LUONNOS 30.12.2019  
Valtioneuvoston asetus  
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun  
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta  
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
muutetaan erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun  
valtioneuvoston asetuksen (582/2017) 6 ja 7 §, seuraavasti:  
6 §  
Viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai vastaavaan yksikköön alueellisesti keskitettävä  
erikoissairaanhoito  
Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään tai terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa  
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa sovitaan, tulee viiteen yliopistolliseen sairaalaan  
tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen sairaalaan koota vaativat leikkaukset ja  
toimenpiteet, joita tehdään valtakunnallisesti vähemmän kuin noin 200 kappaletta vuodessa.  
Lisäksi viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun vastaavan tasoiseen  
sairaalaan kootaan seuraavat tehtävät:  
1) neurokirurgia;  
2) maksakirurgia;  
3) avosydänkirurgia;  
4) tulehduksellisten suolistosairauksien leikkaushoito;  
5) haimasyövän, mahasyövän, gynekologisen syövän lukuun ottamatta matalan riskin  
endometriumsyöpiä, periytyvän paksusuolisyövän, peräsuolen syövän, ruokatorvisyövän,  
invasiivisen rakkosyövän, sarkooman sekä keuhkojen, keuhkopussin, henkitorven ja  
välikarsinan syövän leikkaushoito sekä robottiavusteinen radikaali prostatektomia  
eturauhassyövässä;  
6) käden, ranteen, kyynärpään ja nilkan tekonivelkirurgia, olkapään tekonivelen  
uusintaleikkaukset ja vaikeat tekonivelinfektiot;  
7) reumakirurgia;  
8) vaativat selkäleikkaukset;  
9) huuli- ja suulakihalkiopotilaiden myöhäisvaiheen leikkaushoidot;  
10) pään ja kaulan sekä leukojen ja suun alueen syövän hoito mukaan lukien melanooma, pois  
lukien muut ihosyövät;  
11) kasvojen ja leukojen monimurtuma- ja monikudoskorjaushoito;  
12) harvinaisiin suusairauksiin liittyvien synnynnäisten ja hankittujen häiriöiden  
diagnostiikka ja hoito;  
13) aortan aneurysmien endovaskulaarinen hoito;  
14) neurologiaan liittyvät endovaskulaariset toimenpiteet;  
15) vaativat transkatetriset kardiologiset toimenpiteet, sisältäen kaikki sydämen tekoläppien  
asennukset katetriteitse edellyttäen, että niitä tekevässä sairaalassa on avosydänkirurgiaa;  
16) koeputkihedelmöityshoidot;  
17) uhkaava ennenaikainen synnytys ennen 32. raskausviikkoa;  
18) vakavaa kroonista sairautta potevan synnyttäjän raskauden suunnittelu, seuranta ja  
synnytyksen hoito;  
19) lasten ja nuorten saattohoidon ja palliatiivisen hoidon toteutussuunnitelman laatiminen;  
20) lastenpsykiatrinen ympärivuorokautinen kaikkina viikonpäivinä annettava  
vuodeosastohoito sekä lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset;  
21) vaikeiden, eri erikoisalojen välistä yhteistyötä edellyttävien psykiatristen häiriöiden  
tutkimukset ja hoidot sekä oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mukaan lukien mielentila-  
tutkimukset.  
7 §  
Muu keskitettävä erikoissairaanhoito  
Sen lisäksi, mitä terveydenhuoltolain 43 §:ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon  
järjestämissopimuksessa sovitaan, tulee ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja  
erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ylläpitäviin sairaaloihin koota primääri lonkan, polven  
ja olkapään tekonivelten leikkaushoito sisältäen tekonivelten välittömien komplikaatioiden  
hoidon. Asennettujen lonkan ja polven tekonivelten määrän tulee olla yhteensä vähintään noin  
600 vuodessa siten, että yksikössä on käytettävissä riittävä osaaminen sekä polven että lonkan  
tekonivelten osalta. Olkapään tekonivelten määrän on oltava vähintään noin 40 kappaletta  
vuodessa.  
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tulee koota myös kiireettömät lonkan, polven ja  
olkapään tekonivelten uusintaleikkaukset, jos niitä ei ole muuten keskitetty 5 tai 6 §:n  
perusteella. Uusintaleikkausten yhteismäärän niitä tekevässä yksikössä tulee olla vähintään noin  
100 vuodessa.  
Myös selkäkirurgia tulee koota 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos toimenpiteitä ei ole  
muuten keskitetty 5 tai 6 §:n perusteella. Leikkausten yhteismäärän niitä tekevässä yksikössä  
tulee olla vähintään noin 150 vuodessa.  
Primäärien lonkan ja polven tekonivelleikkausten noin 600 kappaleen lukumäärä ja  
selkäkirurgian noin 150 kappaleen lukumäärä voidaan alittaa, jos erityisvastuualueen  
erikoissairaanhoidon  
järjestämissopimuksessa  
katsotaan  
välttämättömäksi  
päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi turvata  
palveluiden kiireellinen saanti. Tällöin sairaalassa tulee olla ortopedian ja traumatologian  
erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja sairaalan tulee pystyä varmistamaan  
toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus yhteistyössä  
erityisvastuualueen yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin kanssa.  
Lisäksi syövän kirurginen leikkaushoito tulee koota 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos  
leikkauksia ei ole muuten keskitetty 5 tai 6 §:n perusteella. Primäärien rintasyöpäleikkausten  
määrän tulee olla vähintään noin 150 kappaletta sekä paksusuolisyövän, munuaissyövän,  
papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän ja matalan riskin endometriumsyövän sekä  
eturauhassyövän radikaaliprostatektomian leikkausten vähintään noin 70 kappaletta vuodessa  
kussakin syöpäryhmässä.  
Primäärien rintasyöpäleikkausten noin 150 kappaleen ja paksusuolisyövän leikkausten  
noin 70 kappaleen lukumäärä voidaan alittaa, jos erityisvastuualueen  
erikoissairaanhoidon  
järjestämissopimuksessa  
katsotaan  
välttämättömäksi  
päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi turvata  
palveluiden kiireellinen saanti. Tällöin sairaalassa tulee olla soveltuvan kirurgisen  
erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja sairaalan tulee pystyä varmistamaan  
toiminnan laatu, potilasturvallisuus, osaaminen ja hoidon kokonaisuus, kuten  
valtakunnallisesti tämän asetuksen 3 §:ssä ja alueellisesti asetuksen 4 §:ssä yliopistollista  
sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri on päättänyt.  
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2020.