Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2019  
EKS/196/00.01.08.19/2020  
Hallitus  
Valmistelijat  
puh.  
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)  
Talousjohtaja Liisa Mänttäri  
Hallintojohtaja Vesa Reponen  
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula  
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen  
Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen  
Kuntoutusjohtaja Tuomas Yliruka  
040 524 3167  
0400 151 107  
040 194 4936  
040 839 7679  
0400 655 197  
040 139 0386  
040 139 0420  
Liitteet  
1. Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019  
Oheismateriaali  
Kuntalain 113 §:n mukaan kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan  
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä  
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun  
mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä  
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys  
tilinpäätökseksi vuodelta 2019 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on  
nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja.  
Vuoden 2019 toimintaa kuvaavat parhaiten suuret ja merkittävät muutokset.  
Huomattavimmat muutokset ovat olleet johdossa tapahtuneet henkilöstövaihdokset,  
organisaation uudistamisen aloittaminen sekä yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen  
lokakuussa toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi valtuusto päätti 12.6.2019 kokouksessaan, että  
strategia palautetaan edelleen valmisteltavaksi. Valtakunnallisesti merkittävin tapahtuma,  
joka vaikutti Eksoten toimintaan, on ollut maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen  
keväällä 2019.  
Eksoten toimintaympäristö pysyy todennäköisesti kohtuullisen vakaana lähimmät vuodet,  
vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden valtakunnallinen uudistaminen  
varmasti jatkuu. Väestön ikääntymisen vaikutus on viimeisimpien ennusteiden mukaan  
merkittävämpi kuin aikaisemmin arvioitiin. Kuntayhtymässä ei ole aikaa, eikä mahdollisuutta  
odottaa valtakunnan tason muutoksia vaan toimenpiteisiin ryhdyttiin syksyllä aloittamalla  
koko henkilöstöä koskeva yhteistoimintaneuvottelu, jolla pyrittiin saamaan 9 milj. €  
vuosittaiset säästöt. Talouden vakauttaminen kuntien kantokyvyn mukaiseksi ja palvelujen  
turvaamiseksi jatkuu edelleen seuraavalla tilikaudella. Osana yhteistoimintaneuvotteluita  
organisaatiota päätettiin uudistaa siten, että kohdistetaan työtä, tekemistä ja alan  
ammattilaisia entistä enemmän asiakastyöhön ja kevennetään rakenteita ja poistetaan  
päällekkäisiä esimiestasoja. Toimenpideohjelman lanseerausta, jonka keskeiset teemat ovat  
digitalisaatio, toimintakyky sekä työhyvinvointi, alettiin valmistella tilikauden lopussa.  
Tavoitteena on vastuualueiden sisäisen yhteistyön merkittävä parantaminen. Tämä johtaa  
hyvin tehtynä sekä henkilöstön työhyvinvoinnin paranemiseen että asiakkaiden parempaan  
palvelukokemukseen. Syksyllä 2019 strategiaa on valmisteltu siten, että strategian pohja on  
säilynyt, mutta henkilöstölle jalkautettavilla periaatteilla pyritään toimintaa  
yksinkertaistamaan ja samalla merkittävästi tehostamaan siten, että turhia ja päällekkäisiä  
työvaiheita poistuu, asiakkaat saavat parempaa ja nopeammin palvelua ja tätä kautta  
taloushaasteet pienenevät.  
Terveys- ja vanhuspalveluiden palveluissa on edelleen tapahtunut kysynnän kasvua.  
Päivystyskäyntien määrä on jatkuvasti kasvanut, joka on johtanut päivystyksen  
ruuhkautumiseen. Perusterveydenhuollon ja päivystyksen välistä yhteistyötä on alettu  
systemaattisesti lisätä, jolla pyritään siirtämään hoitoa entistä enemmän  
perusterveydenhuoltoon. Kotihoidossa käyntimäärät ovat kasvaneet, koska hoidon tarve  
ikääntyvälle väestölle kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2019 lopussa aloitettiin tarkastelu siitä, että  
onko Eksotella tarpeen lisätä erityisesti lyhytaikaisen hoidon tarjontaa. Kotihoidon  
etäkäyntejä on edelleen lisätty ja käynneistä jo 8 % hoidetaan etänä.  
Keskittämisasetuksesta ja sen vaikutuksesta laajan päivystyksen sairaalaan on käyty jatkuvaa  
keskustelua sisäisesti, sairaanhoitopiirien kesken sekä julkisuudessa. Keskittämisasetuksen  
muutosta ja lievennyksiä on haettu antamalla lausuntoja ja pyrkimällä vaikuttamaan asian  
valmisteluun.  
Perhe- ja sosiaalipalveluissa painopiste ollut vahvasti ennaltaehkäisevän työn edistämisessä  
ja kehittämisessä. Lasten ja nuorten ongelmien varhaiseen puuttumiseen ja  
ennaltaehkäisyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja voimavaroja.  
Kuntoutus toimii mallina ja erinomaisena esimerkkinä pitkälle viedyn Lean-kulttuurin  
edistämisessä koko Eksoten alueella. Myös systemaattista valmentavaa johtamista on  
käytetty kuntoutuksessa aktiivisesti pyrkimyksenä toiminnan jatkuvaan parantamiseen.  
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -  
tartuntatautiepidemia. Epidemia on levinnyt sen jälkeen kiihtyvällä vauhdilla myös  
Eurooppaan ja Suomeen. Epidemian leviämistä on seurattu päivittäin ja Suomen hallitus on  
julistanut Suomeen poikkeusolot. Epidemialla tulee olemaan merkittävä vaikutus Eksoten  
toimintaan vuonna 2020.  
Vuoden 2019 tilikauden alijäämä, 1,2 milj. euroa, oli 6,7 milj. euroa talousarviota parempi.  
Toimintakulujen kokonaismäärä, 524,1 milj. euroa, oli 1,8 milj. € käyttösuunnitelmaa  
pienempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 525,5 milj. euroa, oli 0,3 milj. €  
käyttösuunnitelmaa pienempi. Nettotoimintamenot, 460,5 milj. euroa, toteutuivat 6,7 milj.  
euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Laboratorio- ja kuvantamisliiketoiminnan siirrosta  
HUS:lle, työterveysliiketoiminnan myynnistä Terveystalo Oy:lle, Saimaan tukipalvelut Oy:n  
osingoista ja Saimaan talous ja tieto Oy:n osakkeiden myynnistä saatujen satunnaisten  
positiivisten erien osuus 7,1 milj. euroa.  
Taseessa on vuoden 2019 lopussa alijäämää yhteensä 15,9 milj. euroa. Kun huomioidaan  
hyödynnettävissä oleva poistoero 4,3 milj. euroa, on katettavaa alijäämää yhteensä 11,6 milj.  
euroa.  
Vuonna 2019 ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa liiketoimintasiirtojen ansiosta  
parantuneen kassatilanteen takia. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 7,3 milj. euroa.  
Kokonaisinvestoinnit, 9,0 milj. euroa, toteutuivat 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä.  
Erosta suurin osa aiheutui keskussairaalan saneerauksen suunnittelun ja rakentamisen  
viivästymisestä. Lisäksi rahoitusosuutena investointimenoihin kirjattiin K-sairaalan  
rakennusaikaisten vakuuksien palautusta 1,0 milj. euroa. Koneita ja kalustoa hankittiin  
leasingrahoituksella 1,2 milj. euron arvosta.  
Todettiin kokouksessa seuraavat lisäykset liitteenä olevaan tilinpäätös ja toimintakertomus  
2019 asiakirjaan:  
Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu  
3.3.1. Tase  
TASEEN TUNNUSLUVUT  
Lainat ja vastuut 31.12., 1000 €  
2019: 151 218  
2018: 181 895  
Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu  
3.4.3. Konsernitase  
TASEEN TUNNUSLUVUT  
Lainat ja vastuut 31.12., milj. €  
2019: 160,27  
2018: 193,41  
Lisäys 25.3.2020, tunnusluku puuttuu  
4.2. Tunnuslukujen laskentakaavat  
Taseen tunnusluvut  
Lainat ja vuokravastuut 31.12.  
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut  
Pöytäkirjan liitteenä on yllä olevilla tiedoilla korjattu asiakirja.  
Toimitusjohtaja  
Hallitus päättää;  
- hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta 2019  
- esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa 34 921,17 euroa  
- esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa 276 921,48 euroa  
- esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta 27 472,18 euroa  
- esittää 1 196 555,29 euron suuruisen alijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille  
- allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2019  
- saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi  
- pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon  
ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi.  
- valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.  
Päätös  
Hyväksyttiin.