Talousarvion käyttösuunnitelma  
EKS/1109/02.02.00.05/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
040 524 3167  
Liitteet  
1. Käyttösuunnitelma 2020  
Oheismateriaali  
Valtuusto on 18.12.2019 (§ 39) hyväksynyt Eksoten talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman  
vuosille 2020 - 2023.  
Valtuusto on hyväksynyt sitovana Eksote -tason tilikauden tuloksen ja toimintatavoitteet  
sekä määrärahat ja tuloarviot. Vuoden 2020 talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos on  
-0,3 milj. euroa. Kun tilikauden tulokseen lisätään varausten muutos (+285 431 euroa), jää  
Eksoten vuoden 2020 talousarvion mukaiseksi tilikauden yli/alijäämäksi 0 euroa.  
Vastuu- ja tulosaluekohtaisessa käyttösuunnitelmassa Eksoten tilikauden tulos sekä  
tilikauden yli-/alijäämä ovat yhteensä valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisia. Vuoden  
2019 tilinpäätöksen toimintatuotot ja toimintamenot poikkeavat talousarvion 2020 pohjana  
olleesta vuoden 2019 tulosennusteesta. Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset eivät olleet  
tiedossa vielä talousarvion valmisteluvaiheessa. Myös laboratorio- ja  
kuvantamisliiketoiminnan siirrosta HUS:lle aiheutuvat tiliryhmäkohtaiset tiedot ovat  
talousarviovalmistelun jälkeen täsmentyneet. Hallitus on hyväksynyt myös uudet tulosalueet  
ja raportointi esitetään koko vuoden näiden uusien organisaatioiden pohjalta. Nämä  
muutokset on ollut tarkoituksenmukaista huomioida vuoden 2020 käyttösuunnitelmassa.  
Merkittävimpiä muutoksia talousarvion ja käyttösuunnitelman välillä ovat  
yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen, 4,7 milj. euroa, kohdistaminen myös  
henkilöstökuluihin ja muihin eriin pelkkien ostopalvelujen sijaan. Talousarvioon sisältyi YT-  
menettelyllä saatavia arvioituja säästöjä 7,2 milj. €. Tavoitteesta jäätiin tältä osin 2,5 milj. €.  
Käyttösuunnitelmaan löydettiin myös uusia säästöjä, mutta mm. palveluasumisen  
ostopalvelujen lisäys (40 paikkaa vaiheittain), Rautjärven palveluasumisen lisäpaikat, hoivan  
palvelusetelivarauksen nosto toteuman tasolle, hammashuollon lisäpanostus ja  
erilliskorvausten nosto toteuman tasolle toivat uusia lisäkustannuksia. Käyttösuunnitelmaan  
sisältyy edelleen kohdentamatonta säästötavoitetta 3,2 milj. €. Tämä on kohdennettu  
vastuualueiden yhteiskustannuspaikoille. Strategiaan sisältyvää toimenpideohjelmaa  
päivitetään kevään 2020 aikana ja toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi etsitään  
aktiivisesti.  
Tammi-helmikuun tulos on toteutunut 0,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaehdotusta  
parempana, mutta kahden kuukauden perusteella ei voida vielä tehdä koko vuotta koskevia  
johtopäätöksiä, kun esim. koronaviruksen vaikutuksista ei ole vielä tarkempaa tietoa.  
Käyttösuunnitelmat 2020 ovat esityslistan liitteinä.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää hyväksyä liitteinä olevat vastuu- ja tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat  
vuodelle 2020.  
Päätös  
Hyväksyttiin.