1 (4)  
Toimintaohje  
hoivajohtaja Taina Jaako  
Hallitus  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
24.9.2014, Päivitetty 30.10.2017  
Hyväksytty:  
Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon  
myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä hoivan ympärivuorokautinen toiminta (tehostettu  
palveluasuminen ja vanhainkoti/laitoshoito) perustuu sosiaalihuoltolakiin 1301/2014 ja  
soveltamisoppaaseen 2017, terveydenhuoltolakiin 326/10, lakiin ikääntyneen väestön  
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns.  
vanhuspalvelulaki 980/2012) ja laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja  
palvelujen parantamiseksi (Stm:n julkaisuja 2017:6).  
Toimintaa ohjaavat myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin strategia ja yhteiset arvot.  
Ikäihmisten palvelutarpeiden perusteiden tarkoituksena on määritellä asiakkaan tarvetta  
vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.  
1. Palvelujen järjestämisen tavoitteet  
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja  
terveyspalveluista edellyttää, että iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja  
itsenäistä suoriutumista tukevien palveluiden tarve tulee selvittää kokonaisvaltaisesti yhdessä  
iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa. Iäkkäällä henkilöllä tulee olla  
mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä  
koskevista valinnoista.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä on tavoitteena mahdollistaa ikäihmisen turvallinen  
kotona asuminen järjestämällä palveluja ja hoitoa kotiin ympäri vuorokauden. Hakeutuminen  
ympärivuorokautiseen hoitoon tulee ajankohtaiseksi vasta silloin, kun iäkkään henkilön  
toimintakyky on heikentynyt niin paljon, että kotona asuminen ei onnistu kotiin annettavien  
palvelujen eikä tukitoimien ja teknologian turvin.  
Ikäihmisten ympärivuorokautista asumista ja hoitoa järjestetään Eksoten omana toimintana  
tai ostopalveluna tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä omana toimintana  
vanhainkodeissa ja toistaiseksi terveysasemien vuodeosastoilla.  
Toiminnan tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntoutumista ja  
osallisuutta tukien, sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen sekä turvallisen,  
merkityksellisen ja arvokkaan elämän kokeminen sekä oikeus hyvään saattohoitoon.  
Asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja, joka laatii yhdessä asiakkaan, omaisen ja  
moniammatillisen työryhmän kanssa kirjallisen hoito-, ja kuntoutumissuunnitelman.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (4)  
Toimintaohje  
hoivajohtaja Taina Jaako  
Hallitus  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
24.9.2014, Päivitetty 30.10.2017  
Hyväksytty:  
Suunnitelmassa sovitaan asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta hänen toimintakykynsä ja  
itsenäisen selviytymisen tukemiseksi. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja aina hoivan  
ja huolenpidon tarpeen muuttuessa. Iäkkään henkilön näkemykset palvelujen vaihtoehdoista  
on kirjattava suunnitelmaan.  
2. Palvelun myöntämisenperusteet  
Ympärivuorokautinen hoito voidaan myöntää asiakkaalle  
  jolla on huomattavasti heikentynyt fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja/tai sosiaalinen  
toimintakyky ja  
  jolla on toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella jatkuva ympärivuorokautinen  
palvelujen tarve. Asiakkaalla on hoidon ja valvonnan tarvetta kaikissa päivittäisissä  
toiminnoissa useita kertoja vuorokauden aikana ja  
  jolle palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien ja tukipalvelujen  
turvin (mukaan lukien yöpartio- ja turva-auttajien käynnit) ja  
  joka ei selviydy kevyempien asumisratkaisujen (ohjattu senioriasuminen, tukipalveluilla  
tuettu asuminen, palveluasuminen) turvin  
Myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan toimintakyvyn lisäksi sosiaalinen verkosto, omaisten ja  
läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon ja huolenpitoon sekä mahdolliset  
omarahoitteiset palvelut.  
Asiakkaan oma tahdonilmaisu huomioidaan ja kirjataan palvelua myönnettäessä.  
Avio- ja avopuolisoiden yhdessä asuminen turvataan heidän palvelutarpeidensa mukaisesti.  
Ensisijaisesti asuminen pyritään järjestämään kotona kotihoidon ja tukipalveluiden turvin tai  
muilla kevyemmillä asumisen ratkaisuilla. Pariskunnille pyritään löytämään yksilöllinen  
ratkaisu, jolla voidaan tukea aktiivisesti parempikuntoisen puolison toimintakykyä, mutta  
samalla pyritään turvaamaan enemmän hoivaa ja hoitoa tarvitsevan puolison avun tarpeet.  
Yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen ei määritä palveluun hyväksymistä, vaan  
lopullinen päätös tapahtuu aina moniammatillisen kokonaisarvion pohjalta. Päätöksenteossa  
käytetään harkintaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja edun niin edellyttäessä.  
Ympärivuorokautinen hoito myönnetään pääsääntöisesti asiakkaan kotikunnan alueelle.  
Kotikuntakuntamuuttajalle, joka muuttaa Eksoten alueelle, hoidon myöntämisperusteet ovat  
samat kuin Eksoten myöntämisperusteet. Eksoten alueelta muuhun kuntaan muuttavan  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
3 (4)  
Toimintaohje  
hoivajohtaja Taina Jaako  
Hallitus  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
24.9.2014, Päivitetty 30.10.2017  
Hyväksytty:  
myöntämisperusteet määrittelee vastaanottava kunta. Erityislainsäädännön (esim.  
vammaispalvelut) piiriin kuuluvalle asiakkaalle voidaan myöntää ympärivuorokautinen  
pitkäaikaishoitopaikka hänen ikääntyessään.  
3. Palvelutarpeen arviointi ja ympärivuorokautiseen  
hoitoon hakeutuminen  
Aloitteen hoidon tarpeen määrittämisestä voi tehdä asiakas itse, omainen tai hoitava taho  
ottamalla yhteyttä Iso apu-palvelukeskukseen. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palvelun  
järjestäminen tapahtuu palvelutarpeenarvioijan ja sas (= selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmän  
kautta.  
Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelutarpeen arviointiin, jolla tarkoitetaan  
asiakkaan arjesta suoriutumisen ja toimintakyvyn kattavaa moniammatillista ja monipuolista  
arviointia. Iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky  
sekä ympäristön esteettömyyteen, asumisen turvallisuuteen ja lähipalvelujen saatavuuteen  
liittyvät tekijät otetaan arvioinnissa huomioon. Toimintakykyä arvioitaessa on selvitettävä,  
miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja  
toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua.  
Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna seuraavia mittareita ja arvioitavia  
asioita:  
  RAI - järjestelmää, joka on asiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten  
arviointi- ja seurantajärjestelmä  
  MMSE- ja CERAD- testi, joilla selvitetään asiakkaan kognitiivista tilaa (muistia,  
tietojenkäsittelyä)  
  SPPB-toimintakykymittari, jolla testataan alaraajojen fyysistä suorituskykyä  
(liikkuminen, lihasvoima, tasapaino)  
  Käytösoireet  
Asiakkaat, joilla on ympäristöön tai itseensä vaikuttavia pitkäaikaisia vaikeita  
käytösoireita, kuten sosiaalisesti sopimatonta, jatkuvaa häiritsevää käyttäytymistä  
ja/tai pitkäaikaista, asiakkaan omaa tai toisen henkeä ja turvallisuutta uhkaavaa  
käytöstä ja/tai kielteistä suhtautumista hoitoon.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (4)  
Toimintaohje  
hoivajohtaja Taina Jaako  
Hallitus  
Vastuuhenkilö:  
Hyväksyjä:  
Laadittu:  
24.9.2014, Päivitetty 30.10.2017  
Hyväksytty:  
  Sosiaalinen toimintakyky/aktiivisuus  
Asiakas vetäytyy täysin aktiviteeteistaan, omaisten/läheisten tukiverkosto riittämätön,  
kokee olonsa yksinäiseksi ja turvattomaksi, joka vaikeuttaa merkittävästi asiakkaan  
kotona selviytymistä.  
  Lääketieteellisen ja sairaanhoidollisen erityisosaamisen tarve  
Asiakkaan hoito edellyttää moniammatillista erityisosaamista tai lääketieteellisesti  
vaativaa hoitoa ja sairaanhoidollista erityisvälineistöä, jota ei voida järjestää asiakkaan  
kotiin.  
Ennen ympärivuorokautisen hoidon palvelupäätöksen tekemistä voidaan käyttää tarvittaessa  
arviointijaksoa.  
Palvelun myöntämisestä tai kielteisestä päätöksestä tehdään aina valituskelpoinen kirjallinen  
päätös.  
Jos asiakas kieltäytyy myönnetyn palvelun vastaanottamisesta, hän voi jäädä  
ympärivuorokautisen hoidon jonoon.  
Ympärivuorokautisen palvelun myönteinen päätös voidaan purkaa, jos asiakkaan  
toimintakyvyssä ja arjessa selviytymisessä tapahtuu sellainen muutos, että hänen  
palveluntarpeensa ei täytä enää ympärivuorokautisen hoidon määräytymisen  
perusteita.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3