Lausunnon pyytäminen hallitukselta  
EKS/194/01.01.03.26/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Lakimies Tiia Iivonen  
040 651 1786  
Liitteet  
1. vastaus valiokunnan selvityspyyntöön  
2. vastaus selvityspyyntöön  
3. Toimitusjohtajasopimus  
4. Vastaus selvityspyyntöön  
5. Selvitys tilapäiselle valiokunnalle  
6. Selvitys tilapäisen valiokunnan pyynnöstä  
Oheismateriaali  
Eksoten valtuusto asetti 18.12.2019 tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Eksoten  
hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen valtuuston luottamusta kuntalain  
edellyttämällä tavalla.  
Kuntalain 35 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa  
asioissa kunnanhallituksen lausunto.  
Tilapäisen valiokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 16.1.2020. Kokouksessa käytiin läpi  
valtuuston toimeksianto. Lisäksi kuultiin arviointipäällikköä ja hän toimitti  
tarkastuslautakunnan tutkintapyyntömateriaalin tilapäiselle valiokunnalle. Edelleen linjattiin  
asian käsittelyä, aikataulutusta ja tiedottamista sekä keskusteltiin asian selvittämisestä ja  
kuulemisista.  
Kokouksessa 23.1.2020 linjattiin asian jatkokäsittelyä sekä päätettiin asianosaisten  
kuulemiskirjeiden ja muiden tarpeellisten selvityspyyntöjen lähettämisestä. Lisäksi merkittiin  
tiedoksi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan  
toimittamatta jättämisestä.  
Kuulemis- ja selvityspyyntökirjeet lähetettiin 31.1.2020. Kirjeitä lähetettiin 24 hlölle.  
Vastausaikaa oli 16.2.2020 asti. Määräaikaan mennessä selvityksensä antoi viisi henkilöä  
Hallituksen puheenjohtaja jätti eronpyyntönsä Eksoten valtuustolle hallituksen  
puheenjohtajan tehtävästä 10.2.2020.  
Tilapäisen valiokunnan kokouksessa 17.2.2020 todettiin hallituksen puheenjohtajan  
eronpyyntö ja saapuneet selvitykset sekä päätettiin pyytää hallitukselta lausunto asiasta.  
Lisäksi tilapäinen valiokunta laati alustavasti valiokunnan esitystä valtuustolle.  
Tämän hetkisen tiedon mukaan tilapäinen valiokunta tulee esittämään valtuustolle, että  
valtuusto lakkauttaa tilapäisen valiokunnan. Tilapäinen valiokunta katsoo, että hallituksen  
puheenjohtajan eronpyynnön johdosta asiassa ei ole tarpeen ryhtyä enää sen toimeksiannon  
mukaisiin jatkotoimenpiteisiin.  
Tilapäinen valiokunta pyytää hallitukselta lausuntoa asiasta sekä saattaa hallituksen tiedoksi  
ja mahdollisia toimenpiteitä varten asiassa saapuneet selvitykset.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää lausunnon antamisesta tilapäiselle valiokunnalle.  
Päätös  
Hallitus päätti lausua tilapäiselle valiokunnalle, että hallituksen puheenjohtajan eronpyynnön  
johdosta ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin.  
Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Heikki Järvenpää ei ottanut esteellisenä osaa asian  
käsittelyyn ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  
(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 §, 1 kohta asianosaisuus)  
Eksoten hallintosääntö 20 §:  
Tilapäinen puheenjohtaja  
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin  
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.  
Taipalsaaren edustaja Iikko B. Voipio ehdotti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ari Bergiä. Hallitus  
hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että Iikko B. Voipio toimi tässä asiassa  
Heikki Järvenpään varajäsenenä.