Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön Eksoten kotihoidon tilanteesta  
EKS/3194/00.04.00.05/2018  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
040 194 4936  
040 828 3186  
Liitteet  
1. Eksoten toimenpiteet eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen  
Oheismateriaali  
1. Päätös EOAK/3230/2018  
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Sari Erkkilä pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä  
tutkimaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon tilanteen. Kantelussa  
arvosteltiin erityisesti asiakkaiden kotihoidon laatua ja sen oikea-aikaisuuden  
toteutumattomuutta sekä puutteita lääkehoidossa. Kantelun mukaan Eksoten kotihoidon  
tilanne ei täytä lakien eikä laatusuositusten mukaisia vaatimuksia. Kantelun mukaan Eksote  
ei ole myöskään ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.  
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut kantelun johdosta päätöksen 31.12.2019 ja  
saattanut päätöksessä mainitut käsitykset (kotihoidon oikea-aikaisuus, lääkehoidon  
toteuttaminen, omavalvontasuunnitelma, turva-auttajan toimenkuva ja koulutus) Eksoten  
tietoon, ja pyytänyt Eksotea ilmoittamaan 2.3.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin  
käsitykset ovat antaneet aihetta.  
Eksotessa on kantelun vireille tulon jälkeen ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen  
päätöksen johdosta tehty seuraavia toimenpiteitä:  
Kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet seuraavat nyt säännöllisesti asiakkaiden käyntien  
oikea-aikaisuutta Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän raporteista. Raporteista seurataan  
suunniteltujen aamukäyntien (klo 7-10) ja suunniteltujen iltakäyntien (klo 18 - 20 välillä)  
toteutumista. Tällä vältetään liian myöhäiset aamu- tai iltakäynnit. Toimintayksikön esimies  
on ohjeistettu käsittelemään työyksikkönsä kanssa seurannan tuloksia vähintään kerran  
kuukaudessa.  
Kotihoidon henkilöstöä on lisätty, ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi kotihoidossa  
aloitettiin lähihoitajan oppisopimuskoulutus elokuussa 2019.  
Eksote hankkii yhä enemmän yksityisiä kotiapupalveluita kotihoidon kuormitushuippuihin  
mahdollistamaan asiakkaille oikea-aikaiset palvelut. Oman toiminnan  
viikonloppuaamuvuorojen lähihoitajavahvuutta on lisätty noin 12 henkilöllä sekä  
kotiapupalvelun ostoja on myös lisätty viikonloppuihin.  
Eksoten kotihoidon yksiköiden henkilöstölle on järjestetty Haipro-koulutusta asiakas- ja  
työturvallisuusilmoitusten tekemisestä ja toimintayksikön esimiehille ja toimipisteen  
vastaaville koulutusta ilmoitusten käsittelijöinä. Koulutuksissa ja työpaikkakokouksissa on  
kannustettu henkilöstöä tekemään haitta- ja läheltäpiti -ilmoituksia.  
Eksotessa esimiehet ovat huolehtineet, että jokainen työntekijä tietää sosiaalihuoltolain 48  
§:n mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat  
menettelyohjeet ja ilmoituslomake on sisällytetty yksiköiden omavalvontasuunnitelmiin.  
Ilmoituslomake on sähköisenä Eksonetissa (Eksoten intranet) ja paperiversiona yksikön  
omavalvontakansiossa.  
Eksoten hoivan tulosalueella on toteutettu vajaaravitsemuksen ehkäisyn, tunnistamisen ja  
hoidon tehostamisen koulutuskokonaisuutta yhteystyössä ravitsemusterapeutin kanssa.  
Jokaisessa kotihoidon yksikössä on vähintään yksi ravitsemusvastaava, ja ”Ikääntyneiden  
ravitsemushoito-ohjeita kotihoidon henkilöstölle” -opas on päivitetty.  
Kotihoidon lääkehoitosuunnitelmat on yksilöity toimintayksikkökohtaisesti, ja ne päivitetään  
maaliskuun 2020 aikana. Lääkehoidon kokonaisprosessin kehittämiseen liittyvää koulutusta  
on järjestetty maaliskuussa 2019 toimintayksikön esimiehille ja vastaaville. Lisäksi  
lääkehoidon käytännön prosessit tullaan tarkastelemaan ja niitä kehittämään jatkuvan  
parantamisen (Lean) menetelmin kevään 2020 aikana.  
Eksoten lääkelupakäytäntöä on muutettu, ja lääkehoitoon kouluttamaton ei enää saa antaa  
injektioita tai PKV- lääkkeitä 24.2.2020 alkaen. Poikkeuksena valmiiksi annostellun PKV-  
lääkkeen antaminen suun kautta siirtymävaiheen ajan 31.5.2021 asti. Kotihoidossa  
työskenteleviä kodinhoitajia on kannustettu hakeutumaan lähihoitajan  
oppisopimuskoulutukseen.  
Kotihoidon omavalvontasuunnitelmat on yksilöity toimintayksikkökohtaisesti, päivitetty osin  
ja osa päivityksistä tehdään 30.4.2020 mennessä.  
Turvapuhelimia koskevaa sopimusta päivitetään. Turva-auttajapalvelun Eksote järjestää  
omana toimintana kuten aiemminkin.  
Tehdyt toimenpiteet on kuvattu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lähtevässä  
ilmoituksessa yksityiskohtaisemmin.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää antaa liitteenä olevan ilmoituksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.  
Päätös  
Hyväksyttiin.