Päivätoiminnan muutokset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2020 - 2021  
EKS/598/00.01.00.14/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
040 194 4936  
040 828 3186  
Liitteet  
Oheismateriaali  
Tausta ja nykytila  
Ikääntyneiden päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa,  
jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista.  
Vanhuspalvelulain 12 § edellyttää kuntia toteuttamaan hyvinvointia edistäviä palveluja:  
Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja  
itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava  
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia,  
vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden  
elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen  
perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Edellä tarkoitettuihin palveluihin  
on sisällytettävä:  
1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien,  
tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus  
2) ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten  
ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki  
3) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus  
4) sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus, sekä  
5) ohjaus kunnassa tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä  
suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.  
Ikääntyneiden päivätoiminnan tuottaminen ei ole lakisääteinen palvelu. Eksotessa palvelun  
myöntäminen perustuu Eksoten hallituksen 24.10.2018 vahvistamiin ikäihmisen  
kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteisiin.  
Ikääntyneiden päivätoimintaa tuotetaan kaikissa Eksoten jäsenkunnissa. (Kuva 1). Toimintaa  
on tarkasteltu vuonna 2019, jonka aikana on tehty operatiivisia toimenpiteitä perustuen  
toimipisteiden käyttöasteeseen. Toimintapäiviä on joissain kunnissa vähennetty ja  
ryhmäkokoja on suurennettu. Lisäksi toimintaa on Lappeenrannassa alueellisesti keskitetty  
siirtämällä Lauritsalan toimipisteen toiminta Sammonlahteen. Toiminnan tarkastelu on ollut  
välttämätöntä tehdä, jotta toimintakulut on saatu pysymään budjetissa. Tarkastelu on  
osittain kesken.  
Kuva 1  
Asiakasryhmät  
Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan piirissä on Eksoten alueella 349 henkilöä. Heistä  
n. 25 % (N= 87) on omaishoidettavia asiakkaita, n. 50 % (N= 175) on säännöllisen kotihoidon  
piirissä olevia asiakkaita ja n. 25 % (N=87) on asiakkaita, joilla päivätoiminta on ainoa kotona  
asumista tukeva Eksoten järjestämä palvelu.  
Omaishoidon asiakkaat, jotka käyttävät päivätoimintaa (ikääntyneet, ei koske lapsia)  
Omaishoitaja on voinut käyttää lakisääteistä vapaapäiväoikeuttaan päivätoimintaan, jolloin  
yksi (1) lakisääteinen vapaa on mahdollistanut kaksi (2) päivätoimintapäivää Eksoten  
päivätoiminnassa. Tätä vapaapäivän vaihtoehtoa on ikääntyneiden omaishoitajista käyttänyt  
n. 17 % (N=15). Omaishoitoperheistä 83 % käyttää lakisääteisen vapaapäiväoikeuden joko  
palvelusetelinä tai vuorohoitona, ja päivätoiminta toimii pääasiassa lisätukena  
omaishoitajalle.  
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat  
Päivätoiminnan asiakkaista n. 50 % (N=175) on säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä.  
Heistä n. 34 % on paljon palvelua saavia kotihoidon asiakkaita (palvelutuntien määrä viikossa  
ylittää 30 tuntia)  
Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ainoa kotona asumista tukeva Eksoten järjestämä  
palvelu  
Päivätoiminnan asiakkaista 87 (25 %) on henkilöitä, joilla ei tällä hetkellä ole muita  
säännöllisiä kotona asumista tukevia palveluita  
Korvaavat palvelumuodot toimintakykyä ja hyvinvointia edistävään palveluun  
Omaishoidon asiakkaat  
Päivätoiminta omaishoidon lakisääteisen vapaan vaihtoehtona poistuu käytöstä.  
Omaishoitoperheille laaditaan omaishoitolain mukaisesti henkilökohtainen omaishoidon  
suunnitelma, jossa määritellään kuinka lakisääteiset vapaapäivät järjestetään. Vaihtoehtoisia  
lakisääteisten vapaiden järjestämistapoja ovat sijaisomaishoito, vuorohoito, perhehoito tai  
voimassaolevan palvelusetelin käyttö. Lisäpalveluna järjestetään lisäksi päivähoitoa  
omaishoidettaville asumisen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan.  
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat  
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palvelu järjestetään jatkossa kotihoidon  
sisällön kehittämisen kautta, mm. aikaa asiakkaille -käynneillä. Lisäksi kotihoito on tuottanut  
Kulttuurihyvinvointikäyntejä asiakkailleen pienimääräisesti vuonna 2019. Tätä toimintamallia  
on tarkoitus jatkaa ja edelleen kehittää. Eksoten lähihoitajat saavat tässä  
monimuotoisemman työnkuvan.  
Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ainoa kotona asumista tukeva Eksoten järjestämä  
palvelu  
Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ollut ainoa kotona asumista tukeva tukimuoto, ohjataan  
muihin toimintakykyä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin, kuten Arjen olohuone -  
tapahtumiin ja muihin kunnissa järjestettäviin kolmannen sektorin tai kunnan järjestämiin  
tapahtumiin. Eksoten vapaaehtoistyön koordinoinnilla on mahdollisuus kartoittaa esimerkiksi  
ystäväpalvelumahdollisuuksia asiakkaille.  
MAA- (maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki) hankkeessa v. 2020 -  
2021 toteutetaan kolme alueellista kokeilua Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.  
Hankkeen tavoitteena on ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen yli 65 vuotiailla  
kuntalaisilla, joilla ei vielä ole säännöllisiä palveluja. Tarkoitus on lisätä eteläkarjalaisten  
ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.  
Talousvaikutukset  
Nykymuotoisen päivätoiminnan nettotoimintamenot ovat 1 390 000 €/vuosi. Nykymuotoisen  
päivätoiminnan muutokset liittyvät talouden tasapainottamiseen, mutta myös  
toiminnalliseen muutokseen. YT-menettelyihin liittyen on etsitty säästöä ei-lakisääteisistä  
tehtävistä ja päivätoiminnan lakkauttamista on käsitelty osana YT-neuvotteluja.  
Suunnitelman mukaan päivätoiminta pysyy ennallaan 5 kuukautta (tammi-toukokuu 2020).  
Viiden kuukauden toimintakulut ovat 600 000 €. 1.6.–31.8.2020 henkilöstökulut ovat 265  
000€. Lisäksi kuluina vuokramenot ovat 1.6.2020 jälkeen 65 000€.  
Uuden toimintamallin mukainen toiminta arvioidaan alkavan 1.9.2020. Toimintakulut 1.9.–  
31.12.2020 on arvioitu olevan 190 000 € ( Kuva 2). Omaishoitoon suunnataan 50 000 € ja  
kotihoitoon lisätään 3 henkilöä (40 000 €). Kotiin annettavan tuen kokonaisuuteen lisätään 8  
henkilöä (100 000 €). Tehdään lisäksi toiminnallisia muutoksia niin, että nämä 8 henkilöä  
muodostavat jatkossa keskitetyn kotiutuksen lähihoitajien (5 henkilöä) ja omaishoidon  
tukitiimin henkilökunnan (4 henkilöä) kanssa kokonaisuuden, joka tuottaa toimintakykyä ja  
hyvinvointia tukevaa palvelua asiakkaille.  
Uuden toimintamallin kustannukset vuonna 2021 arvioidaan olevan 590 000 €. (Kuva 2).  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen  
ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Toimintakykyä ja hyvinvointia  
edistävät toimintamallit käynnistyvät syyskuussa 2020.  
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:  
Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen  
ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Ikääntyneiden  
päivätoiminnan uudet toimintamallit otetaan käyttöön syyskuussa 2020. Lisäksi hallitukselle  
esitetään elokuussa tarkennettu toimenpideohjelma ja vaikutusten arviointi siitä, kuinka  
toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa asiakkaiden toimintaa  
parhaiten tukevalla tavalla.  
Päätös  
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.