Palvelusetelin toimintaohje,  
VAIN PALVELUKOHTAINEN  
OSA,  
hallitukseen  
20.11.2019  
Kiireetön ja kiireellinen yleislääkäripalvelu,  
Ruokolahden hyvinvointiasemalla toteuttava  
pilotti  
SISÄLLYSLUETTELO  
s. 1  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
II Palvelukohtainen osa  
Palvelukohtainen osa täydentää ja täsmentää toimintaohjeen yleistä osaa  
sekä tuo esille mahdollisia poikkeuksia. Tässä osassa tarkennetaan  
palvelusetelin palvelusisältöä, tuottamisen ehtoja ja kriteerejä sekä seurantaa  
ja laskutusta. Tämän toimintaohjeen palvelukohtainen osa on laadittu  
Ruokolahden hyvinvointiaseman pilottia varten.  
Palvelusetelipilotissa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.  
1 Palvelun sisältö  
Eksotessa halutaan käyttää palveluseteleitä, koska ne ovat tarpeellinen ja  
joustava keino vastata kasvavaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntään.  
Palvelusetelin käyttöönotolla lisätään muun muassa julkisen ja yksityisen  
sektorin yhteistyötä sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksia.  
Kiireettömän ja kiireellisen yleislääkärin vastaanottopalvelun palveluseteliä  
(jatkossa lyhenne yleislääkäripalveluseteli) pilotoidaan Ruokolahden  
hyvinvointiaseman kiireettömään ja kiireelliseen lääkäripalveluun. Pilotin  
kesto on 1.1.2020–31.12.2022. Pilottiaikaan ja pilotin sisältöön voidaan tehdä  
tarkennuksia Eksoten taloustilanteen ja palveluverkon muuttuessa.  
Muutoksista ilmoitetaan pilotin osapuolille ja pilottiin osallistuville.  
Annettava palvelu on terveydenhuollon palvelua, jota toteuttavat erittäin  
hyvällä/erinomaisella kirjallisella ja suullisella suomen kielen taidolla,  
kokeneet ja pätevät lääkärit (LL), joilla on vähintään kahden vuoden kokemus  
yleislääkärin vastaanottotyöstä.  
Palveluseteli on kohdennettu kiireettömään ja kiireelliseen hoitoon, jotka  
tämän yleislääkäripalvelusetelin yhteydessä tarkoittavat seuraavaa:  
Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman,  
pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen  
edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden  
pahenemista tai vamman vaikeutumista. Potilas saa arkipäivisin ilmoitettuna  
aikana välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön arvion ja hoidon  
kiireellisissä tapauksissa lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja  
palveluiden laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon keskittämistä  
päivystysyksikköön. ”Kunnan tai tarvittaessa kuntayhtymän on järjestettävä  
terveydenhuollon ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikainen  
perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta silloin, kun palvelujen  
saavutettavuus sitä edellyttää.”  
Kiireetön hoito perustuu hoidon tarpeen arviointiin, ja sille on annettu  
enimmäisajat (hoitotakuu).  
 
 
s. 2  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
Palvelusetelillä tuotettava palvelu pitää sisällään seuraavat  
perusterveydenhuoltoon (pois lukien suunterveydenhuolto) vakiintuneen  
käytännön mukaan kuuluvat lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat  
avoterveydenhuollon toiminnot (yleislääkärin vastaanotto):  
-
perusterveydenhuollon hoitovastuulle kuuluvien akuuttien ja kroonisten  
sairauksien hoito ja seuranta, erikoissairaanhoidon  
perusterveydenhuoltoon ohjaamat murtumakontrollit sekä  
-
lääkärin (ja hoitajan kanssa yhdessä) suorittamat perusterveydenhuoltoon  
kuuluvat toimenpiteet.  
Lisäksi palveluun kuuluu terveydentilaa, toiminta- ja työkykyä sekä  
ajoterveyttä koskevien todistusten ja lausuntojen antaminen  
(terveydenhuoltolaissa määritellyt lääkärintodistukset). Todistusten  
kirjoittaminen on kokeneen lääkärin tehtävä, lääkärin tunnettava myös  
sosiaalista lääketiedettä.  
Pilotissa palveluntuottajalla on velvollisuus auttaa kotisairaanhoidon  
kiireellisissä konsultaatioissa. Alkuun näistä ei erikseen laskuteta. Kuuden (6)  
kuukauden seurantajakson jälkeisessä arvioinnissa päätetään mahdollisesta  
laskutuksesta.  
Vastaanoton yhteydessä tehtävien vieritestien kustannuksista vastaa  
Palveluntuottaja. Vieritesteistä käytettävissä on oltava vähintään CRP, StrAAg,  
EKG, verensokerin mittaus ja virtsan liuskatestit. Myös muista diagnostisista  
kuluista (lab/rtg) vastaa Palveluntuottaja. Laboratorio-ja  
kuvantamispalveluihin tehtävät lähetteet ja vastaukset tulee olla nähtävissä  
Tilaajan potilastietojärjestelmässä. Mikäli Palveluntuottaja käyttää omaa  
diagnostiikkaa, vastaa Palveluntuottaja tietojen integraatiosta Tilaajan  
tietojärjestelmään ja PACS:iin.  
Palveluntuottaja huolehtii, että sillä on käytettävissään yllä lueteltujen  
palvelujen tuottamiseksi riittävä määrä terveydenhuollon ammattihenkilöitä  
ja muuta henkilökuntaa.  
Vastaanottokäyntien lisäksi asiakkaille on tarjottava mahdollisuus  
puhelinasiointiin ammattilaisten kanssa. Asiakkaan tulee saada yhteys  
palveluntuottajaan arkisin klo 8–16 välillä. Osa potilaiden puhelinajoista,  
reseptien uusinnoista tai toimistotöistä voidaan tehdä tarvittaessa myös  
muualla kuin Ruokolahdella.  
2 Palvelun sisällön rajaukset  
Palvelusetelillä tuotettavaan palveluun eivät kuulu seuraavat toiminnot:  
 
s. 3  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
-
-
-
suun terveydenhuolto  
erikoissairaanhoito  
erillisessä päivitysyksikössä annettava ympärivuorokautinen kiireellinen  
hoito, joka edellyttää välitöntä arviota ja hoitoa, ja jota ilman oleellista  
sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista voida siirtää  
hoidettavaksi terveys- ja hyvinvointiasemilla  
-
-
-
-
kipsattavien murtumien hoito ja erikoissairaanhoitoon jäävät kontrollit  
ensihoito ja sairaankuljetus  
osasto- ja laitoshoito  
virkavelvollisuudella hoidettavat tehtävät (kuten virka-avun pyytäminen  
mielenterveyslain nojalla, eräät tartuntatautilain mukaiset tehtävät)  
-
-
-
äitiys- ja lastenneuvolapalvelut  
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto  
terapeuttipalvelut (puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapeutit,  
neuropsykologit)  
-
-
seulonnat valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti  
kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset ja vastaanotolla  
annettava injektiot  
-
jaettavat hoitotarvikkeet.  
3 Palvelusetelin myöntäminen ja hallinnointi sekä asiakkaan rooli ja valinta  
Päätöksen palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä tekee  
Eksoten perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri Eksoten palvelusetelin  
tuottamiselle asetettujen hyväksymiskriteerien perusteella. Hyväksyttyjen  
palveluntuottajien tiedot ovat nähtävissä Eksoten verkkosivuilla, samoin kuin  
omavastuun määrittely (asiakasmaksutiedot) ja palvelusetelin toimintaohje.  
Asiakas voi tehdä valinnan tehdä kerran kuukaudessa. Valitessaan  
palvelusetelin asiakas tekee valinnan palveluntuottajasta hyväksyttyjen  
palveluntuottajien joukosta. Palveluntuottajaluettelo annetaan asiakkaalle  
hoidontarpeen arviossa, ja lisäksi se on luettavissa Eksoten internet-sivuilta  
Asiakkaan valinta tulee voimaan välittömästi, kun asiakas ilmoittaa  
valinnastaan ja tieto on kirjattu asiakkaan perustietoihin. Palveluntuottajalle  
 
s. 4  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
ilmoitus tehdään merkitsemällä tieto Eksoten potilasrekisteriin, jonne  
palvelusetelipalveluntuottajalla on pääsy.  
Asiakkaan valitsema palveluntuottaja on merkittynä potilastietojärjestelmässä  
(Lifecare) asiakkaan perustietoihin. Pilotin ajanvarauksessa pilotoidaan uutta  
tapaa, jossa ajanvaraus toimii hoidontarpeen arvion ja Ruokolahden  
hyvinvointiaseman kautta. Asiakas voi tehdä valinnan palvelunsa tuottajasta  
puhelimitse, kirjallisesti tai asioimalla Eksoten toimipisteessä (merkintä  
asiakkaan valinnasta voidaan tehdä Lifecareen kaikissa niissä Eksoten  
toimipisteissä, joissa käsitellään asiakkaan ajanvarauksia). Alle 18-vuotiaiden  
valinnan voi tehdä myös huoltaja. Asiakasvalinta kirjataan Lifecareen  
välittömästi.  
Asiakas ei voi itse vaatia palveluseteliä palveluun, vaan palvelusetelin  
myöntämisestä päättää Eksote. Eksote myöntää palvelusetelin  
talousarviossaan varattujen määrärahojen puitteissa henkilöille, joilla on  
kotikuntalain (201/1994) tarkoittama kotikunta Eksoten alueella. Palveluseteli  
on käytettävissä vain Ruokolahdella.  
Pilotissa palveluntuottajalla on velvollisuus hoitaa myös  
ulkopaikkakuntalaisten kiireelliset vastaanotot, erityisesti kesäaikaan. Eksote  
laskuttaa asiakkaan kotikuntaa ja tilittää maksuista 50 % palveluntuottajalle.  
Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on:  
-
Eksoten myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman  
kotihoidon piirissä,  
-
Eksoten myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun  
piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman  
laitoshoidon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk),  
-
tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja  
valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kuin Etelä-Karjalan  
terveyskeskuksen.  
Palveluseteliä ei myöskään myönnetä henkilölle, joka  
-
asuu muun kunnan kuin Etelä-Karjalan alueella, mutta hänen kotikuntansa  
ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella,  
-
on saanut myönteisen päätöksen kaikista tai osasta vastaavia terveyden-  
ja sairaanhoidon palveluja maksusitoumuksella tai muulla siihen  
rinnastettavalla tavalla ostopalveluna kolmansilta osapuolilta,  
-
haluaa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Eksoten tulee ohjata  
hänet muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin. (6 §, laki sosiaali- ja  
terveydenhuollon palvelusetelistä),  
s. 5  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
-
ei täytä palvelusetelin käytölle vaadittua palvelutarvetta (6 §, laki sosiaali-  
ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja 7 §).  
Palveluseteliä ei myönnetä,  
-
mikäli asiakas, hänen omaisensa tai läheisensä ei ole kykenevä ottamaan  
vastuuta palvelusetelin sisältämän hoidon tai palvelun järjestämiseksi, tai,  
-
mikäli asiakkaalla ei ole osoitetietoja väestörekisterissä tai hänellä on  
potilasasiakirjoissa merkintä ”lisätietoja maistraatissa” taikka asiakas ei  
ilmoita olemassa olevia osoitetietojaan.  
Asiakkaan valinnan perusteella asiakkaan ja valitun  
palvelusetelipalveluntuottajan välille syntyy sopimussuhde, jonka ehdot  
määräytyvät kuluttajansuojalain (38/1978) ja tämän toimintaohjeen  
mukaisesti. Asiakkaan ja palveluntuottajan keskinäisellä sopimuksella ei voida  
missään tilanteessa sopia tätä toimintaohjetta tai velvoittavaa lainsäädäntöä  
heikommista ehdoista asiakkaan vahingoksi tai tässä toimintaohjeessa  
määriteltyä heikommasta palvelutasosta.  
Reklamoinnista ja erimielisyyksien sopimisesta on kirjattu toimintaohjeen  
yleisen osan luvussa 7.  
Asiakas ei voi valita samaa palveluntuottajaa, jonka kanssa hänen  
työnantajallaan tai hänellä itsellään (yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä) on  
sopimus työterveyshuoltolain (1328/2001) 14 §:n mukaan. Tämä koskee myös  
sellaista juridisesti erillistä palveluntuottajaa, joka on edelliseen liittyen  
palveluntuottajan määräysvallassa kirjanpitolain (1336/1997) 5 §:n  
tarkoittamalla tavalla.  
Asiakkaalla on oikeus vaihtaa palveluntuottajaa yhden (1) kuukauden välein.  
Mikäli asiakas haluaa vaihtaa palveluntuottajaa, uusi valinta tulee voimaan  
välittömästi. Eksoten yhteyshenkilönä palvelusetelipalvelun tuottamiseen,  
tuottajaksi hyväksymiseen ja palvelun kehittämiseen liittyvissä asioissa toimii  
perusterveydenhuollon pohjoisen alueen ylilääkäri, johtava ylilääkäri sekä  
terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja. Asiakaskohtaisissa asioissa otetaan  
yhteys pohjoisen alueen ylilääkäriin.  
4 Palvelusetelin arvo ja voimassaolo  
Palveluntuottajan on vastaanotettava Ruokolahti-pilotin aikana vähintään  
1000 (tuhat) valinnan tehnyttä (rekisteröitynyttä) asiakasta ja enintään 6000  
(kuusituhatta) valinnan tehnyttä (rekisteröitynyttä) asiakasta. Pilotin aikana  
käydään noin puolivuosittain keskustelua palvelusetelitoiminnasta ja  
 
s. 6  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
asiakasmäärästä sekä niiden vaikutuksesta pilotin kustannuksiin.  
Yhteistyökeskustelu pidetään kuitenkin viimeistään silloin kun valinnan  
tehneitä asiakkaita on 3000 (kolmetuhatta).  
Palvelusetelin arvo on 1.1.2020 alkaen 21,50 euroa/kuukaudessa/valinnan  
tehnyt asiakas. Lisäksi palvelusetelipilotissa tammi-maaliskuulle 2020 on  
varattu palvelusetelituottajille erillinen lisäosa, yhteensä 39 000 euroa, jolla  
huomioidaan alkukuukausien alhaisempi kirjautujien (valitsijoiden) määrä.  
Kyseisellä lisäosalla tasataan palvelusetelipalvelusta maksettavaa korvausta.  
Palvelusetelissä on kyse kapitaatioperusteisesta korvauksesta, joka kattaa  
yleislääkärin palvelut. Kapitaatioon on laskettu mukaan seuraavat erät:  
henkilöstökulut eli palkat ja palkkiot, henkilöstökorvaukset, muut  
henkilöstömenot, henkilösivukulut, eläkekulut (ei varhe-maksuja) ja  
muut henkilösivukulut  
vuokrat  
laboratorio- ja röntgendiagnostiikka.  
Palvelusetelin arvo perustuu vuoden 2018 täsmennettyihin kustannuksiin  
johtuen lääkäripalvelujen saatavuuden vaihtelevuudesta. Kapitaatiolaskelma  
puolestaan perustuu vuoden 2017 lääkärillä käyneiden henkilötunnusten  
määrään, kun hyvinvointiaseman lääkäritoiminta oli ns. normaalilla tasolla.  
Kapitaatiokorvaus maksetaan kuukausittain kuun 15. päivän  
rekisteröityneiden asiakkaiden mukaan. Myönnetty palveluseteli on voimassa  
koko pilotin ajan, ellei asiakas tee uutta valintaa.  
Mikäli asiakas vaihtaa palveluntuottajaa tai valitsee Eksoten itse tuottamat  
julkiset palvelut ennen kuukauden 15. päivää, ei palveluntuottajalle suoriteta  
korvausta. Tämän toimintaohjeen yleisen osan luku 11 ei sisälly tämän  
Ruokolahti-pilotin palveluseteliin.  
Palveluun tulee päästä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja  
hoitotakuun tulee toteutua.  
Palvelusetelin arvoa voidaan muuttaa vuosittain Eksoten päätöksellä, joka  
tehdään syyskuussa. Uuden päätöksen mukainen palvelusetelin arvo astuu  
voimaan seuraavan vuoden ensimmäisenä päivänä. Palveluseteliin ja  
toimintaohjeeseen tehdyistä muutoksista ja irtisanoutumisesta kerrotaan  
tarkemmin toimintaohjeen yleisen osan luvussa 13.  
s. 7  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
5 Asiakkaan omavastuu ja asiakkaan ostamat lisäpalvelut  
Eksote päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyt-  
tää palveluseteliä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-  
osuudesta 733/1992). Eksoten korvaamat palvelut ilmenevät palvelusetelistä.  
Asiakas maksaa palvelusetelillä palvelua tuottavalle ne omavastuuosuudet (eli  
asiakasmaksut), jotka asiakas maksaisi asioidessaan julkisen tuottajan  
(Eksoten) palveluissa. Alle 18-vuotiailta ei peritä omavastuuosuutta.  
Omavastuuosuutta ei myöskään peritä henkilöiltä, joilla on rintamasotilas-,  
rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus (perustiedoissa  
”veteraanitunnus”).  
Omavastuuosuuden asiakkaalta laskuttaa Eksote. Asiakkaalle kerrotaan  
palveluseteliä tarjottaessa, että omavastuu (asiakaskäyntimaksu) on sama  
kuin Eksoten palveluissa ja kerryttää julkista terveyskeskusten  
asiakasmaksukattoa. Eksote tulouttaa maksut palveluntuottajalle sovituin  
väliajoin asiakkaan maksukaton täyttymiseen asti. Asiakkaalla ei ole  
omavastuuta maksukaton täytyttyä.  
Asiakas ei saa palvelusetelin omavastuusta sairausvakuutuslain mukaista Kela-  
korvausta. Matkakustannuksista asiakas voi kuitenkin saada korvausta siten  
kuin sairausvakuutuslaissa säädetään.  
6 Palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet  
6.1 Palvelun tuottamiseen liittyvä lainsäädäntö  
Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n tietosuoja-asetusta. Sitä  
täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Palveluntuottaja  
noudattaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä ja  
ohjeita.  
6.2 Palveluntuottajan ja sen henkilöstön pätevyysvaatimukset  
Lääkärinä saa toimia Suomessa laillistettu kokenut ammattihenkilö.  
Kokemusta yleislääkärin vastaanottopalveluista on oltava vähintään kaksi  
vuotta.  
Pilotissa palvelusetelipalvelua tuottava lääkäri, joka hoitaa potilaita tai vastaa  
potilaiden hoidosta, ei saa olla työskennellyt Eksotessa virassa,  
määräaikaisessa tehtävässä tai yli kuuden (6) kuukauden ajan ostopalveluna  
hankittuna työvoimana vuonna 2019 eikä vuosina 2020–2022 (pilotin keston  
ajan). Tähän liittyvistä poikkeuksista neuvotellaan erikseen Eksoten kanssa.  
 
 
 
 
s. 8  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia virka- ja  
työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä. Palveluntuottaja vastaa  
henkilökuntansa pätevyydestä ja ammattitaidosta, kouluttamisesta ja heidän  
tekemästään työstä. Palveluntuottajan henkilöstö sitoutuu noudattamaan  
salassapito- ja vaitiolovelvollisuusvaatimuksia sekä tietoturva- ja  
tietosuojaohjeita.  
Palvelutuottaja nimeää palvelusetelitoiminnasta vastaavan lääkärin, joka  
toimii palveluntuottajan lääketieteellisenä vastuuhenkilönä. Palveluntuottajan  
tulee nimetä palveluseteliin liittyvien asioiden yhteyshenkilö. Eksotessa  
palveluseteliasioissa yhteyshenkilönä toimii perusterveydenhuollon johtava  
ylilääkäri ja pohjoisen alueen ylilääkäri.  
Palveluntuottaja nimeää potilasasiamiehenään toimivan henkilön.  
Palveluntuottaja on velvollinen osallistumaan normaaliolojen erityistilanteissa  
ja poikkeusoloissa Eksoten valmiussuunnitelmassa kuvattuun toimintaan ja  
luovuttamaan tarvittaessa henkilöstöään vaadittavien erityistoimintojen  
käyttöön.  
Eksote tarjoaa palveluntuottajalle omassa käytössään olevan ”lääkärin  
perehdytyspaketin”.  
6.3 Asiakastietojen kirjaaminen, käsittely ja luovuttaminen  
Palveluntuottajan on käytettävä tilaajan potilastietojärjestelmää. Eksote toimii  
rekisterin pitäjänä. Palvelusetelituottaja toimii rekisterin käsittelijänä.  
Palvelusetelituottajan on huolehdittava kaikissa tilanteissa potilastietojen  
asianmukaisesta käsittelystä, salassapidosta, tietoturvasta ja -tietosuojasta  
siten kuin laissa ja Eksoten ohjeissa edellytetään. Soveltuvin osin lisätietoja on  
luettavissa tämän toimintaohjeen yleisen osan luvussa.  
Palveluntuottaja kirjaa kaikista vastaanottokäynneistä, kuten Eksoten  
kirjaamisohjeissa edellytetään, vähintään käynnin päädiagnoosin ICD-  
koodeilla. Perussairauksien kontrollikäyntien yhteydessä lääkäri ja hoitaja  
kirjaavat tärkeimmät pitkäaikaissairauksien diagnoosit. Hoitaja kirjaa  
vähintään käynnin pääasiallisen syyn ICPC2-koodeilla tai lääkärin arvioon  
perustuvan diagnoosin ICD-koodeilla.  
Pilotissa noudatetaan yleistä lainsäädäntöä sähköisten asiakas- ja  
potilasasiakirjojen käsittelystä ja suostumuskäytännöistä. Eksote on integroitu  
sosiaali- ja terveyspiiri, joka toimii yhtenä organisaationa ja asiakirjat  
muodostavat yhteisen rekisterin. Eksote on itsenäinen rekisterin pitäjä.  
Eksote on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja  
asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisterinpitäjä.  
Palvelujen tuottajan tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan  
 
s. 9  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
asiakirjojen käsittelystä säädetään. Soveltuvin osin lisätietoja on luettavissa  
tämän toimintaohjeen yleisen osan luvussa 8.  
Palveluntuottaja on velvollinen keräämään asiakaspalautetta Eksoten  
ohjeistamalla tavalla.  
6.5 Palvelun saatavuus, hoitotakuu, palvelun viivästyminen tai peruuntuminen  
Asiakkaan tulee saada yhteyttä virka-aikana arkipäivisin välittömästi yhteyttä  
terveydenhuollon toimintayksikköön puhelimitse tai käymällä toimipaikassa.  
Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi  
viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden  
terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä heti yhteydenoton aikana.  
Toimitilan tulee olla esteetön. Ruokolahden hyvinvointiasema-pilotissa Eksote  
edellyttää, että palveluntuottaja tuottaa palvelun hyvinvointiasemalla.  
Ambulanssi ei tuo potilaita Ruokolahden hyvinvointiasemalle.  
Eksoten alueella on käytössä yhteinen hoidontarpeen arviointi ja yhteiset  
triage-ohjeet. Eksote ja palveluntuottaja tekevät hoidontarpeenarvioinnin ja  
huolehtivat asiakkaidensa asiakas- ja palveluohjauksesta sekä ajanvarauksesta  
palvelusetelipalveluun, yleislääkärin vastaanotolle. Ajanvarauskirjojen tulee  
olla avoimia vähintään lainmukaisesti kolmen kuukauden ajalle, jotta Eksoten  
hoidontarpeenarvio ja keskitetyn yhteispäivystyksen henkilökunta voi tehdä  
ajanvarauksia yleislääkärin vastaanotolle.  
Mikäli palvelusetelillä tuotettavaan yleislääkäripalvelun saatavuuteen tulee  
arkipäivisin elektiivisiä yli kolmen tunnin katkoksia, näistä viestitään ensin  
Eksotelle ja sitten vasta asiakkaille. Mikäli saatavuuteen tulee  
ennakoimattomia poikkeuksia, ilmoitetaan niistä Eksoten yhteyshenkilöille  
viivytyksettä.  
-
Mikäli palvelutuotanto katkeaa yli kolmeksi tunniksi, vaikka  
palveluntuottaja olisi voinut ennakoida katkoksen, Eksote saa  
vähentää kyseisen kuun kapitaatioon perustuvasta korvauksesta  
palveluntuottajan koko asiakaskunnan osalta kymmenen (10) %.  
-
Mikäli palveluntuotanto katkeaa ennakoimattomasti yli kolmen tunnin  
ajaksi, kapitaatiokorvauksesta vähennetään kyseisen kuukauden  
osalta viisi (5) %. Jos ennakoimaton palvelutuotantokatkos jatkuu  
pidempään kuin seitsemän tuntia, kapitaatiokorvauksesta  
vähennetään kymmenen (10) %.  
Mikäli palveluntuottaja ei kanna hoitovastuuta asiakkaistaan (esimerkiksi  
hoitotakuu ylittyy), palveluntuottajalta peritään takaisin kyseisen tai kyseisten  
asiakkaan kapitaatiokorvaus (-korvaukset) ja mahdollinen asiakkaan  
omavastuu.  
 
s. 10  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
Hoidontarpeenarvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu  
hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva  
kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa  
kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.  
Palveluntuottaja noudattaa palvelussaan Eksoten erilaisia linjauksia, etenkin  
hoivassa (muun muassa geriatristen potilaiden hoitolinjaukset, hoitotahto).  
Palveluntuottajan on asiakkaita kiireettömään erikoissairaanhoitoon  
lähettäessään noudatettava kulloinkin voimassaolevia Sosiaali- ja  
terveysministeriön julkaisemia yhtenäisiä kiireettömän hoidon perusteita ja  
kansallisia Käypä hoito -suosituksia. Ohjatessaan asiakkaita kiireelliseen  
päivystysyksikössä annettavaan hoitoon palveluntuottajan on noudatettava  
Eksoten määrittelemiä hoidon perusteita ja kansallisia Käypä hoito -  
suosituksia.  
Valtakunnallinen STM:n hallinnoima Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelma  
tavoitteineen huomioidaan pilotissa soveltuvin osin.  
6.6 Laadunvalvonta, reklamaatiot ja asiakaspalaute sekä palvelun kehittäminen  
Palvelutason tulee olla hyvälaatuista. Hyvällä laadulla tarkoitetaan tasoa, jota  
kohtuudella voidaan edellyttää Suomessa laillistetulta, kokeneelta  
ammattihenkilöltä. Palvelua annetaan erittäin hyvällä/erinomaisella suullisella  
ja kirjallisella suomen kielellä.  
Palveluntuottaja vastaa palvelun laadusta ja luotettavuudesta sekä Eksoten  
edellyttämien, palveluntuottajaan kohdistuvien vaatimusten noudattamisesta.  
Palveluntuottaja nimeää yhteyshenkilön, joka ottaa vastaan palautteet ja  
reklamaatiot ja jolla on oikeus sopia palvelusopimuksen sisältöön ja  
toteutukseen liittyvistä muutoksista. Yhteyshenkilö vastaa siitä, että sovitut  
kirjaukset ja ilmoitukset tehdään viivytyksettä (mm. reklamaatiot, palautteet,  
raportointi).  
Palvelun taso vastaa jatkuvasti vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaa-  
valta kunnalliselta toimijalta (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä  
569/2009). Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen ja  
seuraa myös omalla laadunvalvontajärjestelmällään tuottamiensa palvelujen  
laatua.  
Asiakastyön ja -turvallisuuden laadun mittareina käytetään mm. potilas-  
/sosiaaliasiamiehelle tehtyjen valitusten, vahinkoilmoitusten, muistutusten,  
kanteluiden ja muiden reklamaatioiden määrää. Muita seurantamittareita  
ovat:  
-
-
Saatavuus (T3-ajat)  
Asiakastyytyväisyys (tai NPS)  
 
s. 11  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
-
-
Asiakkaan arvioima hoidon vaikuttavuus  
Pilottihyvinvointiaseman henkilöstötyytyväisyys/kollegiaalisuuden  
toteutuminen tuottajan kanssa (arvioituna yhteistyö-näkökulmasta)  
-
-
Asiakkaiden lukumäärä ja takaisin Eksotelle vaihtaneiden määrä  
Erikoissairaanhoidon käyttö  
Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.  
Palveluntuottajan palveluihin liittyvät kirjalliset ja suulliset reklamaatiot on  
esitettävä suoraan palveluntuottajalle, ja asiakkaan tulee tuoda reklamaatiot  
tiedoksi myös Eksotelle. Palvelun virheestä ja reklamaatioista on kerrottu  
tarkemmin tämän toimintaohjeen yleisessä osassa luvussa 7 (7.3.).  
Palveluntuottajan irtisanoutuminen ja irtisanominen kuvataan tämän  
toimintaohjeen yleisen osan luvussa 13 ja osin yleisen osan luvussa 7.  
Eksote käyttää erilaisista selvityksistä saatua tietoa varmistuakseen, että  
palveluntuottajien toiminta ja tuotettavan palvelun sisältö täyttävät tämän  
toimintaohjeen vaatimukset. Palveluntuottajan on tuotava asiakkailta suoraan  
saadut palautteet ja reklamaatiot Eksoten tiedoksi. Palveluntuottaja sitoutuu  
toimittamaan vuosittaisen toimintakertomuksen Eksoten yhteyshenkilöille.  
Palveluntuottajan toiminnan ja palvelujen valvontavastuu on ensisijaisesti Ek-  
sotella. Eksote tekee säännöllisesti valvontakäyntejä palveluntuottajan  
toimitiloihin Avin ja Valviran ohjeen ja lainsäädännön mukaisesti. Tällöin  
palvelun-tuottaja on velvollinen luovuttamaan Eksotelle valvonnan  
toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Valvontakäynneistä ilmoitetaan etukäteen  
ja valvonta tehdään palveluntuottajan ilmoittamaan osoitteeseen.  
Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelmaa käytetään laadunvalvonnan  
mittarina.  
Palveluntuottaja antaa Eksotelle luvan tehdä palveluseteliasiakkailleen  
asiakastyytyväisyyskyselyjä ja osallistuu Eksoten järjestämään  
asiakaspalautteen keräämiseen. Palveluseteliasiakkailla on oikeus antaa  
Eksotelle palautetta saamastaan palvelusta. Palveluntuottajan tulee  
raportoida Eksotelle saamansa ja keräämänsä asiakaspalautteen tuloksista.  
Eksote järjestää vuosittain vähintään kaksi yhteistyökokousta Eksoten alueen  
kaikille palveluntuottajille. Palveluntuottajalta edellytetään osallistumista  
ainakin toiseen näistä tapaamisista ilman erillistä korvausta.  
Palvelun toteutumista arvioidaan myös erikseen sovittavissa  
sidosryhmätapaamisissa. Sidosryhmätapaamisten sisältönä ovat palvelujen  
määrällinen ja laadullinen toteutuminen, asiakaspalautteen läpikäyminen ja  
s. 12  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
palvelun kehittämiseen liittyvät asiat. Tapaamisia on vuosittain kahdesta  
kuuteen, ja niissä koollekutsujana on Eksote.  
Pilottiin kuuluu myös palveluntuottajan ja Eksoten yhteistä palvelun laadun ja  
sisällön (toimintamallin) kehittämistä sekä seurantaraportointia  
palvelusetelituottajalta Eksotelle. Eksote raportoi pilotista Ruokolahden  
kunnalle ja Eksoten hallitukselle sekä valtuustolle. Pilottiraportointi  
täsmennetään Eksoten osalta pilottihankesuunnitelmaan.  
7 Laskutus  
Palvelusetelin myöntäjä (Eksote) maksaa palvelusetelin arvoa vastaavan  
kapitaatiokorvauksen kuukausittain jälkikäteen laskua vastaan niiden  
asiakkaiden lukumäärän perusteella, jotka ovat kuukauden 15. päivänä  
palveluntuottajan palvelujen piirissä (huomioiden sen mitä edellä  
palvelukohtaisen osan luvussa 3 ja 4 on todettu). Palvelutuottaja voi laskuttaa  
vain ne suoritteet, jotka on kirjattu potilastietojärjestelmään Eksoten ohjeiden  
mukaisesti. Eksotella on oikeus pistokokein tarkistaa laskutuksen perusteita.  
Lasku toimitetaan Eksotelle verkkolaskuna. Palveluntuottajalla voi olla vain  
yksi laskuttava taho ja laskuttajan tunnus, vaikka palvelut tuotettaisiin  
alihankintana.  
Laskusta tulee ilmetä seuraavat arvonlisäverolain määrittelemät pakolliset  
laskumerkinnät:  
-
-
-
-
-
laskun antamispäivä  
laskun numero (juokseva tunniste)  
Y-tunnus (palveluntuottajan arvonlisäverotunniste)  
palveluntuottajan nimi ja osoite  
laskun saajan nimi ja osoite (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, PL  
255, 00026 Basware)  
-
-
ilmoitettu laskuviite  
verottomuuden peruste esim. verottomat sosiaali- ja terveyspalvelut  
(veroton avl 130a §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti,  
veroton avl 34 §:n terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti)  
-
muutos- tai hyvityslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun.  
Eksote ei maksa erillistä toimisto-, varaus-, materiaali- tai laskutuslisää.  
 
s. 13  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
Maksuehtona on 21 päivän netto.  
Vuodenvaihteen laskutuksessa ja maksuissa voi olla pientä viivästymää  
johtuen tilinpäätöskaudesta.  
Eksote palauttaa takaisin puutteelliset laskut, mikä saattaa aiheuttaa  
maksujen viivästymistä. Maksamisen edellytyksenä on myös, että  
palveluntuottaja toimii raportoinnin sekä palautteiden ja reklamaatioiden  
käsittelyssä Eksoten vaatimalla tavalla.  
Laskutukseen liittyvistä asioista saa lisätietoa sihteeriltä (p. XXX XXXXXXX),  
pohjoisen alueen ylilääkäriltä (p. XXX XXX XXXX) ja perusterveydenhuollon  
johtavalta ylilääkäriltä (p. XXX XXX XXXX).  
Liitteet  
-
-
Pilotissa noudatettava vastuunjakotaulukko (alla taulukko 1)  
Eksoten asiakasmaksut vuonna 2020 ja Eksoten asiakasmaksuhinnaston  
mukaiset omavastuuosuudet vuonna 2020  
TAULUKKO 1. Pilotissa noudatettava vastuunjakotaulukko  
Kustannuserä  
Toimitilat  
Eksote  
Palveluntuottaja  
Lisätietoja  
x
Eksoten hyväksymät tilat Ruokolahden  
keskustaajamassa; pilotissa toimitilat  
vuokrataan hyvinvointiasemalta.  
Vesi, sähkö, lämmitys, jätehuolto,  
kunnossapito, kiinteistövakuutukset,  
vartiointi  
x
x
x
Sisältyy pilotissa vuokraan  
Siivous  
ICT  
ICT-laitteet  
x
x
x
Tuottajalla mahdollisuus vuokrata Eksotelta  
Palveluntuottajalla omansa  
Puhelimet  
Potilastietojärjestelmän liittymät  
Potilastietojärjestelmän lisenssit  
Tuottajalla mahdollisuus vuokrata Eksotelta  
Palveluntuottajien listautumisjärjestelmä  
(palvelusetelin hallinnointijärjestelmä)  
x
Pilotissa Eksotella käytössä oleva  
potilastietojärjestelmä Lifecare  
Hoidolliset tukipalvelut  
 
s. 14  
Palvelusetelin toimintaohje  
Yleinen osa  
Hyväksytty:  
23.10.2019 Eksoten hallitus § 209  
Palvelukohtainen osa XXX  
Hyväksytty:  
xx.x.xxxx Eksoten hallitus § xx  
Diagnostiset palvelut  
x
x
x
Vastaanotolla käytettävät vieritestit ja  
diagnostiset apuvälineet ovat  
palveluntuottajan vastuulla.  
Diagnostiset apuvälineet  
x
Sisältyvät pilotissa maksettavaan vuokraan  
Vastaanotolla käytettävät hoitotarvikkeet  
x
x
Vastaanotolla käytettävät hoito- ja  
tutkimusvälineet  
Sisältyvät pilotissa maksettavaan vuokraan  
Vastaanotolla käytettävät lääkkeet  
Apuvälineet  
x
x
Sanelujen purku  
x
Tuottaja vastaa itse mahdollisista  
kustannuksista.  
Hoitotarvikejakelu  
x