Vastaus valtuustoaloitteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta  
EKS/4137/00.01.11.30/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Ylilääkäri, päivystyspoliklinikka Afra Prokki  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
040 194 4936  
040 839 7679  
Liitteet  
1. Valtuustoaloite lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta  
Oheismateriaali  
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 18.12.2019 valtuuston kokouksessa aloitteen lasten  
ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Aloite koskee lasten ja nuorten terveydenhuollon ja  
mielenterveyden palvelujen tason säilyttämistä sekä lasten huomioimista  
yleispäivystyksessä.  
Aloitteessa perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että lasten ja nuorten terveys- ja  
mielenterveyspalvelut, sekä lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät palvelut jätetään  
Eksoten säästötoimien ulkopuolelle. Lasten ja nuorten terveyden, mielenterveyden hoidon  
palveluista ei saa karsia, palveluita ei saa vähentää, eikä niitä saa supistaa, vaan ne on  
säilytettävä vähintään entisellä tasollaan. Yleispäivystyksen osalta perussuomalaisten  
valtuustoryhmä esittää, että lapset tulisi sijoittaa yle-päivystyksessä ei-kiireellisten listalla  
mahdollisuuksien mukaan listan kärkeen tai ottaa jonon ohi tutkimuksiin ja lääkärin  
vastaanotolle.  
Lasten ja nuorten terveys- ja mielenterveyspalvelut  
Valtuustoaloitteessa on todettu, että lapsilla ja nuorilla on ollut pitkät jonot terveyden-ja  
mielenterveydenhuollon palveluihin jo pitkän aikaa. Aloiteen mukaan erityisen pitkät  
jonotusajat ovat lasten ja nuorten taloilla lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian palveluihin  
psykologeille sekä kaikille terapeuteille.  
Matalan kynnyksen lasten ja nuorten terveydenhuollon mielenterveystyötä tekee lasten ja  
nuorten taloissa Lappeenrannassa ja Imatralla lasten ja nuorten alkuarvioinnin työryhmä.  
Työryhmä on moniammatillinen ja työryhmässä työskentelee lääkäri, sairaanhoitajia ja  
sosiaalityöntekijä, yhteensä 10 työntekijää. Palvelu on tarkoitettu uusille asiakkaille, joilla ei  
ole voimassaolevaa hoitokontaktia Lasten ja nuorten talossa. Lapsi, nuori tai perhe saa  
keskusteluapua erilaisissa huolissa, elämän kriiseissä sekä kasvun ja kehityksen haasteissa.  
Asiakkaaksi pääse ottamalla yhteyttä Lasten ja nuorten talon asiakaspalvelupuhelimeen tai  
tulemalla paikan päälle ilman ajanvarausta ma-pe klo 8-16. Yhteistyötahot (päivähoito,  
koulu, muut palvelut) voivat täyttää yhdessä perheen kanssa yhteistyölomakkeen. Päivystävä  
työntekijä arvioi akuutit yhteydenotot ja ilman ajanvarausta tulevat potilaat. Päivystävän  
työntekijän tilannearvioon pääsee saman päivän aikana. Työryhmän käytettävissä on  
tarvittaessa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden ylilääkärin konsultaatio.  
Tarvittava jatkohoito-ohjaus voidaan tehdä joustavasti lastenpsykiatriaan tai  
nuorisopsykiatriaan.  
Alkuarvioinnin työryhmän työn tavoitteeksi on asetettu, että ensikäyntiaika toteutuu 80 %:lle  
asiakkaista 7 vuorokauden aikana. Vuonna 2019 kiireetön ensikäyntiaika toteutui 60 %:lle  
asiakkaista tavoiteajassa. Haasteita ensikäyntiajan toteutumiselle toi loppuvuodesta  
tarvittavien lääkäriaikojen puute lomat ja muut poissaolojärjestelyt huomioiden.  
Potilasprosessia on täsmennetty, että jatkossa kaikki ensikäyntiajat eivät ole lääkäriaikoja,  
vaan ensikäyntiaikoja ohjataan myös hoitajalle tilanteen mukaan. Lasten ja nuorten  
alkuarvioinnin työryhmässä oli asiakkaita vuonna 2019 yhteensä 1435 (2018: 1309).  
Lastenpsykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan tutkimuksiin ja hoitoon pääsee lähetteellä.  
Lähetteitä lastenpsykiatriaan vuonna 2019 tuli yhteensä 206, joista Lappeenrannan  
toimipisteeseen 158 ja Imatralle 48 (lähetteitä 2018 yhteensä 282). Nuorisopsykiatriaan  
lähetteitä tuli yhteensä 342, joista Lappeenrantaa 221 ja Imatralle 122 (lähetteitä vuonna  
2018 yhteensä 435). Sekä lastenpsykiatrian että nuorisopsykiatrian lähetteiden määrät ovat  
laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna.  
Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatrissa jonoja ei ole ollut ja hoitotakuu on toteutunut.  
Hoitotakuun mukaisesti kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon  
kuluessa lähetteen saapumisesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon  
alkaminen on järjestettävä kiireellisyys huomioon ottaen 3 kk kuluessa arvioinnista.  
Eksote tuottaa suurimman osan terapia- ja hoitopalveluista itse. Työntekijät on koulutettu  
laaja-alaisesti näyttöön perustuvien työmenetelmien käyttöön sekä tarvittaviin  
terapiapalveluihin. Imatran lasten ja nuorten talon lastenpsykiatrian tiimi saa vahvistusta  
helmikuussa, kun työlomalla ollut perheterapeutti palaa takaisin töihin.  
Lastenpsykiatriassa psykologin tutkimus on harvoin ns. kiireellinen. Tutkimus ei ole ainoa  
työmuoto. Lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittaessa arviointikäyntejä sekä  
muita tarvittavia tapaamisia. On huomioitava, että ostopalvelunakaan lasten psykoterapioita  
ei ole yksinkertaista hankkia. Kelan lapsiterapeutteja on käytännössä vain muutama ja  
paikkoja on rajoitettu määrä. Lisäksi on lapsi- ja perhekohtaisesti arvioitava, milloin on  
tarkoituksenmukaista ostaa ulkopuolista terapiaa. On tilanteita, joissa terapiaa ei voida pitää  
aiheellisena tai ajankohtaisena. Muu hoito voi olla tärkeämpää, ja lapsen muut olosuhteet ja  
elämäntilanne pitää huomioida tarkkaan. Joissakin tilanteissa hoidon aloitus voi myös  
viivästyä, koska sovitellaan perheelle soveltuvaa aikaa ja ajankohtaa.  
Lastenpsykiatriassa ja nuorisopsykiatriassa on ollut resurssivajetta lääkärityöstä vuonna  
2019. Lääkärityön osalta tilanne on osittain parantunut. Lisälääkärityövoima on hankittu  
ostopalveluna yksityisiltä palvelutuottajilta. Nuorisopsykiatrissa alkoi etälääkärityöskentely  
13.1.2020 alkaen. Etälääkärityötä on saatavissa kolmena päivänä viikossa (ma-ke). Lisäksi  
nuorisopsykiatriaan on saatu lääkärin vastaanottotyötä joka toinen viikko neljä päivää  
viikosta 7 alkaen. Lisäksi aikuispsykiatriasta on saatu lisälääkäriresurssia nuorisopsykiatriselle  
osastolle. Lastenpsykiatriassa lääkärityön tukena on osaava, ammattitaitoinen näyttöön  
perustuviin menetelmiin koulutettu hoitohenkilöstö ja toiminnan kehittämisestä  
kiinnostunut työryhmä. Imatralla aloittaa osa-aikainen lastenpsykiatri 31.3.2020, ja  
lastenpsykiatrian tilanne paranee tältä osin.  
Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että lievästi oireileva lapsi tai nuori saa apua riittävän  
varhain perustason mielenterveyspalveluissa. Eksoten on palveluissaan pyrkinyt tämän  
turvaamiseen. Esimerkiksi lasten ja nuorten alkuarviointi toimii matalan kynnyksen palveluna  
ja sinne voi hakeutua ilman lähetettä. Osa lapsista ja nuorista tarvitsee sekä sosiaalihuollon  
että terveydenhuollon palveluita ja heidän osaltaan tarvitaan yhteistä arviointia ja hoito-ja  
palvelusuunnitelmaa. Tärkeää on turvata lasten ja nuorten hoitoon pääsy riittävän  
varhaisessa vaiheessa ja taata lievästi oireilevien lasten ja nuorten hoito peruspalveluissa.  
Lasten ja nuorten ehkäisevissä palveluissa Eksote pystyy vastaamaan lakisääteisiin  
palveluaikoihin sekä tarjoamaan yksilöllisiä käyntejä asiakkaan tarpeiden mukaan.  
Ennalta ehkäisevä mielenterveystyö alkaa neuvolassa jo odotusaikana. Neuvolatoiminta  
tavoittaa miltei kaikki Etelä-Karjalan lapsiperheet säännöllisesti. Neuvolassa arvioidaan ja  
tuetaan lapsen hyvää kasvua ja kehitystä sekä koko perheen hyvinvointia. Varhaisen  
vuorovaikutuksen yksikkö neuvolassa tarjoaa erityistä tukea vuorovaikutuksellisiin pulmiin  
pikkulapsiperheille. Neuvolassa on käytettävissä myös psykologin palvelut. Neuvolapalveluita  
tarjotaan 5 päivänä viikossa Lappeenrannan keskustan, Sammonlahden, Joutsenon sekä  
Lauritsalan neuvolassa.  
Lapsiperheille tarjotaan sosiaalihuoltolainmukaisia palveluita, kuten lapsiperheiden  
kotipalvelua, perhetyötä, tukisuhdetoimintaa, sosiaaliohjausta ja neuvontaa. Palveluihin ei  
ole jonoja, sopivan tukisuhteen löytymistä voi joskus joutua odottamaan. Lapsiperheiden  
kotipalvelua voidaan kiireisessä tapauksessa järjestää jo seuraavaksi arkipäiväksi.  
Opiskeluhuollon palvelut muodostavat monialaisen palvelukokonaisuuden, jossa toimivat  
koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit ja psykologit. Palveluihin pääsee  
hyvin, ja ammattilaisen kanssa tapaaminen järjestyy seuraavaksi arkipäiväksi. Palvelut ovat  
saatavilla oppilaitosten yhteydessä. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämisen hankkeessa  
tuotamme yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa kouluille tukea lasten  
mielenterveyteen ns. psyykkaritoimintana.  
Näyttöön perustuvien menetelmien hyödyntäminen jatkossakin on erittäin tärkeää lasten ja  
nuorten mielenterveyden tukemisessa (esim. Voimaperheet, Ihmeelliset vuodet, TLP-  
menetelmät).  
Säästötoimia ei ole kohdistettu lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.  
Peruspalvelujen henkilöstön koulutusta mielenterveysoireiden hoitoon lisätään. (mm. HUS  
yhteistyönä). Perhepalvelujen henkilöstöä koulutetaan näyttöön perustuvien menetelmien  
käyttöön. Tarkoituksena on ehkäistä mielenterveysongelmia ja lastensuojelun tarvetta  
jatkossa.  
Lapsipotilaat yleispäivystykessä  
Tällä hetkellä lapsilla on päivystyksessä oma ajanvarauskirjansa. Lasten sairaanhoitaja katsoo  
kaikki potilaat ja tarvittaessa pyytää lääkärin huoneeseen. Ns. lapsivastuulääkäri on nimetty  
ja ohjeistettu katsomaan kaikki lapset saman tien. Koska lapsia ei yleislääkäripäivystyksessä  
kuitenkaan käy niin paljoa, että he työllistäisivät yhden lääkärin koko työvuoron ajaksi,  
lääkäri katsoo myös muita potilaita silloin, kun lapsia ei ole odottamassa. Jos lasten  
ajanvarauskirja täyttyy, lapsia joudutaan laittamaan muillekin ajanvarauskirjoille.  
Tilanne on ajoittain haasteellinen siksi, että Terveystalo ei ole aina pystynyt toimittamaan  
Eksotelle lääkäreitä riittävästi. Jollei lääkäriä ole, lapsipotilaatkin joutuvat odottamaan.  
Potilaat hoidetaan tällöin vamman tai sairauden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.  
Alkuvuodesta 2020 päivystyksessä on aloittanut avoterveydenhuollon toinen lääkäri. On  
odotettavissa, että tämä vähentää odotusaikaa.  
Yleislääkäripäivystäjiä muistutetaan aina, että lapset on katsottava pääsääntöisesti ennen  
aikuisia. Eksoten tavoitteena on, että pienet lapset eivät joudu odottamaan pitkiä aikoja  
päivystyspoliklinikalla.  
Lastenlääkäreiden kanssa on sovittu, että kaikki alle 6 kk ikäiset päivystyksellisen hoidon  
tarpeessa olevat lapset ohjataan pediatrille eli lastentautien erikoislääkärille. Kaikenikäiset  
lapset, jotka tulevat päivystykseen lääkärin lähetteen kanssa, ohjataan myös suoraan  
lastenlääkärille.  
Valtuustoaloitteessa ollut ehdotus päivystyksen osalta toteutuu jo.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa valtuustolle yllä olevan vastauksen perussuomalaisten  
valtuustoryhmän aloitteeseen.  
Päätös  
Hyväksyttiin.