Päätös  
1 (5)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.02.2020  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
§ 1 / 2020  
Hankinta: A 19 2019 Vakuutusmeklaripalvelut  
Asiaselostus  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailutti  
vakuutusmeklaripalvelut pienhankinnan. Hankinta sisältää voimassa  
olevan vakuutusturvan analyysin, vakuutusten kilpailuttamisen ja valitun  
vakuutusratkaisun voimaansaattamisen. Kyseessä on kertaluontoinen  
toimeksiantosopimus, joka päättyy sen jälkeen, kun hankinnan kohteena  
olevat tehtävät on suoritettu.  
Hankinnan kohteen ehdottomat laadulliset kriteerit määriteltiin  
tarjousasiakirjoissa, jonka takia hankinnan valintaperusteeksi valittiin  
kokonaistaloudellinen edullisuus / halvin hinta. Palveluntuottajan  
nimeämiltä asiantuntijoilta edellytettiin kokemusta julkisyhteisöjen  
vakuutusten kilpailuttamisesta. Referenssikohteiden tuli sisältää  
kokemusta sosiaali- ja terveyspalvelu-toimialalta sekä vähintään 1500  
työntekijän henkilövakuutusten kilpailuttamisesta.  
Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.  
Tarjouspyynnön hetkellä palvelujen arvonlisäverottomaksi arvoksi on  
arvioitu enintään 10 000 euroa vuodessa, joka alittaa hankintalain  
(1397/2016, 25 §) mukaisen kansallisen kynnysarvon. Hankintalakia ei  
sovelleta pienhankintoja, jolloin pienhankintojen tarkoituksenmukainen,  
hankinnan laatuun ja laajuuteen soveltuvien hankintatapojen soveltaminen  
jää hankintayksikön omaan harkintaan.  
Pyyntö lähettää tarjous lähetettiin sähköpostitse viidelle toimijalle.  
Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää lisätietokysymyksiä tarjouspyynnöstä  
28.11.2019 mennessä, joihin hankintayksikkö vastasi 5.12.2019.  
Tarjouksen määräaikaan 20.12.2019 klo 12:00 mennessä jättivät:  
Arvomeklarit Oy (20.12.2019 9:44)  
Novum Oy (19.12.2019 11:15)  
Rewenda Oy (18.12.2019 11:01)  
Justia Oy (20.12.2019 9:50)  
Rewenda Oy (18.12.2019 10:31)  
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden  
tarjousten tarkistus ja arviointi tarjouspyynnössä kuvatusti.  
Tarjoukset todettiin tarjouspyynnönmukaisiksi ja hyväksyttiin  
tarjousvertailuun.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Päätös  
2 (5)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.02.2020  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
Tarjousvertailu Justia  
Oy  
Arvomekla-  
rit Oy  
Novum Oy Rewenda  
Rewenda  
Oy  
(18.12 klo  
11:01)  
Oy (18.12  
klo 10:31)  
Hankinnan  
kuvauksen  
mukaisen  
5780,00 3600,00  
7900,00  
8900,00  
8900,00  
projektin  
kokonaishinta  
Päätös  
Eksote ostaa vakuutusmeklaripalveluja Arvomeklarit Oy:ltä.  
Perustelu  
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus/halvin hinta.  
Eksoten hallintosääntö 1.7.2019  
Päätösvallan peruste  
Hankintasopimuksen allekirjoitus  
Hankintapäätöksen saatua lainvoiman 14 päivän valitusajan jälkeen  
voidaan tehdä tilaus ja allekirjoittaa hankintasopimus  
Muutoksenhaku  
Tähän päätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhakuohje sisältyy  
päätökseen.  
Reponen Vesa (Hallintojohtaja)  
Hallintojohtaja  
Tämä asiakirja on allekirjoitettu digitaalisesti, allekirjoituksen voi tarkistaa  
Eksoten kirjaamosta.  
Tiedoksianto  
Arvomeklarit Oy  
Novum Oy  
Rewenda Oy  
Justia Oy  
Rewenda Oy  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
Logistiikkapäällikkö Juha Halonen  
Eksote hankinnat  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Päätös  
3 (5)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.02.2020  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
Kansallisen kynnysarvon alittavaa hankintaa koskevaan päätökseen voi  
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua tai tekemällä  
kirjalinen oikaisuvaatimus.  
HANKINTAOIKAISUOHJE  
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain  
(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen  
hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn  
ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan  
hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä  
hankintaoikaisu).  
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle  
oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen).  
Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös  
välittömästi vaikuttaa.  
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde  
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn  
ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua.  
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun  
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu  
taho, jota asia koskee.  
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika  
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun  
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä  
valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan  
päättymistä.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan  
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai  
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen  
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Tiedoksianto sähköisesti  
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä  
asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Päätös  
4 (5)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.02.2020  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan  
lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi.  
Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen  
lähettämisestä.  
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö  
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.  
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat  
yhteystiedot asian hoitamiseksi.  
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,  
mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.  
OIKAISUVAATIMUSOHJE  
Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja  
valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen  
tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.Tähän päätökseen tyytymätön voi  
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta  
valittamalla tuomioistuimeen.  
Oikaisuvaatimusoikeus  
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on  
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi  
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja  
kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen  
sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen  
kunta ja sen jäsen.  
Oikaisuvaatimusaika  
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen  
tiedoksisaannista.  
Oikaisuvaatimus on toimitettava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin  
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan  
päättymistä.  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3  
Päätös  
5 (5)  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja  
terveyspiiri  
28.02.2020  
EKS/3669/02.08.00.11/2019  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista  
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä  
tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän  
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos  
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,  
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa  
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
Toimitusosoite  
Hankintaoikaisuvaatimus ja oikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
Hankintayksikön yhteystiedot:  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta  
Faksi: (05) 352 7800  
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Kirjaamo  
Valto Käkelän katu 3  
53130 Lappeenranta  
Vaihde 05 352 000  
Faksi 05 352 7800  
Y-tunnus 0725937-3