on käytössä yhteisiä tiloja.  
Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden. Asukas maksaa laitoshoidon maksun, joka on  
85 % asukkaan nettotuloista.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3