Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi  
erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta  
EKS/4212/00.04.00.05/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Ylilääkäri, kirurgia Antti Hietaranta  
040 194 4936  
Liitteet  
1. Lausuntopyyntö VM/14883/2019  
2. VN_14883_2019-STM-1 Perustelumuistio VNA erikoissairaanhoidon työnjaon asetuksen muuttamis  
433305_302708_0  
3. VNA_muutos 30.12.2019  
Oheismateriaali  
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta  
valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien  
keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutos koskisi  
asetuksen 6 ja 7 §:ää.  
Ehdotetut muutokset koskisivat asetuksen 7 §:ssä säädettyjä lonkan ja polven  
tekonivelleikkausten, selkäkirurgian, rintasyöpä leikkausten ja paksusuolisyövän leikkausten  
lukumääriä. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksessa säädetyt lukumäärät  
olisi mahdollista alittaa asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttyessä.  
Asetuksen 6 §:ssä säädetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan tai erityisistä syistä muuhun  
vastaavan tasoiseen sairaalaan koottavista vaativista leikkauksista ja toimenpiteistä.  
Asetuksen 6 §:ää muutettaisiin siten, että jatkossa pykälässä tarkoitetut vaativat leikkaukset  
tai toimenpiteet keskitettäisiin yliopistollisiin sairaaloihin.  
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.2.2020 mennessä.  
Eksoten lausunto  
Valtioneuvoston vuonna 2017 antaman valtakunnallisen keskittämisasetuksen tavoitteena  
on mm. ollut siirtää vaativaa kirurgiaa keskussairaaloista yliopistosairaaloihin tavoitteena  
korkeampi toimenpidevolyymi ja potilaan etu. Lisäksi tavoitteena on ollut tällä tavoin siirtää  
erikoissairaanhoitoon käytettävää rahaa yliopistosairaaloihin. Keskittämisasetus on kuitenkin  
osoittautunut lisäkustannuksia tuovaksi, sille ei ole osoitettu laatuparannuksia ja se uhkaa  
päivystävien keskussairaaloiden toimintaa. Nyt tehdyssä uudessa luonnoksessa on  
parannuksia aiempaan, mutta paksusuolisyövän ja munuaissyövän, sekä jossain määrin  
rintasyöpäleikkausmäärät sellaisenaan uhkaavat vakavasti Etelä-Karjalan keskussairaalan  
päivystystoimintaa.  
Etelä-Karjalan muutoinkin kestävyysvajeessa olevien kuntien kulut kasvavat, kun kunnat  
maksavat sekä asetuksen perusteella lisääntyvistä ostopalveluista että omasta  
erikoissairaanhoidon toiminnasta. Omaa toimintaa ei voi eikä kannata supistaa, koska se  
tulee ostoja halvemmaksi ja toisaalta päiväsaikainen toiminta joudutaan mitoittamaan  
pitkälti päivystysresurssien vaatimusten mukaan. Asetusluonnoksen toteuminen johtaisi  
palveluiden karsimiseen palvelutuotannossa myös erikoissairaanhoidon ulkopuolelta ja tämä  
vaikeuttaisi lakisääteisten vaatimusten täyttämistä. Palvelutuotannon karsiminen  
hankaloittaa kuntalaisten hoitoonpääsyä. Tällä tavalla keskittämisasetus myötävaikuttaa  
eriarvoistumiseen esim. pääkaupunkiseudun ja Etelä-Karjalan kuntien asukkaiden välillä.  
Keskittämisasetus ja päivystys  
Keskittämisasetus ei keskustele päivystysasetuksen kanssa. Päivystysasetuksessa  
edellytetään päivystävältä keskussairaalalta merkittäviä valmiuksia ja resursseja  
erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta (mm. gastroenterologisen kirurgian kiireellisen  
hoidon ja päivystyksen edellytykset ja osaaminen). Keskittämisasetuksen määräämä n. 70  
paksusuolisyövän minimileikkausmäärä sairaaloille, joissa leikkauksia voidaan tehdä, uhkaa  
mm. Etelä-Karjalan keskussairaalan kirurgian päivystystä. Jos leikkausmäärää ei saada  
täyteen ja leikkaukset keskitetään sairaalasta pois, lähtevät gastrokirurgit leikkausten myötä.  
Gastrokirurgien lähteminen johtaisi kirurgian päivystyksen alasajoon. Laajan päivystyksen  
edellyttämää päivystyskirurgista osaamista ei myöskään voida ylläpitää ilman riittävän laajaa  
virka-aikaista toimintaa. Voidaankin sanoa, että pehmytkirurginen päivystys elää ja kuolee  
paksusuolisyöpäkirurgian myötä.  
Vaikka virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta voitaisiin järjestää gastrokirurgian sekä  
ortopedian erikoisalojen toimesta, tarvitaan päivystävässä keskussairaalassa välttämättä  
verisuonikirurginen, urologinen sekä plastiikkakirurginen virka-aikainen osaaminen ja  
erikoisalojen toiminta. Tämä sen takia, että merkittävä osa päivystyspotilaista kärsii  
verisuonikirurgisista, urologisista tai plastiikkakirurgisista ongelmista, joihin tarvitaan  
erikoislääkärin arvio viimeistään virka-aikana. Munuaissyöpäkirurgian keskittäminen  
päivystävistä keskussairaaloista pois johtaa myös urologien hakeutumiseen pois näistä  
sairaaloista. Tällä tavalla ajaudutaan myös pehmytkirurgisen päivystyksen alasajoon. Myös  
rintasyöpäkirurgian säilyminen päivystävissä sairaaloissa on tärkeää plastiikkakirurgisen  
osaamisen takia. Plastiikkakirurgiaa tarvitaan erityisesti hankalien avomurtumien ja muiden  
vastaavien traumatologisten tilanteiden hoidossa.  
Korkeatasoista syöpäkirurgiaa on tehty Suomen keskussairaaloissa laajalti pitkään. Potilaat  
on keskitetty tarvittaessa lääketieteellisin perustein, ei asetuksen perusteella.  
Leikkausmäärillä/kirurgi on luonnollisesti merkitystä potilaan hoidon laadun kannalta.  
Voidaan todeta, että pienessä yksikössä leikkaukset jakaantuvat harvemmille kirurgeille kuin  
isoissa yksiköissä. Tällä tavalla leikkausten lukumäärä/kirurgi voi olla suurikin, vaikka yksikkö  
olisi pieni. Etelä-Karjalan keskussairaalassa tehdään laadukasta paksusuolisyöpä- sekä  
munuaissyöpäkirurgiaa. Hoitotulokset ovat seurattavissa kansallisten BCB paksusuolisyöpä-  
ja munuaissyöpärekisterin kautta. HUS-Erva järjestämissuunnitelmassa ko. leikkaukset on  
sovittu tehtävän myös Etelä-Karjalan keskussairaalassa ja saatavuus on usein parempi kuin  
HUS:ssa.  
On tärkeää, että keskittämisasetusta muutetaan jatkossa siten että n. 70 paksusuolisyövän-  
ja munuaissyöpäleikkausten sekä rintasyöpäleikkausten n. 150 minimimäärästä luovutaan  
päivystävien keskussairaaloiden osalta. Erva-tasoinen sopiminen on olennaista.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriön  
lausuntopyyntöön.  
Päätös  
Hyväksyttiin kokouksessa tehdyin täsmennyksin.