1 (8)  
27.02.2020  
Etelä-Karjalan Pesula Oy  
PALVELUSOPIMUS  
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymälle tuottamista tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu-, myynti- ja  
kuljetuspalveluista.  
Etelä-Karjalan Pesula Oy  
Yhteistyönkatu 15, 53300 Lappeenranta  
Y-tunnus 2985517-6  
2 (8)  
Sisällysluettelo  
1. Sopijapuolet  
2. Sopimuksen taustaa  
3. Sopimuksen tarkoitus  
4. Palvelukokonaisuuden sisältö ja sopijapuolten vastuut ja velvoitteet  
5. Palvelujen hinnat, laskuttaminen ja maksuehdot  
6. Asiakastyytyväisyys ja laadunhallinta  
7. Sopimuksen muuttaminen  
8. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen  
9. Erimielisyyksien selvittäminen  
10. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset  
Liitteet:  
Liite 1: Kuvaus Asiakkaalle tuotettavien palvelujen sisällöstä ja palvelutasosta  
Liite 2: Hintaliite  
3 (8)  
1. Sopijapuolet  
Asiakas  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  
(y-tunnus 0725937-3)  
Valto Käkelänkatu 1, 53130 Lappeenranta  
Yhteyshenkilö hallintojohtaja Vesa Reponen  
puh. 0400 151107, vesa.reponen@eksote.fi  
ja  
Toimittaja  
Etelä-Karjalan Pesula Oy (y-tunnus 2985517-6)  
Yhteistyönkatu 15, 53300 Lappeenranta  
Yhteyshenkilö tekstiilipalvelujohtaja Jorma Salmela,  
puh. 0400 918 790, sähköposti: jorma.salmela@saimaantukipalvelut.fi  
2. Sopimuksen taustaa  
Saimaan Tukipalvelut Oy perustettiin 13.2.1953 kaupparekisteriin merkityn Etelä-  
Karjalan Pesula Oy:n y-tunnuksen alle yhtiön nimeä muuttamalla ja yhtiön toimintaa  
laajentamalla 1.1.2010 alkaen. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä ja Saimaan Tukipalvelut Oy ovat allekirjoittaneet 20.4.2015  
puitesopimuksen  
koskien  
ruoka-,  
laitos-,  
tekstiili-  
ja  
kiinteistöjen  
kunnossapitopalveluja.  
Saimaan Tukipalvelut Oy:n tekstiilipalvelutoimiala eriytettiin osittaisjakautumisella  
omaksi yhtiökseen, Etelä-Karjalan Pesula Oy:ksi, joka aloitti toimintansa 1.7.2019.  
Etelä-Karajalan Pesula Oy:n toimialana on tuottaa ja tarjota osakkeenomistajina  
oleville hankintayksiköille tekstiilihuoltopalveluita sekä muita vastaavia palveluita.  
Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi myydä  
tuottamiaan palveluita muille kuin yhtiön osakkeenomistajina toimiville  
hankintayksiköille siinä määrin kuin se on mahdollista vaarantamatta yhtiön asemaa  
hankintalainsäädännössä  
tarkoitettuna  
sidosyksikkönä.  
Yhtiön  
omistavat  
Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä, Imatran kaupunki ja Taipalsaaren kunta.  
Edellä mainitun osittaisjakautumisen myötä on syntynyt tarve eriyttää myös  
yhtiöiden palvelusopimusdokumentaatio. Edellä mainitusta syystä sopijapuolet ovat  
valmistelleet tämän palvelusopimuksen, johon kirjataan tekstiilipalveluiden  
tuottamista koskevat Asiakkaan ja Toimittajan vastuut, velvoitteet ja toimitusehdot  
sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa edellä tarkoitetun puitesopimuksen  
perusteella. Todettakoon, että samanaikaisesti tämän palvelusopimuksen  
allekirjoittamisen kanssa allekirjoitetaan Asiakkaan ja Saimaan Tukipalvelut Oy:n  
välillä puitesopimuksen lisälehti, jolla lisälehden sopijapuolet muuttavat  
puitesopimusta niin, että siitä poistetaan tekstiilipalvelut. Muutoksen myötä  
puitesopimus lakkaa olemasta voimassa tekstiilipalveluiden osalta. Kysymys on  
sopimusdokumentaation  
muuttamisesta.  
eriyttämisestä,  
ei  
sopimuksen  
sisällöllisestä  
4 (8)  
3. Sopimuksen tarkoitus  
Tällä palvelusopimuksella Asiakas ja Toimittaja kuvaavat Asiakkaalle toteutetun  
kokonaisvaltaisen tekstiilihuollon palvelukokonaisuuden ja sopivat vastuista,  
velvoitteista ja ehdoista, joilla Asiakas ostaa Toimittajalta ja Toimittaja tuottaa  
Asiakkaalle tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu-, myynti- ja  
kuljetuspalveluita.  
Sopimuksen tarkoituksena on seuraavien etujen ja ominaisuuksien saavuttaminen:  
Mikrobiologisesti hyväksyttävä ja todennettu puhtaustulos  
Visuaalisesti hyväksyttävä puhtaustulos ja vuokratuotteiden kunto  
Ympäristön kuormituksen minimoiminen  
Hoidollisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaiden tekstiilien hankinta  
markkinoilta sekä testaus ja kehitys  
Toiminnallisesti ja taloudellisesti parhaiden logistiikkaratkaisujen kehitys  
Häiriötön tuotteiden saatavuus  
Paras mahdollinen kustannuskilpailukyky  
4. Palvelukokonaisuuden sisältö ja sopijapuolten vastuut ja velvoitteet  
Asiakas ostaa Toimittajalta ja Toimittaja tuottaa Asiakkaalle tekstiilihuollon  
suunnittelu-,  
vuokraus-,  
pesu-,  
myynti-  
ja  
kuljetuspalveluita  
tässä  
palvelusopimuksessa kuvatuin ehdoin.  
Asiakkaalle tuotettavien palvelujen sisältö ja palvelutasot on kuvattu liitteessä 1.  
5. Palvelujen hinnat, laskuttaminen ja maksuehdot  
Edellä kohdassa 4 kuvattujen palvelujen hinnat on määritelty tämän sopimuksen  
liitteessä 2.  
Palvelujen hinta laskutetaan toteuman mukaisesti kerran kuukaudessa jälkikäteen.  
Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä.  
Mikäli tähän palvelusopimukseen perustuvan maksun suorittaminen viivästyy,  
erääntyneelle saatavalle maksetaan korkolain 4 §:n mukainen viivästyskorko  
erääntymispäivästä maksupäivään saakka.  
6. Asiakastyytyväisyys ja laadunhallinta  
Asiakas ja Toimittaja toteuttavat yhdessä kerran vuodessa asiakastyytyväisyyden  
mittauksen. Tulos käsitellään tekstiilityöryhmässä.  
7. Sopimuksen muuttaminen  
Tätä palvelusopimusta voidaan muuttaa vain molempien sopijapuolten  
allekirjoittamalla kirjallisella muutossopimuksella.  
5 (8)  
Edellä mainitusta poiketen tämän palvelusopimuksen liitteiden  
muuttamisessa noudatetaan seuraavaa menettelyä:  
1
ja  
2
Liite 1, Kuvaus Asiakkaalle tuotettavien palvelujen sisällöstä ja  
palvelutasosta: Muutoksista kyseiseen liitteeseen voi päättää Asiakkaan  
puolella vastuualojen johtajat ja Toimittajan puolella toimitusjohtaja, jotka  
vahvistavat muutokset allekirjoituksellaan.  
Liite 2, Hintaliite: Hinnat ja hintaliite tarkistetaan kerran vuodessa Asiakkaan  
ja Toimittajan välisessä neuvottelussa. Muutoksista kyseiseen liitteeseen voi  
päättää Asiakkaan puolella vastuualojen johtajat ja Toimittajan puolella  
toimitusjohtaja, jotka vahvistavat muutokset allekirjoituksellaan.  
8. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen  
Tämä palvelusopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen  
allekirjoittaneet. Voimaan tultuaan tämä palvelusopimus korvaa aikaisemmat  
Asiakkaan ja Toimittajan väliset suulliset tai kirjalliset sopimukset tekstiilihuollon  
suunnittelu-, vuokraus-, pesu-, myynti- ja kuljetuspalveluista.  
Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi. Sekä Asiakkaalla että Toimittajalla on  
oikeus irtisanoa tämä palvelusopimus. Irtisanomisaika on kahdeksantoista (18)  
kuukautta. Irtisanomisilmoitus tulee toimittaa toiselle sopijapuolelle kirjallisesti (kirje  
tai sähköpostiviesti).  
9. Erimielisyyksien selvittäminen  
Tätä palvelusopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti  
sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta  
yhteisymmärrystä, voi kumpi tahansa sopijapuoli saattaa asian ratkaistavaksi  
ensiasteessa Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.  
10. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset  
Tätä palvelusopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi  
kummallekin sopijapuolelle.  
Lappeenrannassa  
päivänä  
kuuta 2020  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri  
Timo Saksela  
Toimitusjohtaja  
Etelä-Karjalan Pesula Oy  
Saku Linnamurto  
Toimitusjohtaja  
6 (8)  
Liite 1: Kuvaus Asiakkaalle tuotettavien palvelujen sisällöstä ja  
palvelutasosta  
Suunnittelupalvelu  
Toimittaja suunnittelee ja kaavoittaa tarkoituksenmukaisessa määrin Tilaajan  
tarvitsemia tuotteita.  
Tuotteet tukevat Tilaajan henkilökunnan työhyvinvointia, brändiä, mikrobiologista  
puhtautta, ympäristöystävällisyyttä ja tuottavuutta sekä ovat kustannuksiltaan  
kilpailukykyisiä.  
Kaavat ja valmistukseen liittyvät ohjeet ovat Toimittajan omaisuutta, ellei muuta  
erikseen sovita.  
Kustannus sovitaan tapauskohtaisesti.  
Vuokrauspalvelu  
Toimittaja vuokraa Asiakkaalle tarkoituksenmukaisessa määrin Asiakkaan  
tarvitsemia tuotteita, laitteita ja apuvälineitä. Vuokra-aika, vuokra-ajan jälkeinen  
käyttö ja kustannus sovitaan tuote- ja käyttökohtaisesti.  
Pesupalvelu  
Toimittaja pesee tarkoituksenmukaisessa määrin itse omistamiaan, Asiakkaan  
omistamia tai asiakkaan vastuulla olevia tuotteita, laitteita ja apuvälineitä.  
Pesu tapahtuu standardin SFS-EN 14065:2016 mukaan vesipesuna. Kemiallinen  
pesu suoritetaan alihankintana. Kustannus perustuu hinnastoon.  
Myyntipalvelu  
Toimittaja myy Asiakkaalle tarkoituksenmukaisessa määrin Asiakkaan tarvitsemia  
tuotteita, laitteita ja apuvälineitä. Tuotteet, laitteet ja apuvälineet sovitaan tuote- ja  
käyttökohtaisesti.  
Kustannus sovitaan tapauskohtaisesti.  
Kuljetuspalvelu  
Toimittaja järjestää Asiakkaan tilaamille tuotteille tuotteiden vaatimuksia vastaavan  
kuljetuksen.  
Kustannus perustuu hinnastoon.  
Toimittaja  
Järjestää tekstiilityöryhmän kokoukset kvartaaleittain.  
Järjestää ja ylläpitää toimintansa laatu- ja ympäristöjärjestelmän standardin  
SFS-EN 14065:2016 mukaan, jonka auditoi ja sertifioi ulkopuolinen  
Suomessa tunnettu taho. Sertifikaatti kattaa seuraavat toiminnot:  
Terveydenhuollon, farmasian, lääkintä- ja elintarvikealan tekstiilihuolto.  
Tuotteiden normaali kierto on yksi viikko. Vesipesu.  
Toimittaa vertailutiedot vuosittain yleisestä tekstiilihuollon  
vuokraustoiminnan kustannuskehityksestä tilaajalle.  
7 (8)  
Toimii siten, että Toimittajan Asiakkaalle esittämä tuotteiden ja palveluiden  
kustannuskehitys on mahdollisuuksien mukaan alhaisempi kuin Suomessa  
keskimäärin.  
Toimii siten, että tuotteissa, palveluissa ja prosessissa otetaan ympäristön  
kuormituksen vähentäminen mahdollisimman hyvin huomioon.  
Esittää Asiakkaalle toiminnallisesti tai kustannuksiltaan edullisempia  
ratkaisuja Asiakkaan tekstiilihuollon tarpeisiin.  
Ylläpitää kustannuksellaan sähköisiä tilausjärjestelmiä viikko- ja  
vaihtohinnoiteltuihin tuotteisiin.  
Tarvittaessa kaavoittaa ja pilotoi uusia ratkaisuja tekstiilihuollon tarpeisiin.  
Asiakasvastaavan neuvonta- ja opastuspalvelut.  
Raportoi pyydettäessä tuotteiden käytöstä Asiakkaalle tuotteiden  
kulutuksen optimoimiseksi.  
Toimittaa liinavaatevaraston hoitajan Keskussairaalaan hoitamaan  
tekstiilien jakelua ja tilaamisen opastusta.  
Riittävän laaja kokovalikoima ja -saatavuus  
Ylläpitää työasujen sovitusmahdollisuutta myös omissa tiloissaan.  
Järjestää kuljetuksen sekä kuljetusvälineet puhtaalle ja likaiselle pyykille  
Asiakkaan osoittamaan paikkaan.  
Vuokraa tarvittaessa Asiakkaalle tekstiilin varastointiin, jakeluun ja  
säilytykseen tarvittavia välineitä ja laitteita.  
Toimittaa myös staassit, vaihtomatot, potilaskengät ja –tossut yms.  
Asiakas  
Osoittaa puoleltaan osanottajat tekstiilityöryhmän kokouksiin sekä  
pilottihankkeisiin.  
Myötävaikuttaa Toimittajan vastuiden ja velvollisuuksien toteutumiseen.  
8 (8)  
Liite 2: Hintaliite