SOPIMUS  
HENKILÖSTÖN  
SIIRTYMISESTÄ  
LUOVUTUKSENSAAJAN  
PALVELUKSEEN LIIKKEEN LUOVUTUKSEN PERIAATTEIN  
1
Osapuolet  
Luovuttaja: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
Y-tunnus: 0725937-3  
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Luovutuksensaaja: Attendo Kaijankoti Oy konserniyhtiöineen  
Y-tunnus: 1083775-2  
Osoite: Itämerenkatu 9, PL 750, 00180 Helsinki,  
Molemmat jäljempänä myös ”Osapuoli” tai ”Osapuolet.  
2 Sopimuksen kohde  
Tällä sopimuksella Luovuttaja ja Luovutuksensaaja sopivat Eksoten ikäihmisten  
hoivapalveluita tuottavan hoivahenkilöstön siirtymisestä Luovutuksensaajan  
palvelukseen Sinkki, Kielorinne, Sinikello ja Leppärousku -nimisissä palvelutaloissa  
Imatralla.  
Tämä sopimus koskee Luovuttajan palveluksessa olevan edellä mainitun henkilöstön  
siirtymistä Luovutuksensaajan palvelukseen liikkeenluovutussäännösten mukaisesti.  
Tällä sopimuksella ei luovuteta aineellista eikä aineetonta omaisuutta Osapuolten  
välillä eikä sovita hoivapalveluiden tuottamisesta.  
3 Liikkeenluovutushetki  
Palvelutalo Sinkin, Kielorinteen ja Sinikellon liikkeen luovutuksen ajankohta  
(luovutushetki) on 1.4.2020.  
Palvelutalo Leppärouskun liikkeen luovutuksen ajankohta (luovutushetki) on 1.5.2020.  
Selvyyden vuoksi todetaan, että jos Luovutuksensaaja ei ole edellä mainittuun  
päivämäärään mennessä saanut kaikkia toiminnan edellyttämiä viranomaislupia,  
luovutuksen ajankohtaa siirretään siihen saakka, kunnes Luovutuksensaajalla on  
kaikki toiminnan edellyttämät viranomaisluvat.  
4 Henkilöstön asema ja etuudet liikkeen luovutuksessa  
Luovutuksensaajan palvelukseen Luovuttajan palveluksesta siirtyvät henkilöt sekä  
siirtyvien henkilöiden palkat, luontoisedut ja muut etuisuudet tai hyödyt on ilmoitettu  
tyhjentävästi tämän sopimuksen liitteessä 1.  
Luovuttaja on vastuussa ennen luovutushetkeä syntyneistä työntekijöiden saatavista  
(sovellettavine sivukuluineen). Luovuttaja suorittaa ennen luovutushetkeä syntyneet  
saatavat (sovellettavine sivukuluineen) Luovutuksensaajalle viimeistään yhden (1)  
1 (5)  
kuukauden kuluessa luovutushetkestä. Luovutuksensaaja vastaa edellä mainittujen  
saatavien maksamisesta liikkeen luovutuksen kohteena olevalle henkilöstölle.  
Luovutuksensaaja vastaa työntekijöiden saatavista, jotka syntyvät luovutushetken  
jälkeen.  
Luovuttajalla ei ole tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä tiedossa siirtyviä  
henkilöitä koskien mitään sellaisia seikkoja, jotka saattaisivat johtaa oikeudenkäyntiin,  
hallintoprosessiin, välimiesmenettelyyn tai muuhun vastaavaan prosessiin. Mikäli  
kuitenkin tällaisia seikkoja ilmenee, ja niiden peruste on ajassa ennen luovutushetkeä,  
vastaa Luovuttaja tällaisiin liittyvistä kustannuksista.  
Työntekijöiden siirtyminen  
Tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellut henkilöt sekä näihin henkilöihin liittyvät  
työoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Luovuttajalta Luovutuksensaajalle  
luovutushetkenä. Henkilöt siirtyvät työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:n  
mukaisen liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti Luovutuksensaajan palvelukseen  
entisin palvelussuhteen ehdoin, ns. ”vanhoina työntekijöinä”. Siirtyvään henkilöstöön  
noudatetaan myös liikkeen luovutushetkellä voimassa olevaa yleistä kunnallista virka  
ja työehtosopimusta (KVTES), kyseisen työehtosopimuksen voimassaolokauden ajan,  
minkä jälkeen aletaan soveltaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta  
(YSOSTES).  
Palkkaus  
Siirtyvä henkilöstö saa Luovutuksensaajan palveluksessa vähintään Luovuttajan  
välittömästi ennen siirtoa maksaman varsinaisen palkan, joka muodostuu  
tehtäväkohtaisesta palkasta sekä mahdollisista henkilökohtaisista lisistä,  
työkokemuslisistä ja muista mahdollisista lisistä. Siirtyvillä henkilöillä on  
sovellettavien työehtosopimusten ja työsopimusten ehtojen määrittämässä  
laajuudessa oikeus lomarahaan.  
Vuosilomat ja loma-ajan palkka  
Luovuttajan palveluksessa kertyneet, luovutushetkellä pitämättä ja maksamatta olevat  
vuosilomapäivät siirtyvät pidettäväksi Luovutuksensaajan palveluksen aikana.  
Luovuttaja ilmoittaa tiedot siirtyvien henkilöiden pitämättä olevista vuosilomista  
Luovutuksensaajalle luovutushetkeen mennessä.  
Luovuttaja vastaa siirtyvien henkilöiden luovutushetkeen mennessä kertyneistä ja  
tuolloin pitämättömistä vuosilomien vuosilomapalkoista ja mahdollisista lomarahoista  
työnantajakuluineen. Luovuttaja korvaa em. kulut Luovutuksensaajalle edellä sovitun  
mukaisesti.  
Muut mahdolliset vapaat  
Mikäli siirtyvälle henkilölle on Luovuttajan toimesta myönnetty sairauslomaa tai  
muuta vapaata siten, että se kestoltaan ulottuu yli liikkeenluovutuksen ajankohdan, on  
tämä päätös voimassa myös Luovutuksensaajan palvelukseen siirryttäessä.  
2 (5)  
Mahdolliset lisäeläkkeet  
Luovuttaja vakuuttaa, että siirtyvän henkilöstön oikeus lisäeläketurvaan säilyy liikkeen  
luovutuksesta huolimatta ennallaan niiden työntekijöiden osalta, joita lisäeläketurva  
koskee.  
Mahdolliset työkyvyttömyystilanteet  
Luovuttaja vastaa sen lakisääteisen vastuun lisäksi myös Luovutuksensaajalle  
mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista (esim. vakuutusmaksuluokan korotus), jos  
siirtyvä henkilö jää Luovutuksensaajan palveluksessa ollessaan  
työkyvyttömyyseläkkeelle ja eläketapahtuma on tapahtunut ennen kuin  
luovutushetkestä on kulunut kaksi (2) vuotta, vaikka varsinainen päätös eläkkeestä  
olisi tehty vasta myöhemmin. Luovutuksen saaja vastaa kuitenkin niistä  
työkyvyttömyystilanteista, jotka johtuvat kokonaan liikkeenluovutuksen jälkeen  
tapahtuneista syistä, esimerkiksi tapaturmat ja muut vastaavat syyt.  
5 Yhteistoimintamenettely  
Liikkeenluovutuksen yhteydessä Osapuolet noudattavat kumpikin osaltaan  
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain  
(449/2007) sekä yhteistoiminnassa yrityksissä annetun lain (334/2007) säännöksiä,  
kuten säännöksiä tiedottamisesta sekä neuvotteluvelvollisuudesta.  
6 Liikkeenluovutusta koskevat maksut ja kustannukset  
Henkilöstön siirtymisestä Palveluntuottajan palvelukseen ei suoriteta tämän  
sopimuksen perusteella muita maksuja tai kustannuksia kuin kohdassa 4 eriteltyjä  
maksueriä.  
7
Muut velvoitteet  
Luovuttaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että  
-
-
Liitteen 1 listauksessa on lueteltu kaikki siirtyvät henkilöt sekä siirtyvien henkilöiden  
ajantasaiset palkat, luontoisedut ja muut etuisuudet tai hyödyt tyhjentävästi.  
Se sitoutuu olemaan korottamatta palkkoja tai etuisuuksia tämän sopimuksen  
allekirjoittamisen  
jälkeen  
(lukuun  
ottamatta  
mahdollisia  
sitovaan  
työehtosopimukseen perustuvia yleiskorotuksia tai henkilökohtaista lisää  
Luovutuksensaajan toimintakäytännön mukaisesti alle 6 kuukautta työssä olleiden  
työntekijöiden osalta)  
-
Luovuttaja ei ole salannut Luovutuksensaajalta mitään sellaista seikkaa, jolla olisi  
ollut merkitystä tämän sopimuksen tekemiselle.  
3 (5)  
-
Mikäli Luovuttajan ja siirtyvän henkilöstön välisestä työsopimussuhteesta tai  
muusta sopimuksen veroisesta käytännöstä seuraa Luovutuksensaajalle sellaisia  
työsuhteen ehtoja, joita ei ole huomioitu liikkeen luovutuksesta sopimisen  
yhteydessä, vastaa Luovuttaja niistä aiheutuvista kustannuksista luovutushetkestä  
lukien.  
8 Sopimuksen siirtäminen ja muutokset sopimukseen  
Luovutuksensaajalla on oikeus siirtää tämä sopimus sekä siihen perustuvat oikeudet ja  
velvollisuudet kokonaan tai osittain toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.  
Kaikki muutokset tähän sopimukseen tai sen liitteisiin on tehtävä kirjallisesti  
muutosten tekemiseen oikeutettujen henkilöiden toimesta.  
9 Salassapito  
Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tämän sopimuksen nojalla toisiltaan  
saamansa aineistot ja tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä, sekä  
olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  
10 Erimielisyyksien ratkaiseminen  
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet on pyrittävä ensisijaisesti ratkaisemaan  
osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen,  
ratkaistaan erimielisyys Luovutuksensaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.  
11 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset  
Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin  
Osapuolelle.  
Lappeenrannassa  
Paikka ja aika: _____________________  
_____________________  
Timo Saksela  
Toimitusjohtaja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)  
Paikka ja aika: _____________________  
4 (5)  
_____________________  
Pertti Karjalainen  
Toimitusjohtaja  
Attendo Kaijankoti Oy  
LIITTEET  
1. Luovutuksensaajan palvelukseen siirtyvät henkilöt  
5 (5)