Päätös kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen vakuutusmeklaripalveluja koskevasta  
hankintapäätöksestä  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Vastaava hankinta-asiantuntija Leena Luukka  
Lakimies Mari Kähkönen  
040 163 1223  
040 651 1786  
Liitteet  
1. Vakuutusmeklaripalvelujen hankinta  
2. Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Justia Oy  
3. Vastaus  
Oheismateriaali  
Tausta  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailutti vakuutusmeklaripalvelut. Kyseessä  
on hankintalain 25 § mukaisen kynnysarvon alittava pienhankinta, johon hankintalakia ei  
sovelleta.  
Hankinta sisältää voimassa olevan vakuutusturvan analyysin, vakuutusten kilpailuttamisen ja  
valitun vakuutusratkaisun voimaansaattamisen. Kyseessä on kertaluontoinen  
toimeksiantosopimus, joka päättyy sen jälkeen, kun hankinnan kohteena olevat tehtävät on  
suoritettu.  
Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä. Hankinnan valintakriteerinä oli  
kokonaistaloudellinen edullisuus/halvin hinta. Palveluntuottajaksi valittiin  
Arvomeklarit Oy, joka käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijaa NK Vakuutusmeklarit  
Oy:ta.  
Hankintaoikaisu  
Hallintojohtaja Vesa Reposen 17.1.2020 tekemään vakuutusmeklaripalveluja  
koskevaan hankintapäätökseen on saapunut 31.1.2020 kuntalain 134 § mukainen  
oikaisuvaatimus Justia Oy: lta.  
Oikaisuvaatimus on saapunut kuntalain 138 §:n mukaisessa määräajassa. Justia Oy on  
täsmentänyt oikaisuvaatimustaan sähköpostitse 6.2.2020 tutustuttuaan Arvomeklarit Oy:n  
tarjoukseen sen julkisin osin.  
Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston  
sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.  
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu tarkistamaan referenssitiedot ja hankintamenettelyt  
ilmoitetuilta referenssien yhteyshenkilöiltä ja selvittämään muutenkin oikaisuvaatimuksessa  
esitettyjen perusteluiden pohjalta, onko valitun tarjoajan Arvomeklarit Oy:n tarjous ollut  
tarjottujen asiantuntijoiden ja muiden tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten osalta  
tarjouspyynnön mukainen.  
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että Arvomeklarit Oy:n alihankkijan on täytettävä  
samat vaatimukset kuin tarjoajankin. Alihankkijan on oltava Finanssivalvonnan rekisteriin  
merkitty toinen vakuutusmeklariyritys, jolla on oltava mm. lakisääteinen vastuuvakuutus.  
Justia Oy:n mukaan palveluhankinnan tarjoaminen kokonaisuudessaan alihankkijan kautta  
tuotettuna ei ole hankintasopimusluonnoksen mukaista alihankintaa. Arvomeklarit Oy:n  
käyttämän alihankkijan olisi pitänyt toimia itsenäisenä tarjoajana tai toisena  
ryhmittymätarjoajana kyetäkseen osallistumaan kilpailuun. Justia Oy:n mukaan  
vakuutusmeklariyrityksen lakisääteinen vastuuvakuutus ei mm. kata toisen  
vakuutusmeklariyrityksen aiheuttamia vahinkoja.  
Justia Oy pyytää Eksotea lisäksi selvittämään onko tarjoajalla tai sen alihankkijalla käytössään  
tarjouspyynnössä edellytettyä sähköistä kilpailutukseen käytettävää järjestelmää, joka on  
integroitu HILMA järjestelmään. HILMA eli Hankintailmoitukset.fi on Suomen virallinen  
julkisista hankinnoista ilmoittamisen palvelu, ja sen omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.  
Lisäksi Justia Oy:n mukaan hankintaa ei olisi uskottavasti mahdollista toteuttaa Arvomeklarit  
Oy:n tarjoamalla hinnalla.  
Justia Oy tuo esille, että vaikka hankinta alittaa hankintalain mukaisen kynnysarvon, siihen  
sovelletaan mm. hallintolakia. Hallintolaki ei mahdollista täysin vapaata harkintavaltaa  
päätöksenteossa.  
Mikäli Arvomeklarit Oy:n tarjous ei olisi ollut tarjouspyynnön mukainen, Justia Oy vaatii, että  
yhtiön tarjous hylätään ja tarjousten vertailu suoritetaan uudelleen.  
Eksoten vastine  
Arvomeklarit Oy käyttää tarjouksessaan alihankkijana NK Vakuutusmeklarit Oy:ta. NK  
Vakuutusmeklarit Oy on finanssivalvonnan rekisterissä oleva vakuutusmeklaritoimisto.  
Arvomeklarit Oy:lla ja sen alihankkijalla on molemmilla tarjouspyynnössä vaadittu  
vastuuvakuutus.  
Asiantuntijoiden referenssit  
Eksote on tarkistanut tarjousten käsittelyn yhteydessä tarjottujen asiantuntijoiden  
referenssien tarjouspyynnönmukaisuuden. Tarjotut asiantuntijat täyttävät Eksoten  
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.  
Asiantuntija nro 1 edellytettiin seuraavaa:  
Henkilön toimeksiannot tuli sisältää edeltävän kolmen vuoden aikana  
(12/2016-11/2019) vähintään kolmen julkisyhteisön vakuutusten kilpailuttamista siten, että  
vähintään yksi asiakas on ollut sosiaali- ja terveyspalvelu-toimialalta. Lisäksi yhden  
kilpailutuksen on tullut sisältää henkilövakuutusten hankintaa vähintään 1500 työntekijälle.  
Tarjotun asiantuntijan referenssit sisälsivät kolme julkisyhteisöä, joista yksi on  
terveyskeskuksen kuntayhtymä ja yksi sisälsi 1500 työntekijän henkilövakuutusten  
kilpailutuksen.  
Asiantuntija nro 2 edellytettiin seuraavaa:  
Henkilön toimeksiannot ovat sisältäneet edeltävän kolmen vuoden aikana  
(12/2016-11/2019) vähintään kahden julkisyhteisön vakuutusten kilpailuttamisen.  
Toisen tarjotun asiantuntijan referenssit sisälsivät kolme julkisyhteisöä, joista yksi on SOTE-  
kuntayhtymä ja yksi sisälsi 1500 työntekijän henkilövakuutusten kilpailutuksen.  
Alihankkijan käyttö  
Tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaan Palveluntuottajalla on oikeus  
käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.  
Sopimusluonnoksen mukaan palveluntuottaja saa osoittaa tehtävien suorittamiseen toisen,  
vastaavan pätevyyden ja ammattitaidon omaavan palveluntuottajan. Tällaisen tilanteen  
katsotaan vastaavan alihankkijan käyttämistä. Alihankkijan käyttäminen tai sen vaihtaminen  
edellyttää Eksoten lupaa.  
Eksote ei ollut tekemässään tarjouspyynnössä rajannut sitä, miltä osin alihankkijaa saa  
käyttää. Arvomeklarit Oy:n tarjousta ei voitu hylätä sen perusteella, että se käyttää palvelun  
tuottamiseen vastaavan pätevyyden omaavaa alihankkijaa, jonka Eksote hyväksyy.  
Tietojärjestelmän käyttö  
Eksote on edellyttänyt tarjouspyynnössä, että varsinaisia vakuutusten kilpailuttamista  
koskeva tarjouspyyntö julkaistaan virallisessa ilmoituskanavassa (HILMA) sähköisellä  
kilpailutukseen tarkoitetulla järjestelmällä. Järjestelmän tulee olla integroitu HILMA:aan  
Eksote on pyytänyt 21.1.2020 Arvomeklarit Oy:ltä varmennusta  
tarjouspyynnön sähköistä hankintajärjestelmää koskevan soveltuvuusvaatimuksen  
täyttymisestä. Arvomeklarit Oy:ltä 24.1.2020 saadun selvityksen mukaan tarjouspyyntö  
voidaan julkaista käyttäen Mercell Suomi Oy:n tarjoamaa, HILMA:aan integroitua  
järjestelmää.  
Poikkeuksellisen alhainen hinta  
Hankintayksiköllä on tarjouspyynnön mukaan harkintavalta poikkeuksellisen alhaisen  
tarjouksen hylkäämisessä. Voittanut tarjous on arvoltaan 3600 euroa. Eksote ei ole arvioinut  
tarjotun hinnan aiheuttavan tarvetta selvitystoimenpiteille eli hinnan ei ole arvioitu olevan  
poikkeuksellisen alhainen.  
Hankintayksikön harkintavalta päätöksenteossa  
Hankintalakia ei sovelleta pienhankintoja, jolloin pienhankintojen tarkoituksenmukainen,  
hankinnan laatuun ja laajuuteen soveltuvien hankintatapojen soveltaminen jää  
hankintayksikön omaan harkintaan.  
Hallituksen esitöissä hankintalaiksi todetaan että pienhankinnat toteutetaan  
hankintayksiköiden omien ohjeistuksien ja toimintatapojen mukaan joko kevyellä  
kilpailutusmenettelyllä tai joissain tapauksissa suorahankintana. Hankintalain mukaan  
pienhankinnoissa on kuitenkin pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen  
nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Viranomaisen on sen lisäksi huomioitava  
hallintolaissa säädetyt yleiset oikeusperiaatteet ja kuntalain tasapuolisuus-, avoimuus- ja  
menettelytapavelvoitteet.  
Eksoten tarjouspyynnön jättämisajankohtana voimassa olevan hankintaohjeen mukaan  
pienhankinnat toteutetaan kevennetyllä kilpailumenettelyllä siten, että tarjous pyydetään  
pääsääntöisesti kolmelta toimittajalta. Vakuutusmeklaripalveluja koskevassa hankinnassa  
pyyntö jättää tarjous lähetettiin viidelle toimijalle.  
Eksote on vakuutusmeklaripalvelujen hankinnassa kohdellut tarjoajia  
tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toiminut kaikin tavoin avoimesti sekä noudattanut omia  
sisäisiä hankintaohjeitaan. Tarjoukset käsiteltiin tarjouspyynnössä ja hankintapäätöksessä  
kuvatulla tavalla. Arvomeklarit Oy:n tekemä tarjous on todettu olevan  
tarjouspyynnönmukainen. Lisäksi tarjotun alihankkijan on katsottu täytettävän  
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Näin ollen hankintapäätöstä ei ole tarpeen oikaista.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää, että hallintojohtajan 17.1.2020 tekemää hankintapäätöstä § 1/2020 ei  
muuteta.  
Päätös  
Hyväksyttiin.