STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja  
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta  
EKS/486/00.04.00.05/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Hoivajohtaja Taina Jaako  
0400 655 197  
040 828 3186  
040 651 1786  
Lakimies Mari Kähkönen  
Liitteet  
1. Lausunto asiakasmaksulain muuttaminen 2020  
Oheismateriaali  
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi  
eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain  
muuttamisesta. Lausuntoaika on 13.2.-1.4.2020.  
Esityksessä ehdotetaan, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi  
perusterveydenhuollossa ja että poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei enää  
perittäisi maksuja alaikäisiltä asiakkailta. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta  
perusterveydenhuollossa selkiytettäisiin ja tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja  
lääkkeiden maksuttomuutta laajennettaisiin tietyiltä osin. Maksukattoa laajennettaisiin suun  
terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä  
kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Lisäksi  
asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea, kerryttäisivät  
jatkossa maksukattoa. Pitkäaikaishoidon asiakasmaksut määräytyisivät jatkossakin asiakkaan  
maksukyvyn mukaan. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä  
pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävien asumispalvelujen asiakasmaksut  
määräytyisivät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun  
ottamatta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, pitkäaikaisen laitoshoidon ja  
pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuihin sovellettaisiin pitkälti yhdenmukaisia  
määräytymisperusteita. Lisäksi säädettäisiin asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta  
viimeksi mainituissa palveluissa. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen  
ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. Muutoksenhakua koskevaa  
sääntelyä selkiytettäisiin ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistettaisiin.  
Eksote toteaa lausunnossaan, että ehdotetut muutokset ovat asiakkaiden edun mukaisia ja  
pääosin kannatettavia.  
Eksote haluaa kuitenkin korostaa, että kuntien taloudellinen tilanne on tiukka jo nykyisellään,  
ja maksuttomien terveyspalvelujen ja maksukaton alan laajentaminen tulee pahentamaan  
kuntien taloudellista ahdinkoa entisestään. Esimerkiksi hoitajankäyntien maksuttomuus  
vähentäisi Eksoten asiakasmaksutuloja jopa 563 000 euroa vuodessa. Jos suun  
terveydenhuollon maksut ehdotetun mukaisesti jatkossa kerryttävät maksukattoa,  
taloudelliset vaikutukset ovat Eksotelle merkittävät: asiakasmaksutulojen menetys suun  
terveydenhuollossa voi olla arviolta noin 239 000 € - 359 000 euroa vuodessa. Jos lakimuutos  
toteutuu, vanhustenpalvelujen asiakasmaksutulojen arvioidaan vähenevän Eksotessa n. 1,75  
milj. euroa. Eksote vaatiikin lausunnossaan, että valtion on korvattava  
asiakasmaksutulojen menetykset kunnille täysimääräisesti.  
Asiakkaiden yhdenvertaisuuden vuoksi Eksote toivoo selvää sääntelyä ja tarkkoja  
soveltamiskriteerejä asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä varten, jos  
ehdotukset toteutuvat esitetyllä tavalla. Eksoten lausunnossa tuodaan esiin myös näkemys  
siitä, että osa ehdotetuista asiakasmaksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevista  
kuntiin kohdistuvista vaatimuksista on käytännössä mahdoton toteuttaa.  
Asiakaslaskutuksella ei ole tietoa toimeentulotukea saavista henkilöistä ja perheistä, ja  
ehdotuksesta ei ilmene, mille taholle kuuluisi asiakkaiden taloudellisen tilanteen  
selvittäminen.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja  
terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu lainsäädäntöä koskien.  
Päätös  
Hyväksyttiin kokouksessa esitetyin täsmennyksin. Pöytäkirjan liitteenä on täydennetty  
lausuntoluonnos.