Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON  
ASIAKASMAKSUT 2020  
LUONNOS 05.12.2019  
Hallituksen päätös  
X.X.2019 / X §  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
2 (33)  
KÄYTÖSSÄ OLEVIA PERIAATTEITA  
1. Asiakkaan siirtyessä Eksotessa yksiköstä toiseen (laitoshoito-asumisyksiköt/asumisyksiköt-  
laitoshoito/laitoshoito-laitoshoito/asumsiyksikkö-asumisyksikkö) ei lähettävä yksikkö laskuta  
lähtöpäivää.  
2. Asiakasmaksuasetuksen 8 §:n mukaan, jos potilas erikoissairaanhoidon poliklinikalla suoritetun  
tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi sairaalaan hoidettavaksi, peritään häneltä  
poliklinikkamaksun sijasta lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. 1.1.2016 lukien säännöstä  
sovelletaan koko Eksoten alueella potilaan siirtyessä avohoitoyksiköstä välittömästi  
laitoshoitoyksikköön.  
3. Mikäli laskutuksessa asiakkaalle muodostuu alle 4,50 euron suuruinen lasku, ei sitä pääsääntöisesti  
lähetetä asiakkaalle, vain saatava siirretään laskutettavaksi asiakkaan seuraavassa laskussa.  
KAIKISSA ASIAKASMAKSUPÄÄTÖKSISSÄ SOVELLETAAN  
Maksun enimmäismäärä (Laki 2 §): ”Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta  
aiheutuvien kustannusten suuruinen.”  
Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen (Laki 11 §): ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja  
terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on  
alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön  
lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.”  
Palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että:  
1) muitakin kuin 1 momentissa tarkoitettuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa 1 momentissa  
tarkoitetuilla perusteilla; tai  
2) maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen.  
Muiden kuin sosiaalihuollon palveluista määrättyjen maksujen ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan  
määrättyjen maksujen perimättä jättämisessä tai alentamisessa sovelletaan kohtaa 1.  
Maksukyvyn mukaan määräytyvien maksujen tarkistaminen  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta 1.1.2020 alkaen:  
3 § Kotona annettavat palvelut: tulorajat muuttuvat ja 33 § Henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on  
vähintään 110,00 €/kk.  
Asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut (pitkäaikainen laitoshoito, kotona annettavan palvelun  
kuukausimaksu, asumispalvelut) määrätään toistaiseksi.  
Maksu tarkistetaan silloin kun  
palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on oleellisesti muuttunut  
kun on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet  
maksu osoittautuu virheelliseksi tai  
palvelu- ja hoitosuunnitelmaa muutetaan.  
Osa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista on sidottu indekseihin. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi.  
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti  
indeksitarkistuksien kanssa. Maksut tarkistetaan 2020 seuraavasti: Kotihoidon maksupäätökset 1.2.2020 alkaen.  
Pitkäaikaisen laitoshoidon maksupäätökset 1.3.2020 alkaen ja asumispalveluiden maksupäätökset 1.5.2020 alkaen.  
1.11.2019 on tullut voimaan lakimuutos lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988, muutos 54/2019),  
joka velvoittaa kunnat/kuntayhtymät järjestämään veteraaneille maksuttomasti heidän tarpeensa mukaiset kotona  
asumista tukevat palvelut. Palvelut ovat yksilöllisiä ja perustuvat aina palvelutarpeeseen.  
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta 12 a §:  
”Rintamaveteraanille korvataan sosiaalihuoltolain (1201/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisista  
kotipalveluista, 7 kodan mukaisista asumispalveluista ja 9 kohdan mukaisista liikkumista tukevista palveluista,  
omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä terveydenhuoltolain 24 §:n  
mukaisista sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset (kotona asumista tukevat palvelut).  
Rintamaveteraanilta ei peritä maksua tai korvausta kotona asumista tukevista palveluista.  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
3 (33)  
Teksteissä mainitut pykäläkohdat viittaavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin  
(734/1992) ja asetukseen 912/1992) ja niihin myöhemmin tehtyihin muutoksiin.  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
4 (33)  
SISÄLLYSLUETTELO  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
5 (33)  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
6 (33)  
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
7 (33)  
1 AVOPALVELUJEN MAKSUT  
1.1 Kotona annettava palvelu (Asetus 3 §)  
1.1.1 Säännöllinen kotihoito  
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen  
(607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä  
palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon  
mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu (30.12.1992/1648).  
Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista (4 kertaa tai useammin  
kuukaudessa) peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausi-  
maksu. Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä  
prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama  
määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Maksu ei saa ylittää  
tuotantokustannuksia.  
KUUKAUSITAULUKKO 1.2.2019 ALKAEN Kuukausitaulukko 1.2.2020 alkaen.  
Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu- Maksu-  
luokka 1 luokka 2 luokka 3 luokka 4 luokka 5 luokka 6 luokka 7 luokka 8 luokka 9 luokka 10  
Tuloraja  
2019  
€/kk  
T-raja  
2020  
8-10  
h/kk  
11-13  
h/kk  
14-16  
h/kk  
17-19  
h/kk  
20-22  
h/kk  
23-25  
h/kk  
26-29  
h/kk  
30 h tai  
yli/kk  
2-4 h/kk 5-7 h/kk  
588  
1 hlö  
576  
14 %  
12 %  
11 % 11,5 %  
10 % 10,5 %  
8 %  
6 %  
18 %  
13 %  
20 %  
14 %  
12 % 12,5 %  
11 % 11,5 %  
9 %  
7 %  
22 %  
15 %  
24 %  
16 %  
13 % 13,5 % 14,5 % 15,5 %  
26 %  
17 %  
28 %  
18 %  
30 %  
19 %  
32 %  
35 %  
1084  
1701  
2103  
2546  
2924  
2 hlöä  
3 hlöä  
4 hlöä  
5 hlöä  
6 hlöä  
1 063  
1 667  
2 062  
2 496  
2 866  
20 %  
17 %  
14 %  
12 %  
10 %  
22 %  
18 %  
15 %  
13 %  
11 %  
12 % 12,5 %  
10 % 10,5 %  
13 % 13,5 %  
11 % 11,5 %  
8,5 %  
6,5 %  
9,5 %  
7,5 %  
8 %  
8,5 %  
9 %  
9,5 %  
Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350,00 eurolla ja  
maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.  
Säännöllisessä kotihoidossa olevalta asiakkaalta peritään kuukausimaksutaulukon  
mukainen maksu ja asiakkaan kanssa laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Jos  
asiakkaan palvelutarve edellyttää kahden työntekijän samanaikaista läsnäoloa, niin  
hoitotunnit määräytyvät työntekijöiden yhteenlaskettujen läsnäolotuntien mukaan.  
Mikäli asiakkaan avun tarve muuttuu siten, että se vaikuttaa kuukausimaksun  
suuruuteen, maksun muutos otetaan huomioon siitä päivästä alkaen kun  
todetaan muutoksen olevan pysyvä.  
Asiakkaan toteutuneet palvelutunnit tarkistetaan kuukausittain laskutuksen  
yhteydessä ja palvelumaksu muutetaan vastaamaan toteutuneiden tuntien  
maksuluokkaa. Maksuluokan muuttuessa tehdään uusi palvelu- ja maksu-  
päätös  
Mikäli asiakkaan tulot muuttuvat oleellisesti maksua tarkistetaan.  
Asiakasmaksut tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi  
(samanaikaisesti lakisääteisten indeksitarkistusten kanssa).  
Kotona annettavan palvelun maksu peritään myös asiakkaasta johtuvan tilapäisen  
keskeytyksen ajalta. Jos palvelu keskeytyy kalenterikuukauden aikana yhteensä yli  
viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittäviltä keskeytyspäiviltä.  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
8 (33)  
Ennalta tiedetyistä keskeytyspäivistä on ilmoitettava kotihoitoon ennakkoon. Jos  
palvelu on keskeytyksissä koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.  
Jos palvelu keskeytyy Eksotesta johtuen lyhyemmäksikin ajaksi tai asiakas on  
ympärivuorokautisessa hoidossa, ei maksua peritä.  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot säännöllisessä kotihoidossa  
(Asetus 27 §):  
palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai  
avoliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön:  
veronalaiset ansio- ja pääomatulot (jos tulo on yli 10,00 €/kk)  
verosta vapaat tulot (esim. hoitotuki sisältäen veteraanilisän, ylimääräinen  
rintamalisä, elatusapu ja -tuki)  
metsätulo (Asetus 28 a §)  
jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon  
viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo  
Tulot, joita ei oteta huomioon (Asetus 29 §):  
lapsilisää  
lapsen hoitotukea  
kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta  
asumistukia  
vammaistukia  
rintamalisää  
eikä muita 29 §:ssä mainittuja tukia ja avustuksia  
1.1.2 Tilapäinen kotihoito (vähemmän kuin 4 kertaa kuukaudessa)  
Lääkärin, hammaslääkärin kotikäynti  
Muun henkilön suorittama kotikäynti  
18,90 €/käynti  
12,00 €/käynti  
1.1.2.1 Tilapäinen kotihoito, kuntouttava arviointijakso kesto enintään 4 viikkoa  
Tilapäinen kotihoito, kuntouttava arviointijakso 9,50 €/vrk  
1.1.3 Tilapäinen kotipalvelu  
0 2 tuntia  
20,10 €/käynti  
26,40 €/käynti  
33,30 €/käynti  
40,20 €/käynti  
yli 2 5 tuntia  
yli 5 8 tuntia  
yli 8 tuntia  
1.1.4 Kotihoidon maksua ei peritä sotaveteraaneilta sota- ja sotilasinvalideilta  
joiden haittaprosentti on vähintään 10 %, jotka ovat vahingoittuneet tai  
sairastuneet vuosien 1939 1945 sotien johdosta.  
kotihoidon maksua ei peritä, mikäli invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän  
ja vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-  
tehtävissä ennen vuotta 1991.  
Korvaus peritään Valtiokonttorilta  
Eteläkarjalaisilta rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta  
kotihoidon asiakkailta, joille kotihoito on myönnetty palvelutarpeen arvioinnin  
perusteella, ei peritä kotihoidon maksua vuoden 2019 aikana.  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
9 (33)  
1.1.4 Kotihoidon maksua ei peritä sotaveteraaneilta sota- ja sotilasinvalideilta eikä  
rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta  
Kotihoidon maksua ei peritä vuosien 1939 1945 sodassa olleilta sotaveteraaneilta ja  
sotainvalideilta, eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnuksen omaavilta  
kotihoidon asiakkailta, joiden palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin.  
Kotihoidon maksua ei myöskään peritä sotilasinvalideilta, mikäli invalidin haitta-aste  
on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-  
tehtävissä enne vuotta 1991.  
Korvaus peritään Valtiokonttorilta.  
1.2 Tukipalvelut  
Tukipalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa (734/1992) tai –  
asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. Kotona annettavan  
palvelun maksut eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
1.2.1 Turvapalvelut  
1.2.1.1 Turva-auttajapalvelu turvapuhelimen ja paikantavan turvarannekkeen käyttäjille  
Turva-auttajapalvelut tuotetaan Eksoten sopimustoimittajana toimivan  
hälytyskeskuksen kautta tuleviin turvahälytyksiin. Näihin liittyvät turvapuhelimet ja  
turvarannekkeet tilataan sopimustoimittajalta. Muulla tilapäisellä auttajakäynnillä  
tarkoitetaan muulla kuin turvapuhelimella tai -hälyttimellä pyydettyä turvahälytykseen  
verrattavaa satunnaista käyntiä. Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kuukausi.  
Turva-auttajakäynti  
Asiakkaalta laskutetaan enintään 15 käyntiä/kk.  
16,00 € /käynti  
Muu tilapäinen auttajakäynti  
16,00 €/käynti  
Jos tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä tai  
muussa vastaavassa asumisessa on kiinteä  
turvapuhelinjärjestelmä, asiakasta veloitetaan  
20,00 €/kk  
1.2.1.2. Etäpalveluna toteutettu kotihoidon käynti/ videokuvallinen yhteys  
Etäpalveluna toteutettavalla kotihoidon käynnillä tarkoitetaan videokuvallisen  
internetyhteyden välityksellä toteutettua kotihoidon käyntiä. Asiakas saa käyttöönsä  
helppokäyttöisen tabletlaitteen. Kotihoidon asiakkaalla etäkäynnin aika lasketaan  
hoitoaikaan asiakasmaksua määritettäessä. Hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesta  
etäkäynnistä ei peritä laitevuokraa. Videoyhteys sisältää maksuttomat omaisyhteydet.  
Henkilö, joka palvelutarpeen arvioinnin mukaan hyötyisi videokuvallisesta omais-  
yhteydestä, mutta ei pysty käyttämään markkinoilla olevia tabletlaitteita, voi saada  
helppokäyttöisen vuokralaitteen käyttöönsä, jonka maksu on 20,00 /kk.  
Omaishoidon asiakkaalle videokuvayhteys on maksuton, sisältää maksuttomat  
omaisyhteydet.  
1.2.2 Siivouspalvelu  
Kotihoito ei pääsääntöisesti anna siivouspalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta  
muun palveluntuottajan hankkimisessa.  
Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, siivousmaksu on 40,00 €/tunti/-  
työntekijä.  
Tukipalveluin tuetussa asumisyksiköissä siivouspalveluista veloitetaan 40,00 €/kk.  
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
10 (33)  
1.2.3 Pyykkipalvelu  
Kotihoito ei pääsääntöisesti anna pyykkipalvelua. Hoitohenkilöstö avustaa asiakasta  
muun palveluntuottajan hankkimisessa.  
Jos muuta palveluntuottajaa ei ole saatavissa, pyykkipalvelumaksu on 50,00 €/kk.  
Tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä pyykkipalvelusta veloitetaan 50,00 €/kk.  
1.2.4 Saunapalvelu  
asiakas tulee omalla kyydillä, avustetaan tarvittaessa  
Sauna, avustus ja kuljetus sisältyvät hintaan  
10,00 €/kerta  
16,00 €/kerta  
1.2.5 Päivätoiminta  
Vanhusten päivätoiminta (6 h/päivä)  
Ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta €/toimintapäivä  
Ei kerrytä maksukattoa  
21,00 €  
Lounas ja päiväkahvi sisältyvät hintaan, lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin järjestämästä kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen  
alin kertamaksu.  
Vanhusten päivätoiminta (enintään 4 h/päivä)  
16,00 €  
Ei kerrytä maksukattoa  
Lounas sisältyy hintaan, lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
järjestämästä kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen alin  
kertamaksu.  
Omaishoidettavien lyhytaikainen päivähoito  
(enintään 4 h/päivä)  
8,00 €  
Ei sisällä aterioita eikä kuljetusta. Ei kerrytä maksukattoa.  
1.2.6 Sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakasmaksut  
Asiakas maksaa jokaisesta matkasta omavastuuna julkisen liikenteen kilometrien  
mukaisen maksun.  
Jos kaksi tai useampi kuljetuspalvelupäätöksen saanutta käyttäjää matkustaa yhdessä  
samalla taksilla, ei omavastuuta peritä. Kaikilta yhdessä matkustavilta vähennetään  
kuitenkin yksi matka matkustusoikeudesta. Asiakkaalla on oikeus ottaa mukaan yksi  
maksuton saattaja. Saattaminen on esim. asiakkaan avustamista autoon, asiakkaan  
tavaroiden nostamista autoon ja asiakkaan avustamista matkakohteeseen. Saattajan  
iän ja toimintakyvyn on oltava sellainen, että hän suoriutuu saattamisesta oman ja  
saatettavan turvallisuuden vaarantumatta.  
Muu asiakkaan seurassa matkustava henkilö kuin saattaja maksaa matkasta kulloinkin  
voimassa olevaa asiakkaan omavastuuosuutta vastaavan summan. Muusta henkilöstä  
on kyse esim. kun asiakas tarvitsee kuljettajan apua (esim. invataksilla matkustavat  
asiakkaat, porrasvetoa tarvitsevat).  
SHL:n mukaisen kuljetuspalvelupäätöksen saaneet henkilöt voivat käyttää Lappeen-  
rannassa liikennöiviä palvelulinjoja ja muissa Eksoten kunnissa liikennöiviä  
kutsutakseja maksutta. Eksote maksaa taksiyrittäjälle/liikennöitsijälle asiakkaan  
omavastuu-osuuden. Palvelulinjan/kutsutaksin käyttö vähentää asiakkaan matkoja.  
Sotaveteraanit, sota- ja sotilasinvalidit  
Sosiaalihuoltolain mukainensta liikkumisen tukiea myönnetään maksutta kaikille  
sotainvalideille, joiden haittaprosentti on vähintään 10 % ja jotka ovat vahingoittuneet  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
11 (33)  
tai sairastuneet vuosien 1939 1945 sotiendissa olleille sotaveteraaneille ja  
sotainvalideille sekä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai rintamatunnuksen omaaville  
kotihoidon asiakkaille ,joten palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin. johdosta.  
Liikkumisen tukiea myönnetään maksutta myös sotilasinvalideille, mikäli invalidin  
haitta-aste on 20 % tai enemmän ja joiden haitta-aste on 20 % tai enemmän ja  
vahingoittuminen tai sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä  
ennen vuotta 1991.  
Korvaus peritään Valtiokonttorilta.  
1.2.7 Kotiin kuljetetut ateriat  
Kotiin kuljetetun aterian myöntämisperusteet  
Kotiin kuljetettu ateria myönnetään henkilölle, joka ei itse sairauden tai  
alentuneen toimintakyvyn takia pysty joko tilapäisesti tai pysyvästi  
valmistamaan ruokaansa eikä kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin.  
Kotihoidon tukipalveluihin kuuluva ateriapalvelun järjestämisessä noudatetaan  
yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta. Palvelujen järjestämistapaan vaikuttavat  
kuitenkin maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut.  
Kotiin kuljetettu tulosidonnainen ateria myönnetään 4 7 kertaa/viikko. Ateria  
sisältää pääruuan, raasteen/salaatin ja jälkiruuan. Lämmin ateria kuljetetaan  
kotiin pääsääntöisesti enintään 5 kertaa viikossa ja viikonlopun ateriat  
toimitetaan kylmäaterioina perjantaisin. Kotiinkuljetusaterian kuljetusmatka  
on enintään 20 km aterian tuottamisyksiköstä.  
Eksoten ateriapalvelu voidaan myöntää yli 14 vuorokautta kestävään  
ateriapalvelutarpeeseen. Lyhyemmälle ajalle (esim. kotiuttaminen sairaalasta)  
asiakas voi halutessaan tilata aterian suoraan ateriantuottajalta  
omakustanteisesti, mikäli ateriantuottaja siihen suostuu. Tällöin  
ateriantuottaja laskuttaa suoraan asiakasta.  
Kotiin kuljetetun aterian asiakasmaksu  
Asiakasmaksun määräytymisperusteet ovat samat kuin säännöllisessä kotihoidossa.  
Maksun määräytymisessä otetaan huomioon varallisuuden osalta vain sen tuottama  
tulo.  
Maksutaulukko on seuraava:  
Tulot/henkilö  
Maksu/ateria  
alle 900,00 €  
7,10 €  
8,10 €  
9,30 €  
10,40 €  
11,30 €  
901,00 1 100,00 €  
1 101,00 1 500,00 €  
1 501,00 2 000,00 €  
yli 2 000,00 €  
Kotiin kuljetetusta ateriasta asiakkaalta peritään taulukon mukainen maksu. Taulukon  
mukainen maksu peritään myös niiltä asiakkailta, joille palvelutarpeenarvion  
perusteella myönnetään kotiin kuljetettu ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu,  
lounas ateriantuottajan tiloissa, palvelutalossa tai vastaavassa.  
Maksua tarkistetaan, mikäli asiakkaan tulot muuttavat oleellisesti. Asiakasmaksu  
tarkistetaan kuitenkin vähintään joka toinen vuosi samanaikaisesti lakisääteisten  
indeksitarkistusten kanssa.  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
12 (33)  
1.2.8 Ateriamaksut tukipalveluin tuetussa asumisyksikössä  
Kokopäivämaksu  
(aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala)  
14,00 €  
8,00 €  
Osapäivämaksu  
(aamupala tai iltapala ja lounas tai päivällinen, sisältää tarvittaessa päiväkahvin)  
1.3 Omaishoitajan vapaan aikaiset palvelut (Laki 6b §) Ei kerrytä maksukattoa.  
Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista peritään asiakasmaksua 11,40 €/vrk. Yksi  
omaishoitajan lakisääteinen vapaapäivä vastaa kahta päivätoimintapäivää (omavastuu  
11,40 €/2 päivätoimintapäivää). Kuljetusmaksua ei peritä.  
1.4 Perhehoito  
1.4.1 Lyhytaikainen perhehoito  
Perhehoitoa voi käyttää omaishoidettavan hoidon järjestämiseen omaishoidon  
lakisääteisten vapaiden aikana. Tällöin omaishoidettavalta ei peritä omavastuuosuutta  
11,40 €/vrk. Tämän lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää ennalta sovittuun  
tilapäis- tai jaksohoitoon.  
Maksu asiakkaalle, ei kerrytä maksukattoa  
Kokopäivä (yli 6 tuntia)  
Osapäivä (alle 6 tuntia)  
32,50 €/vrk  
16,00 €/vrk  
1.4.2 Pitkäaikainen perhehoito  
Pitkäaikaisessa perhehoidossa noudatetaan pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu-  
taksaa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 7 c §, asetus sosiaali- ja  
terveydenhuollon asiakasmaksuista 19 §).  
Pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaalta perittävä kuukausimaksu määräytyy hänen  
maksukykynsä mukaan ja voi olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista.  
Asiakasmaksu sisältää asumisen, ravitsemuksen hoidon ja hoivan. Lääkekulut  
huomioidaan vähennyksenä. Jos pitkäaikaisessa perhehoidossa oleva on välittömästi  
ennen perhehoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai  
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin  
puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausi-  
tulojen perusteella. Perhehoidossa olevalta perittävä maksu voi tällöin olla enintään  
42,5 % edellä mainituin perustein yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Jos  
pitkäaikaisessa perhehoidossa olevan asiakkaan puoliso on myös pitkäaikaisessa  
perhehoidossa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa, peritään perhehoidon asiakkaalta  
asiakasmaksua hänen maksukykynsä mukaan kuitenkin enintään 85 %  
nettokuukausituloista.  
Pitkäaikaiseen perhehoitoon tulopäivä ja perhehoidosta lähtöpäivä katsotaan  
perhehoitopäiviksi. Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon, ei  
perhehoidon asiakasmaksua siirtopäivältä peritä.  
Perhehoidossa olevan asiakkaan vähimmäiskäyttövaran suuruudesta säädetään laissa  
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (7 c §). Lain mukaan pitkäaikaisen  
laitoshoidon asiakasmaksua noudatettaessa asiakkaalle on jäätävä henkilökohtaiseen  
käyttöön 108,00 euroa. Eksote on määritellyt, että perhehoidon asiakasmaksu voidaan  
määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää  
kuukausittain vähintään 200,00 euroa. Tämä summa kattaa vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot. Varojen  
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
13 (33)  
käytöstä ja käyttöä koskevista periaatteista perhehoitajan tulee sopia asiakkaan,  
asiakkaan edunvalvojan tai asioiden hoitajana toimivan henkilön kanssa.  
Harkinnanvaraisena vähennyksenä, taloudellinen tilanne huomioon ottaen,  
huomioidaan entisen asunnon kustannukset enintään 3 kuukauden ajan perhehoidon  
alkamisesta. Edellyttäen, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet on haettu.  
2 ASUMISPALVELUT  
2.1 VANHUSTENPALVELUT  
2.1.1 Lyhytaikainen asumispalvelumaksu. Kerryttää maksukattoa.  
Lyhytaikainen asumispalvelumaksu  
48,90 € /vrk  
Palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa ja tukipalveluin tuetussa  
asumisyksikössä noudatetaan lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksua,  
maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €/vrk.  
2.1.2 Päivä- ja yöhoidon maksut asumispalveluissa Kerryttää maksukattoa.  
Päivä- ja yöhoidon maksu  
22,50 €/ vrk  
2.1.3 Ohjattu senioriasuminen  
Asiakas maksaa ohjatussa senioriasumisessa säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun  
saamistaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisista palveluista (kts. kotihoidon  
maksutaulukko).  
Tukipalvelumaksut (ateriat, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen  
(kts. tukipalvelumaksut).  
Arkipäivänä ohjatussa senioriasumisessa toimii asiakkaiden yhteisöllistä toimintaa  
järjestävä ohjaaja, jonka työpanoksesta ei toistaiseksi laskuteta asiakasta.  
2.1.4 Tukipalveluin tuettu asuminen  
Palvelu muodostuu hoivasta ja hoidosta sekä erikseen hankittavista tukipalveluista.  
Asiakkaan maksettavat maksut koostuvat kotihoidon maksusta (hoiva ja hoito) ja  
tukipalvelujen maksuista.  
Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen perusteella.  
Hoivan ja hoidon maksu määräytyy kotihoidon maksun perusteella. Kotihoidon maksu  
määräytyy bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena säännöllisen kotihoidon  
kuukausitaulukon pohjalta (kts. kotihoidon maksutaulukko). Palvelumaksua peritään  
35 % tulorajan ylittävältä osuudelta. Yhden henkilön tuloraja on 576,00 588,00 €/kk.  
Tukipalvelumaksut (ateria, siivous, pyykkihuolto yms.) asiakkaat maksavat erikseen  
(kts. tukipalvelumaksut).  
Palvelumaksua ja tukipalvelumaksua määrättäessä huomioidaan, että asiakkaan  
omaan käyttöön jää vähintään käyttövaroja 230,00 €/kk, jotka kattavat mm.  
lääkemenot, vaatemenot, henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi-  
ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut  
vastaavat menot.  
Harkinnanvaraisena vähennyksenä huomioidaan entisen asunnon kustannukset  
enintään 3 kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. Harkinnanvaraisuuteen  
vaikuttaa asiakkaan taloudellinen tilanne. Asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet tulee olla  
haettuna.  
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
14 (33)  
2.1.5 Palveluasuminen  
Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito,  
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta nettotulojen mukaan  
määräytyvän asiakasmaksun. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen  
perusteella.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös  
määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä),  
mikäli nettotulo ylittää 10,00 €/kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia  
myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
Palveluasunnon vuokra,  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 20,00 30,00/kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot mm. julkisen  
terveydenhuollon maksut tai palvelukodin lääkärin määräämän fysioterapian  
sekä hammashoidon. Suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvonta-  
palkkio enintään 30,00 35,00/kk, entisen asunnon kustannukset enintään 3  
kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta. Vuokranantajan vaatima  
vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle kuuluvat Kelan etuudet on  
haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 180,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 €/kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %, josta vähennysten jälkeen kotiin jäävälle  
puolisolle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen omaan käyttöön n. 600,00 €/kk.  
Niissä ympärivuorokautisen asumisen kiinteistöissä, joissa asuu myös palvelu-  
asumisen asukkaita, voi paikalla oleva henkilökunta vastata myös palveluasumisen  
asukkaiden turvapuhelinhälytyksiin öiseen aikaan.  
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
15 (33)  
2.1.6 Tehostettu palveluasuminen  
Palvelu muodostaa kokonaispaketin, johon kuuluvat ateriat, kodinhoito, huolenpito,  
hoiva ja hoito. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta nettotulojen mukaan  
määräytyvän asiakasmaksun. Asiakas maksaa vuokran erikseen vuokrasopimuksen  
perusteella.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko- (myös  
määräaikaistalletusten korot), osinko- ja vuokratulot (kulut vähennettyinä),  
mikäli nettotulo ylittää 10,00 € /kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätuloa) eikä kertaluonteisia  
myyntituloja (esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
Palveluasunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 20,00 30,00 /kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot mm. julkisen  
terveydenhuollon maksut, palvelukodin lääkärin määräämän fysioterapian  
sekä hammashoidon. Suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa,  
edunvalvontapalkkio enintään 30,00 35,00 /kk, entisen asunnon  
kustannukset enintään 3 kuukauden ajan asumispalvelun alkamisesta.  
Vuokranantajan vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle  
kuuluvat Kelan etuudet on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 165,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 €/kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palveluasumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %, josta vähennysten jälkeen kotiin jäävälle  
puolisolle tulee jäädä asumiskustannusten jälkeen omaan käyttöön n. 600,00 €/kk.  
2.1.7 Sotaveteraanit, sSota- ja sotilasinvalidit rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai  
rintamatunnuksen omaavat  
Sotainvalideilta, joiden haittaprosentti on vähintään 10 %, joka ovat vahingoittuneet  
tai sairastuneet vuosien 1939 1945 sotien johdosta, ei peritä asumispalvelujen  
asiakasmaksua.  
Asumispalvelujen asiakasmaksua ei peritä vuosien 1939 1945 sodissa olleilta  
sotaveteraaneilta ja sotainvalideilta eikä rintamasotilas-, rintamapalvelus-, tai  
rintamatunnuksen omaavilta palvelu asumisen tai tehostetun palveluasumisen  
asiakkailta.  
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
16 (33)  
Asumispalveluiden asiakasmaksua ei peritä myöskään, mikäli sota- tai sotilasinvalidin  
eilta, mikäli invalidin haitta-aste on 20 % tai enemmän ja vahingoittuminen tai  
sairastuminen on tapahtunut asepalveluksessa tai YK-tehtävissä ennen vuotta  
1991.  
Maksu peritään Valtiokonttorilta.  
2.2 AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT  
2.2.1 Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen  
Asiakas on vuokra- tai asumissopimussuhteessa palveluntuottajaan, jolle maksaa  
vuokran/asumismaksun.  
Muun palvelun maksu määräytyy nettotulojen mukaan  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot  
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10 €/kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätulo) eikä kertaluonteisia myyntituloja  
(esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
palveluasunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 20,00 30,00 /kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot (mm. julkisen  
terveydenhuollon tai palvelukodin lääkärin määräämä fysioterapia,  
hammashoidot, suuret lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvontapalkkio  
enintään 30,00 35,00 €/kk, kuntouttavasta toiminnasta aiheutuvat  
kustannukset yms.). Vuokranantajan vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään,  
että asiakkaalle kuuluvat Kelan maksamat etuudet on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja tehostetussa palveluasumisessa 180,00  
/kk ja palveluasumisessa 200,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja vähäiset (alle  
30,00 € /kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot, henkilökohtaisesta  
puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut, jalkahoidot, matkakulut,  
puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö on välittömästi ennen palveluasuntoon muuttamista elänyt yhteis-  
taloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, noudatetaan palvelu-asumisen  
maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin jäävän  
puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään puolisoiden  
yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %  
2.2.1.1 Päihdekuntoutus, ostopalvelut 1.3.2018 alkaen, Hallitus 21.2.2018/28 §  
Palvelun maksu määräytyy nettotulojen mukaan.  
Tulona huomioidaan asiakkaan säännölliset nettotulot:  
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
17 (33)  
eläkkeet  
asumistuki  
hoitotuki (sisältää mahdollisen veteraanilisän)  
16 vuotta täyttäneen vammaistuki  
ylimääräinen rintamalisä  
muu jatkuva henkilökohtainen tulo  
pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat korko-, osinko- ja vuokratulot  
(kulut vähennettyinä), mikäli nettotulo ylittää 10 €/kk.  
Tulona ei huomioida laskennallisia tuloja (metsätulo) eikä kertaluonteisia myyntituloja  
(esim. osake-, kiinteistö- tai metsän myynti).  
Vähennyksenä nettotuloista huomioidaan:  
asunnon vuokra  
mahdollinen erillinen sähkön osuus 20,00 30,00 € /kk  
Kelan sv-korvattavien lääkemenojen kk-määrä  
harkinnanvaraisina vähennyksinä asiakkaan taloudellinen tilanne huomioon  
ottaen muut henkilökohtaisista tarpeista aiheutuvat menot (mm. julkisen  
terveydenhuollon lääkärin määräämä fysioterapia, hammashoidot, suuret  
lääkemenot, joita Kela ei korvaa, edunvalvontapalkkio enintään 30,00 35,00  
€/kk, kuntouttavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset yms.).  
Vuokranantajan vaatima vastuuvakuutus. Edellytetään, että asiakkaalle  
kuuluvat Kelan maksamat etuudet on haettu.  
Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaroja 180,00 €/kk, joka kattaa tavanomaiset ja  
vähäiset (alle 30,00 € /kk) lääkemenot, joita Kela ei korvaa, vaatemenot,  
henkilökohtaisesta puhtaudesta aiheutuvat menot, parturi- ja kampaamokulut,  
jalkahoidot, matkakulut, puhelinkulut, harraste- sekä muut vastaavat menot.  
Jos henkilö elää yhteistaloudessa avo- tai avioliitonomaisissa olosuhteissa,  
noudatetaan maksussa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 c §:ää kotiin  
jäävän puolison toimeentulon turvaamiseksi. Asiakasmaksuksi määritellään  
puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista 42,5 %.  
2.2.2 Tuettu asuminen  
Asiakasmaksu määräytyy nettotulojen mukaan. Vähennyksenä nettotuloista  
huomioidaan vuokra sekä asiakkaan omaan käyttöön jäävä käyttövara seuraavasti:  
Omaan käyttöön jäävä käyttövara 250,00 €/kk + valittuun ateriapakettiin  
kuulumattomiin aterioihin varattava osuus, joka on määritelty 2018 2020  
toimeentulotuen perusosasta. Perusosan määrä vuonna 2018 on 492,41 €/kk em.  
summasta ravinnon osuus 49 % = 241,28 /kk: (aamupala 16 % = 38,60 , lounas 45 %  
= 108,60 € ja päivällinen 39 % = 94,09 €)  
Perusosan määrä vuonna 2020 on 502,21 €/kk em. summasta ravinnon osuus 49 % =  
246,08 €/kk: (aamupala 16 % = 39,38 €, lounas 45 % = 110,73 € ja päivällinen 39 % =  
95,97 €)  
ateriapalveluna aamupala ja lounas, omaan käyttöön yht. 344,09 345,97 /kk  
ateriapalveluna lounas, omaan käyttöön yht. 382,69 385,34 /kk  
ateriapalveluna aamupala, lounas ja päivällinen, omaan käyttöön 250,00 €/kk  
ei ateriapalvelua, omaan käyttöön jää 491,28 496,08 /kk.  
2.2.3 Lyhytaikainen tuettu asuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja lyhytaikainen  
tehostettu palveluasuminen  
Asiakasmaksu  
22,50 /hoitopäivä  
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
18 (33)  
sovelletaan asiakasmaksuasetuksen 12 §. Kerryttää maksukattoa.  
2.2.4 Kotipalvelu  
Hoidon maksuna peritään hoitotuntien ja asiakkaan maksukyvyn mukainen  
kuukausimaksu kotihoidon asiakasmaksun mukaisesti (kohta 1.1.1).  
2.2.5 Tukiasuminen  
Asiakas maksaa vuokran vuokrasopimuksen perusteella. Kotihoidon antamasta  
hoidosta peritään kotihoidon asiakasmaksu (kohta 1.1.1). Psykososiaalisen hoidon ja  
kuntoutuksen osuus on asiakkaalle maksutonta.  
2.2.6 Tilapäismajoitus  
Tilapäismajoitusyksikkö  
8,00 10,00 /vrk  
ympärivuorokautista, tilapäistä, lyhytaikaista asumista, joka sisältää majoituksen  
liinavaatteineen. Tiloissa mahdollisuus omaan hygieniahoitoon, pyykinpesuun sekä  
omakustanteiseen aterioitten valmistukseen.  
2.2.7 Päivätoiminta, osittainen ylläpito  
Kokopäivätoiminta, yli 4 h  
Osapäivätoiminta, alle 4 h  
2.2.8 Perhehoito  
9,50/päivä  
4,75 /päivä  
Perhehoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksulaista pitkäaikaisen  
laitoshoidon mukainen maksu (laki 734/92 ja asetus 912/92). Maksu voi olla enintään  
85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön  
jätetään 200,00 €/kk.  
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavista tekijöistä, maksun määräämisen  
perusteena olevista tuloista ja tuloista tehtävistä vähennyksistä on säädetty  
asiakasmaksulaissa (10, 10b ja 10c §).  
Perhehoidossa olevalta asiakkaalta ei peritä päällekkäin muita avohoidon palvelu-  
maksuja, kuten kotihoidon maksu tai päivätoiminnan maksu.  
Jos asiakas siirtyy perhehoidosta suoraan laitoshoitoon tai laitoksesta perhehoitoon,  
asiakasmaksua ei peritä siirtopäiviltä.  
2.2.9 Ateriat  
Mikäli asiakas haluaa käyttää ateriapalveluita, asiakkailta peritään ateriamaksu  
kussakin toimintayksikössä ateriapalvelujentuottajan hinnan mukaisesti.  
2.2.10 Sotainvalidit Yliviivatut asiat ovat jo etusivulla ja kattaa kaikki Eksoten alat.  
Sotainvalideilta, joiden haittaprosentti on vähintään 10 %, jotka ovat vahingoittuneet  
tai sairastuneet vuosien 1939 1945 sotien johdosta (Laki muutos 1.1.2017 alkaen) ei  
peritä asumispalvelujen asiakasmaksua  
2.2.11 Poissaolot  
Asiakkaalta peritään palveluasumisen maksu läsnäolopäiviltä. Mahdolliselta  
sairaalassaoloajalta ei maksua peritä (mukaan lukien palvelukodista lähtö- ja  
tulopäivä). Etukäteen sovituista lomista maksua ei peritä 5 vrk ylittävältä ajalta  
(omavastuuaika lähtöpäivä + 4 seuraavaa päivää).  
2.2.12 Asiakasmaksun enimmäismäärä  
Asiakasmaksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia todellisia kustannuksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
19 (33)  
2.2.13 Asiakasmaksun alentaminen / perimättä jättäminen  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n mukaan sosiaali-  
huollon palveluista määrätty asiakasmaksu on jätettävä perimättä tai sitä on  
alennettava siltä osin, kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen  
toimeentulon edellytyksiä, tai henkilön elatusvelvollisuuden toteutumista.  
3 VAMMAISPALVELUT  
Asiakasmaksujen lainsäädännöllinen perusta:  
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 4 §:n 5 kohdan  
mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-toimista  
maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä  
palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut.  
Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun  
henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaisuuden perusteella järjestettävistä  
palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) nojalla, kuten tapaturma- tai  
liikennevakuutuslakiin perustuen.  
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8  
§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista  
voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua  
vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu (Asetus sosiaali-  
ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992).  
Asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta  
annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi  
välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta  
voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua osittaista  
ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun,  
jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.  
Asiakasmaksua ei peritä alle 16-vuotiaalle annetusta osittaisesta ylläpidosta.  
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan järjestetystä täydestä  
ylläpidosta voidaan periä maksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa siten kuin asetuksessa  
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) ja pitkäaikaisessa  
laitoshoidossa siten kuin lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista  
(734/1992) 7 c §:ssä säädetään.  
Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita elinkustannuksia  
vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista henkilölle aiheutuisi kustannuksia joka  
tapauksessa. Täydeksi ylläpidoksi tulkitaan palvelu, jossa asiakkaan palveluun sisältyy  
nk. täysihoito (majoitus, päivän ateriat, tilojen käyttö, tarvittava muu kuluva  
päivittäistavara).  
Ylläpitomaksuun sisältyy:  
informaatiokulut (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden osalta,  
kuten esim. sanomalehti, kaapeli TV, ATK ja puhelin)  
informaatiokuluja (yhteisissä tiloissa käytössä olevien informaatiolähteiden  
osalta, kuten esim. sanomalehti, kaapeli TV, ATK ja puhelin)  
yhteiset harrastus- ja viriketarvikkeet  
yleiseen viihtyvyyteen liittyvät kulut (sisustustarvikkeet)  
siivousvälineet ja puhdistusaineet  
vaatehuolto ja pesuaineet  
kodin pientarvikkeet (WC-tarvikkeet, energiasäästölamput, biopussit ym.)  
Maksua ei peritä henkilökunnan antamasta hoivasta ja huolenpidosta.  
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
20 (33)  
Milloin kunta on järjestänyt henkilölle laitoshoitoa tai -huoltoa taikka perhehoitoa, voi  
kunta periä ja nostaa hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai  
muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka  
laitoshoito tai perhehoito kestää. Kunta voi periä ja nostaa mainitut tulot, korvaukset  
ja saatavat sen estämättä, mitä muussa laissa säädetään sekä käyttää niitä hoidosta,  
ylläpidosta tai huollosta määrätyn maksun korvaamiseen ottaen kuitenkin huomioon,  
mitä sellaisten varojen käyttämisestä muualla lailla tai asetuksella säädetään.  
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa alle 16-vuotiaalta peritään  
korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta lapsilisä ja vammaistuki siltä ajalta,  
jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Lapsilisä peritään kokonaisuudessaan ja  
vammaistuki peritään siten, että alle 16-vuotiaalle jätetään käyttövaraksi 15 %  
vammaistuesta, vähintään 108,00 110,00 €/kk.  
Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain  
(1301/2014) mukaan. Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai  
sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain tai erityishuoltolain mukaan.  
Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun tai lyhytaikaisen hoidon maksuista ei ole  
erikseen säädetty lainsäädännössä, jolloin näistä palveluista voidaan asiakasmaksulain  
1 2 §:ien nojalla periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta  
aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu.  
3.1 Päiväaikainen toiminta, 16 vuotta täyttäneet  
3.1.1 Vammaispalvelulain mukaan järjestettävä päivätoiminta ja sosiaalihuoltolain mukaan  
järjestettävä työtoiminta  
Asiakas maksaa Eksoten omassa toiminnassa asiakasmaksuna ateriamaksun toteuman  
mukaan.  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan suoraan  
palveluntuottajalle. Kuljetuksista asiakas maksaa vammaispalvelulain mukaisen  
kuljetuspalvelun mukaisen omavastuuosuuden (ks. 3.7).  
3.1.2 Erityishuoltolain mukaan järjestettävä päivä- ja työtoiminta  
Erityishuoltolain mukaisessa työ- ja päivätoiminnassa asiakasmaksuna peritään  
ateriamaksu toteutuman mukaan  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
Ostopalveluissa asiakas maksaa ateriamaksun toteuman mukaan suoraan palvelun-  
tuottajalle. Erityishuoltolain mukaiseen päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset  
ovat maksuttomia.  
3.1.3 Koululaisten iltapäivähoito ja loma-ajanhoito  
Koululaisten iltapäivähoidosta peritään asiakasmaksuna välipala 1,96 €/pv. Maksu  
peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt  
16 vuotta.  
Koululaisten loma-ajanhoidosta peritään asiakasmaksuna ateriat toteuman mukaan.  
Maksu peritään seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on  
täyttänyt 16 vuotta.  
aamupala / välipala 1,96 €  
lounas 3,81 €  
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2020 ALKAEN  
21 (33)  
3.2 Asumispalvelun maksut vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisessa  
pitkäaikaisessa asumisessa  
Asiakas (16 vuotta täyttänyt) maksaa vuokran suoraan vuokranantajalle. Vuokra voi