Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos  
EKS/3141/01.04.00.14/2019  
Käsittelyhistoria  
Hallitus  
§198  
9.10.2019  
Aiempi käsittely: Hallitus §198  
Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Syyskuussa  
tehdyssä koko vuoden ennusteessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 6,7 milj. €. Tästä  
johtuen talouden tasapainottamistarve on n. 9 milj. €.  
Eksote on tuottanut valtakunnallisessa vertailussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja  
tehokkaasti (THL: tarvevakioidut menot 2017, kustannusindeksi 96, mikä on alle  
valtakunnallisen keskiarvon, koko maa 100). Palvelurakenteita on muutettu  
laitospainotteisesta hoidosta kohti kevyempiä kotiin vietäviä palveluita.  
Tämän hetkinen taloudellinen ennuste kuitenkin osoittaa, etteivät talouden  
tasapainottamistoimenpiteet riitä. Alueen väestön palvelutarve kasvaa eikä kustannusten  
nousupainotteiseen tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa käännettä. Eksoten  
omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tämän vuoksi myös kuntien kyky rahoittaa  
Eksoten toimintaa on vaikeutunut.  
Eksoten toimintakyky ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttää, että  
Eksoten talous saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään  
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistoimintamenettely koskisi koko  
organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on käydä läpi koko  
organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja  
tukipalvelut ja etsiä näistä säästökohteita. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan  
neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.  
Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei  
missään oloissa vaarannu tämän prosessin vuoksi. Palveluverkkoa saatetaan kuitenkin joutua  
tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään  
siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.  
Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleen organisoimisella saattaa olla  
henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään  
yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.  
Eksote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2020 - 2023 ja todennut,  
että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannusrakenteeseen noin 9 milj. €  
talouden sopeuttamistoimenpiteitä syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon  
verrattuna. Koko säästötarve vastaa enintään 200 henkilötyövuoden kustannuksia. Säästöjä  
haetaan kuitenkin ensisijaisesti organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, sopimuksia,  
toimitiloja ja hankkeita läpikäymällä. Toimenpiteillä tullee olemaan henkilöstövaikutuksia,  
mikäli edellä mainittuja muita säästökohteita ei riittävästi löydy. Henkilöstövähennystarpeen  
lopullinen määrä täsmentyy neuvotteluprosessin säästökohteiden kartoituksen myötä.  
Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja vuoden 2020 talousarvioraamin  
valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien  
taloudellinen tilanne.  
Varsinaiset yt-neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa, jonka  
puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Lisäksi neuvotteluryhmää  
täydennetään vastuualuejohtaja Tuula Karhulalla ja Tiina Kirmasella.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää:  
hyväksyä esitetyt tavoitteet; ja  
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)  
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden  
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta  
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja  
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty päätösesitys:  
Hallitus:  
toteaa ja hyväksyy esitetyn säästötavoitteen ja sen, että mikäli muilla  
säästötoimenpiteillä ei päästä 9 milj. € säästötavoitteeseen, vähennyksiä voidaan  
kohdistaa myös henkilöstöön;  
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)  
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden  
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta  
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja  
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.  
Päätös  
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys.  
Tämän kokouksen käsittely:  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Lähtökohdat ja yhteistoimintaneuvottelut  
Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiirin hallitus päätti 9.10.2019 § 198, käynnistää työvoiman  
vähentämistä koskeva yt-menettelyn, jolla päätettiin tavoitella toimintojen tehostamista ja  
noin 9 miljoonan euron talouden tasapainottamistoimenpiteitä verrattuna syyskuussa 2019  
tehtyyn vuosiennustetasoon. Säästötavoitteiden taustalla vaikutti Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiirin alijäämä sekä sosiaali- ja terveyspiirin omistajakuntien taloudellinen tilanne.  
Lisäksi sosiaali- ja terveyspiiriin resurssointi ei kaikilta osin vastannut parhaalla tavalla  
Eksoten tavoitteita.  
Toimintojen tehostamista on ensisijaisesti haettu säästökohteiden kartoittamisella.  
Toimenpiteinä on käytetty myös organisaatiorakenteen tarkastelua, palveluverkon  
tarkastelua ja hankkeiden arviointia.  
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena oli edellä mainittujen seikkojen lisäksi todeta  
Eksoten taloudellisesta tilanteesta johtuva työvoiman vähentämistarve ja käsitellä  
suunniteltujen toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot sekä tutkia mahdolliset  
uudelleensijoitus ja koulutusvaihtoehdot.  
Yt-neuvotteluissa käsitellyt toimenpiteet ovat koskeneet koko Eksoten organisaatiota, kaikkia  
toimintoja ja koko henkilöstöä.  
Eksote yhteistoimintaneuvottelujen alustavan arvion mukaan vähentämistarve oli  
maksimissaan 105 henkilötyövuotta. Henkilöstöön kohdistuvien mahdollisten  
vähentämistoimenpiteiden määrä arvioitiin täsmentyvän neuvottelujen kuluessa.  
Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet  
Työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain  
(304/2003) 8 luvun 37 §.ssä määrätään taloudellisesta ja tuotannollisista  
irtisanomisperusteista.  
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 4 §:ssä määrätään  
työvoiman vähentämisjärjestyksestä (taloudelliset ja tuotannolliset syyt). Määräyksen  
mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen  
yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi  
irtisanotaan kunnan /kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työantajan  
työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia,  
kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen  
kestoaikaan.  
Edellä mainittu KVTES:n määräys ei koske viranhaltijoita.  
Henkilöstövähennyksiä ja henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä koskeva  
yhteistoimintamenettely  
Yhteistoimintamenettely käynnistyi 16.10.2019, jolloin yhteistoimintaryhmässä sovittiin  
Eksoten säästötoimenpiteiden kartoittamista koskevasta prosessista.  
Säästötoimenpiteiden kartoitukseen osallistuivat Eksoten kaikki vastuualueet omissa  
säästötoimenpidekokouksissaan sekä henkilöstö webropol-kyselyn kautta.  
Kaikille vastuualueille ilmoitettiin taloushallinnon toimesta säästötavoite. Vastuualueilta  
edellytettiin ilmoitetun euromääräisen säästötoimenpiteen mukaisten säästöehdotusten /  
henkilöstövähennysten kartoitusta määräpäivään mennessä.  
Henkilöstöltä saatiin säästöehdotuksia noin 2500 kappaletta.  
Saadut säästöehdotukset koottiin sisäisen tarkastuksen toimesta euromääräisen  
säästöpotentiaalin ja arvioidun toteutusmahdollisuuden perusteella säästölistaksi, jonka  
mukaisten toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti Eksoten johtoryhmässä  
sekä vastuualueilla.  
Henkilöstövähennyksiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät mahdollisuuksien  
mukaan säästöesityksien ehdotukset huomioon ottaneella neuvotteluesityksellä ja  
neuvottelukutsulla 27.11.2019.  
Neuvotteluja on käyty Eksoten 1.3.2017 solmitun yhteistoimintaa koskevan paikallisen virka-  
ja työehtosopimuksen mukaisesti yhteistoimintaryhmässä, jota vahvistettiin neuvottelujen  
ajaksi Eksoten vastuualuejohtajilla sekä kehitysjohtajalla.  
Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 16.10.2019 yhteistoimintaneuvottelun lisäksi yhteensä 7  
kertaa 27.11.2019, 9.12.2019, 18.12.2019, 3.1.2020, 14.1.2020, 10.2.2020 ja 19.2.2020,  
jolloin asiaa koskeva yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi. Lisäksi  
yhteistoimintaneuvottelujen aikana käytiin erillisiä alaneuvotteluja Työllistymistä edistävästä  
toimintasuunnitelmasta 26.11.2019, 9.12.2019, 16.12.2019, 2.1.2020 ja 20.2.2020.  
19.2.2020 neuvottelussa todettiin, että yt-lain mukainen neuvottelu- ja  
yhteistoimintavelvoite on täyttynyt.  
YT-lain 9 § mukaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksenaan irtisanoa vähintään  
kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on  
yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä  
edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on  
selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset  
työvoimapalvelut.  
Suunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Suunnitelmaa  
laadittaessa on todettu, että työnantajan muutosturvakoulutuksien tarkemmista  
esittelytilaisuuksista ja niiden ajankohdista sovitaan, kun tieto irtisanottavista henkilöistä on  
olemassa. Ajankohdista ja muista koulutusvelvoitteeseen liittyvistä seikoista tullaan  
sopimaan suunnitelman laatimiseen osallistuneen työryhmän kanssa.  
Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty henkilöstövähennysten ja mahdollisten  
irtisanomisten kohdentumista sekä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan  
henkilöstöpiirin rajoittamiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia  
seurauksia. Neuvottelun kohteena olivat kaikki henkilöstön vähentämistä korvaavat ja  
supistavat vaihtoehdot.  
Neuvotteluissa tuotiin esille työhyvinvoinnin merkitys sairaspoissaolojen vähentämisessä ja  
kustannusten alentamisessa. Lisäksi neuvotteluissa on käsitelty Eksoten mahdollisuuksia  
sijoittaa irtisanottavia uudelleen.  
Yhteistoimintaneuvottelujen tulos  
Eksoten yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena on 50,4 htv:n / 69 henkilöön  
kohdistuva työvoiman vähentämistarve. Tämän hetkisen tiedon mukaan 29 henkilölle  
pystytään tarjoamaan heti uutta työtehtävää pääsääntöisesti asiakastyöstä.  
Toimenpiteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:  
Henkilöstövähennyksillä ja muilla YT-prosessissa esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan  
kuluvan vuoden osalta noin 5 milj. € säästöt. Vuonna 2021, kun säästötoimenpiteitä on  
kohdistettu budjettivuoteen 12 kk pituisena aikana, säästöt toteutuvat noin 7,7 milj. €  
suuruisina. Alkuperäinen säästötavoite oli 9 milj. €, johon ei aivan päästäne.  
Yt-neuvottelujen lähtökohtana olleiden vuoden 2019 operatiivisen toiminnan kustannuksiin  
(syyskuussa 2019 tehty ennuste) on kuitenkin palvelutarpeen kasvusta johtuen tullut muita  
lisäystarpeita mm. ikäihmisten palveluasumiseen, palveluseteleihin ja osastopaikkojen  
lisäykseen. Nämä lisäystarpeet aiheuttavat merkittäviä paineita vuoden 2020 talouteen ja  
talousarvion toteutumiseen. Keinoja talouden tasapainottamiseksi haetaan edelleen  
aktiivisesti.  
Taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomistoimenpiteiden kohteena on  
enintään 69 henkilöä. Tämän hetkisen arvioin mukaan 40 henkilöä ei voitaisi sijoittaa  
uudelleen tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Luvut täsmentyvät irtisanomisprosessin,  
irtisanomisajan ja takaisinottovelvoitteen aikana.  
Muina toimenpiteinä ehdotetaan toteutettavaksi seuraavia henkilöstöön suoraan  
kohdistuvia toimenpiteitä:  
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Eksote toteuttaa muun muassa organisaatiomuutosten  
johdosta tehtäväkuvien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön siirtämisiä organisaation  
tarpeiden mukaisesti toisiin tehtäviin. Näissä tilanteissa käydään aina henkilökohtaiset  
keskustelut.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä työnantajan esityksen toimenpiteiden ja henkilöstövaikutusten  
kokonaissuunnitelmasta.  
Eksoten henkilöstön vähentämistarve kohdistuu enintään 69 henkilöön, joista noin 29  
henkilölle pystytään tarjoamaan heti uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan  
40 henkilölle ei vielä tässä vaiheessa pystytä tarjoamaan uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu  
täytäntöönpanon yhteydessä.  
Ennen irtisanomista kartoitetaan eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain  
mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.  
Irtisanomisten toteuttaminen aloitetaan maaliskuun alussa niin, että kaikki irtisanomiset on  
toteutettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun työnantajan päätös on annettu tiedoksi  
Eksoten yhteistoimintaneuvotteluja käyneelle yhteistoimintaryhmälle.  
Lisäksi Eksote alentaa 1.9.2020 lukien hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiokertoimen  
tasolle 1,1, alentaa henkilöstön sporttipassiedun euromäärää ja luopuu osasairasloman ja  
Kelan kuntoutuksen osalta lainsäädäntöä ja Eksoten soveltamien työ- ja virkaehtosopimusten  
tason ylittävästä palkanmaksukäytännöstä.  
Päätös  
Hyväksyttiin.