LUONNOS 9.3.2020  
OSAKEKAUPPAKIRJA  
Lappeenrannan kaupungin  
ja  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
välillä  
(jäljempänä Kauppakirja)  
1
1. Kaupan osapuolet  
1.1  
Lappeenrannan kaupunki (y-tunnus 0162193-3), PL 11, 53101 Lappeenranta; (jäljempänä  
”Myyjä”), sekä  
1.2  
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (y-tunnus 0725937-3), Valto Kä-  
kelän katu 3 C 1, 53130 Lappeenranta; (jäljempänä ”Ostaja”).  
2. Kaupan kohde  
2.1  
1044 (tuhat neljäkymmentäneljä) kappaletta Meidän IT ja talous Oy -nimisen yhtiön, y-  
tunnus 2945110-4, (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeita, numerot 11856 12899.  
2.2  
Tällä Kauppakirjalla Myyjä ja Ostaja sopivat ehdoista, joilla Myyjä myy Ostajalle ja Ostaja  
ostaa Myyjältä kaupan kohteena olevat Myyjän omistamat Yhtiön Osakkeet (jäljempänä  
”Kauppa”).  
3. Kauppahinta  
3.1  
Kauppahinta osakkeista on 37.584 euroa (kolmekymmentäseitsemäntuhatta viisisataakah-  
deksankymmentäneljä) euroa (jäljempänä ”Kauppahinta”).  
3.2  
Kauppahinta maksetaan 5 (viiden) arkipäivän kuluessa tämän Kauppakirjan voimaantulos-  
ta.  
4. Omistus- ja hallintaoikeus  
4.1  
Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Ostajalle, kun Kauppahinta on mak-  
settu.  
5. Muut kaupan ehdot  
5.1  
Myyjä omistaa Osakkeet ja Myyjällä on oikeus laillisesti ja vapaasti myydä ja luovuttaa  
Osakkeet Ostajalle sekä tehdä kaikki muut toimenpiteet, joita tämän Kauppakirjan ehtojen  
täyttäminen edellyttää. Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä Ostajalle eikä niitä rasita mi-  
kään pantti-, lunastus- tai muu kolmannen oikeus.  
5.2  
Ostaja omistaa jo ennen Kauppaa Yhtiön osakkeita. Ostaja on tutustunut huolellisesti Yhti-  
öön, sen toimintaan sekä sen taloudelliseen asemaan ja saanut käyttöön kaikki haluaman-  
sa selvitykset kaupan kohteeseen liittyen.  
5.3  
5.4  
Kaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta vastaa Ostaja.  
Tästä Kauppakirjasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkai-  
semaan Kaupan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli erimielisyydestä ei neuvottele-  
malla saavuteta yhteisymmärrystä, voidaan erimielisyys saattaa ensiasteessa Etelä-Karjalan  
käräjäoikeuden ratkaistavaksi.  
5.5  
Tämä Kauppakirja tulee voimaan, kun Myyjä ja Ostaja ovat sen allekirjoittaneet.  
2
6. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset  
Tämä Kauppakirja on tehty kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi (1) Myyjälle ja yksi  
(1) Ostajalle.  
Lappeenrannassa x. päivänä xkuuta 2020  
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ