1 (6)  
21.2.2020  
Tausta:  
Kantelu kotihoidon tilanteesta: ESAVI/11399/2018, EKS/2224/03.04.09/2018  
Valviran lausuntopyyntö: Eksoten kotihoidon tilanteesta  
V/31870/2018, V/3230/2018 EKS/3194/00.04.00.05/2018  
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 8.1.2020 (EOAK/3230/2018)  
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Sari Erkkilä pyysi kesäkuussa 2018  
eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
Eksoten kotihoidon tilanteen. Kantelussa arvosteltiin erityisesti  
asiakkaiden kotihoidon laatua ja sen oikea-aikaisuuden toteutumattomuutta  
sekä puutteita lääkehoidossa. Kantelun mukaan Eksoten kotihoidon tilanne ei  
täytä lakien eikä laatusuositusten mukaisia vaatimuksia. Kantelun mukaan Eksote  
ei ole myöskään ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.  
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen 8.1.2020 ja saattanut  
päätöksessä mainitut käsitykset (kotihoidon oikea-aikaisuus, lääkehoidon  
toteuttaminen, omavalvontasuunnitelma, turva-auttajan toimenkuva ja koulutus)  
Eksoten tietoon, ja pyytää Eksotea ilmoittamaan mihin toimenpiteisiin käsitykset  
ovat antaneet aihetta.  
1. Kotihoidon oikea-aikaisuus  
1.1 Palvelujen oikea-aikaisuuden seuranta ja henkilöstömäärä  
Eksoten kotihoidossa asiakkaan suunnitellun ja toteutuneen palveluajan seuranta  
antaa tietoa asiakkaan saaman palvelun oikea-aikaisuudesta. Erillistä yksittäistä  
mittaria oikea-aikaisuuden seurantaan ei ole käytettävissä, vaan valvontaa  
tehdään eri tavoin.  
Eksotessa vastuuhenkilöt kotihoitoalueilla (tiiminvetäjät, sairaanhoitajat ja  
vastuuhoitajat) suunnittelevat ja päivittävät asiakkaan käynnit Lifecaren  
kotihoitosovelluksessa asiakkaan viikko-ohjelmalla asiakkaan tarpeista lähtevästi.  
Tämän suunnitelman pohjalta keskitetty työnjako jakaa työt kotihoidon  
työntekijöille työvuorokohtaisesti huomioiden vastuuhoitajuuden ja  
työntekijöiden osaamisen.  
Kotihoidon toimintayksiköiden esimiehiä on ohjeistettu seuraamaan  
säännöllisesti asiakaskäyntien oikea- aikaisuutta Hilkka-toiminnanohjaus-  
järjestelmän raporteista. Esimiehet seuraavat suunniteltujen aamukäyntien (klo  
7-10) ja suunniteltujen iltakäyntien (klo 18 - 20 välillä) toteutumista. Seurannalla  
ja asiakkaan tarpeista lähtevän viikko-ohjelman suunnittelulla parannetaan  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
2 (6)  
21.2.2020  
käyntien oikea-aikaisuutta. Käyntien suunnittelussa huomioidaan iäkkäiden  
ravitsemussuositukset. Seurannan tuloksia käsitellään työyksikön kanssa  
vähintään kerran kuukaudessa.  
Eksotessa on lisätty kotihoidon henkilöstöä. Joulukuussa 2017 kotihoidon  
henkilöstömäärä oli 560. Joulukuussa 2018 henkilöstöä oli 597 ja vuoden 2019  
joulukuussa 643. Talousarviossa vuodelle 2020 on varaus 662 henkilötyövuodelle.  
Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi kotihoidossa on aloitettu lähihoitajan  
oppisopimuskoulutus elokuussa 2019. Opiskelijoita aloitti koulutuksessa 27.  
Eksote hankkii yksityisiä kotiapupalveluita kotihoidon kuormitushuippuihin. Tämä  
osaltaan varmistaa asiakkaiden oikea-aikaiset palvelut. Kuormitushuippuja  
esiintyy esimerkiksi sairaalasta kotiutumistilanteissa, joissa useita paljon apua  
tarvitsevia asiakkaita kotiutuu. Myös erilaiset henkilöstön poissaolot voivat  
aiheuttaa kotihoidon kuormitustilanteita. Päivittäisen työn kuormitushuiput  
ajoittuvat erityisesti klo 8 – 13 ja klo 17 – 20 välille.  
Yksityiset kotiapupalveluntuottajat tuottivat aiemmin palvelua maanantaista  
perjantaihin klo 7 - 21 välisenä aikana, mutta syksyllä 2019 toteutetun  
kilpailutuksen jälkeen osa palveluntuottajista tuottaa palveluja myös  
viikonloppuisin, arkipyhinä ja pyhäpäivinä. Asiakkaan kotikäynti kestää 15  
minuutista yhteen tuntiin riippuen siitä, millaista palvelua asiakas tarvitsee.  
Eksoten kotihoitoalueet suunnittelevat asiakaslistat kotiapupalvelun tuottajalle.  
Oman toiminnan viikonloppuaamuvuorojen lähihoitajavahvuutta on lisätty noin  
12 henkilöllä sekä kotiapupalvelun ostoja lisätty viikonloppuihin.  
Syksyllä 2019 kaikilla Eksoten kotihoidon yksiköiden henkilöstölle on järjestetty  
Haipro-koulutusta asiakas- ja työturvallisuusilmoitusten tekemisestä ja  
toimintayksikön esimiehille ja toimipisteen vastaaville koulutusta ilmoitusten  
käsittelijöinä. Koulutuksissa ja työpaikkakokouksissa on kannustettu henkilöstöä  
tekemään haitta- ja läheltäpiti-ilmoituksia.  
1.2 Ravitsemus  
Eksoten säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään RAI-arvioinnin yhteydessä  
MNA-arviointi, jonka tulos ja mittarit hyödynnetään asiakkaan hoidon  
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  
Hoivan tulosalueella syksyllä 2018 suunniteltiin yhteistyössä  
ravitsemusterapeutin kanssa vajaaravitsemuksen ehkäisyn, tunnistamisen ja  
hoidon tehostamisen koulutuskokonaisuutta Hoivan toimintayksikköjen  
ravitsemusvastaaville. Kehittämisen taustalla olivat sen hetkiset tulokset  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
3 (6)  
21.2.2020  
vajaaravitsemuksen esiintymisestä Hoivan alueella. Joulukuussa 2018 aihetta  
käsiteltiin Hoivan toimintayksikön esimiesten ja toimipisteen vastaavien  
palaverissa. Huhtikuussa 2019 toteutettiin koulutuspäivä, joka oli suunnattu  
yksiköiden ravitsemusvastaaville, toimintayksiköiden esimiehille sekä  
toimipisteen vastaaville.  
Koulutuksessa painotettiin vajaaravitsemuksen ja sen riskin tunnistamista,  
ennaltaehkäisyä, sekä säännöllistä painonseurantaa kerran kuukaudessa. Lisäksi  
on ohjeistettu tehostamaan kirjaamista liittyen asiakkaan syödyn ruoan määrään  
ja laatuun asiakkaan hoito-ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Eksotessa on  
päivitetty ”Ikääntyneiden ravitsemushoito- ohjeita kotihoidon henkilöstölle” -  
opas keväällä 2019 ja tallennettu potilastietojärjestelmän yleisiin ohjeisiin.  
Jokaisessa kotihoidon yksikössä on vähintään yksi ravitsemusvastaava.  
1.3 Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus  
Sosiaalihuoltolain 48 § ja 49 § velvoittavat sosiaalihuollon henkilökunnan  
ilmoittamaan viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos he huomaavat  
tehtävissään epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon  
toteuttamisessa. Eksoten kotihoidossa toimintayksikön esimies huolehtii siitä,  
että jokainen työntekijä tietää ilmoitusvelvollisuuskäytännöistä.  
Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet ja ilmoituslomake  
on sisällytetty jokaisen Eksoten kotihoitoyksikön omavalvontasuunnitelmaan.  
Ilmoitus tehdään henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeelle välittömästi, kun  
työntekijä havaitsee asiakkaaseen kohdistuvan epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus  
toimitetaan yksikön toiminnasta vastaavalle. Toiminnasta vastaava arvioi  
ilmoituksen sisällön ja pyytää tarvittavat selvitykset.  
2
Lääkehoidon toteuttaminen  
Eksoten kotihoidon esimiehille ja vastaaville on pidetty 27.1.2020 koulutus  
yksikkökohtaisista lääkehoitosuunnitelmista.  
Terveys- ja vanhustenpalveluiden sekä kuntoutuksen vastuualueiden ohje  
lääkkeenantoluvista on päivitetty 19.2.2020. Ohjetta on päivitetty muun muassa  
seuraavasti:  
-
-
toiselta työnantajalta siirtyvän työntekijän lääkelupaa on täsmennetty  
lääkehoitoon kouluttamattoman työntekijän oikeutta toteuttaa lääkehoitoa  
on muutettu.  
Kotihoidon lääkehoitosuunnitelmat laaditaan toimintayksikkölähtöisesti ja  
päivitetään maaliskuun 2020 aikana.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
4 (6)  
21.2.2020  
Lääkehoidon kokonaisprosessin kehittämiseen liittyvää koulutusta on järjestetty  
maaliskuussa 2019 toimintayksikön esimiehille ja vastaaville. Lisäksi lääkehoidon  
käytännön prosessit tullaan tarkastelemaan ja parantamaan jatkuvan  
parantamisen (Lean) menetelmin kevään 2020 aikana.  
2.1. Lääkehoitoon kouluttamattoman osallistuminen lääkehoidon toteuttamiseen  
Lokakuun alussa 2019 Eksoten kotihoidon toimintayksikön esimiehiä ja vastaavia  
ohjeistettiin 13.1.2020 alkaen voimaan tulevaan lääkehoitoon kouluttamattoman  
lääkelupamuutokseen. Lääkehoitoon kouluttamattoman lääkelupa tulee suorittaa  
silloin, kun työntekijällä ei ole nimikesuojattua terveydenhuollon  
ammattihenkilön oikeutta. Näitä ammattiryhmiä ovat muun muassa kodinhoitaja,  
kuntohoitaja, hoitoapulainen, hoiva-avustaja, sosionomi, geronomi,  
fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kouluttamattoman lääkeluvan voivat  
suorittaa myös opiskelijat, joilla opintopiste- tai osaamispistemäärä ei ole  
opiskelijan lupaan oikeuttava eli amk-opiskelijalla 70 opintopistettä ja  
lähihoitajaopiskelijalla 55 osaamispistettä suoritettuina pakollisista ammatillisista  
opinnoista.  
Eksoten aiempi lääkehoitoon kouluttamattoman lääkelupa oikeutti myös  
lääkkeiden jakamisen dosettiin lääkärin määräyksellä. Muutos lääkelupaan tuli  
voimaan 13.1.2020, jonka jälkeen lääkehoitoon kouluttamattomalla ei ole ollut  
oikeutta jakaa lääkkeitä dosettiin lääkärin määräyksen mukaisesti.  
Muutoksen yhteydessä kotihoidon toimintayksikön esimies päivitti lääkehoitoon  
kouluttamattoman lääkeluvan omaavan työntekijän kanssa tämän  
tehtävänkuvauksen sekä lääkehoidon toteuttamisen työtehtävät muutoksen  
jälkeen. Muutos tuli voimaan viimeistään 13.1.2020, vaikka työntekijälle oli  
aiemmin myönnetty oikeus lääkkeiden jakamiseen.  
Eksoten kotihoidossa muutos vaikutti myös Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän  
tausta-asetuksiin. Kyseisten työntekijöiden osalta Hilkka-toiminnanohjaus-  
järjestelmästä on poistettu lääkkeiden jakoa koskeva merkintä. Kotihoitoalueet  
ovat toimittaneet työnjakoon listat lääkehoitoon kouluttamattomista  
työntekijöistä kultakin alueelta. Tällä tavoin on kaksoistarkistettu ja varmistettu,  
että tiedot ovat Hilkka-järjestelmässä varmasti oikein.  
Tammikuussa 2020 Eksoten kotihoidon toimintayksikön esimiehiä ja toimipisteen  
vastaavia on ohjeistettu, että lääkehoitoon kouluttamaton ei enää saa antaa  
injektioita tai PKV-lääkkeitä (pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia  
lääkevalmisteita) 24.2.2020 alkaen. Poikkeuksena valmiiksi annostellun PKV-  
lääkkeen antaminen suun kautta siirtymävaiheen ajan 31.5.2021 asti. Eksoten  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
5 (6)  
21.2.2020  
kotihoidossa työskenteleviä kodinhoitajia on kannustettu hakeutumaan  
lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen.  
3
Omavalvontasuunnitelma  
Eksoten kotihoidossa on yhteinen omavalvontasuunnitelma ja jokaisella 11  
kotihoitoalueella toimintayksikkökohtainen omavalvontasuunnitelma.  
Toimintayksikön esimies vastaa yksikkönsä omavalvonnasta. Kotihoidon  
toimintayksikön esimiehille ja toimipisteen vastaaville on järjestetty koulutusta  
omavalvonnasta maaliskuussa 2019, helmikuussa 2020 ja järjestetään vielä  
maaliskuussa 2020. Jatkossa koulutusta järjestetään vähintään kerran vuodessa ja  
tarpeen mukaan. Eksoten kotihoidossa omavalvontasuunnitelmat päivitetään  
vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.  
Kotihoidon omavalvontasuunnitelmat on yksilöity toimintayksikkökohtaisesti ja  
päivitetty seuraavasti:  
- lisätty lääkehoidon vastuuhenkilöiden nimet, osoitteet ja yhteystiedot  
- lisätty maininta ilmoitusvelvollisuuteen (Sosiaalihuoltolaki §48) sisältyvästä  
vastatoimikiellosta  
- lisätty kotihoidon alueen alihankintana ostetut palvelut, niiden tuottajat ja  
valvonta  
- poistettu vanhentunut viittaus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön  
kelpoisuusvaatimusten osalta kelpoisuuslakiin.  
- lisätty omavalvontasuunnitelmaan kuvaus menettelystä, jolla varmistetaan,  
että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö- laatu-  
ja asiakasturvallisuusvaatimuksia.  
Kotihoidon toimintayksikkökohtaisia omavalvontasuunnitelmia täydennetään ja  
päivitetään laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta  
laadittavasta suunnitelmasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ja  
terveydenhuoltolain 8 §:n mukaiseksi 30.4.2020 mennessä.  
Kotiapupalveluostojen päivittäisestä valvonnasta vastaa toimintayksikön esimies.  
Kotihoidon palvelupäällikkö vastaa sopimuksiin liittyvistä asioista.  
Kotihoitopalveluyrittäjien valvonnasta vastaa Eksoten sosiaali- ja  
terveyspalveluiden valvonta ja ohjaus, joka sijoittuu kotona asumisen tuen ja  
lyhytaikaishoidon tulosyksikköön.  
4
Turva-auttajan toimenkuva ja koulutus. Turvapuhelinpalvelusopimus  
Eksote järjestää turva-auttajapalvelun omana toimintana.  
Eksotessa turva-auttajakäynnit toteuttaa lähihoitaja (turva-auttaja). Turva-  
auttajakäyntejä toteuttavat ovat Eksoten kotihoidon henkilöstöä. Työntekijöillä on  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
6 (6)  
21.2.2020  
lähihoitajan tutkinto, useimmilla on koulutusta ensihoidosta ja kokemusta  
ensihoito- ja akuuttihoitotyöstä.  
Eksote on hankkinut Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy:ltä turvapuhelinhälytysten  
vastaanottopalvelua ajalla 1.1.2016 - 16.12.2019. Eksote on vastaanottanut  
17.5.2019 Stella Kotipalvelut Oy:ltä turvahälytysten vastaanottopalvelua  
(kotipalveluun rinnastettava palvelu) koskevan ilmoituksen, jota Eksote on  
pyytänyt täydentämään 24.5.2019. Stella Oy on täydentänyt ilmoitusta 6.6.2019,  
ja Eksote on toimittanut sijaintikunnan lausunnon Stella Kotipalvelut Oy:n  
ilmoitukseen liittyen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 20.6.2019. Etelä-Suomen  
aluehallintovirasto on 13.8.2019 päättänyt, että Stella Kotipalvelut Oy:n  
ilmoittamat sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin  
ilmoituksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäiväksi on merkitty 10.6.2019.  
Eksoten hallitus on hyväksynyt turvapuhelinpalvelusopimuksen Stella Kotipalvelut  
Oy:n kanssa ajalle 17.12.2019-16.12.2021. Voimassa olevaa sopimusta  
päivitetään.  
Timo Saksela  
Toimitusjohtaja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3